logologo_small

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19529

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

Ak má byť kontrolór NŠZ odvolaný v súlade s platným právnym poriadkom, jeho odvolanie musí byť vykonané postupom, ktorý je v súlade s § 12 ods. 5 zákona o športe, t.j. vyžaduje sa dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu. Vzhľadom na to, že toto ustanovenie nedáva národnému športovému zväzu možnosť odchýlnej úpravy v stanovách, zákonná úprava platí aj v prípade, ak je znenie stanov (stanovy majú charakter súkromnoprávnej dohody členov združenia o pravidlách fungovania združenia) v tejto časti v rozpore so zákonom o športe. Účelom zvýšenej ochrany kontrolóra pred jeho odvolaním zo strany najvyššieho orgánu zväzu je dosiahnutie jeho maximálnej nezávislosti a objektívnosti pri vykonávaní funkcie kontrolóra, ktorej súčasťou je aj kontrolná činnosť.

Ak by NŠZ v takom prípade postupoval podľa stanov (právny akt súkromnoprávnej povahy), a nie podľa zákona (normatívny právny akt verejného práva), je možné sa súdnou cestou úspešne domáhať neplatnosti takého právneho úkonu (odvolania kontrolóra) pre rozpor so zákonom vrátane uplatnenia nemajetkovej újmy zo strany nezákonne odvolaného kontrolóra.

Zároveň, ak kontrolór národného športového zväzu zistí nekorektnú implementáciu zákona o športe do stanov národného športového zväzu, postupovať sa má v zmysle úloh kontrolóra podľa § 13 zákona o športe upozornením štatutárneho orgánu, najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu (§ 13 ods. 3 písm. c) zákona o športe).

Ak sa náprava v primeranej lehote určenej kontrolórom neuskutoční, postupuje sa podľa § 14 ods. 8 zákona o športe, t.j. „Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.“.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

23.10.2019

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

23.10.2019

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

23.10.2019

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

23.10.2019

Športová organizácie nezverejní meno štatutárneho orgánu na svojej webovej stránke, na webovej stránke národného športového zväzu a ani v informačnom systéme športu. Aké to môže mať dôsledky pri poskytovaní dotácii od Miest/Obcí.

23.10.2019