logologo_small

ZÁVERY Z DISKUSIE Z OKRÚHLEHO STOLA – „ŠPORT A PRÁVO 2018“

pondelok, 17.06.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: UčPS tím, Veronika Vicová, ID článku: 30658

Dňa 25.10.2018 od 13.30 hod sa v hoteli Horizont Resort v Starej Lesnej uskutočnila verejná vecná diskusia pri okrúhlom stole k téme odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov po 1.1.2019.

Vecnej diskusie pri okrúhlom stole sa zúčastnili:

Jozef Burian (poslanec NR SR), Peter Galis (poslanec NR SR), Jozef Mihál (poslanec NR SR), Martina Lubyová (ministerka školstva, vedy, výskumu a športu), Ján Kováčik (prezident SFZ), Ivan Kozák (prezident Únie ligových klubov), Peter Hennel (deloitte), Tomáš Gábriš (Právnická fakulta UK Bratislava, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a člen UčPS), Jaroslav Čollák (Právnická fakulta UPJŠ Košice, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a člen UčPS), Peter Sepeši (prokurátor GP SR, člen VV SFZ a člen UčPS)

Diskusiu pri okrúhlom stole moderoval:

Róbert Kotian (žurnalista)

Závery z diskusie z okrúhleho stola:

1. Je pozitívne, že v NR SR návrhom skupiny poslancov na novelizáciu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení (parlamentná tlač 1156) bolo otvorené riešenie horúcej otázky platenia odvodov za profesionálnych športovcov – zamestnancov, za ktorých by sa od 1.1.2019 mali začať platiť plné odvody, čo by zrejme spôsobilo zánik alebo amaterizáciu mnohých slovenských klubov futbalu, hokeja, basketbalu, hádzanej, volejbalu a odliv športovej kvality a športových vzorov do okolitých krajín.

2. Riešenie horúceho problému odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov, navrhované v NR SR nie je riešením, ktoré by dlhodobo udržateľným spôsobom systémovo zabezpečilo financovanie vrcholového športu, ktorý v súlade s verejným záujmom v športe celoročne zabezpečuje prípravu vrcholových a talentovaných športovcov, ktorí sú základom športovej reprezentácie a nie je plnením tézy č. 2 programového vyhlásenia vlády SR, ktoré znie:

„Vláda vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. Vláda podporí šport na Slovensku tým, že:

- vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov …“.

3. Riešenie uvedené v návrhu skupiny poslancov na novelizáciu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení (parlamentná tlač 1156) – predĺženie „odvodových prázdnin“ o ďalšie 3 roky je síce lepším riešením ako žiadne riešenie, nie je to však dobré riešenie, nakoľko vylučuje profesionálnych športovcov – zamestnancov na ďalšie 3 roky (spolu to bude 6 rokov) zo sociálneho systému.

4. Je potrebné otvoriť diskusiu na pôde NR SR, v poslaneckých kluboch (sme pripravení zúčastniť sa vecných diskusií) a pokúsiť sa spoločne nájsť a schváliť pre slovenský šport a slovenskú spoločnosť lepšie riešenie (cestou pozmeňovacieho návrhu k parlamentnej tlači 1156), ktorým by mohol byť tento prechodný stav:

„Športovci ako zamestnanci platia sociálne odvody a zdravotné odvody zo svojej odmeny ale najviac z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve (podľa príslušnej výšky poistenia by bol športovec aj poistený).

Športové kluby a zväzy ako zamestnávatelia sociálne odvody a zdravotné odvody neplatia.“

V prechodnom období by postupne športové kluby a zväzy ako zamestnávatelia začali platiť sociálne odvody a zdravotné odvody, súčasne by sa postupne zvyšoval strop, do ktorého by platili odvody športovci ako zamestnanci.

Koncový stav problematiky odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov je, aby po naplnení tézy č. 2 programového vyhlásenia vlády SR mali športovci plné sociálne zabezpečenie zodpovedajúce skutočnej výške ich príjmov.

 

UčPS tím, Veronika Vicová
Mohlo by vás zaujímať

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ ŠPORTU (PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE K 12/2018)

22.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, VERONIKA VICOVÁ

ODVODY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV – FÁMY, KĽÚČOVÉ FAKTY A VÝCHODISKÁ

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. IVAN GREGUŠKA, MGR. ING. PETER HENNEL, VERONIKA VICOVÁ

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „VZORY VYCHOVÁVAJÚ NAJLEPŠIE“

19.10.2019 | ING. JURIJ ČERŇAK, VERONIKA VICOVÁ

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „PREČO MÁME NÍZKE SEBAVEDOMIE?“

19.10.2019 | ING. MIROSLAV MACKULÍN, VERONIKA VICOVÁ

KARIKATÚRA AKO FORMA SLOBODY PREJAVU V ROZHODNUTIACH SÚDOV

19.10.2019 | JUDR. MÁRIO ERNEST, VERONIKA VICOVÁ

PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY NÁSTROJA JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU (AJ V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY SR) – PRIMÁRNE INŠTITÚTY – „POVOLENIE“/„SÚHLAS“ NA PRIJATIE VECI NA MERITÓRNE KONANIE A „PREDŽALOBNÉ ROKOVANIA“ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019 | MJR. JUDR. PETER PAGÁČ MGR., VERONIKA VICOVÁ

VYBRANÉ SPOLOČENSKÉ A INDIVIDUÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ VIRTUÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

19.10.2019 | PAEDDR. ZUZANA KURUCOVÁ, PHD., VERONIKA VICOVÁ

EXKURZ DO NOVELIZOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES PRI UKLADANÍ SANKCIÍ

19.10.2019 | DOC. JUDR. JANA VALLOVÁ, PHD., VERONIKA VICOVÁ

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

23.10.2019 | RNDR. JOZEF MIHÁL, VERONIKA VICOVÁ

PREVENTÍVNE TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV

23.10.2019 | PROF. MUDR. DUŠAN MEŠKO,PHD.,DOC. MUDR. BRANISLAV DELEJ, PHD., MPH, VERONIKA VICOVÁ

SÚČASNÉ POSTAVENIE ADA SR V ZÁKONE O ŠPORTE

23.10.2019 | MGR. ŽANETA CSÁDEROVÁ,PHD., VERONIKA VICOVÁ