logologo_small

Vysvetlenie k novému nariadeniu UEFA o finančnej udržateľnosti

utorok, 13.09.2022|Posledná aktualizácia 21.9.2022 09:09
Autor: UEFA


ZDROJ:
https://www.uefa.com/returntoplay/news/0274-14da0ce4535d-fa5b130ae9b6-1000--explainer-uefa-s-new-financial-sustainability-regulations/

Pracovný preklad z anglického jazyka:

Odpovedáme na niektoré kľúčové otázky nových nariadení, ktoré budú zavedené od júna 2022.

Prečo UEFA mení svoje finančné predpisy?

Vývoj, zavedenie a pokračujúci vývoj klubových licenčných a finančných predpisov zostáva jedným z najambicióznejších a najúspešnejších projektov UEFA v oblasti riadenia.

Od prvého zavedenia finančných predpisov pre kluby v súťažiach UEFA v júni 2010 došlo k mimoriadnemu zlepšeniu financií európskych klubov na všetkých úrovniach. Záväzky po lehote splatnosti (záväzky voči futbalovým klubom, zamestnancom, sociálnym/daňovým úradom a UEFA) boli takmer úplne vymazané. Klubové financie sa otočili: v roku 2009 dosiahli čisté straty v kluboch najvyššej európskej divízie 1,6 miliardy eur. Do roku 2018 sa to pretransformovalo na zisk 140 miliónov eur.

COVID-19 však mal negatívny vplyv na financie klubov vzhľadom na stratu prevádzkových príjmov, nepružné mzdové náklady a kolaps ziskov z prestupov hráčov, takže kluby najvyššej súťaže utrpeli straty vo výške 7 miliárd EUR.

Na vysporiadanie sa s touto novou realitou a skutočnosťou, že európsky futbalový priemysel sa od roku 2010 vyvinul s väčšou globalizáciou a technologickými inováciami, boli potrebné nové vylepšené finančné riešenia.

Aké sú hlavné ciele nových nariadení?

Predpisy zabezpečia, že všetky kluby budú musieť byť stabilné, solventné a mať svoje náklady pod kontrolou. Nové pravidlá platia samy osebe a nový názov Finančná udržateľnosť jednoducho vysvetľuje ciele UEFA. Pri navrhovaní predpisov UEFA konzultovala s národnými asociáciami, Európskou klubovou asociáciou (ECA), európskymi ligami, FIFPro, podporovateľmi, Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou Európy a všetky diskusie ukázali jasnú potrebu a dôvod nariadenia o finančnej udržateľnosti.

Ako sa dosiahne trvalá udržateľnosť?

Balík nových opatrení zahŕňa spôsoby, ako povzbudiť futbalové kluby, aby budovali kapitál a investovali do infraštruktúry a rozvoja mládeže pre ich dlhodobý prospech. Silnejšie súvahy môžu poskytnúť prvú líniu obrany proti výpadkom príjmov. S cieľom posilniť súvahy je úzko spojená potreba urobiť zmysluplný krok smerom k lepšej kontrole nákladov.

Solventnosť a žiadne záväzky po lehote splatnosti

Nové pravidlá majú tri odlišné piliere: pravidlo bez záväzkov po splatnosti, pravidlo o zárobkoch vo futbale a pravidlo o nákladoch na mužstvo.

Zmeny v pravidle bez omeškania podporia ochranu veriteľov, zabezpečia lepšiu platobnú schopnosť a ochránia integritu súťaží.

Všetky záväzky voči futbalovým klubom, zamestnancom, sociálnym/daňovým úradom a UEFA, ktoré majú byť uhradené do 30. júna, 30. septembra a 31. decembra počas licenčnej sezóny, musí klub uhradiť do 15. júla, 15. októbra a 15. januára.

V prípade, že má klub platby, ktoré sú po splatnosti viac ako 90 dní, orgán finančnej kontroly klubu UEFA to bude považovať za priťažujúci faktor.

