logologo_small

TRESTNÝ PORIADOK - I. ČASŤ, Všeobecné ustanovenia (stav k 1.2.2014)

nedeľa, 09.03.2014|Posledná aktualizácia 17.4.2020 01:15
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Znenie Trestného poriadku publikované pod č. 301/2005 Z. z. redakčne spracované na stránke portálu UčPS (s účinnosťou od 01.02.2014) 

Prístup k súvisiacim právnym dokumentom:

  1. EDĽP - TU
  2. Lisabonská zmluva - TU
  3. Ústava SR - TU
  4. Trestný zákon - TU

Právna úprava trestného konania v iných štátoch:

  1. Česká republika - Třestní řád
  2. Spolková republika Nemecko - Strafprozessordnung
  3. Rakúska republika - Strafprozessordnung

ZÁKON Č. 301/2005 Z.z. 
z 24. mája 2005

TRESTNÝ PORIADOK 
(v znení zákona č. 650/2005 Z.z.)

Zmena: 692/2006 Z.z.; 342/2007 Z.z.; 643/2007 Z.z.; 61/2008 Z.z.; 491/2008 Z.z.; 498/2008 Z.z.; 5/2009 Z.z.; 97/2009 Z.z.; 59/2009 Z.z.; 70/2009 Z.z.; 290/2009 Z.z., 291/2009 Z.z.; 305/2009 Z.z.; 576/2009 Z.z.; 93/2010 Z.z.; 224/2010 Z.z., 346/2010 Z.z.; 547/2010 Z.z.; 262/2011 Z.z.; 220/2011 Z.z.; 220/2011 Z.z.; 331/2011 Z.z.; 236/2012 Z.z., 334/2012 Z.z., 345/2012 Z.z., 204/2013 Z.z., 1/2014 Z.z.,

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA - Základné ustanovenia (§ 1 - 10)

DRUHÁ HLAVA - Súd a osoby zúčastnené na konaní (§ 11 - 54)

TRETIA HLAVA - Všeobecné ustanovenia o úkonoch trestného konania (§ 55 - 70)

ŠTVRTÁ HLAVA - Zaistenie osôb a vecí (§ 71 - 112)

PIATA HLAVA - Zabezpečovanie informácií (§ 113 - 118)

ŠIESTA HLAVA - Dokazovanie (§ 119 - 161)

SIEDMA HLAVA - Rozhodnutia (§ 162 - 184)

ÔSMA HLAVA - Sťažnosť a konanie o sťažnosti (§ 185 - 195)

Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022

PODANIE NÁVRHU NA POSTUP PODĽA § 363 A NASL. TRESTNÉHO PORIADKU POŠKODENÝM V PRÍPADE NEVZNESENÉHO OBVINENIA

8.10.2022

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021

Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

12.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

5.10.2020

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

9.9.2020

Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

20.5.2020

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019

ÚVAHY O EFEKTIVITE TRESTNÉHO KONANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – HĽADANIE NÁSTROJOV A RIEŠENÍ NA JEHO ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZEFEKTÍVNENIE CESTOU ZMENY PRÁVNEJ ÚPRAVY PREDSÚDNEHO KONANIA

19.10.2019

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

23.10.2019

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

23.10.2019