logologo_small

Výkonný výbor UEFA schvaľuje nové nariadenia o finančnej udržateľnosti

utorok, 13.09.2022|Posledná aktualizácia 30.9.2022 13:25
Autor: UEFA

ZDROJ:

https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0274-14d9f32dd3ea-b0b8ca4dca0a-1000--new-financial-sustainability-regulations-approved/

Pracovný preklad z anglického jazyka:

Výkonný výbor schválil prvú veľkú reformu od roku 2010.

Výkonný výbor UEFA dnes na svojom zasadnutí v Nyone schválil nové pravidlá pre klubové licencie a finančnú udržateľnosť UEFA.

Predpisy sú prvou veľkou reformou finančných predpisov UEFA od ich zavedenia v roku 2010.

Prezident UEFA, Aleksander Čeferin povedal:

"Prvé finančné predpisy UEFA, zavedené v roku 2010, slúžili svojmu primárnemu účelu. Pomohli stiahnuť európske futbalové financie späť z pokraja a spôsobili revolúciu v riadení európskych futbalových klubov. Avšak vývoj futbalového priemyslu spolu s nevyhnutnými finančnými dopadmi pandémie, ukázal potrebu veľkoobchodnej reformy a nových nariadení o finančnej udržateľnosti.

"UEFA spolupracovala so svojimi zainteresovanými stranami v európskom futbale na vývoji týchto nových opatrení, ktoré pomôžu klubom riešiť tieto nové výzvy. Tieto nariadenia nám pomôžu ochrániť hru a pripraviť ju na akékoľvek potenciálne budúce otrasy a zároveň podporiť racionálne investície a vybudovať viac udržateľnú budúcnosť hry."

Vzhľadom na ich názov nie je prekvapením, že kľúčovým cieľom nových nariadení je dosiahnutie finančnej udržateľnosti. Tie sa dosiahnu prostredníctvom troch kľúčových pilierov: solventnosť, stabilita a kontrola nákladov.

Pokiaľ ide o solventnosť, nové pravidlo bez záväzkov (voči futbalovým klubom, zamestnancom, sociálnym/daňovým úradom a UEFA) zabezpečí lepšiu ochranu veriteľov. Kontroly sa budú vykonávať každý štvrťrok a bude menšia tolerancia voči oneskoreným platiteľom.

Nové požiadavky na futbalové zárobky sú evolúciou existujúcich požiadaviek na vyrovnanie a prinesú väčšiu stabilitu do klubových financií. Pre uľahčenie implementácie pre kluby je výpočet futbalových zárobkov podobný výpočtu zlomového výsledku. Zatiaľ čo prijateľná odchýlka sa zvýšila z 30 miliónov EUR za tri roky na 60 miliónov EUR za tri roky, požiadavky na zabezpečenie reálnej hodnoty transakcií, zlepšenie súvahy klubov a zníženie dlhov sa výrazne posilnili.

Najväčšou inováciou v nových nariadeniach bude zavedenie pravidla o nákladoch na mužstvo, ktoré prinesie lepšiu kontrolu vo vzťahu k mzdám hráčov a prestupovým nákladom. Nariadenie obmedzuje výdavky na mzdy, prestupy a poplatky za agentov na 70 % príjmov klubu. Posúdenia sa budú vykonávať včas a porušenia budú mať za následok vopred stanovené finančné pokuty a športové opatrenia.

Nové pravidlá vstúpia do platnosti v júni 2022. Počas troch rokov sa budú postupne implementovať, aby sa klubom poskytol potrebný čas na prispôsobenie sa.

UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, Edition 2022
- text Pravidiel UEFA pre licencovanie a finančnú udržateľnosť klubov (117 strán v anglickom jazyku) - TU

UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, Edition 2022
Summary of main amendments

- sumár hlavných zmien Pravidiel UEFA pre licencovanie a finančnú udržateľnosť klubov (5 strán v anglickom jazyku) - TU


Pracovný preklad z anglického jazyka:

ZDROJ:
https://editorial.uefa.com/resources/0274-14dc2f8ea70d-1884ba6a85ea-1000/key_amendments_clfs_en.pdf

Nyon, 8. apríla 2022

UEFA klubové licenčné pravidlá a pravidlá finančnej udržateľnosti (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations), vydanie 2022
Zhrnutie hlavných zmien a doplnení

Časť II. Klubová licencia UEFA

Mládežnícky futbal
Článok 20 - Mládežnícke družstvá // Článok 51 - Tréneri mládeže // Článok 52 - Tréner brankárov mládežníckych družstiev

S cieľom zvýšiť podporu rozvoja mládeže sa zvýšil počet povinných mládežníckych družstiev na minimálne päť družstiev v rámci vymedzených vekových kategórií, zvýšil sa aj počet kvalifikovaných mládežníckych trénerov s vymedzenou minimálnou trénerskou kvalifikáciou a zaviedlo sa nové ustanovenie vyžadujúce aspoň jedného kvalifikovaného trénera brankárov pre mládežnícke tímy v súlade s UEFA Trénerskym dohovorom.

Kritériá ženského futbalu ako súčasť mužských licencií
Článok 21 – Aktivity ženského futbalu

Nový článok na ďalšiu podporu rozvoja ženského futbalu v súlade so Stratégiou ženského futbalu UEFA 2019–24.

Cieľom je povzbudiť mužské futbalové kluby, aby prijali ženský a dievčenský futbal vo všetkých 55 členských asociáciách UEFA. Predpokladá sa, že kluby, ktoré žiadajú o licencie na účasť v súťažiach mužských klubov UEFA, budú rozvíjať a popularizovať ženský futbal buď tým, že budú mať seniorské alebo mládežnícke tímy v oficiálnych ženských súťažiach, budú poskytovať podporu pridruženým ženským klubom alebo organizovať iné iniciatívy ženského futbalu podľa definície poskytovateľa licencie.

Sociálna zodpovednosť futbalu (FSR)
Článok 27 – Stratégia sociálnej zodpovednosti futbalu // Článok 31 – Futbal pre všetkých // Článok 32 – Ochrana životného prostredia // Článok 44 – Pracovník spoločenskej zodpovednosti vo futbale

S pilierom zodpovednosti stratégie UEFA na roky 2019 – 2024, ktorý je postavený na ľudských právach a životnom prostredí, je dôležité ďalej posilňovať implementáciu rôznych politík FSR.
Nová kapitola o spoločenskej zodpovednosti futbalu a jej špecializované kritériá sú v súlade so Stratégiou udržateľného rozvoja futbalu UEFA 2030 a predstavujú dôležitú podporu klubových licencií v oblastiach rovnosti a inklúzie, boja proti rasizmu, ochrany a blahobytu detí a mládeže, futbalu pre všetkých a ochrany životného prostredia.
S cieľom podporiť realizáciu rôznych politík bola zavedená nová požiadavka, aby žiadatelia o licenciu mali pracovníka zodpovedného za spoločenskú zodpovednosť vo futbale, ktorý bude zodpovedný za implementáciu a uplatňovanie politík a opatrení FSR.

Zmluvy a pôžičky s profesionálnymi hráčmi
Článok 24 – Písomná zmluva s profesionálnymi hráčmi // Článok 25 – Hosťovania profesionálnych hráčov

Nové ustanovenia v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o minimálnych požiadavkách na štandardné hráčske zmluvy v sektore profesionálneho futbalu v Európskej únii a ostaných krajinách UEFA (MRSPC) s cieľom väčšej ochrany hráčov.
Okrem toho musia žiadatelia o licenciu rešpektovať ustanovenia o hosťovaní profesionálnych hráčov v súlade s predpismi FIFA o štatúte a prestupoch hráčov.

Požiadavky na trénovanie
Článok 47 – Hlavný tréner prvého tímu // Článok 49 – Tréner brankárov prvého tímu // Článok 53 – Spoločné ustanovenia platné pre trénerskú kvalifikáciu UEFA

Ustanovenie o hlavnom trénerovi prvého družstva bolo zosúladené s mužskými súťažnými klubovými predpismi UEFA, pričom sa vymedzili úlohy a zodpovednosť, aby sa okrem iného obmedzili riziká tieňového koučingu.
Zaviedlo sa dodatočné povinné ustanovenie týkajúce sa úlohy trénera brankárov ako súčasť realizačného tímu prvého družstva, ktorý pomáha hlavnému trénerovi v záležitostiach týkajúcich sa brankárov.
Všetky ustanovenia týkajúce sa trénovania boli aktualizované v súlade s novým Dohovorom UEFA o trénovaní, s cieľom pomôcť zvýšiť úroveň trénovania a podporiť implementáciu programov vzdelávania trénerov.

Personálne a administratívne kritériá
Článok 43 – Bezpečnostný manažér // Článok 42 – Hlavný usporiadateľ stretnutia

Ustanovenie o bezpečnostných manažéroch bolo aktualizované vymedzením povinností v súlade s UEFA bezpečnostnými predpismi. Okrem toho sa predpokladá, že bezpečnostný manažér musí mať kvalifikáciu v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym poriadkom a mal by byť vyškolený a mal by mať skúsenosti v oblasti kontroly divákov a bezpečnosti a ochrany na futbalových štadiónoch.
Zaviedlo sa nové ustanovenie, na základe ktorého sa na klubovej úrovni zaviedli povinné osoby zodpovedné za organizáciu stretnutia s cieľom zlepšiť celkovú organizáciu zápasov v celej Európe.
Ustanovenie o sekretariátoch klubov (predchádzajúci článok 27) bolo zrušené.

Právne kritériá
Článok 60 Minimálne právne informácie // Článok 62 – Právna štruktúra skupiny // Článok 63 – Konečná ovládajúca strana, konečný príjemca a strana s podstatným vplyvom

Ustanovenie o právnej štruktúre skupiny bolo aktualizované tak, aby zahŕňalo všetky právne vzťahy medzi klubom, jeho dcérskymi spoločnosťami a priamymi/nepriamymi akcionármi (štruktúra skupiny k dátumu poslednej ročnej účtovnej závierky).
Zaviedol sa aj nový článok s cieľom lepšie identifikovať konečného príjemcu, identifikovať potrebné informácie o konečnej ovládajúcej strane a osobách s podstatným vplyvom a vyžiadanie aktualizovaných informácií až po predloženie informácií poskytovateľovi licencie.
Upravilo sa aj minimum požadovaných právnych informácií.

Finančné kritériá
Článok 69 – Pravidlo čistého vlastného imania

Zaviedlo sa nové „pravidlo čistého kapitálu“ s cieľom posilniť súvahy klubov tým, že sa zabezpečí, aby fungovali s kladným vlastným imaním.
Ak vlastný kapitál klubu nie je kladný k 31. decembru, ktorý predchádza uzávierke na predloženie žiadosti poskytovateľovi licencie a pred termínom na predloženie zoznamu licenčných rozhodnutí UEFA, klub musí znížiť svoju negatívnu kapitálovú pozíciu o 10 %, resp. viac v porovnaní s predchádzajúcim 31. decembrom.
Ak kluby nesplnia požiadavky k 31. decembru, môžu požiadavku splniť, ak do 31. marca vydajú novú auditovanú súvahu, v ktorej preukážu, že požiadavku spĺňajú.

Žiadne záväzky po lehote splatnosti
Článok 70 – Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči futbalovým klubom // Článok 71 – Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom // Článok 72 – Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči sociálnym/daňovým orgánom

Pokiaľ ide o záväzky po lehote splatnosti voči futbalovým klubom, sociálnym/daňovým úradom a voči zamestnancom, došlo k úprave posunutia termínu uzávierky z 31. decembra na 28. februára tak, aby sa zahrnuli záväzky za mesiace január a február. Kluby budú musieť uhradiť všetky platby do 31. marca.

Rozšíril sa okruh zamestnancov o poskytovateľov služieb a všetkých osôb vykonávajúcich funkcie spojených so seniorskými a mládežníckymi tímami.

Článok 73 – Žiadne splatné záväzky voči UEFA a poskytovateľovi licencie
Zaviedlo sa nové ustanovenie, ktoré má zabezpečiť, aby kluby nemali záväzky po lehote splatnosti voči UEFA, poskytovateľovi licencie alebo iným určeným subjektom.

Časť III. Monitoring klubov UEFA
Nové pravidlá finančnej udržateľnosti pre kluby v mužských klubových súťažiach UEFA obsahujú požiadavky na monitorovanie klubov v súvislosti s platobnou schopnosťou, stabilitou a kontrolou nákladov. Tento balík nových opatrení bol vypracovaný s cieľom pomôcť európskemu futbalu riešiť nové výzvy a pomôcť vybudovať udržateľnejšiu budúcnosť hry.

Podávanie informácií
Článok 78 – Informácie o klube

Tento článok upravuje informácie, ktoré musí klub predložiť UEFA a orgánu finančnej kontroly klubov.

Rozsah požiadaviek monitorovania klubov
Článok 79 – Rozsah pôsobnosti a výnimka

Tento článok definuje, ktoré požiadavky na monitorovanie musia kluby splniť na základe:

 • kvalifikácie do skupinovej fázy súťaží;
 • ich úrovne nákladov na zamestnanecké benefity, t. j. menej ako 5 miliónov EUR, od 5 miliónov EUR do 30 miliónov EUR alebo vyššie ako 30 miliónov EUR.

Požiadavky na solventnosť/platobnú schopnosť
Tieto požiadavky musia spĺňať všetky kluby, ktoré sa kvalifikujú do mužskej klubovej súťaže UEFA.

Články 80 až 83 – Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči futbalovým klubom, voči zamestnancom, sociálnym/daňovým úradom a UEFA

Cieľom zmien a doplnení je posilniť monitorovanie záväzkov po lehote splatnosti tým, že dva existujúce dátumy hodnotenia sa stanú povinnými a zároveň pridá sa nový dátum hodnotenia.
Všetky záväzky voči futbalovým klubom, zamestnancom, sociálnym/daňovým úradom a UEFA, ktoré majú byť uhradené do 30. júna, 30. septembra a 31. decembra počas licenčnej sezóny, musia byť uhradené do 15. júla, 15. októbra a 15. januára, pričom kluby majú 15 dní na vyrovnanie dlžných súm po splatnosti.

Požiadavky na stabilitu
Nové požiadavky, ktoré musia splniť všetky kluby s celkovými výdavkami na zamestnanecké benefity vyššími ako 5 miliónov EUR, ak sa kvalifikujú do mužskej klubovej súťaže UEFA.

Články 84 až 91 a príloha J – Príjmy z futbalu
Tieto články definujú, ako sa vypočítavajú futbalové príjmy za vykazované obdobie a súhrnné futbalové príjmy za sledované obdobie. Na splnenie požiadavky musia mať kluby súhrnný zisk alebo deficit v rámci prijateľnej odchýlky.

Článok 87 a príloha J – Prijateľná odchýlka
Prijateľná odchýlka za monitorovacie obdobie sa zvyšuje z 30 miliónov EUR na 60 miliónov EUR, ak je prebytok nad 5 miliónov EUR úplne pokrytý buď príspevkami vo vykazovanom období T, alebo vlastným kapitálom na konci vykazovaného obdobia T.
Ak sú splnené určité (kumulatívne) podmienky, prijateľná odchýlka sa môže ďalej zvýšiť až o 10 miliónov EUR za vykazované obdobie.

Článok 89 – Relevantné investície
Tento článok definuje zoznam výdavkov/nákladov považovaných za relevantné investície, ktoré možno použiť na úpravu celkových futbalových príjmov smerom nahor v rozsahu, v akom tieto investície môžu byť pokryté príspevkami presahujúcimi prijateľnú odchýlku v účtovnom období T alebo vlastným imaním na konci účtovného obdobia T. Relevantné investície zahŕňajú výdavky priamo súvisiace s mládežou, ženským futbalom, komunitnými aktivitami a nefutbalovými operáciami súvisiacimi s klubom po odpočítaní zodpovedajúcich príjmov, ako aj finančné náklady priamo súvisiace s výstavbou / podstatnou úpravou hmotného majetku a náklady na zhodnotenie prenajatého majetku.

Príloha J - Futbalové zárobky
Táto príloha definuje prvky zahrnuté do výpočtu futbalových zárobkov, ako sú relevantné príjmy a relevantné výdavky, položky, ktoré sa do výpočtu nezahŕňajú, ako sú relevantné investície v dlhodobom výnose a podmienky zvýšenia prijateľnej odchýlky.
Príloha objasňuje, že všetky transakcie musia byť ocenené reálnou hodnotou bez ohľadu na to, či ide o transakcie so spriaznenými stranami alebo akýmikoľvek inými stranami, a ako v prípade potreby posudzuje reálnu hodnotu CFCB.

Požiadavky na kontrolu nákladov
Nové požiadavky, ktoré musia splniť všetky kluby s celkovými výdavkami na zamestnanecké benefity vyššími ako 30 miliónov eur, ak sa kvalifikujú do skupinovej fázy mužskej klubovej súťaže UEFA.

Články 92 až 94 – Príloha K, Pomer nákladov na mužstvo, pravidlá a informácie
Tieto články definujú prvky čitateľa a menovateľa nákladov na mužstvo, ktoré sa berú do úvahy pri výpočte pomeru nákladov na mužstvo. Pomer sa vypočíta za 12-mesačné obdobie k 31. decembru počas licenčného obdobia (okrem transferovej činnosti, ktorá sa posudzuje za 36 mesiacov, proporcionálne na 12 mesiacov).
Definovaný limit pre pomer nákladov na mužstvo je 70 %.
Príloha K poskytuje komplexné definície prvkov zahrnutých do pomeru, ako napr. príslušné osoby, náklady na zamestnanecké benefity, odpisy a zníženie hodnoty, náklady na agentov/ sprostredkovateľov/ prepojené strany, upravené prevádzkové výnosy, čistý zisk alebo strata z predaja registrácií príslušných osôb a iné transferové príjmy/výdavky.

Príloha L – Dôsledky porušenia pomeru nákladov na mužstvo
Nová príloha, ktorá vysvetľuje dôsledky vykazovania pomeru nákladov na mužstvo pod alebo nad definovaným limitom.

Časť IV. Záverečné ustanovenia
Predpisy UEFA pre udeľovanie klubových licencií a finančnú udržateľnosť (vydanie 2022) nahrádzajú verziu z roku 2018 pre klubové licenčné a finančné pravidlá fair play a nadobudnú účinnosť 1. júna 2022 s výnimkami a prechodnými ustanoveniami (podlieha konečnému schváleniu Výkonným výborom UEFA).

Článok 103 – Výnimky a prechodné požiadavky v súvislosti s licenčnými požiadavkami klubu

Tento článok definuje nasledujúce výnimky a prechodné obdobia pre klubové licenčné požiadavky:

 • Aktivity ženského futbalu, tréner brankárov prvého mužstva a tréner brankárov mládežníckych tímov nadobúdajú účinnosť 1. júna 2023;
 • Mládežnícke družstvá - pre licenčnú sezónu 2023/24 musia mať žiadatelia o licenciu ešte minimálne tri mládežnícke družstvá vo vekovom rozmedzí od 10 do 21 rokov;
 • Tréneri mládeže – pre licenčnú sezónu 2023/24 musia mať aspoň dvaja tréneri mládežníckeho tímu žiadateľa o licenciu jednu z definovaných minimálnych trénerských kvalifikácií;
 • Pravidlo čistého kapitálu – nadobúda účinnosť 1. júna 2023, ale pre licenčnú sezónu 2024/25 nesplnenie tohto kritéria nepovedie k odmietnutiu licencie, ale k sankcii definovanej poskytovateľom licencie podľa jeho katalógu sankcií.

Článok 104 – Výnimočné a prechodné požiadavky v súvislosti s požiadavkami na monitorovanie klubu
Tento článok definuje prechodné požiadavky, ktoré musia kluby splniť pre licenčné sezóny 2022/23, 2023/24 a 2024/25.

Licenčná sezóna 2022/23:

 • Naďalej platia požiadavky na vyrovnané hospodárenie (články 58 až 64 Klubových licenčných a finančných pravidiel fair play, vydanie 2018).

Licenčná sezóna 2023/24:

 • Požiadavky na stabilitu: predloženie informácií o futbalových zárobkoch za vykazované obdobie končiace v roku 2023.
 • Požiadavky na kontrolu nákladov: definovaný limit pre pomer nákladov na mužstvo je 90 % a prestupová aktivita sa počíta na základe lepšieho z 12, 24 alebo 36 mesiacov.

Licenčná sezóna 2024/25:

 • Požiadavky na stabilitu: predloženie a vyhodnotenie informácií o futbalových zárobkoch za vykazované obdobia končiace v rokoch 2023 a 2024.
 • Požiadavky na kontrolu nákladov: definovaný limit pre pomer nákladov na družstvo je 80 % a prestupová aktivita sa počíta podľa toho, čo je lepšie z 24 alebo 36 mesiacov.
UEFA
Mohlo by vás zaujímať

Vysvetlenie k novému nariadeniu UEFA o finančnej udržateľnosti

21.9.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

Čím je profesionálny hráč pre kluby a zväzy?

28.12.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 27.06.2019)

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 01.03.2019)

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 02.02.2018)

13.4.2020

Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ - novú ústavu slovenského futbalového hnutia

19.10.2019

Konferencia SFZ schválila zmeny a doplnenia Stanov SFZ z 28.9.2012

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 29.06.2017)

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné nové znenie (schválené VV SFZ dňa 5.9.2016)

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné platné znenie (schválené VV SFZ dňa 12.12.2017)

23.10.2019

Kto môže hrať kvalifikáciu na EURO 2019 za futbalovú 21-ku?

23.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 31.03.2017)

23.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 18.11.2016)

23.10.2019