logologo_small

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 27463

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

Je možné zvážiť zaslanie ďalšej písomnej urgencie HKŠ, ktorú je možné zároveň poslať na vedomie (nech to je na urgencii aj uvedené):

  1. Úradu vlády SR (keďže HKŠ sa zodpovedá vláde, ktorá ju vymenúva a môže aj odvolať podľa § 60 ods. 6 alebo ods. 7 Zákona o športe) a
  2. Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu s poukazom na § 60 ods. 6 písm. c) Zákona o športe.
Samozrejme, nie je cieľom odvolanie HKŠ, ale aby bola predmetná vec riadne vybavená.

Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

23.10.2019

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

23.10.2019

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

23.10.2019

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019

Ako má postupovať hlavný kontrolór športu pri vykonávaní športu, keď jeho kontrolnú činnosť upravuje viacero právnych predpisov, ktorých úprava sa prekrýva?

23.10.2019