logologo_small

Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

sobota, 29.12.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19485

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

a) osoba, ktorej je vyplácaný príjem podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. t. j. príjem z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Takáto osoba sa na účely zdravotného poistenia nepovažuje za zamestnanca a teda zamestnávateľ neprihlasuje takúto osobu ako zamestnanca do zdravotnej poisťovne. V prípade, ak takýto poistenec (športovec) nie je považovaný za zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo poistenca štátu, považuje sa na účely zdravotného poistenia za samoplatiteľa.

Poistenec, ktorý je považovaný za samoplatiteľa je povinný prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa poistného. Oznamovaciu povinnosť si poistenec plní prostredníctvom tlačiva „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“.

b) osoba, ktorej je vyplácaný príjem podľa § 6 ods. 2 písmena e) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. t. j. príjem z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa § 4 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 1 písm. a) až d) a § 45 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Takáto osoba sa na účely zdravotného poistenia považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu. Poistenec je povinný prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako SZČO najneskôr do ôsmeho dňa od vzniku platiteľa poistného.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcel by som sa informovať o zmluvách, respektíve požiadať o rady:Všetci naši tréneri i hráčky majú uzavreté Hráčske i Trénerské zmluvy, uzavreté ako SZČO.Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej poisťovne)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže pôvodný/materský športový klub podmieniť uvoľnenie svojho registrovaného hráča/športovca, ktorý je amatérom bez zmluvy, do iného klubu v rámci Slovenskej republiky vrátením výstroja, pôžičky alebo vysporiadaním inej záležitosti športovca vo vzťahu k materskému klubu?  uskutočnením úhrady výchovného alebo inej finančnej čiastky materskému klubu hráča/športovca zo strany športovca, jeho zákonného zástupcu alebo nového klubu?  vrátením výstroja, pôžičky alebo vysporiadaním inej záležitosti športovca vo vzťahu k materskému klubu? uskutočnením úhrady výchovného alebo inej finančnej čiastky materskému klubu hráča/športovca zo strany športovca, jeho zákonného zástupcu alebo nového klubu? Nie je to v rozpore so zákonom?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

OTÁZKA:Nie je v rozpore so ZoŠ a ZP uzatvárať so ŠPORTOVCOM profesionálom zmluvy/dohody podľa Zákonníka práce?Môžem nášho hráča študenta nepovažovať za profesionálneho športovca, ak všetkých jeho kolegov za profesionálnych hráčov považujem?Ako odporúčate riešiť túto situáciu športovca študenta?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

a) Ak chce amatérsky športovec vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu musí splniť obe náležitosti v § 4 ods. 4, tzn. aj písm. a) aj písm. b)?b) V písm. a) musí splniť súčasne všetky tri podmienky tzn., max. 8 h v týždni, zároveň max. 5 dní v mesiaci, alebo 30 dní v kalendárnom roku? Alebo stačí, aby splnil len jednu z nich, napr. len rozsah vykonávania športu maximálne 8 hodín v týždni?c) Podľa písm. b) zmluva nezaväzuje športovca k účasti na príprave na súťaž, tzn. že ho nezaväzuje napr. k účasti na tréningoch, letných prípravách, atď.?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň. Chcel by som sa Vás spýtať. Implementácia Zákona č. 440/2015 Z. z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebieha ako. Podľa "Registračného a prestupového poriadku SFZ" čl.18 bod 12 - Transfer hráča (a nadväzujúci čl. 37 - Odstupné za amatéra) určuje presnú sumu za zmenu klubovej príslušnosti hráča. Ale zákon č. 440/2015 v Druhej časti, Prvej hlave, § 5 Ods.4 hovorí "Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením medzi športovými klubmi;...". Preto žiadam vysvetlenie, nakoľko sme pri transferoch boli nútení vpísať sumu za prestup podľa uvedenej tabuľky (čl. 37 - Odstupné za amatéra). Uvedená suma,je podľa výkladu zákona neplatná. V ISSF sme už urobili transfery podľa uvedenej tabuľky a nie sme ochotný platiť za zmenu klubovej príslušnosti hráča, preto žiadam o vysvetlenie.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materskému klubu, ak ide o amatérskeho športovca bez zmluvy?

23.10.2019 | PETER KAČINEC