logologo_small

FAQ00354

piatok, 08.01.2021
ID článku: 30161

1. Mám nasledovnú otázku k povinnosti vyhotovovať výročnú správa podľa § 9, ods.4 Zákona o športe:

§ 9
(4) Športová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia, a je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovná závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo
b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur.


Toto ustanovenie môže mať 2 výklady:
1) Každá ŠO, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu, ale pokiaľ nespĺňa uvedené podmienky, tak nemusí obsahovať minimálne náležitosti podľa Zákona o športe a nemusí byť overená audítorom.
alebo :
2) Ak ŠO nespĺňa podmienky, tak je síce povinná mať účtovnú závierku, ale nie je povinná mať výročnú správu.

Podľa dôvodovej správy k Zákonu (podčiarknutý text) výročnú správu vyhotovujú všetky šport.organizácie, ktoré majú príjem z verejných prostriedkov, aj keď to zo znenia zákona jednoznačne nevyplýva.

Detailnejšie povinnosti ekonomického charakteru a charakteru správy a riadenia sú ustanovené v ustanovení § 9 a 10 návrhu zákona, ktorých prioritným cieľom je stransparentnenie správy a riadenia všetkých športových organizácií v športe. Na základe uvedeného športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vypracovať (i) výročnú správu o činnosti a (ii) správu o hospodárení. Minimálne vlastnosti účtovnej závierky a výročnej správy sú stanovené pre tie športové organizácie, ktorých (i) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, (ii) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 400 000 eur alebo (iii) tak ustanovuje osobitný predpis. Čo musí obsahovať výročná správa ustanovuje návrh zákona v ustanovenie § 9 ods. 6 návrhu zákona.

Na druhej strane, povinnosť vyhotovovať výročnú správu podľa Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. majú len účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom:

§ 20 Výročná správa
(1) Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, je povinná vyhotovovať výročnú správu. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a najmä informácie o ... atď.

UčPS tím,
Mohlo by vás zaujímať

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

3.11.2021

Mentalita víťaza

7.11.2021

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00478

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00476

21.7.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019

FAQ00460

23.10.2019

FAQ00459

23.10.2019

FAQ00458

23.10.2019

FAQ00457

23.10.2019

FAQ00456

23.10.2019