logologo_small

Zmluva o sponzorstve v športe

streda, 07.02.2018|Posledná aktualizácia 23.12.2019 22:27
Autor: JUDr. Jaroslav Čollák ml. , Bc. Jaroslav Čollák , ID článku: 18497

Autor prináša širšej verejnosti zmluvy v zmysle z.č. 450/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) v súlade s konceptom, ktorý autor navrhoval ako ucelený zmuvný systém pre všetky zmluvné typy, ktoré Zákon o športe prináša. Rovnakým systémom autor pre širšiu verejnosť pripravil (i) zmluvu o sponzorstve, (ii) zmluvu o príprave talentovaného športovca, (iii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, (iv) zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a (v) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a (vi) zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (zavedená novelou Zákon o športe č. 335/2017 Z.z.). Všetky uvedené zmluvy zverejnuje autor na tejto stránke ako "nadväzujúce" podstránky základného príspevku, v ktorom prezentoval systematiku ich prípravy. Autor predmetné zmluvy zverejňuje ako člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala spomínaný zákon o športe a to v rámci jeho účasti na projekte implmentácie Zákona o športe, ktorý je zastrešený občianskym združením Učená právnická spoločnosť. 

POZNÁMKA:

PREDMETNÉ ZMLUVY SÚ PRIPRAVOVANÉ FORMULÁROVO, PRETO VO ZVEREJNENEJ PODOBE NESPĹŇAJÚ MINIMÁLNE POŽIADAVKY ZÁKONA O ŠPORTE, ALE JE POTREBNÉ ICH DOPRACOVAŤ, TO V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZMLUVNÝCH STRÁN.

Prípadné dopracovanie zmlúv do konečnej a so zákonom súladnej podoby musia zabezpečiť budúce zmluvné strany.

V prípade, ak by mal akýkoľvek subjekt záujem o dopracovanie týchto zmlúv v súlade s konkrétnymi požiadavkami, autor ako člen Advokátskej kancelárie "Čollák a partneri" poskytne komerčné právne služby v súlade s dohodou so záujemcom. Autora je možné kontaktovať na emailovej adrese jaroslav.collak@gmail.com alebo na t.č. 0918440156. 

AUTOR NEZODPOVEDÁ ZA PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZVEREJNENÝCH A NEDOPRACOVANÝCH ZMLÚV V KONKRÉTNOM PRÁVNOM VZŤAHU.

Zmluva o sponzorstve v športe na stiahnutie:

https://docs.google.com/document/d/1WlGgL9lyca0w9PGhukrPyoidWQS4C3Xu424ONG8VxgE/edit

JUDr. Jaroslav Čollák ml. , Bc. Jaroslav Čollák
Mohlo by vás zaujímať

Pripomienky UčPS k návrhu novely zákona o dani z príjmov - LP/2019/329

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Pozmeňujúci návrh k zlepšeniu fungovania inštitútu sponzorskej zmluvy v športe

23.10.2019 | UČPS TÍM

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

ZMLUVY PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (Jaroslav Čollák)

25.3.2020 | JUDR. JAROSLAV ČOLLÁK PHD.

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. s dôvodovou správou

23.10.2019 | UČPS TÍM

Čo sa stane, ak klub sponzorovanú sumu nezdokladuje (odmietne zdokladovať, nebude schopný zdokladovať) a ten, kto sponzoruje, táto suma mu bude následne dodanená daňovým úradom?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Koho môže subjekt sponzorovať, za akých podmienok a v akej výške?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

V prípade príjmu sponzorského od fyzickej osoby na športovú organizáciu, môže športová organizácia tieto prostriedky použiť na čiastočnú úhradu odmien hráčom?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa (sponzorujem vo februári a zmenia sa okolnosti v októbri) – čo s tým?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K § 51 ods. 1 a 4,  § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015.Bude informačný systém športu pripravený tak, aby sa od 1. januára 2016 v ňom dali zverejňovať povinne zverejňované informácie, ktoré sú podmienkou pre využitie výhod, ktoré zákon prináša športovcom a športovým organizáciám?Ako sa budú zverejňovať zmluvy a výkazy použitia sponzorského, keď IS v športe nebude mať ešte túto funkcionalitu naprogramovanú?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcem sa spýtať, či termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety alebo len finančné prostriedky?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcela by som sa informovať, ako postupovať, keď spoločnosť ide uzavrieť so športovcom Zmluvu o sponzorstve v športe, ktorej obligatórnou súčasťou podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je aj "výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného", avšak zatiaľ takéto výpisy nikto nevydáva, ako ma informovali na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia športu.Navyše podľa ustanovenia § 3 písm. r) zákona o športe sa zverejnením rozumie zverejnenie údajov v informačnom systéme športu a podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona o športe majú obe zmluvné strany zmluvy o sponzorstve povinnosť túto zmluvu zverejniť, ale na stránke http://sport.iedu.sk/company/SportClub/List, na ktorú odkazuje priamo stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako na Informačný systém športu (viď napr. stránku: https://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/) som nenašla spôsob ani informácie ako zverejniť Zmluvu o sponzorstve. Ako máme teda postupovať pri zverejňovaní Zmluvy o sponzorstve v športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS