corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

pondelok, 05.10.2020|Posledná aktualizácia 5.10.2020 17:52
Autor: Peter Sepeši

Prinášame Vám prehľad trestných činov, ktoré obsahujú v skutkovej podstate trestného činu kvalifikačný znak "krízová situácia", ktorý pojmovo zahŕňa aj "núdzový stav", v dôsledku ktorého sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu na vymedzenom území aktivuje podstatne prísnejšie posúdenie mnohých trestných činov podľa ustanovení Trestného zákona obsahujúcich tento znak.

Núdzový stav je zahrnutý na účely Trestného zákona pod pojem "krízová situácia".

Podľa § 134 ods. 2 Trestného zákona:
"(2) Krízovou situáciou sa na účely tohto zákona rozumie 
a) núdzový stav, 
b) výnimočný stav, 
c) vojnový stav, alebo 
d) vojna."

V prípade vyhlásenia núdzového stavu sa na území, na ktoré bol núdzový stav vyhlásený (z hľadiska právnej istoty musí byť toto územie vymedzené veľmi konkrétne a jednoznačne a vyhlásenie núdzového stavu musí byť publikované) aktivuje podstatne prísnejšie posúdenie mnohých trestných činov podľa ustanovení Trestného zákona obsahujúcich znak "krízová situácia".

Pri niektorých trestných činoch, ako je napríklad prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 Trestného zákona, ak boli spáchané v čase a na území vyhláseného núdzového stavu dochádza k právnemu posúdeniu a ako obzvlášť závažný zločin krádeže podľa § 212 ods. 4 Trestného zákona a k zvýšeniu trestnej sadzby trestu odňatia slobody z 0 až na 2 roky (pri odseku 1) na 10 až 15 rokov (pri odseku 4).

Pri naplnení formálnych znakov prečinu by bolo možné za predpokladu zistenia menšej závažnosti skutku, posúdiť skutok s použitím § 10 ods. 2 Trestného zákona len ako priestupok a postúpiť vec na prejednanie priestupku.

Ak však bude ten istý skutok spáchaný v čase a na území vyhláseného núdzového stavu a ak bude právne kvalifikovaný ako zločin (horná hranica trestnej sadzby viac ako 5 rokov) alebo obzvlášť závažný zločin (dolná hranica trestnej sadzby 10 rokov a viac), použitie ustanovenia § 10 ods. 2 Trestného zákona je vylúčené, nakoľko toto ustanovenie je možné využiť iba pri prečinoch (všetky nedbanlivostné trestné činy a úmyselné trestné činy s hornou hranicou trestnej sadby do 5 rokov). 

Navyše aj za núdzového stavu platí pravidlo, že pri zločinoch (vrátane obzvlášť závažných zločinov) sa podľa zákona (§ 200 ods. 1 Trestného poriadku) sa musí viesť vyšetrovanie, čo významne zaťaží vyšetrovacie zložky Policajného zboru, ktoré by o skutkoch, ktoré by mimo núdzového stavu boli prečinmi a mohlo by sa o nich viesť skrátené vyšetrovanie.

V ďalšom texte uvádzame zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ a sankciu ustanovenú za jeho spáchanie.

Pri väčšine trestných činov je tento znak uvedený až v prísnejšej/kvalifikovanej skutkovej podstate trestného činu. Výnimkou sú len trestné činy podľa § 290a porušovanie povinností za krízovej situácie, § 290b, vyhýbanie sa výkonu povinností za krízovej situácie, § 362 šírenie poplašnej správy a § 404 vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby, pri ktorých je tento znak uvedený v základnej skutkovej podstate trestného činu.  

