logologo_small

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19524

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

Medzi základné úlohy kontrolóra podľa zákona o športe patrí predovšetkým prevenčná činnosť spočívajúca v dohľade kontrolóra športovej organizácie nad dodržiavaním právnych predpisov ako aj predpisov a rozhodnutí športovej organizácie za účelom vyvarovania sa možným sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom spôsobeným športovej organizácii ich porušením. S cieľom dosiahnuť tento účel vykonáva kontrolór konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre jednotlivé orgány športovej organizácie a jej členov. (§ 13 ods. 1 zákona o športe)

Kontrolór podľa zákona o športe ex lege nemá právomoci rušiť rozhodnutia orgánov športovej organizácie, ich hlasovania ani voľby, ak mu takéto oprávnenie výslovne nedali členovia zväzu vo svojej dohode o pravidlách fungovania športovej organizácie s právnou formou občianskeho združenia t.j. vo svojich stanovách.

Napriek tomu, že kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie, nemôže vykonávať právomoci iných orgánov, ktoré nemá dané zákonom alebo stanovami športovej organizácie (občianskeho združenia).

Základnou povinnosťou kontrolóra je upozorniť na zistené nedostatky ten orgán, v ktorého kompetencii (podľa stanov) je rozhodnúť o spôsobe vykonania nápravy zisteného nedostatku, často aj najvyššiemu orgánu športovej organizácie (konferencii alebo výkonnému výboru) a tento orgán následne podľa správy o kontrolnej činnosti kontrolóra alebo obsahu upozornenia kontrolóra posúdi kontrolórom navrhnuté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku a v rámci svojich kompetencií rozhodne o ďalšom postupe pri odstránení zisteného nedostatku, resp. vyjadrí sa k k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.

Postup kontrolóra pri vykonávaní kontroly je upravený v § 14 zákona o športe. 

Podľa § 14 ods. 2 zákona o športe je kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním určenej lehote
a) poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór k dispozícii,
b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

Podľa § 14 ods. 7 zákona o športe športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.

Podľa § 14 ods. 8 zákona o športe ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti, tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.

Podľa § 14 ods. 9 zákona o športe o výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok. Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej kontroly.

Zo žiadneho z uvedených ustanovení ani z iných ustanovení zákona o športe nie je možné odvodiť oprávnenie kontrolóra rozhodovať vo veciach, ktoré sú podľa stanov v kompetencii iných orgánov športovej organizácie.  

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Športová organizácie nezverejní meno štatutárneho orgánu na svojej webovej stránke, na webovej stránke národného športového zväzu a ani v informačnom systéme športu. Aké to môže mať dôsledky pri poskytovaní dotácii od Miest/Obcí.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS