logologo_small

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19527

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

Základná úloha a podstata činnosti kontrolóra v športovej organizácii je vyjadrená v § 13 ods. 1 ZoŠ nasledovne:
(1) Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie (ďalej len „nedostatok”) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov.

Ustanovenie § 13 ods. 3 písm. a) ZoŠ je potrebné vykladať v súlade s duchom zákona i základným cieľom zriadenia inštitútu "kontrolóra" - podpora znalostného manažmentu športu (konzultačná činnosť a poradenská činnosť) a prevencia porušení právnych predpisov alebo športových predpisov, ktoré majú za následok okrem sankcií aj znižovanie dôvery spoločnosti k športovým zväzom, klubom a ich funkcionárom v dôsledku medializácie nedostatkov a rôznych káuz, na začiatku ktorých je veľmi často pochybenie, ku ktorému by pri znalostnom prístupe príslušných orgánov zväzu alebo klubu nemuselo dôjsť. A tu je priestor kontrolóra, aby hneď ako to je možné zasiahol a viedol orgány zväzov a klubov k znalostnému manažmentu procesov v príslušnom športe.

Zákon o športe na jednej strane výslovne neustanovuje, kedy má kontrolór vykonať kontrolu zápisnice zo zasadnutia orgánu zväzu, či pred zverejnením alebo až po jej zverejnení, na strane druhej je však zrejmé, že pre právnu istotu a stabilitu v športovom zväze je lepšie, keď je možné organizačne zabezpečiť, aby boli zápisnice po ich vyhotovení publikované až po ich kontrole kontrolórom. Športovú obec nie je potrebné zaťažovať vecami, ktoré je možné vyriešiť vecnou komunikáciou kontrolóra s príslušným orgánom zväzu, o zápisnicu zo zasadnutia ktorého ide a športovému hnutiu predstaviť až výsledný materiál po vykonaní opráv a úprav podľa pripomienok kontrolóra. Je možné predpokladať, že v rôznych zväzoch budú v súvislosti s kontrolou zápisníc fungovať oba modely kontroly, t.j. s konbtrolou pred zverejnením alebo s kontrolou až po zverejnení zápisnice. Je na príslušnom zväze, ako si nastaví vnútorné procesy, pričom limitujúcim momentom je aj to, že je potrebné dodržať zákonnú lehotu na zverejnenie zápisnice, čo môže v niektorých prípadoch komplikovať jej kontrolu kontrolórom ešte pred publikovaním.

Pokiaľ ide o výkon kontroly, v zákone 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnom do 31.12.2015, sa rozlišovalo medzi predbežnou, priebežnou a následnou finančnou kontrolou. Predbežná finančná kontrola a priebežná finančná kontrola boli kontrolami typu ex ante a vykonávali sa pred dokončením pripravovanej finančnej operácie. Následná finančná kontrola ako kontrola typu ex post sa vykonávala zásadne po dokončení finančnej operácie
Vyplývalo to zo znenia § 10 ods. 5 zákona: "Finančnú operáciu alebo jej časť možno realizovať až po odstránení nedostatkov zistených priebežnou finančnou kontrolou.".
Na tento zákon sa odkazovalo aj v dôvodovej správe k zákonu o športe.
(Aj keď zákon 502/2001 bol nahradený zákonom 357/2015, ktorý už uvedené delenie nepoužíva, z uvedeného princípu by sa dalo analogicky vyvodiť, že priebežnou kontrolou zápisnice je kontrola ešte pred jej zverejnením a zverejnenie by malo byť podmienené odstránením nedostatkov zistených priebežnou kontrolou zápisnice.)

Rozhodne však odporúčame, ak to je čo i len trochu možné, organizačne nastaviť procesy vo zväze tak, aby kontrolór mal dostatočný časový priestor na vykonanie kontroly zápisnice ešte pred jej zverejnením.

Na záver uvádzame aj citáciu z dôvodovej správy k § 11 až 14 Zákona o športe:
"Medzi základné úlohy kontrolóra patrí predovšetkým prevenčná činnosť spočívajúca v dohľade kontrolóra športovej organizácie nad dodržiavaním právnych predpisov ako aj predpisov a rozhodnutí športovej organizácie za účelom vyvarovania sa možným sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom spôsobeným športovej organizácii ich porušením. S cieľom dosiahnuť tento účel vykonáva kontrolór konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre jednotlivé orgány športovej organizácie a jej členov."

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Spoločnosť s ručením obmedzeným (100 %-ná s.r.o. obce), ktorá má v predmete činnosti "realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti kolektívnych a individuálnych športov", t. j. v zmysle § 8/1 zákona o športe je športovou organizáciou.Má takáto športová organizácia povinnosť v zmysle § 10 - kontrola v športovej organizácii, mať obsadenú funkciu kontrolóra do 30.06.2017, keď prijíma prostriedky len z rozpočtu obce (aj keď obec de facto prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu a formou dotácie ich posúva na svoje organizácie) resp. od národných zväzov? Priamo zo štátneho rozpočtu sumu vyššiu ako 50.000 € neprijala.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS