logologo_small

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19529

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

Ak má byť kontrolór NŠZ odvolaný v súlade s platným právnym poriadkom, jeho odvolanie musí byť vykonané postupom, ktorý je v súlade s § 12 ods. 5 zákona o športe, t.j. vyžaduje sa dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu. Vzhľadom na to, že toto ustanovenie nedáva národnému športovému zväzu možnosť odchýlnej úpravy v stanovách, zákonná úprava platí aj v prípade, ak je znenie stanov (stanovy majú charakter súkromnoprávnej dohody členov združenia o pravidlách fungovania združenia) v tejto časti v rozpore so zákonom o športe. Účelom zvýšenej ochrany kontrolóra pred jeho odvolaním zo strany najvyššieho orgánu zväzu je dosiahnutie jeho maximálnej nezávislosti a objektívnosti pri vykonávaní funkcie kontrolóra, ktorej súčasťou je aj kontrolná činnosť.

Ak by NŠZ v takom prípade postupoval podľa stanov (právny akt súkromnoprávnej povahy), a nie podľa zákona (normatívny právny akt verejného práva), je možné sa súdnou cestou úspešne domáhať neplatnosti takého právneho úkonu (odvolania kontrolóra) pre rozpor so zákonom vrátane uplatnenia nemajetkovej újmy zo strany nezákonne odvolaného kontrolóra.

Zároveň, ak kontrolór národného športového zväzu zistí nekorektnú implementáciu zákona o športe do stanov národného športového zväzu, postupovať sa má v zmysle úloh kontrolóra podľa § 13 zákona o športe upozornením štatutárneho orgánu, najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu (§ 13 ods. 3 písm. c) zákona o športe).

Ak sa náprava v primeranej lehote určenej kontrolórom neuskutoční, postupuje sa podľa § 14 ods. 8 zákona o športe, t.j. „Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.“.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Nezávislosť športového tribunálu

19.3.2021

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

O proměnách a ambicích Rozhodčího soudu pro sport (CAS) v pozici pomyslné soudní moci světového sportu

13.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

KLUBY, HRÁČI A PRESTUPOVÉ OBDOBIE

12.1.2021

DOBA MANUÁLOV NIČÍ NAŠU KREATÍVNU SLOBODU

11.1.2021

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

MENTALITA VÍŤAZA je v každom z nás ...

16.10.2020

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

7.9.2020

Oznámenie o príprave dvojkonferencie "Šport a médiá 2020" a "Šport a právo 2020"

29.6.2020