logologo_small

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19528

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

Podľa § 10 ods. 1 prvej vety zákona o športe:
„Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly.“

Účelom vytvorenia inštitútu kontrolóra v športovej organizácii je v súlade s citovaným ustanovením zabezpečenie nezávislého výkonu vnútornej kontroly.
Kontrolór športovej organizácie je novým inštitútom, ktorého hlavným poslaním je podpora znalostného manažmentu športových organizácií a predchádzanie závažným nedostatkom v ich činnosti, ktoré by mohli mať za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
Kontrolór športovej organizácie je športovým odborníkom, ktorý má nezávislé postavenie od orgánov výkonnej moci v športovej organizácii, ktorých činnosť môže byť tiež predmetom kontrolnej činnosti kontrolóra. Kontrolór sa zodpovedá iba najvyššiemu orgánu športovej organizácie, ktorý ho zvolil alebo inak ustanovil. Preto je kontrolór voleným funkcionárom zväzu, ktorého volí alebo inak ustanovuje najvyšší zastupiteľský orgán zväzu.

Čo sa týka zodpovednosti kontrolóra voči iným orgánom športovej organizácie, tá je upravená v § 12 ods. 4 a 5 zákona o športe:
„(4) Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.
(5) Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu odvolania.“


Z vyššie uvedeného vyplýva, že s výnimkou straty spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 zákona o športe, sa kontrolór zodpovedá disciplinárnemu senátu/orgánu v prípade, ak sa dopustí závažného porušenia jeho povinností alebo najvyššiemu orgánu športového zväzu.

Účelom pomerne náročných podmienok na odvolanie kontrolóra v zákone o športe je vytvoriť kontrolórovi pre jeho zodpovednú a náročnú činnosť pre športovú organizáciu v záujme všetkých jej členov, čo najnezávislejšie postavenie s posilnenou garanciou aj tým, že na jeho odvolanie so podľa zákona o športe okrem dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých jeho členov vyžadujú aj dôvody odvolania.

Ďalším pravidlom, ktorým sa má v športovej organizácii zabezpečiť nezávislosť a oddelenie kontrolóra od orgánov výkonnej moci, je pravidlo upravené v § 12 ods. 3 Zákona o športe, podľa ktorého kontrolór má byť volený alebo inak ustanovený do funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie na funkčné obdobie, ktoré je najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu, najmenej však na tri roky. Z uvedeného vyplýva, že kontrolór sa nevolí na tej istej volebnej konferencii alebo členskej schôdzi ako najvyšší výkonný orgán (predsedníctvo, rada alebo výkonný výbor zväzu).

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

23.10.2019

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

23.10.2019

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

23.10.2019

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

23.10.2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným (100 %-ná s.r.o. obce), ktorá má v predmete činnosti "realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti kolektívnych a individuálnych športov", t. j. v zmysle § 8/1 zákona o športe je športovou organizáciou.Má takáto športová organizácia povinnosť v zmysle § 10 - kontrola v športovej organizácii, mať obsadenú funkciu kontrolóra do 30.06.2017, keď prijíma prostriedky len z rozpočtu obce (aj keď obec de facto prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu a formou dotácie ich posúva na svoje organizácie) resp. od národných zväzov? Priamo zo štátneho rozpočtu sumu vyššiu ako 50.000 € neprijala.

23.10.2019