logologo_small

TRESTNÝ PORIADOK, III. ČASŤ - Súdne konanie (stav k 1.2.2014)

nedeľa, 09.03.2014|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:26
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Znenie Trestného poriadku publikované pod č. 301/2005 Z. z. redakčne spracované na stránke portálu UčPS (s účinnosťou od 01.02.2014)

Prístup k súvisiacim právnym dokumentom: 

 1. EDĽP - TU
 2. Lisabonská zmluva - TU
 3. Ústava SR - TU
 4. Trestný zákon - TU

  TRETIA ČASŤ - SÚDNE KONANIE

  PRVÁ HLAVA - Všeobecné ustanovenia (§ 237 - 240)

  DRUHÁ HLAVA - Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby (§ 241 - 245)

  TRETIA HLAVA - Hlavné pojednávanie (§ 246 - 290)

  ŠTVRTÁ HLAVA - Verejné zasadnutie (§ 291 - 300)

  PIATA HLAVA - Neverejné zasadnutie (§ 301 - 305)

  ŠIESTA HLAVA - Odvolanie a konanie o ňom (§ 306 - 329)

  SIEDMA HLAVA - Osobitné spôsoby konania (§ 330 - 362a)

  ÔSMA HLAVA - Mimoriadne opravné prostriedky (§ 363 - 405a)

  Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
  Mohlo by vás zaujímať

  Jozef Čentéš: Nechápem, prečo vznikol takýto nový trestný poriadok

  30.4.2024

  Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

  3.2.2024

  Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

  18.2.2024

  Restoratívna justícia v aktuálnej novele Trestných kódexov ?… alebo, hovoríme tým istým jazykom ?

  17.1.2024

  Novely trestných kódexov - pripomienky (nielen) prokurátorov

  30.12.2023

  Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

  15.11.2022

  PODANIE NÁVRHU NA POSTUP PODĽA § 363 A NASL. TRESTNÉHO PORIADKU POŠKODENÝM V PRÍPADE NEVZNESENÉHO OBVINENIA

  8.10.2022

  K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

  19.7.2021

  Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

  12.5.2021

  Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

  2.5.2021

  Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

  22.4.2021

  Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

  5.10.2020

  Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

  25.11.2021

  K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

  9.9.2020

  Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

  20.5.2020