logologo_small

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

sobota, 29.12.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19464

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon o športe, ktorí prináša významnú zmenu pre športové kluby a športovcov kolektívnych športov (futbal, hokej, basketbal, hádzaná, volejbal a pod.).

Zákon o športe obsahuje v § 31 až 46 malý zákonník práce pre športovcov a kluby, upravujúci špecifické postavenie a vzťahy športovca a športového klubu pri vykonávaní športu spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce.

Definícia pojmu "závislá práca" je uvedená v § 1 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého:
závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Čo zo starými zmluvami, ktorých obdobie platnosti trvá?

Podľa prechodného ustanovenia § 102 ods. 4 zákona o športe športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.

Z uvedeného vyplýva, že profesionálni športovci kolektívnych športov vykonávajúcich šport ako závislú prácu, ktorým bude po 1.1.2016 postupne končiť platnosť starých "profesionálnych zmlúv" s klubmi uzatvorených pred 31.12.2015, budú povinní uzatvárať nové zmluvy už podľa novej právnej úpravy, t. j. budú uzatvárať zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe.

Čo sa týka statusu športovcov, do skončenia platnosti starých zmlúv (spred 31.12.2015) majú títo športovci postavenie SZČO a platia všetky povinné sociálne a zdravotné odvody a daň z príjmov za seba sami.

Keď športovec uzavrie po 1.1.2016 novú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, na základe ktorej vzniká medzi športovcom a klubom "iný pracovnoprávny vzťah", získava postavenie "zamestnanca" na účely všetkých zákonov, kde pod definíciu pojmu "zamestnanec" spadá aj osoba vykonávajúca závislú prácu "v inom pracovnoprávnom vzťahu". V tomto smere je potrebné preskúmavať, každý právny predpis upravujúci postavenie "zamestnanca" osobitne, pretože v podstatnej časti právnych predpisov je pod pojmom "zamestnanec" definovaná "osoba v pracovnom pomere" alebo "osoba v obdobnom pracovnom vzťahu", t.j. nie osoba "v inom pracovnoprávnom vzťahu".

Uvedené sa týka aj prípadných dodatkov k "profesionálnym zmluvám" uzavretým pred 31.12.2015. Na uzatváranie dodatkov sa po 1.1.2016 vzťahuje nová kogentná (povinná) právna úprava zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Predlžovanie trvania zmluvného vzťahu podľa starých profesionálnych zmlúv (spred 31.12.2015) dodatkom k takejto zmluve dojednaným po 1.1.2016 je neprípustné. Ak platnosť takejto zmluvy skončila alebo skončí po 1.1.2016, nový zmluvný vzťah je potrebné uzatvoriť na základe ustanovení zákona o športe upravujúcich profesionálne vykonávanie športu (§ 4 ods. 3 ZoŠ). Ak to niekto bude riešiť dodatkom vystavuje sa možnosti sankcionovania pomerne vysokými pokutami zo strany inšpektorátu práce. 

Document_page_001__1_

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej poisťovne)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Zamestnávanie hráčov mimo EÚModelový príklad:

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcel by som sa informovať o zmluvách, respektíve požiadať o rady:Všetci naši tréneri i hráčky majú uzavreté Hráčske i Trénerské zmluvy, uzavreté ako SZČO.Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Máme podpísanú zmluvu s hráčkou na dobu určitú od: 01.09.2014 do: 30.05.2016 s opciou na ďalší rok za nasledovných podmienok: zmluva sa predlžuje automaticky do 30.05 2017, ak to klub oznámi písomne hráčke do 15.5.2016, že s ňou klub ďalej počíta. Uplatnenie takejto opcie sa podáva písomnou formou, hráčka nemôže odmietnuť písomné oznámenie, čiže je to jednostranný právny akt. Otázka znie, vzniká vo vzťahu k ďalšej spolupráci s hráčkou nový právny vzťah v zmysle Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Zákon o športe vstúpil do účinnosti 1.1.2016.Podľa § 42 ods. 2 písm. a) ZoŠ športovec je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca. Je možné toto ustanovenie aplikovať aj na zmluvné vzťahy športovcov, ktoré vznikli pred 1.1.2016?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň, môj manžel je profesionálny hádzanár a dočítala som sa, že od 1.1.2016 nemá športovec povinnosť odvádzať odvody do sociálnej poisťovne,  ale na sociálnej poisťovni nám povedali, že už o tom počuli, ale že to nie je schválené. Tak sa chcem opýtať, či to je schválené tak ako sa to uvádza v článkoch na internete. Prikladám aj link na články:

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže pôvodný/materský športový klub podmieniť uvoľnenie svojho registrovaného hráča/športovca, ktorý je amatérom bez zmluvy, do iného klubu v rámci Slovenskej republiky vrátením výstroja, pôžičky alebo vysporiadaním inej záležitosti športovca vo vzťahu k materskému klubu?  uskutočnením úhrady výchovného alebo inej finančnej čiastky materskému klubu hráča/športovca zo strany športovca, jeho zákonného zástupcu alebo nového klubu?  vrátením výstroja, pôžičky alebo vysporiadaním inej záležitosti športovca vo vzťahu k materskému klubu? uskutočnením úhrady výchovného alebo inej finančnej čiastky materskému klubu hráča/športovca zo strany športovca, jeho zákonného zástupcu alebo nového klubu? Nie je to v rozpore so zákonom?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

OTÁZKA:Nie je v rozpore so ZoŠ a ZP uzatvárať so ŠPORTOVCOM profesionálom zmluvy/dohody podľa Zákonníka práce?Môžem nášho hráča študenta nepovažovať za profesionálneho športovca, ak všetkých jeho kolegov za profesionálnych hráčov považujem?Ako odporúčate riešiť túto situáciu športovca študenta?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zaradený do zoznamu talentovaných športovcov?O aký zmluvný typ sa jedná v prípade, ak je zmluva o príprave talentovaného športovca uzatvorené so športovcom, ktorý nespĺňa a nikdy nespĺňal definičné znaky talentovaného športovca v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športovcom, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, automaticky zaniká aj skončením jeho oprávneného pobytu na území Slovenskej republiky podľa Zákona o pobyte cudzincov? A to napríklad pri skončení platnosti povolenia na prechodný pobyt, ktorý bol cudzincovi udelený, prípadne skončenia platnosti schengenských víz.Vzťahuje sa ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe v plnom rozsahu aj na zmluvu o amatérskom vykonávaní športu (§ 47 Zákona o športe) a zmluvu o príprave talentovaného športovca (§ 48 Zákona o športe)?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS