logologo_small

Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

sobota, 29.12.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19468

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

NIE.
Status talentovaného športovca získa športovec na základe splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 5 Zákona o športe, podľa ktorého "talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručností a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov."

Z uvedeného vyplýva, že uzavretie zmluvy o príprave talentovaného športovca nie je medzi podmienkami pre získanie statusu talentovaného športovca.

Na strane druhej však zmluvu o príprave talentovaného športovca môže športová organizácia (spravidla športový klub, národný športový zväz alebo rezortné športové stredisko) uzavrieť so športovcom iba vtedy, ak má status talentovaného športovca, t. j. je zaradený v zozname talentovaných športovcov, ktorý zväz zverejňuje na svojom webovom sídle.

Zo statusu talentovaného športovca vyplývajú aj ďalšie povinnosti (§ 5 ods. 8, § 8 ods. 4, § 15 ods. 3, 16 ods. 1 písm. f), ods. 2 písm. 2 c) d) e)), obmedzenia (§ 5 ods. 2 písm. b)) alebo aj benefity (§ 5 ods. 5), preto odporúčame okruh talentovaných športovcov nezúžiť len na absolutnú špičku mladých športovcov, ktorí sú členmi športovej reprezentácie v mládežnckých a juniorských kategóriach ale do zoznamu talentovaných športovcov zaradiť aj perspektívnych mladých športovcov, ktorí vykazujú vyššiu mieru športového talentu ako priemerní športovci. Talentovaných športovcov je možné rozdeliť do kvalitatívnych/výkonnostných skupín, pre ktoré upraví odlišné podmienky.

Podotýkame, že daňové benefity pri uzavretí zmluvy o sponzorstve v športe sú možné len pri takom talentovanom športovcovi, ktorí má aj zmluvu o príprave talentovaného športovca (viď § 17 ods. 19 písm. h) Zákona o dani z príjmov).

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej poisťovne)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Pred troma rokmi sa seniorské mužstvo, ktoré štartovalo v 1. hokejovej lige z finančných dôvodov neprihlásilo do nového ročníka. Od tohto času nevykonáva žiadnu činnosť a prakticky aj zaniklo. Skupina priaznivcov hokeja chce založiť občianske združenie s cieľom vytvorenia projektu seniorského hokejového mužstva, ktoré by štartovalo v 2. lige, pričom:- toto mužstvo by požiadalo o registráciu na Ministerstve vnútra,- malo by iný názov ako to, ktoré zaniklo,- pôsobili by v ňom noví ľudia, ktorí nepracovali v mužstve ktoré zaniklo, - nové mužstvo nemá nič spoločné s mužstvom, ktoré zaniklo,Z týchto dôvodov by som chcel poprosiť o právnu radu, či toto nové mužstvo preberá nejaké záväzky po mužstve, ktoré prakticky zaniklo a nevykonáva žiadnu činnosť. Uvedená záležitosť nás zaujíma z dôvodu, aby sme sa nedostali do nejakých komplikácii.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže pôvodný/materský športový klub podmieniť uvoľnenie svojho registrovaného hráča/športovca, ktorý je amatérom bez zmluvy, do iného klubu v rámci Slovenskej republiky vrátením výstroja, pôžičky alebo vysporiadaním inej záležitosti športovca vo vzťahu k materskému klubu?  uskutočnením úhrady výchovného alebo inej finančnej čiastky materskému klubu hráča/športovca zo strany športovca, jeho zákonného zástupcu alebo nového klubu?  vrátením výstroja, pôžičky alebo vysporiadaním inej záležitosti športovca vo vzťahu k materskému klubu? uskutočnením úhrady výchovného alebo inej finančnej čiastky materskému klubu hráča/športovca zo strany športovca, jeho zákonného zástupcu alebo nového klubu? Nie je to v rozpore so zákonom?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

OTÁZKA:Nie je v rozpore so ZoŠ a ZP uzatvárať so ŠPORTOVCOM profesionálom zmluvy/dohody podľa Zákonníka práce?Môžem nášho hráča študenta nepovažovať za profesionálneho športovca, ak všetkých jeho kolegov za profesionálnych hráčov považujem?Ako odporúčate riešiť túto situáciu športovca študenta?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádzkujeme športové objekty vo vlastníctve mesta, udržiavame verejnú zeleň, upratovacie služby, prevádzku parkovísk mesta. Na všetky tieto činnosti dostávame od mesta dotáciu vo výške 600 tis. €, z toho na športovú činnosť 220 tis. €. Vzniká pre nás povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom? Ak to mesto nepožaduje, sme povinní prostriedky od neho sledovať na samostatnom účte?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

a) Ak chce amatérsky športovec vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu musí splniť obe náležitosti v § 4 ods. 4, tzn. aj písm. a) aj písm. b)?b) V písm. a) musí splniť súčasne všetky tri podmienky tzn., max. 8 h v týždni, zároveň max. 5 dní v mesiaci, alebo 30 dní v kalendárnom roku? Alebo stačí, aby splnil len jednu z nich, napr. len rozsah vykonávania športu maximálne 8 hodín v týždni?c) Podľa písm. b) zmluva nezaväzuje športovca k účasti na príprave na súťaž, tzn. že ho nezaväzuje napr. k účasti na tréningoch, letných prípravách, atď.?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň. Chcel by som sa Vás spýtať. Implementácia Zákona č. 440/2015 Z. z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebieha ako. Podľa "Registračného a prestupového poriadku SFZ" čl.18 bod 12 - Transfer hráča (a nadväzujúci čl. 37 - Odstupné za amatéra) určuje presnú sumu za zmenu klubovej príslušnosti hráča. Ale zákon č. 440/2015 v Druhej časti, Prvej hlave, § 5 Ods.4 hovorí "Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením medzi športovými klubmi;...". Preto žiadam vysvetlenie, nakoľko sme pri transferoch boli nútení vpísať sumu za prestup podľa uvedenej tabuľky (čl. 37 - Odstupné za amatéra). Uvedená suma,je podľa výkladu zákona neplatná. V ISSF sme už urobili transfery podľa uvedenej tabuľky a nie sme ochotný platiť za zmenu klubovej príslušnosti hráča, preto žiadam o vysvetlenie.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS