logologo_small

Vyhlásenia zhromaždení prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trnave, v Banskej Bystrici, v Žiline a Vyššej vojenskej prokuratúry v Trenčíne k pripravovaným zmenám v prokurátorských zákonoch

pondelok, 14.03.2011|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:26
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

V súvislosti v návrhom zmien prokurátorských zákonov vyjadrili svoje nesúhlasné stanovisko prostredníctvom zhromaždení prokurátorov aj ďalšie prokuratúry - Krajská prokuratúra v Trnave, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici, Krajská prokuratúra v Žiline a Vyššia vojenská prokuratúra v Trenčíne.

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trnave prijalo 4. marca 2011 vyhlásenie, v ktorom jednomyseľne vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s návrhmi zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákon číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákon číslo 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, pripravenými Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a schválenými vládou Slovenskej republiky uznesením číslo 147/2011 z 2. marca 2011 (odkaz na uznesenie vlády SR číslo 147/2011). Podľa prijatého vyhlásenia, navrhované zmeny sa výrazným spôsobom odkláňajú od medzinárodných odporúčaní a štandardov nezávislosti prokuratúry, ignorujú jej ústavné postavenie a nezávislosť od výkonnej moci. Zhromaždenie prokurátorov vyjadruje presvedčenie, že legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry Slovenskej republiky je potrebné pripravovať v úzkej súčinnosti so zástupcami prokuratúry - Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Radou prokurátorov Slovenskej republiky. Zhromaždenie prokurátorov poverilo predsedníčku prokurátorskej rady aby oboznámila Radu prokurátorov Slovenskej republiky so závermi zasadnutia, tá aby následne prijala konkrétne opatrenia a zaslala závery a vyhlásenia všetkých zhromaždení prokurátorov predsedom príslušných parlamentných výborov, v ktorých budú predmetné zákony prejednávané.

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici 9. marca 2011 prijalo vyhlásenie, v ktorom vyjadruje odmietavé stanoviskok vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, ako aj zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ako celku. Podľa vyhlásenia, návrh zákona nesvedčí o dostatočnom poznaní fungovania rezortu prokuratúry, nastoluje obavy z destabilizácie a následného spolitizovania prokuratúry bez rešpektovania jej ústavného postavenia. Príprava návrhu zákona sa uskutočnila v krátkom čase a bez účasti oficiálnych zástupcov prokuratúry, pričom ani Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ani vláda Slovenskej republiky neakceptovali žiadnu zo zásadných pripomienok rezortu prokuratúry, najmä ingerenciu výkonnej moci do organizácie a činnosti prokuratúry. Zhromaždenie prokurátorov je presvedčené, že legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry Slovenskej republiky je možné pripravovať len v súčinnosti s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a samosprávnymi orgánmi prokurátorov a rešpektovaním ich odborných názorov a pripomienok.

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Žiline prijalo 9. marca 2011 vyhlásenie, v ktorom s poľutovaním konštatuje prijatie uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 147/2011 z 2. marca 2011 o legislatívnych zmenách zákonov č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ignorujúc podstatnú časť pripomienok Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ako aj ďalších inštitúcií a stavovských organizácií k navrhovaným zmenám vo vyššie uvedených zákonoch. Podľa vyhlásenia, zhromaždenie prokurátorov má úprimný záujem o zlepšenie činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, avšak navrhované legislatívne zmeny nerešpektujú Ústavou Slovenskej republiky garantované samostatné postavenie prokuratúry a smerujú k popretiu jej nezávislosti od výkonnej moci a k politizácii prokuratúry. Zhromaždenie prokurátorov plne podporuje stanovisko Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. Leg/1 14/11 z 22. februára 2011, ktoré bolo uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Zhromaždenie prokurátorov vyzýva Radu prokurátorov Slovenskej republiky k prijatiu konkrétnych opatrení k tomu, aby s vyhláseniami oboznámili poslancami Národnej rady Slovenskej republiky.

Zhromaždenie prokurátorov Vyššej vojenskej prokuratúry v Trenčíne 9. marca 2011 v súvislosti s legislatívnymi zmenami zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, vypracovanými Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a schválenými vládou Slovenskej republiky uznesením číslo 147/2011 z 2. marca 2011 prijalo vyhlásenie, v ktorom podporuje stanovisko Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Leg/1 14/11 z 22. februára 2011. Podľa prijatého vyhlásenia, zhromaždenie prokurátorov akceptuje navrhované zmeny týkajúce sa zlúčenia vojenskej prokuratúry s civilnou prokuratúrou, s výnimkou ustanovenia § 56d odsek 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, ktorý považuje za diskriminačný vo vzťahu k statusu ostatných prokurátorov a vyjadruje presvedčenie, že prípadné legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry je potrebné pripravovať v súčinnosti s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a samosprávnymi orgánmi prokuratúry. Zhromaždenie prokurátorov poverilo predsedu prokurátorskej rady, aby so závermi zasadnutia oboznámil Radu prokurátorov Slovenskej republiky a tá aby následne zaslala závery a vyhlásenia všetkých zhromaždení prokurátorov predsedom príslušných parlamentných výborov, ktoré budú predmetné zmeny zákonov prejednávať.


Prepojenie na článok a súvisiace dokumenty k Vyhláseniu zhromaždenia prokurátorov KP v Bratislave a KP v Prešove z 23. a 24. februára 2011 k legislatívnemu návrhu zmien o prokuratúre (redakčne spracované na portále UčPS)

Prepojenie na článok a súvisiace odkazy k Vyhláseniu zhromaždenia prokurátorov KP v Trenčíne, KP v Košiciach z 24. februára 2011 k pripravovaným zmenám v prokurátorských zákonoch (redakčne spracované na portále UčPS)  

Prepojenie na vyhlásenia jednotlivých prokuratúr uverejnených sa stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky:

  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Prešove
  • Vyhlásenie Prokurátorskej rady pri Krajskej prokuratúre v Košiciach
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trnave
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Žiline
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Nitre
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Vyššej vojenskej prokuratúry v TrenčínePeter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020

Vyhlásenie Rady prokurátorov SR k návrhu zákona, ktorým sa vypúšťajú odmeny a príplatky k PN prokurátorov (aj sudcov)

1.7.2020

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

25.11.2020

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020

Generálna prokuratúra spúšťa legislatívny proces k novele zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov

6.6.2020

Prokuratúra Slovenskej republiky - postavenie a pôsobnosť (dvojjazyčný text)

19.7.2020

Členovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť

22.6.2022

Kontaktné údaje Učená právnická spoločnosť o.z.

7.1.2020

Memorandá o spolupráci

23.10.2019

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010

19.10.2019

Odporúčanie Rec (2000)19 Výboru ministrov Rady Európy o postavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva

27.3.2022

SPRÁVNE SÚDNICTVO A KAM S DOZOROM PROKURATÚRY

26.5.2020

Manuál pre editorov portálu UčPS

23.10.2019