logologo_small

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 05.11.2019 13:47
ID článku: 19520

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

Podľa § 10 (Kontrola v športovej organizácii) ak má športová organizácia dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
Výkladom tohto ustanovenia sa dá dospieť k záveru, že športové organizácie by si mali kontrolóra ustanoviť/zvoliť do 30.6.2016 a do 3 mesiacov od ustanovenia musí zložiť skúšky.
Národné športové zväzy budú navyše musieť prejsť procesom uznania za NŠZ zo strany ministerstva školstva, zmeniť si stanovy, taktiež do 30.6.2016.


pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Spoločnosť s ručením obmedzeným (100 %-ná s.r.o. obce), ktorá má v predmete činnosti "realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti kolektívnych a individuálnych športov", t. j. v zmysle § 8/1 zákona o športe je športovou organizáciou.Má takáto športová organizácia povinnosť v zmysle § 10 - kontrola v športovej organizácii, mať obsadenú funkciu kontrolóra do 30.06.2017, keď prijíma prostriedky len z rozpočtu obce (aj keď obec de facto prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu a formou dotácie ich posúva na svoje organizácie) resp. od národných zväzov? Priamo zo štátneho rozpočtu sumu vyššiu ako 50.000 € neprijala.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS