logologo_small

Je možné z príspevku uznanému športu financovať aj výdavky na materiálno-technické zabezpečenie športu (investície)? Ak áno, od kedy a za akých podmienok?

štvrtok, 09.05.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19419

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Je možné z príspevku uznanému športu financovať aj výdavky na materiálno-technické zabezpečenie športu (investície)? Ak áno, od kedy a za akých podmienok?

Príspevok uznanému športu je koncepčne konštruovaný ako odmena poskytnutá štátom národnému športovému zväzu za výsledok, ktorý odovzdal slovenskej spoločnosti za predchádzajúce hodnotené obdobie (predchádzajúci rok). S touto odmenou by mal národný športový zväz naložiť tak, aby v budúcich rokoch dosiahol výsledok, ktorý mu jeho príjem udrží alebo aj navýši. Ak sa v konkrétnom športe národný športový zväz rozhodne, že pre dosiahnutie lepších parametrov do vzorca, pomocou ktorého sa vypočítava podiel uznaného športu je potrebné investovať do športovej infraštruktúry, bude to jeho rozhodnutie i zodpovednosť voči príslušnému športovému odvetviu a členom príslušného zväzu. O týchto prostriedkoch bude rozhodovať príslušný orgán zväzu, zápisnica s týmto ropzhodnutím bude verejne prístupná a použitie príspevku uznanému športu sa bude povinne verejne vykazovať, takže informácie o použití príspevku uznanému športu budú prístupné nielen kontrolným orgánom, kontrolórovi zväzu ale aj členom zväzu, odbornej i laickej verejnosti vrátane médií.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

23.10.2019

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

23.10.2019

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

23.10.2019

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

23.10.2019