1.   § 144 úkladná vražda /ods. 3 písm. c)/ - doživotie

2.   § 145 vražda /ods. 3 písm. c)/ - 25 rokov až doživotie

3.   § 147 zabitie /ods. 3 písm. c)/ - 12 až 15 rokov

4.   § 148 zabitie /ods. 3 písm. c)/ - 7 až 12 rokov

5.   § 155 ublíženie na zdraví /ods. 3 písm. b)/ - 10 až 15 rokov

6.   § 156 ublíženie na zdraví /ods. 3 písm. b)/ - 2 až 5 rokov

7.   § 163 šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby /ods. 3 písm. b)/ - 4 až 10 rokov

8.   § 168 ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi /ods. 3 písm. b)/
-
3 až 8 rokov

9.   § 169 ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi /ods. 3 písm. b)/
-
2 až 5 rokov

10.   § 192 nátlak /ods. 4 písm. d)/ - 10 až 25 rokov alebo doživotie

11.   § 199 znásilnenie /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 rokov

12.   § 200 sexuálne násilie /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 rokov

13.   § 201 sexuálne zneužívanie /ods. 4 písm. b)/ - 15 až 20 rokov

14.   § 206 opustenie dieťaťa /ods. 3 písm. b/ - 7 až 12 rokov

15.   § 212 krádež /ods. 4 písm. c)/ - 10 až 15 rokov

16.   § 213 sprenevera /ods. 4 písm. c)/ - 10 až 15 rokov

17.   § 221 podvod /ods. 4 písm. c)/ - 10 až 15 rokov

18.   § 222 úverový podvod /ods. 5 písm. c)/ - 10 až 15 rokov

19.   § 223 poisťovací podvod /ods. 4 písm. c)/ - 10 až 15 rokov

20.   § 224 kapitálový podvod /ods. 4 písm. c)/ - 10 až 15 rokov

21.   § 225 subvenčný podvod /ods. 6 písm. c)/ - 10 až 15 rokov

22.   § 226 neoprávnené obohatenie /ods. 4 písm. c)/ - 7 až 12 rokov

23.   § 249 poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva /ods. 4 písm. d)/ 5 až 10 rokov

24.   § 252 neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb /ods. 3 písm. c)/ - 3 až 8 rokov

25.   § 258 ohrozenie devízového hospodárstva - /ods. 3 písm. c)/ - 4 až 10 rokov

26.   § 264 ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva /ods. 3 písm. c)/ - 7 až 12 rokov

27.   § 284 všeobecné ohrozenie /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 rokov alebo doživotie

28.   § 286 poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia /ods. 2 písm. b)/ - 4 až 8 rokov

29.   § 290 porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni /ods. 3 písm. b)/ - 3 až 8 rokov

30.   § 290a porušovanie povinností za krízovej situácie /ods. 1/ - až na 2 roky

31.   § 290a porušovanie povinností za krízovej situácie /ods. 2/ - 2 až 5 rokov

32.   § 290b vyhýbanie sa výkonu povinností za krízovej situácie /ods. 1/ - až na 2 roky

33.   § 290b vyhýbanie sa výkonu povinností za krízovej situácie /ods. 2/ - 2 až 5 rokov

34.   § 291 ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode /ods. 3 písm. c)/
-
20 až 25 rokov alebo doživotie

35.   § 294 nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami /ods. 5 písm. c)/  
-
8 až 15 rokov

36.   § 295 nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami /ods. 5 písm. b)/         
- 15 až 20 rokov

37.   § 298 nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov /ods. 4 písm. c)/ - 20 až 25 rokov alebo doživotie

38.   § 309 únik organizmov /ods. 4 písm. b)/ - 10 až 20 rokov

39.   § 312 úklady proti Slovenskej republike /ods. 2 písm. e)/ - 15 až 25 rokov alebo doživotie

40.   § 314 teror /ods. 3 písm. c)/ - 15 až 25 rokov alebo doživotie

41.   § 315 záškodníctvo /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 rokov alebo doživotie

42.   § 316 záškodníctvo /ods. 2/ - 10 až 25 rokov

43.   § 317 sabotáž /ods. 3 písm. d)/ - 15 až 25 rokov alebo doživotie

44.   § 318 vyzvedačstvo /ods. 3/ - 15 až 25 rokov alebo doživotie

45.   § 319 ohrozenie utajovanej skutočnosti /ods. 3 písm. b)/ - 3 až 8 rokov

46.   § 323 útok na verejného činiteľa /ods. 4 písm. b)/ - 12 až 25 rokov alebo doživotie

47.   § 326 zneužívanie právomoci verejného činiteľa /ods. 4 písm. c)/ - 10 až 25 rokov

48.   § 354 násilné prekročenie štátnej hranice /ods. 3 písm. b)/ - 12 až 20 rokov

49.   § 354 násilné prekročenie štátnej hranice /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 rokov alebo doživotie

50.   § 355 prevádzačstvo /ods. 5 písm. c)/ - 12 až 20 rokov

51.   § 362 šírenie poplašnej správy - 6 mesiacov až 3 roky

52.   § 379 marenie spôsobilosti na službu /ods. 2/ - 3 až 10 rokov

53.   § 380 neplnenie odvodnej povinnosti /ods. 2/ - 6 mesiacov až 3 roky

54.   § 381 obchádzanie brannej povinnosti /ods. 3/ - 1 až 5 rokov

55.   § 386 nenastúpenie služby v ozbrojených silách /ods. 2/ - 5 až 10 rokov

56.   § 387 nenastúpenie služby v ozbrojených silách /ods. 2/ - 6 mesiacov až 3 roky

57.   § 393 neuposlúchnutie rozkazu /ods. 4/ - 5 až 15 rokov

58.   § 394 neuposlúchnutie rozkazu /ods. 3/ - 3 až 10 rokov

59.   § 395 sprotivenie alebo donútenie porušiť vojenskú povinnosť /ods. 3 písm. b)/      
-
5 až 15 rokov

60.   § 396 urážka medzi vojakmi /ods. 2/ - 6 mesiacov až 5 rokov

61.   § 397 urážka medzi vojakmi /ods. 3 písm. b)/ - 3 až 10 rokov

62.   § 398 urážka medzi vojakmi /ods. 3 písm. b)/ - 3 až 10 rokov

63.   § 399 násilie voči nadriadenému /ods. 3 písm. b)/ - 10 až 20 rokov

64.   § 400 porušovanie práv a chránených záujmov vojakov /ods. 4 písm. c)/ - 2 až 10 rokov

65.   § 401 vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby /ods. 3/       
-
5 až 15 rokov

66.   § 402 vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby /ods. 3/       
-
5 až 15 rokov

67.   § 404 vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby - 1 až 5 rokov

68.   § 405 dezercia /ods. 3/ - 5 až 15 rokov

69.   § 406 dezercia /ods. 4/ - 2 až 10 rokov

70.   § 407 porušovanie povinností strážnej služby /ods. 2 písm. c)/ - 1 až 5 rokov

71.   § 407 porušovanie povinností strážnej služby /ods. 4/ - 10 až 15 rokov

72.   § 408 porušovanie povinností dozornej služby /ods. 4/ - 1 až 6 rokov

73.   § 409 porušovanie povinností pri obrane vzdušného priestoru /ods. 3/ - 8 až 15 rokov

74.   § 410 ohrozovanie morálneho stavu jednotky /ods. 2/ - 5 až 15 rokov

75.   § 411 porušovanie služobných povinností /ods. 4/ - 5 až 15 rokov

76.   § 417 ohrozenie mieru /ods. 2 písm. c)/ - 10 až 25 rokov alebo doživotie

77.   § 419 teroristický útok /ods. 2 písm. e)/ - doživotie

78.   § 420 mučenie a iné neľudské zaobchádzanie /ods. 4 písm. b)/ - 12 až 20 rokov

79.   § 421 založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd /ods. 2 písm. c)/ - 4 až 8 rokov

80.   § 424 podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti /ods. 3 písm. d)/
-
2 až 6 rokov

81.   § 424a apartheid a diskriminácia skupiny osôb /ods. 2 písm. f)/ - 8 až 15 rokov

Mohlo by vás zaujímať

Pranie špinavých peňazí / Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestné sadzby

7.12.2022

Úprava základu a hraníc výšok škody pri trestných činoch v SR a ČR (stav k 11/2022)

9.12.2022

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

PODANIE NÁVRHU NA POSTUP PODĽA § 363 A NASL. TRESTNÉHO PORIADKU POŠKODENÝM V PRÍPADE NEVZNESENÉHO OBVINENIA

8.10.2022

Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať.

16.7.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019

FAQ00431 - 5. K § 10 ods. 1: Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

23.10.2019