logologo_small

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

sobota, 29.12.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19473

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

Z § 48 ods. 1 zákona o športe vyplýva, že zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca. Talentovaný športovec je definovaný v § 4 ods. 5 zákona o športe, pričom jedným z definičných znakov talentovaného športovca je aj podmienka zaradenia do zoznamu talentovaných športovcov a teda jednou podmienok na uzatvorenie zmluvy podľa § 48 zákona o športe je zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov.
Ak športovec nespĺňa definičné znaky talentovaného športovca, nie je s ním možné uzatvoriť zmluvu podľa § 48 zákona o športe. To, akú zmluvu je potrebné so športovcom uzatvoriť, resp. ak ju je potrebné uzatvoriť, treba posudzovať v zmysle § 4 zákona o športe podľa toho, o aký typ športovca ide.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej poisťovne)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom prípade, ak bola pôvodná zmluva o príprave talentovaného športovca ukončená predčasne z dôvodu podľa § 38 ods. 3 Zákona o športe, t.j. z dôvodu skončenia jeho pobytu na území Slovenskej republiky, ak športovec následne nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z toho dôvodu, že viac nie je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

OTÁZKA:Nie je v rozpore so ZoŠ a ZP uzatvárať so ŠPORTOVCOM profesionálom zmluvy/dohody podľa Zákonníka práce?Môžem nášho hráča študenta nepovažovať za profesionálneho športovca, ak všetkých jeho kolegov za profesionálnych hráčov považujem?Ako odporúčate riešiť túto situáciu športovca študenta?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

a) Ak chce amatérsky športovec vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu musí splniť obe náležitosti v § 4 ods. 4, tzn. aj písm. a) aj písm. b)?b) V písm. a) musí splniť súčasne všetky tri podmienky tzn., max. 8 h v týždni, zároveň max. 5 dní v mesiaci, alebo 30 dní v kalendárnom roku? Alebo stačí, aby splnil len jednu z nich, napr. len rozsah vykonávania športu maximálne 8 hodín v týždni?c) Podľa písm. b) zmluva nezaväzuje športovca k účasti na príprave na súťaž, tzn. že ho nezaväzuje napr. k účasti na tréningoch, letných prípravách, atď.?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom prípade, ak bola pôvodná zmluva o príprave talentovaného športovca akýmkoľvek spôsobom predčasne ukončená (t.j. inak ako uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená, napr. dohodou, výpoveďou, odstúpením a pod.) a športovec následne nepristúpil k uzatvoreniu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu? Alebo sa vyššie uvedené ustanovenie § 48 ods. 6 Zákona o športe vzťahuje len na prípady ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu uplynutia času, na ktorý bola takáto zmluva uzatvorená, teda povinnosť športovca uzatvoriť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 48 ods. 6 Zákona o športe vznikne len v prípade ukončenia zmluvy o príprave talentovaného športovca uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená?Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom prípade, ak bola pôvodná zmluva o príprave talentovaného športovca ukončená predčasne z dôvodu jej vypovedania športovcom v súlade so Zákonom o športe, ak športovec následne nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu?Zmluva o príprave talentovaného športovca môže byť predčasne ukončená, a to na základe dôvodov ustanovených v § 38 ods. 2, ktorý sa primerane aplikuje aj v prípade talentovaného športovca. Je teda možné zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu ukončiťa) dohodou,b) výpoveďou aleboc) okamžitým skončením.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Týmto si dovoľujeme požiadať sekciu legislatívno-právnu o posúdenie nášho právneho názoru a o stanovisko ako má sekcia športu ďalej postupovať pri neplnoletom športovcovi, ktorý chce vykonávať šport ako SZČO s prideleným IČO.

23.10.2019 | PETER KAČINEC