logologo_small

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

sobota, 29.12.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19455

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

Ak sa zmluva uzátvára na úpravu zmluvného vzťahu športovca a športového klubu, ktorého predmetom je vykonávanie športu formou závislej práce na území Slovenskej republiky, musí sa dodržať slovenská právna úprava a teda ak ide o "profesionálneho športovca kolektívneho športu" má sa použiť zmluva o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 a nasl. Zákona o športe.

Aj podľa § 16 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý by sa zrejme analogicky aplikoval aj na iný pracovnoprávny vzťah na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu "Pomery z pracovnej zmluvy sa spravujú - pokiaľ sa účastníci nedohodnú na niečom inom - právom miesta, kde pracovník vykonáva prácu. Ak však pracovník vykonáva prácu v jednom štáte na základe pracovného pomeru s organizáciou, ktorá má sídlo v inom štáte, je rozhodujúce právo sídla organizácie, okrem ak by šlo o osobu, ktorá má bydlisko v štáte, kde sa práca vykonávala."

Z uvedeného vyplýva, že sa účastníci môžu dohodnúť aj inak, ale vtedy sa bude zmluva posudzovať podľa príslušného právneho poriadku iného štátu.

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), profesionálny športovec môže vykonávať šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce. Okrem uvedeného spôsobu vykonávania športu môže profesionálny športovec vykonávať šport aj inými spôsobmi upravenými v § 4 ods. 3 zákona a súvisiacich ustanoveniach. Ak však má vykonávať šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, vzťahujú sa na vykonávanie športu týmto spôsobom ustanovenia zákona, a to vrátane ustanovení o zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

V situácii keď agent hráča požaduje zmluvu v preddefinovanom formáte a klub má záujem uzavrieť s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle § 35 a nasl. zákona, je povinnosťou klubu zabezpečiť, aby táto zmluva obsahovala všetky podstatné náležitosti, ktoré musí zmluva zo zákona obsahovať.

V zmysle § 35 ods. 3 zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
 2. názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
 3. obdobie trvania zmluvy,
 4. druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
 5. mzdu a mzdové podmienky športovca,
 6. používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
 7. výmeru dovolenky a spôsob jej čerpania,
 8. deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 9. deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 10. miesto a dátum podpisu zmluvy.

Zmluva musí obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti a od týchto náležitostí sa nemožno odchýliť. Zmluva musí mať zákonom ustanovenú formu (musí byť uzatvorená písomne - § 35 ods. 2 zákona), v opačnom prípade je zmluva neplatná.

V § 35 ods. 4 zákona sú vymenované fakultatívne náležitosti, ktoré zmluva o profesionálnom vykonávaní športu môže obsahovať:

 1. miesto pravidelného vykonávania športu na účel poskytovania cestovných náhrad podľa osobitného predpisu,
 2. dĺžku výpovednej lehoty,
 3. výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu, a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
 4. pravidlá krátenia dovolenky,
 5. zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
 6. sankcie za porušenie zmluvných povinností,
 7. rozhodné právo,
 8. rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
 9. rozsah mlčanlivosti.

Na základe uvedeného, je zrejmé, že je na klube akým spôsobom si v zmluve špecifikuje napríklad mzdu a mzdové podmienky. Slovenský právny poriadok nezakazuje dohodnúť mzdu so športovcom v inej mene, ako je euro. V rámci mzdových podmienok je pre klub žiadúce ošetriť situácie, ktoré súvisia s platbami v cudzej mene a môžu byť v neprospech klubu (zmena kurzu a pod.). Pokiaľ si želáte so športovcom dohodnúť "výkonnostné bonusy", je možné si priamo v zmluve, alebo v prílohe zmluvy stanoviť výšku a podmienky platenia výkonnostných bonusov, podľa ktorej budú športovcovi tieto výkonnostné bonusy vyplácané.

Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu môže byť dohodnutý zmluvnými stranami v zmluve na základe dohody zmluvných strán. Pokiaľ si tieto podmienky zmluvné strany bližšie nedohodnú, tak zmluva zaniká v zmysle § 38 ods. 1 uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá, smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu. V zmysle § 38 ods. 2 je možné ukončiť zmluvu dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením. V súvislosti so zahraničnými športovcami zákon v § 38 ods. 3 definuje špecifický spôsob skončenia zmluvy: "Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu uzavretou so športovcom, ktorý je cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, sa skončí dňom, ktorým sa skončí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu."

Čo sa týka voľby práva, v zmysle § 35 ods. 4 písm. g) zákona je možné určiť v zmluve aj iné rozhodné právo ako slovenské. V zmysle § 46 ods. 1 zákona platí, že "Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah." Pokiaľ si v rámci pracovnoprávneho vzťahu nezvolíte voľbu práva, tak vo všeobecnosti možno uviesť, že zmluva sa v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov bude spravovať slovenským právom: "Pomery z pracovnej zmluvy sa spravujú - pokiaľ sa účastníci nedohodnú na niečom inom - právom miesta, kde pracovník vykonáva prácu."

Pokiaľ si v zmluve dohodnete, že zmluva o profesionálnom vykonávaní športu sa spravuje iným právnym poriadkom, napríklad švajčiarskym, pri podpise zmluvy je potrebné zohľadniť relevantné predpisy švajčiarskeho práva. Kedže zákon neustanovuje, že od § 35 ods. 2 zákona (povinné náležitosti) je možné sa odchýliť, je potrebné aby zmluva obsahovala všetky náležitosti v zmysle § 35 ods. 2 zákona a taktiež spĺňala požiadavky švajčiarskeho práva. Pokiaľ si ale dohodnete, že konkrétna zmluva sa bude spravovať iným ako slovenským právom, je vhodné pred podpisom zmluvy poznať jednotlivé špecifiká toho právneho poriadku, ktorým sa bude spravovať Vami uzatvorená zmluva, pretože v prípade sporu s hráčom môže byť aplikácia iného právneho poriadku vo Váš neprospech. Pri voľbe rozhodného práva považujeme za potrebné ešte upozorniť na článok 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) v platnom znení v zmysle ktorého voľba iného ako slovenského práva pri individuálnej pracovnej zmluve (pričom uvedené by mohlo byť pri extenzívnom výklade aplikované aj na zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu) nesmie zbaviť zamestnanca ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa slovenského práva.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

V rámci diskusie som sa informoval o problematike úrazov športovcov počas vykonávania športovej činnosti na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zaujíma ma, či úrazy takýchto športovcov budú posudzované ako pracovné úrazy v zmysle zákonníka práce a ako sa bude riešiť zodpovednosť športovej organizácie, ak vieme, že športové úrazy často končia aj vážnejšími následkami, ktoré môžu športovca prinútiť ukončiť športovú kariéru a spôsobia športovcovi značnú ekonomickú ujmu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej poisťovne)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže mať športovec uzavretú so zväzom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu na obdobie, keď je nominovaný do športovej reprezentácie SR, keď má v tom istom čase platnú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, v ktorom inak pôsobí?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcel by som sa informovať o zmluvách, respektíve požiadať o rady:Všetci naši tréneri i hráčky majú uzavreté Hráčske i Trénerské zmluvy, uzavreté ako SZČO.Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

OTÁZKA:Nie je v rozpore so ZoŠ a ZP uzatvárať so ŠPORTOVCOM profesionálom zmluvy/dohody podľa Zákonníka práce?Môžem nášho hráča študenta nepovažovať za profesionálneho športovca, ak všetkých jeho kolegov za profesionálnych hráčov považujem?Ako odporúčate riešiť túto situáciu športovca študenta?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS