logologo_small

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19528

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

Podľa § 10 ods. 1 prvej vety zákona o športe:
„Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly.“

Účelom vytvorenia inštitútu kontrolóra v športovej organizácii je v súlade s citovaným ustanovením zabezpečenie nezávislého výkonu vnútornej kontroly.
Kontrolór športovej organizácie je novým inštitútom, ktorého hlavným poslaním je podpora znalostného manažmentu športových organizácií a predchádzanie závažným nedostatkom v ich činnosti, ktoré by mohli mať za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
Kontrolór športovej organizácie je športovým odborníkom, ktorý má nezávislé postavenie od orgánov výkonnej moci v športovej organizácii, ktorých činnosť môže byť tiež predmetom kontrolnej činnosti kontrolóra. Kontrolór sa zodpovedá iba najvyššiemu orgánu športovej organizácie, ktorý ho zvolil alebo inak ustanovil. Preto je kontrolór voleným funkcionárom zväzu, ktorého volí alebo inak ustanovuje najvyšší zastupiteľský orgán zväzu.

Čo sa týka zodpovednosti kontrolóra voči iným orgánom športovej organizácie, tá je upravená v § 12 ods. 4 a 5 zákona o športe:
„(4) Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.
(5) Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu odvolania.“


Z vyššie uvedeného vyplýva, že s výnimkou straty spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 zákona o športe, sa kontrolór zodpovedá disciplinárnemu senátu/orgánu v prípade, ak sa dopustí závažného porušenia jeho povinností alebo najvyššiemu orgánu športového zväzu.

Účelom pomerne náročných podmienok na odvolanie kontrolóra v zákone o športe je vytvoriť kontrolórovi pre jeho zodpovednú a náročnú činnosť pre športovú organizáciu v záujme všetkých jej členov, čo najnezávislejšie postavenie s posilnenou garanciou aj tým, že na jeho odvolanie so podľa zákona o športe okrem dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých jeho členov vyžadujú aj dôvody odvolania.

Ďalším pravidlom, ktorým sa má v športovej organizácii zabezpečiť nezávislosť a oddelenie kontrolóra od orgánov výkonnej moci, je pravidlo upravené v § 12 ods. 3 Zákona o športe, podľa ktorého kontrolór má byť volený alebo inak ustanovený do funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie na funkčné obdobie, ktoré je najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu, najmenej však na tri roky. Z uvedeného vyplýva, že kontrolór sa nevolí na tej istej volebnej konferencii alebo členskej schôdzi ako najvyšší výkonný orgán (predsedníctvo, rada alebo výkonný výbor zväzu).

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Nezávislosť športového tribunálu

19.3.2021

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

O proměnách a ambicích Rozhodčího soudu pro sport (CAS) v pozici pomyslné soudní moci světového sportu

13.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

KLUBY, HRÁČI A PRESTUPOVÉ OBDOBIE

12.1.2021

DOBA MANUÁLOV NIČÍ NAŠU KREATÍVNU SLOBODU

11.1.2021

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

MENTALITA VÍŤAZA je v každom z nás ...

16.10.2020

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

7.9.2020

Oznámenie o príprave dvojkonferencie "Šport a médiá 2020" a "Šport a právo 2020"

29.6.2020