logologo_small

Povinné zverejňovanie súdnych rozhodnutí v praxi

pondelok, 02.01.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Jaroslav Čollák

Právnej obci je všeobecne známe, že od včera, t. j. 1.1.2012, sú povinne zverejňované všetky súdne rozhodnutia na Slovensku. Deje sa tak novelizáciou zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch.Klady či zápory tohto zákonného opatrenia skúmať nebudeme, to ponechávame na každého jednotlivca majúceho vedomosť o tejto problematike. Informáciou hodnou dôležitosti je, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zaviedlo na svojej internetovej stránke podsekciu, na ktorej je toto vyhľadávanie súdnych rozhodnutí v skutku jednoduchým a nenáročným procesom.

Právnej obci je všeobecne známe, že od včera, tj. 1.1.2012 sú povinne zverejňované všetky súdne rozhodnutia na Slovensku. Deje sa tak novelizáciou zákona zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch[1]. Klady či zápory tohto zákonného opatrenia skúmať nebudeme, to ponechávame na každého jednotlivca majúceho vedomosť o tejto problematike. Informáciou hodnou dôležitosti je, že Ministerstvo spravodlivosti zaviedlo na svojej internetovej stránke podsekciu, na ktorej je toto vyhľadávanie súdnych rozhodnutí v skutku jednoduché. 

Súdy budú odvčera povinné zverejňovať právoplatné meritórne rozhodnutia, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo odo dňa vyhotovenia rozhodnutia.

Spolu s uvedenými rozhodnutiami sa budú povinne zverejňovať aj rozhodnutia, ktoré boli vydané v priebehu súdneho konania a ktoré boli zrušené či potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa, ako aj rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa a opravné uznesenia.  

Najvyšší súd Slovenskej republiky bude povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Súdy budú tiež povinné na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sprístupniť súdne rozhodnutia vrátane procesných rozhodnutí.

V spoločnosti nielen laickej ale aj odbornej sa čo to povedalo na tému anonymizácie predmetných rozhodnutí ako ich nevyhnutnej minimálnej požiadavky zverejnenia cestou internetového sveta. Ich obsah ako aj to, či sa s predchvíľou vyloženou požiadavkou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vysporiadalo sa viete osobne presvedčiť na stránke: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutia.aspx

1.
1. § 82 a: Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí^
Mohlo by vás zaujímať

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021

Povinnosť zápisu štatutárnych zástupcov športových klubov a zväzov do registra mimovládnych neziskových organizácií na MV SR

19.10.2019

Povinne zverejňované zmluvy UčPS

25.3.2020

Povinne zverejňované údaje UčPS

23.10.2019

Zmluva o sponzorstve v športe

23.12.2019

Nový obsah

13.6.2019

KONTROLÓR ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCII

12.4.2020

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK V ŠPORTE: PODMIENKA PRE ZÍSKANIE PROSTRIEDKOV Z VEREJNÝCH ZDROJOV A SPONZORSKÉHO ALEBO ZÁKLADNÝ PRINCÍP A IDEA „NOVÉHO ŠPORTU“ NA SLOVENSKU

31.7.2020

Športové kluby vo finančných problémoch - diskusia 3

23.10.2019

Športové kluby vo finančných problémoch - diskusný seriál

19.10.2019

Športové kluby vo finančných problémoch - diskusia 2

19.10.2019

Návrh zákona o športe sprístupnený pred verejnými dišputami - neustále pracujeme

23.10.2019

TRESTNÝ PORIADOK, III. ČASŤ - Súdne konanie (stav k 1.2.2014)

23.10.2019

Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (úplné znenie k 1.4.2013)

19.10.2019

Zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (úplne znenie s označením ustanovení, ktorým ústavný súd pozastavil účinnosť)

19.10.2019