logologo_small

Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ - novú ústavu slovenského futbalového hnutia

streda, 06.06.2018|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:18
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Konferencia SFZ na svojom zasadnutí konanom 28.9.2012 schválila veľkou väčšinou (81%) návrh nových Stanov SFZ.

Návrh pripravovala takmer rok odborná skupina právnikov (Tomáš Gábriš, Jozef Čorba, Jaroslav Rybanský, Ladislav Križan a Peter Sepeši) v spolupráci so zástupcami futbalového hnutia z amatérskeho i profesionálneho futbalu, ako aj s odbornými pracovníkmi aparátu SFZ a orgánov SFZ.

Manažérom projektu "návrh Stanov SFZ" bol Jozef Malich, predseda legislatívno-právnej komisie SFZ.

Odborným garantom projektu "Novelizácia noriem SFZ" je Peter Sepeši, člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívne a organizačné otázky. 

Od schválenia Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014 po Konferenciu SFZ v septembri 2012

 • 4. júla 2011 – Výkonný výbor SFZ (ďalej len "VV SFZ" jednohlasne (11 členov /11 bolo za) schválil Strategický plán SFZ na obdobie 2011-2014
  • časť VII. Legislatíva[1] – úloha 32. „Novelizácia noriem SFZ“
 • 10. februára 2012 – bol vypracovaný prvý koncept = prvá verzia návrhu stanov SFZ, na základe podnetov od členov SFZ, pracovníkov aparátu, funkcionárov zväzu a vlastných poznatkov a skúseností autorov návrhu
  • zdieľaný dokument prístupný cez web na komentovanie pre futbalovú verejnosť
  • prebehli tri kolá oficiálneho pripomienkovacieho konania, v ktorých postupne vzniklo 14 časových verzií návrhu stanov
  • prebehli konzultácie s právnikmi UEFA/FIFA
  • návrh bol odprezentovaný na pracovných stretnutiach so zástupcami amatérskeho a profesionálneho futbalu po celom Slovensku
 • 4. septembra 2012 – VV SFZ odporučil návrh stanov na schválenie konferencii (8/3/0)
  • nikto z členov VV SFZ nebol proti odporučeniu návrhu Stanov Konferencii SFZ
  • za návrh hlasovali aj dvaja členovia za ÚLK (dvaja sa zdržali hlasovania)
  • dosiahla sa zhoda na tom, že konferencia by nemala byť tak početný orgán (doposiaľ mala 154 delegátov) ale že bude mať 87 delegátov, zároveň však bola zvýšená hranica kvalifikovanej väčšiny na 70% hlasov všetkých delegátov (61) 
 • 28. septembra 2012 – návrh stanov bol prerokovaný na Konferencii SFZ a schválený 121 delegátmi (13 delegáti sa zdržali a 11 delegátov bolo proti)
  • do návrhu predloženého na Konferenciu SFZ boli zapracované a odkomunikované aj pripomienky právnikov UEFA a FIFA k návrhu stanov SFZ

Výsledky hlasovania na konferencii SFZ:

zväz

za

zdržal sa

proti

Bratislavský futbalový zväz (BFZ)

0

1

3

Západoslovenský futbalový zväz (ZsFZ)

30

1

2

Stredoslovenský futbalový zväz (SsFZ)

25

0

0

Východoslovenský futbalový zväz (VsFZ)

32

0

0

Únia ligových klubov (ÚLK)

27

7

7

pridružení členovia

7

1

1

spolu

121

10

13

Na tvorbe návrhu stanov SFZ sa aktívne podieľali:

 1. členovia Legislatívno-právnej komisie: 
  JUDr. Jozef Čorba, PhD., JUDr., PhDr. Tomáš Gábriš. LLM, MA a Mgr., Mgr, Ladislav Križan, PhD. (bývalý člen komisie)
 2. pracovníci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ: Mgr. Miroslav Kiša a JUDr. Jaroslav Rybánsky
 3. člen VV SFZ a garant projektu: JUDr. Peter Sepesi.

Manažérom projektu a jedným z pripomienkujúcich bol JUDr. PaedDr. Jozef Malich - predseda Legislatívno-právnej komisie SFZ.

Poďakovanie patrí všetkým pripomienkujúcim osobám a subjektom, ktoré taktiež významne prispeli ku kvalite konečného návrhu, osobitne predsedom jednotlivých odborných komisií, predsedovi a členom predsedníctva Rozhodcovského súdu pri SFZ a zástupcovi klubu MŠK Žilina Mgr. Marekovi Majtánovi.

Hlavné dôvody pre vypracovanie návrhu nových Stanov SFZ:

 1. Poznatky o nedostatkoch doterajšieho znenia stanov SFZ
  1. Logické rozpory platných stanov s organizačným poriadkom ako aj v ďalších predpisoch SFZ (napr. článok 25/5 Stanov a článok 14/4 OrgPor)
  2. Duplicita ustanovení v rôznych predpisoch (napr. Stanovy – OrgPor; OrgPor – Štatúty komisií)
  3. Chýbajúca úprava (individuálne členstvo, licenčné orgány)
  4. Aplikačné problémy (disciplinárny postih fyzických osôb za porušenie predpisov SFZ, konflikt záujmov)
 2. Odporúčania zo strany FIFA/UEFA (pozri príspevok Jozefa Čorbu - TU)
  1. Odporúčaná štruktúra a pôsobnosť orgánov národných zväzov
  2. Voľba členov VV SFZ na konferencii SFZ (nie potvrdzovanie)
 3. Právna úprava SR, EÚ, predpisy FIFA/UEFA a ich vývoj
  1. Napr. § 2 odsek 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, z ktorého jednoznačne vyplýva, že členmi občianskych združení majú byť primárne fyzické osoby a až sekundárne môžu byť členmi aj právnické osoby. V SFZ však boli členmi občianskeho združenia iba právnické osoby.

Postupy využité pri príprave návrhu stanov SFZ:

 1. Zber a sumarizácia podnetov k platným stanovám a iným predpisom SFZ
 2. Analýza platnej právnej úpravy, stanov FIFA, UEFA, MOV, FA ČR a iných
 3. Práca autorov na návrhu – tvorba návrhu v zdieľaných dokumentoch (5 spoluautorov)
 4. Pracovné stretnutia a konzultácie s predsedami komisií a členmi orgánov SFZ
 5. Postupné vypracovanie 14 verzií návrhu stanov SFZ (3 kolá PK)
 6. Priebežné spracovanie podnetov a pripomienok od členov SFZ i aparátu SFZ
 7. Prezentácia návrhu a diskusia vo viacerých slovenských mestách so zástupcami amatérskeho futbalu i ÚLK
 8. Spracovanie odborných článkov a videorozhovoru k návrhu stanov
 9. Prerokovanie a schválenie/odporučenie návrhu vo VV SFZ dňa 4.9.2012
 10. Preklad návrhu stanov do anglického jazyka a posúdenie návrhu právnikmi UEFA a FIFA
 11. Zapracovanie pripomienok UEFA a FIFA k návrhu po konzultáciách GS s právnikom UEFA

Piliere návrhu stanov SFZ:

 1. Vedomosti, skúsenosti a poctivá práca autorského kolektívu
 2. Vecná komunikácia s predstaviteľmi futbalového hnutia
 3. Nezávislosť a nestrannosť autorského kolektívu
 4. Rôznorodosť právnických povolaní autorov
 5. Rôznorodosť poznania futbalovej problematiky
 6. Odbornosť a kredit autorov návrhu
 7. Spoločný pohľad na nevyhnutnosť verejnej kontroly
 8. Hľadanie rovnováhy a bŕzd pre jednotlivé záujmové skupiny