Vládna stabilita a futbalové zárobky

Nové požiadavky na stabilitu sú evolúciou existujúcich požiadaviek na vyrovnanie. Pre uľahčenie implementácie pre kluby je výpočet futbalových zárobkov podobný výpočtu zlomového výsledku. Zmeny vo výpočte prijateľnej odchýlky podporujú skôr kapitálové príspevky ako dlh. Požiadavky sú posilnené tým, že náklady klubu na príslušné investície (infraštruktúra, rozvoj mládeže atď.) musia byť teraz pokryté existujúcim vlastným kapitálom alebo príspevkami.

Prijateľná odchýlka sa zvýšila z 30 miliónov EUR za tri roky na 60 miliónov EUR za tri roky. Prijateľná odchýlka sa môže ďalej zvýšiť nad 60 miliónov EUR až o 10 miliónov EUR za každé vykazované obdobie v sledovanom období pre kluby vykazujúce dobré finančné zdravie.

Kontrola nákladov a pravidlo nákladov na mužstvo

Podľa nových pravidiel budú kluby po prvýkrát podliehať kontrole nákladov na mužstvo. Pravidlo kontroly nákladov obmedzuje výdavky na mzdy hráčov a trénerov, prestupy a poplatky za agentov na 70 % klubových príjmov. (Postupnou implementáciou bude percento na úrovni 90 % v rokoch 2023/2024, 80 % v rokoch 2024/2025 a 70 % v rokoch 2025/2026). Táto požiadavka poskytuje priamu mieru medzi nákladmi na mužstvo a príjmom s cieľom podporiť náklady súvisiace s výkonom a obmedziť trhovú infláciu miezd a prestupových nákladov hráčov.

Rozhodovanie počas licenčnej sezóny bude klásť väčší dôraz na aktuálne finančné informácie, vrátane letného prestupového obdobia pred štartom klubových súťaží UEFA.

Zmierňuje UEFA svoj postoj ku klubovým príjmom a povoleným stratám?

Vôbec nie. Kluby, ktoré spĺňajú pravidlo o zárobkoch vo futbale, budú fungovať finančne udržateľným spôsobom na základe vlastných príjmov.

Za zmienku tiež stojí, že sa rozšírila požiadavka na zaznamenávanie transakcií v reálnej hodnote, keďže všetky transakcie sa teraz budú účtovať v reálnej hodnote bez ohľadu na to, či sa uskutočnia so spriaznenou osobou alebo inou stranou.

Čo sa stane s klubmi, ktoré nedodržia pravidlá?

Jednou z kľúčových čŕt nových nariadení je, že prepracované obdobia vykazovania umožnia UEFA identifikovať porušenia hneď, ako k nim dôjde.

Porušenie predpisov bude sankcionovať orgán finančnej kontroly klubu (CFCB) podľa katalógu sankcií uvedených v procedurálnych predpisoch CFCB.

Posilnili sa sankcie po splatnosti, zatiaľ čo požiadavky na zárobky vo futbale zahŕňajú možnosť dohôd o urovnaní.

Sankcie na základe pravidla o nákladoch na tím budú progresívne na základe závažnosti porušenia a počtu porušení spáchaných počas obdobia štyroch rokov.

Kedy budú zavedené nové pravidlá?

Nové pravidlá vstúpia do platnosti v júni 2022. Počas troch rokov sa budú postupne implementovať, aby sa klubom poskytol potrebný čas na prispôsobenie sa.

UEFA
Mohlo by vás zaujímať

Výkonný výbor UEFA schvaľuje nové nariadenia o finančnej udržateľnosti

30.9.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

Čím je profesionálny hráč pre kluby a zväzy?

28.12.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 27.06.2019)

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 01.03.2019)

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 02.02.2018)

13.4.2020

Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ - novú ústavu slovenského futbalového hnutia

19.10.2019

Konferencia SFZ schválila zmeny a doplnenia Stanov SFZ z 28.9.2012

19.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 29.06.2017)

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné nové znenie (schválené VV SFZ dňa 5.9.2016)

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné platné znenie (schválené VV SFZ dňa 12.12.2017)

23.10.2019

Kto môže hrať kvalifikáciu na EURO 2019 za futbalovú 21-ku?

23.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 31.03.2017)

23.10.2019

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Poprade dňa 18.11.2016)

23.10.2019