logologo_small

Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

sobota, 29.12.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19483

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

POUŽITÉ PRÁVNE PREDPISY:
§ 34 ods. 6 a § 48 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z.

§ 34 ods. 6:
"Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Povolenie možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak sa podmienky povolenia nedodržiavajú."

§ 48 ods. 9:
"Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a) až k), m) a n), § 33 a 34, § 38 až 43, a § 46 ods. 5 a 7."

ODPOVEĎ:
Ako ustanovuje § 48 ods. 9 zákona o športe: „Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia ... § 34 zákona o športe.“ V zmysle ods. 6 predmetného ustanovenia § 34 zákona o športe: „Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca.“ V prípade uzatvorenia zmluvy o príprave talentovaného športovca do 15 rokov veku sa bude vyžadovať povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Aj podľa dôvodovej správy k novele zákona o športe:
(K bodu 26)
Novelou zákona o športe sa dopĺňa možnosť pri uzavretí zmluvy o príprave talentovaného športovca primerane použiť predzmluvné vzťahy definované v § 34 zákona o športe a možnosť na základe dohody o hosťovaní využiť inštitút dočasného hosťovania talentovaného športovca.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže mať športovec uzavretú so zväzom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu na obdobie, keď je nominovaný do športovej reprezentácie SR, keď má v tom istom čase platnú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, v ktorom inak pôsobí?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športovcom, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, automaticky zaniká aj skončením jeho oprávneného pobytu na území Slovenskej republiky podľa Zákona o pobyte cudzincov? A to napríklad pri skončení platnosti povolenia na prechodný pobyt, ktorý bol cudzincovi udelený, prípadne skončenia platnosti schengenských víz.Vzťahuje sa ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe v plnom rozsahu aj na zmluvu o amatérskom vykonávaní športu (§ 47 Zákona o športe) a zmluvu o príprave talentovaného športovca (§ 48 Zákona o športe)?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom prípade, ak bola pôvodná zmluva o príprave talentovaného športovca akýmkoľvek spôsobom predčasne ukončená (t.j. inak ako uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená, napr. dohodou, výpoveďou, odstúpením a pod.) a športovec následne nepristúpil k uzatvoreniu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu? Alebo sa vyššie uvedené ustanovenie § 48 ods. 6 Zákona o športe vzťahuje len na prípady ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu uplynutia času, na ktorý bola takáto zmluva uzatvorená, teda povinnosť športovca uzatvoriť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 48 ods. 6 Zákona o športe vznikne len v prípade ukončenia zmluvy o príprave talentovaného športovca uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená?Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom prípade, ak bola pôvodná zmluva o príprave talentovaného športovca ukončená predčasne z dôvodu jej vypovedania športovcom v súlade so Zákonom o športe, ak športovec následne nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu?Zmluva o príprave talentovaného športovca môže byť predčasne ukončená, a to na základe dôvodov ustanovených v § 38 ods. 2, ktorý sa primerane aplikuje aj v prípade talentovaného športovca. Je teda možné zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu ukončiťa) dohodou,b) výpoveďou aleboc) okamžitým skončením.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

V rámci diskusie som sa informoval o problematike úrazov športovcov počas vykonávania športovej činnosti na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zaujíma ma, či úrazy takýchto športovcov budú posudzované ako pracovné úrazy v zmysle zákonníka práce a ako sa bude riešiť zodpovednosť športovej organizácie, ak vieme, že športové úrazy často končia aj vážnejšími následkami, ktoré môžu športovca prinútiť ukončiť športovú kariéru a spôsobia športovcovi značnú ekonomickú ujmu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej poisťovne)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom prípade, ak bola pôvodná zmluva o príprave talentovaného športovca ukončená predčasne z dôvodu podľa § 38 ods. 3 Zákona o športe, t.j. z dôvodu skončenia jeho pobytu na území Slovenskej republiky, ak športovec následne nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z toho dôvodu, že viac nie je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Prosím o usmernenie k otázkam súvisiacim s novým zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. januára 2016. Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu považuje za mzdu podľa Zákonníka práce (odvolávka na § 118).Považuje sa športový klub na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu za zamestnávateľa podľa č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov? Je športový klub na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu povinný tvoriť z hrubých miezd športovcov prídel do sociálneho fondu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelých. Zmluva sa v záhlaví odvoláva na § 35 a nasl. zákona o športe. Avšak obsah zmluvy jej podľa môjho názoru nezodpovedá, keďže športovec je v nej uvedený ako SZČO a logicky tam nie je uvedená ani dovolenka a podmienky jej čerpania a aj uvedenú mzdu nemožno chápať v zmysle Zákonníka práce. Podľa príspevkov na vašej webovej stránke ako aj článku JUDr. Čolláka ml., či blogom RNDr. Jozefa Mihála usudzujem, že pre kolektívny šport platí zmena na základe zákona o športu z roku 2015, kedy ak výkon činnosti športovca spĺňa podmienky zákonnej práce, musí byť medzi klubom ako športovou organizáciou a športovcom uzavretá zmluva o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle § 4 ods. 3 c), ktorá sa tak len netvári, ale spĺňa podmienky § 35 a nasl. teda aj minimálnu mzdu a zakladá sa ňou obdobný pracovnoprávny vzťah.To v konečnom dôsledku usudzujem aj z odôvodnenia rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 17.03.2016 pod spisovou značkou 3Co/156/2015.Keďže zmluva obsahuje skutočnosti ako: športovec vykonáva svoju činnosť na základe pokynov trénera, stanovenie povinnosti zúčastňovať sa na tréningoch, regeneráciách, zápasoch a iných akciách (napr. marketingových) klubu. Tiež predpokladám, že svoju činnosť vykonáva v mene klubu a pre klub. A teda sa chcem spýtať, či usudzujem správne, že výkon činnosti športovca spĺňa podmienky zákonnej práce. Ak áno, je možné aby klub navrhoval zmluvu s úmyslom jej uzavretia, kde je športovec definovaný ako SZČO? Ide mi o to, že ak zo zákona vyplýva povinnosť uzavrieť zmluvný vzťah v takomto prípade v zmysle § 35 a nasl. zákona o športe, považujem za nerozumné uzavrieť takúto zmluvu, keďže predpokladám, že o neplatnosti (resp. neexistencii) zmluvného vzťahu môže rozhodnúť jedine súd, čo by bola zdĺhavá a finančne náročná záležitosť.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS