logologo_small

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C 240/09; konanie o prejudiciálnych otázkach predpožených Najvyšším súdom SR vo veci Lesoochranárske združenie vlk vs. MŽP SR

streda, 26.10.2011|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:15
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa problematiky Aarhurského dohovoru - právo aktívnej účasti záujmových združení občanov v konaniach o veciach súvisiacich s prístupom verejnosti k informáciám o životnom prostredí.

Text rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C 240/09 na portáli Eur-lex. 

Predmet veci:

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - predložil Najvyšší súd Slovenskej republiky - Výklad článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, uzavretého v mene Spoločenstva rozhod­nutím Rady zo 17.2.2005 (Ú. v. EÚ L 124, s. 1)
Priamy účinok tohto ustanovenia - Výklad pojmu „akty verej­noprávnych orgánov“ - Zahrnutie rozhodnutí verejnoprávneho orgánu, ktorých nezákonnosť sa týka dosahu na životné prostredie.

Prejudiciálne otázky 

„1. Je možné článku 9 Aarhuského dohovoru z 25. júna 1998, a to najmä jeho odseku 3, s prihliadnutím na hlavný cieľ sledovaný touto medzinárodnou zmluvou, t. j. že narúša klasickú koncepciu aktívnej legitimácie tým, že priznáva postavenie účastníka konania aj verejnosti, resp. zainteresovanej verejnosti, priznať bezprostredný účinok (,self-executing effect‘) medzinárodnej zmluvy v situácii, keď Európska únia po tom, ako 17. februára 2005 pristúpila k tejto medzinárodnej zmluve, nevydala do dnešného dňa komunitárny predpis vykonávajúci uvedenú zmluvu, na podmienky komunitárneho práva?

2. Je možné článku 9 Aarhuského dohovoru, a to najmä jeho odseku 3, po tom, čo sa stal súčasťou komunitárneho práva, priznať priamu aplikovateľnosť alebo priamy účinok komunitárneho práva v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora?

3. Ak je odpoveď na prvú a druhú otázku kladná, potom je možné vykladať článok 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru s prihliadnutím na hlavný cieľ sledovaný touto medzinárodnou zmluvou, že pod pojem ,úkony orgánu verejnej správy‘ je nutné zahrnúť aj úkon spočívajúci vo vydaní rozhodnutia, t. j. že možnosť prístupu verejnosti k súdnemu konaniu v sebe zahŕňa aj právo napadnúť samotné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktorého nezákonnosť spočíva v dopade na životné prostredie?“

Výrok rozsudku:

Článok 9 ods. 3 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia schváleného v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 nemá priamy účinok v práve Únie.
Prináleží však vnútroštátnemu súdu, aby poskytol taký výklad procesného práva týkajúceho sa podmienok, ktoré je potrebné splniť na podanie správneho opravného prostriedku alebo žaloby, ktorý bude v čo najväčšej možnej miere v súlade tak s cieľmi článku 9 ods. 3 tohto dohovoru, ako aj s cieľom účinnej súdnej ochrany práv poskytovaných právom Únie, aby mohla organizácia na ochranu životného prostredia, akou je Lesoochranárske zoskupenie VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v rámci správneho konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti životného prostredia

Mohlo by vás zaujímať

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

ZÁSADA MATERIÁLNEJ PRAVDY V SPRÁVNOM KONANÍ

4.7.2021

SPRÁVNE KONANIE A PRECEDENČNÁ ZÁSADA

6.3.2021

PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

6.3.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435

19.3.2021

FAQ00434

23.10.2019

FAQ00433

19.3.2021

FAQ00432

23.10.2019

FAQ00431

23.10.2019

FAQ00430

23.10.2019

FAQ00429

23.10.2019

FAQ00428

23.10.2019

FAQ00427

23.10.2019

FAQ00426

23.10.2019