Charakteristické nové prvky stanov:

 • Preambula – slávnostný text o histórii a víziach do budúcnosti
 • Jednotný výklad pojmov pre celé futbalové hnutie
 • Vymedzenie základných a osobitných princípov činnosti SFZ a jeho orgánov 
 • Princípy ako interpretačné pravidlá pri aplikácii noriem SFZ
 • Vymedzenie poslania, cieľov a hlavných činností združenia
 • Normatívny systém a rozhodovacia činnosť orgánov SFZ
 • Posilnenie princípu odbornosti – povinnosť orgánov SFZ vyžiadať si pred rozhodnutím odborné stanoviská príslušných komisií SFZ
 • Reprezentovanie SR - postavenie reprezentanta (Štatút)
 • Licenčný systém, licenčné orgány, súťaže
 • Integrácia futsalu do SFZ
 • Vznik, pozastavenie, zánik a druhy členstva – práva a povinnosti členov
 • Zavedenie individuálneho členstva v SFZ
 • Štruktúra orgánov SFZ (podľa odporúčania a vzoru UEFA)
 • Spoločné ustanovenia pre všetky volené orgány SFZ (konflikt záujmov, uznášaniaschopnosť, rozhodovanie, funkčné obdobie)
 • Obmedzenie a kontrola rozhodovacej činnosti orgánov SFZ (odborná starostlivosť, povinnosť vyžiadať si odborné stanoviská, zverejňovanie zápisníc z rokovania VV, Konferencie a rozhodnutí na webovom sídle SFZ)
 • Zmena postavenia komisií – pomocné/poradné orgány VV (gescia člena VV)
 • Kontrola hospodárenia SFZ (zverejňovanie rozpočtu, správy o hospodárení, správy nezávislého audítora a správy revíznej komisie na webovom sídle SFZ.
 • Orgány pre zabezpečenie spravodlivosti SFZ (licenčné orgány, DK, OK)
 • Rozšírenie pôsobnosti RS pri SFZ aj na spory v rámci iných športov

"Čím dôležitejšie rozhodnutie, tým väčší počet ľudí ho bude schvaľovať."

Štruktúra Stanov SFZ - OBSAH 

Prepojenie na úplne znenie schválených STANOV SFZ nájdete - TU


1.
VII. Legislatíva
32. Novelizácia noriem SFZ
Vykonanie auditu stanov, noriem a ostatných predpisov SFZ, na základe výsledkov ktorého následné priebežné vytváranie komplexného, vnútorne bohatého a vzájomne nerozporného systému noriem ainterných smerníc SFZ, neustále zosúlaďovanie systému noriem SFZ s právom EÚ, právnym poriadkom SR anormami FIFA a UEFA. Príprava návrhu modernej smernice k štatútu a zmluvným vzťahom (ne)profesionálnych futbalistov s ich futbalovými klubmi vrátane prestupov.
33. Bezpečnosť pri organizácii futbalových podujatí
Zasadzovanie sa, v súlade s právom EÚ a normami FIFA a UEFA, ako aj v úzkej súčinnosti s orgánmi verejnej moci v SR, za komplexné riešenie problematiky organizovania futbalových a iných športových podujatí v SRs cieľom zabezpečiť na nich bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu majetku, efektívnejšie a prísnejšie trestať prejavy chuligánstva trestným a priestupkovým právom a hľadať možnosti ako úspešne podporovaťsnahy vymáhať vzniknuté škody od ich vinníkov prostriedkami civilného práva. 
^
JUDr. Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Vysvetlenie k novému nariadeniu UEFA o finančnej udržateľnosti

21.9.2022

Výkonný výbor UEFA schvaľuje nové nariadenia o finančnej udržateľnosti

30.9.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

2.5.2022

Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela 2021

16.2.2022

FOTOGALÉRIA - Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021

Príprava dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

14.9.2021