corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

pondelok, 29.08.2022|Posledná aktualizácia 30.8.2022 00:00
Autor: Peter Sepeši

Prinášame Vám príspevok obsahujúci pohľad autora príspevku - prokurátora, ktorý pôsobí od roku 1999 na generálnej prokuratúre SR, na možnosť zriadenia analytického útvaru na Generálnej prokuratúre SR. Aké by mohli/mali byť jeho ciele, východiská, metódy práce, vstupy, výstupy, organizačné začlenenie a poukazuje aj na ďalšie vecné súvislosti, ktorými sa treba zaoberať pri úvahách o zriadení analytického útvaru.

Na generálnej prokuratúre, ale aj medzi viacerými radovými prokurátormi už dlhšie obdobie prebieha diskusia o vhodnosti, či v dnešnej dobe už aj o potrebe, zriadenia analytického útvaru inštitúcie ako je prokuratúra SR, ktorý by poskytoval podporu pri rôznych odborne náročných či strategických činnostiach prokuratúry, ku ktorým je vhodné pripraviť analytické podklady obsahujúce vertikálne, horizontálne, historické, medzinárodné, procesné či technické a iné súvislosti riešenej problematiky. 

Jedným z prejavov tejto diskusie je aj tento príspevok, ktorý zachytáva to o čom sa rozprávame, to o čom premýšľame. Z myšlienok, poznatkov a skúseností, na podklade faktov, nech sú formulované ciele, metódy a riešenia, ktorými bude viesť cesta k zriadeniu analytického útvaru Generálnej prokuratúry SR.

Činnosti ako sú vypracovanie správy o činnosti prokuratúry, tvorba právnych predpisov, zjednocovanie rozhodovacej činnosti prokurátorov, tvorba manuálov pre jednotlivé procesné postupy prokurátorov, vypracúvanie návrhov alebo stanovísk v konaní pred ústavným súdom, vypracúvanie zadaní pre tvorbu elektronického vyšetrovacieho spisu a iných elektronických pomôcok pre prokurátorov, aktívny manažment znalosti, ktorú denne vytvára a používa viac ako 900 prokurátorov na Slovensku či príprava zadaní pre projekty financované z dotácií, príspevkov a grantov z verejných prostriedkov, vrátane prostriedkov EÚ si vyžadujú dôkladne pripravené analytické podklady.

Podotýkame, že analytický útvar má v súčasnosti zriadený Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR, Najvyšší súd SR i Najvyšší správny súd SR.

Autor príspevku pôsobí 29 rokov na prokuratúre, z toho posledných cca 10 rokov pôsobil na odbore/oddelení legislatívy a ústavného práva. V roku 2008 a 2009 pôsobil aj v Justičnej akadémii SR.

Profesijný životopis autora: https://beta.ucps.sk/Profesijny_profil_JUDr_Petra_Sepesiho


Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR
"Služba (nielen) pre všetkých prokurátorov"
A. Základný cieľ: 

Vytvoriť na Generálnej prokuratúre SR expertný analytický útvar multidisciplinárneho charakteru, ktorý bude v spolupráci s národnými a regionálnymi expertmi prokuratúry systematicky pracovať so znalosťou orgánov prokuratúry, budovať systém manažmentu znalosti (vytváranej a používanej prokurátormi), poskytovať službu pre prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry s cieľom zjednocovať aplikáciu práva a optimalizovať efektivitu procesov v jednotlivých prokurátorských činnostiach/agendách, vrátane prípravy a implementácie projektov financovaných z verejných prostriedkov SR a EÚ.

Čiastkové ciele:

 • Vytvoriť systém pravidiel, ktorý upraví postupy prokurátorov a ostatných pracovníkov prokuratúry (podľa typov rolí v systéme) pri identifikovaní, označení, zaradení znalosti v systéme manažmentu znalosti prokuratúry, ako aj jej používanie, aktualizáciu a previazanie s konkrétnymi postupmi a právnymi inštitútmi
 • Budovanie znalostného systému prokuratúry spoločne s expertmi, najmä prokurátormi - špecialistami (poverenými prokurátormi) a určenými vedúcimi prokurátormi
 • Sprístupnenie znalostného obsahu v dispozícii prokuratúry prokurátorom používateľsky priateľským spôsobom
 • Podstatne zvýšiť efektivitu vyhľadávania relevantných (dôležitých vecných a stále aktuálnych) právnych informácií k jednotlivým právnym inštitútom a/alebo postupom
 • Vypracovávanie analýz vnútorných procesov prokuratúry na zefektívnenie fungovania orgánov prokuratúry a tvorbe/budovaniu IS prokuratúry na jednotlivé vecné agendy 
 • Zjednotenie postupov na prokuratúre tvorbou manuálov na jednotlivé postupy a unifikovaných elektronických vzorov a formulárov
 • Lepšie prepojenie špeciálnej znalosti a skúsenosti v dispozícii prokuratúry so vzdelávaním prokurátorov, asistentov prokurátora a právnych čakateľov prokuratúry (plán vzdelávania prokuratúry)
 • Vytvorenie kapacít na analytickú činnosť - podpornú pre jednotlivé vecné agendy prokuratúry, rešeršná služba ku konkrétnej veci (upravený interný postup)
 • Vypracúvanie analýz a rešerší k legislatívnym návrhom zmien v pôsobnosti orgánov prokuratúry, pre pracovné skupiny a k úlohám, kde je (spolu)gestorom GP SR
 • Vypracúvanie analýz a rešerší k zjednocovaniu rozhodovacej činnosti súdov (predkladanie podnetov NS SR a NSS SR na na zabezpečenie jednotného výkladu)
 • Optimálne manažovanie prípravy podkladov (textových i štatistických) k správe o činnosti prokuratúry
 • Vytvorenie kapacít na edičnú činnosť - správa o činnosti, brožúra s prehľadom štatistických ukazovateľov o činnosti prokuratúry, odborný časopis prokuratúry 
 • Revízia súborov štatistických údajov systematicky zbieraných/evidovaných na prokuratúre a metodiky ich zadávania
 • Vytvorenie kapacít pre vypracovanie projektov a žiadostí o poskytnutie prostriedkov/grantov z verejných zdrojov (SR alebo EÚ) - projektové oddelenie
 • Vydávanie odborného časopisu prokuratúry v elektronickej forme
B. Výstupy/činnosti analytického útvaru:

Základný analytický útvar - činnosti:

Poznámka: Nevýhodou je budovanie od nuly (nemal by žiadny personálny základ); bolo by treba prijať expertov (projektových manažérov) a osloviť vhodných kolegov z trestného odboru (TO), netrestného odboru (NO), medzinárodného odboru (MO), odboru informatiky (OI), osobného úradu (OÚ), Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ako aj z krajských prokuratúr (KP) a okresných prokuratúr (OP), aby sa podujali na vytvorenie podmienok pre jeho vznik, personálne obsadenie a podporu pri plnení poslania/cieľov analytického útvaru prokuratúry.

 1. Vypracovanie správy o činnosti prokuratúry SR za predchádzajúci rok 
 2. textová časť základná
 3. textová časť osobitná - správy národných expertov   
 4. tabuľková časť s grafmi
 5. Štatistická ročenka prokuratúry SR
 6. Brožúra s prehľadom vývoja štatistických ukazovateľov činnosti prokuratúry 
 7. Analytická a rešeršná činnosť:
 8. Analýzy a rešerše k postupom, právnym inštitútom a ich aplikácii
 9. Analýzy a rešerše domácej a zahraničnej odbornej spisby
 10. Analýzy a rešerše rozhodovacej činnosti orgánov prokuratúry
 11. Analýzy a rešerše k legislatívnym návrhom
 12. Analýzy a rešerše domácej a zahraničnej rozhodovacej činnosti súdov
 13. Návrhy riešení na zefektívnenie činnosti orgánov prokuratúry 
 14. Návrhy riešení na zefektívnenie fungovania justičného systému 
 15. Návrhy riešení na zlepšenie stavu právneho poriadku SR
 16. Projektová činnosť
 17. Príprava žiadostí o poskytnutie prostriedkov z grantov a fondov EÚ, prípadne iných zdrojov na podporu a zefektívnenie činnosti orgánov prokuratúry
 18. Príprava návrhov vecných riešení do žiadostí o poskytnutie prostriedkov (v spolupráci s príslušným vecným, útvarom a OI)
 19. Systém znalostného manažmentu
 20. Vytvorenie a vývoj systému manažovania a sprístupňovania znalosti prokuratúry pre prokurátorov, asistentov prokurátora. PČP a ostatných zamestnancov prokuratúry
 21. Logický systém usporiadania znalosti
 22. Systém aktualizácie znalosti (zmeny legislatívy; vývoj judikatúry)
 23. Vyhľadávací systém vrátane pravidiel pre označenie súborov, priečinkov a metadát k nim
 24. Vytvorenie pozície národného experta pre vybrané špecializácie za účelom ich zapojenia do tvorby systému znalostného manažmentu a jeho obsahu
 25. Publikačná činnosť
 26. Zbierka rozhodnutí Ústavného súdu SR týkajúcich sa činnosti prokuratúry
 27. Zbierka rozhodnutí Súdneho dvora EÚ týkajúcich sa činnosti prokuratúry
 28. Zbierka rozhodnutí ESĽP týkajúcich sa činnosti prokuratúry
 29. Vydávanie odborného časopisu prokuratúry (elektronického) 
 30. Sprístupňovanie odborných výstupov prokurátorov na internete v systéme znalostného manažmentu 
 31. Zverejňovanie obsahu na webovom sídle GP SR
 32. povinne zverejňovaných rozhodnutí prokuratúry
 33. odborných výstupov prokuratúry 

  Rozšírený analytický útvar - o niektoré ďalšie činnosti:

 34. Zjednocovacia činnosť
 35. Záväzné stanoviská generálneho prokurátora, usmernenia, manuály, vzory a formuláre na zjednotenie postupov a rozhodovacej činnosti prokurátorov
 36. Podnety na zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu zákona - predkladané príslušným kolégiám NS SR a NSS SR
 37. Vzdelávacia činnosť (v spolupráci s národnými expertmi) 
 38. Vytvorenie a aktualizácia elektronických vzdelávacích modulov pre PČP dostupných aj pre prokurátorov s väzbou na kariérny postup
 39. Lektorská činnosť
 40. Výchova a vzdelávanie PČP, mladších prokurátorov a prokurátorov - špecialistov
 41. Preventívne vzdelávanie pre iné orgány verejnej správy

  Veľký analytický útvar - doplnený o ďalšie činnosti:

 42. Legislatívna činnosť 
 43. Tvorba interných predpisov prokuratúry 
 44. Tvorba a pripomienkovanie právnych predpisov týkajúcich sa statusu a pôsobnosti prokurátorov a orgánov prokuratúry na národnej úrovni
 45. Tvorba a pripomienkovanie právnych predpisov týkajúcich sa pôsobnosti orgánov prokuratúry na úrovni EÚ 
 46. Tvorba a pripomienkovanie iných právnych dokumentov (návrhy dohovorov Rady Európy, OSN a pod.)
 47. Vyjadrenia a stanoviská vo veciach prejednávaných súdnymi orgánmi,
  (súvisiacich s pôsobnosťou orgánov prokuratúry)
 48. na Ústavnom súde SR,
 49. na Súdnom dvore EÚ, 
 50. na ESĽP a iných súdnych orgánoch medzinárodných organizácií (OSN)

Poznámka: Výhodou veľkého analytického útvaru je možnosť využiť personálne kapacity existujúcich/začlenených útvarov, ktoré by bolo potrebné postupne vhodne personálne doplniť.

C. Vstupy analytického útvaru (najmä):

Poznámka: Z tohto prehľadu vstupov je možné odvodiť, ktoré útvary GP dnes prirodzene pracujú s vstupmi relevantnými pre činnosť analytického útvaru GP 

Hlavné dátové/informačné vstupy: 

1. štatistické 

 1. interné (experti OI, EO, OÚ, vrátane úrovne KP); 
 2. externé (štatistické údaje MS SR, MV SR, EPPO, Eurojust a iné orgány EÚ, prípadne aj Rady Európy)

2. právne 

 1. interné (odd.LaUP, previerky TO, MO, NO, KP, stanoviská GP, príkazy, pokyny, usmernenia, odporúčania, manuály); 
 2. externé (odborné výstupy justičných inštitúcií SR a iných štátov najmä ČR a iných štátov EÚ, Eurojustu, EPPO, EJS, materiály orgánov Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií, odborná spisba expertov)

Zdroje dát/informácií:

 1. Štatistické údaje z informačných systémov GP SR a iných informačných systémov orgánov SR a EÚ
 2. Previerková činnosť, rozhodovacia činnosť a postupy orgánov prokuratúry
 3. Rozhodovacia činnosť súdov všeobecnej sústavy, vrátane správnych súdov 
 4. Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR
 5. Rozhodnutia zasielané Ústavným súdom SR
 6. Informácie o konaniach zo stránky Ústavného súdu SR
 7. Rozhodovacia činnosť SD EÚ
 8. Rozhodovacia činnosť ESĽP a iných medzinárodných súdnych orgánov
 9. Prehľady NS SR o rozhodovacej činnosti ESĽP
 10. Informácie o legislatívnom procese 
 11. na Slov-lexe, 
 12. na stránke Úradu vlády SR,
 13. na stránke Národnej rady SR,
 14. z rokovaní pracovných skupín a výborov orgánov EÚ
 15. Vzdelávacie materiály Justičnej akadémie SR
 16. Vzdelávacie materiály iných inštitúcií/subjektov SR a EÚ
 17. Odborná spisba v oblastiach pôsobnosti prokurátorov SR, ČR a iných štátov
 18. Projekty a riešenia legislatívne, organizačno-technické, vrátane oblasti informačných systémov, aplikované v iných rezortoch; iných štátoch a orgánoch EÚ
 19. Projekty a riešenia legislatívne, organizačnom-technické, vrátane oblasti informačných systémov, aplikované v rámci orgánov EÚ
D. Personálne zabezpečenie:

Východiská:

 1. Personálne zloženie analytického útvaru je determinované cieľmi a rozsahom úloh/činností, ktoré by mal analytický útvar vykonávať/plniť. 
 2. Multidisciplinárny charakter činností si bude vyžadovať vhodné obsadenie expertmi: 
 3. na prokurátorske činnosti - prokurátori (experti na problematiku TO, NO, MO
 4. na iné právnické činnosti (spracovanie podkladov a rešerší) - asistenti prokurátora
 5. na oblasť IT a štatistiky - informatici/štatistici (OI)
 6. na projektovú činnosť - projektoví manažéri
 7. na edičné činnosti (správa o činnosti, tabuľky, grafy, odborný časopis), vrátane editovania obsahu na webovom sídle GP SR - asistenti prokurátora a kvalifikovaný personál (ŠZ)
 8. na vzdelávaciu činnosť - prokurátori (tvorba obsahu vzdelávania) a kvalifikovaný personál (ŠZ - organizovanie vzdelávania + úprava výstupov a ďalšia distribúcia výstupov)
 9. na vedenie registrov - kvalifikovaný personál (ŠZ)
 10. Expertnú činnosť musia vykonávať top experti (bude dôležitá podpora zo strany vedenia, aby bolo umožnené útvar obsadiť tými najlepšími prokurátormi, nielen vytvoriť tabuľkové miesta).
 11. Úspešnému spusteniu analytického útvaru (aj s externými spolupracovníkmi z vecných útvarov) by prospelo vytvorenie motivačného prostredia zriadením pozície národného experta a regionálneho experta na jednotlivé oblasti špecializácie (interný predpis s určením výšky osobitného príplatku)
E. Zefektívnenie činnosti prokurátorov a prezentácia prokuratúry
 1. Zjednotenie činnosti orgánov prokuratúry (aj polície)
 2. Stanoviská GP
 3. Príkazy, Pokyny, Usmernenia. Odporúčania
 4. Závery a opatrenia na základe previerkovej činnosti
 5. Manuály, Vzory, Formuláre
 6. Vybudovanie siete expertov v rámci jednotlivých špecializácií prokuratúry a pravidiel účinnej komunikácie problémových otázok
 7. Vzdelávanie (prezenčné podujatia, videoprednášky, videoinštrukcie)
 8. Budovanie funkcionalít IS a „user friendly” pracovného nástroja pre prokurátorov a zamestnancov prokuratúry
 9. Príprava a implementácia projektov EÚ (uchádzať sa o dotácie, granty, príspevky)

Podporné metódy a nástroje:

 1. Zdieľaný úložný priestor na systematické ukladanie a sprístupňovanie znalosti prokurátorov
 2. Manuál na tvorbu a označovanie priečinkov, podpriečinkov a súborov (Tematická mapa na logické usporiadanie poznatkov prokurátorov)
 3. Notifikačný systém (oznamovanie dôležitých prírastkov obsahu prokurátorom)
 4. Zavedenie inštitútu národného experta a regionálneho experta na jednotlivé špecializácie zavedené na prokuratúre aj so systémom ich odmeňovania
 5. Znalostný manažment 
 6. Vlastné výstupy prokurátorov v konkrétnych veciach
 7. Stanoviská generálneho prokurátora  
 8. Usmernenia a odporúčania všeobecnej povahy
 9. Znalostné zdroje z iných inštitúcií
 10. Tematické mapy (systém priečinkov a podpriečinkov)
 11. Manuál pre získavanie, triedenie a usporiadanie znalosti
 12. Systém aktívneho riadenia prístupov a distribúcie nových inormácií
 13. Analytická činnosť
 14. Spolupráca pri vypracovaní Správy o činnosti prokuratúry
 15. Spolupráca pri vypracovaní stanovísk, usmernení a odporúčaní
 16. Analýza procesov (elektronický vyšetrovací spis)
 17. Analýza štatistických údajov
 18. Príprava návrhov riešení na optimalizáciu procesov
 19. Príprava návrhu riešení na zjednotenie uplatňovania práva prokurátormi
 20. Vzdelávanie prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry
 21. Špecializované vzdelávanie v prierezových oblastiach
 22. Multidisciplinárne expertné tímy
 23. Publikovanie/prezentácia znalosti a činnosti prokurátorov
 24. Správa o činnosti prokuratúry
 25. Brožúra (štatistické ukazovatele)
 26. Odborné príspevky (články, analýzy) na webe GP SR
 27. Odborný časopis prokuratúry
 28. Cielená pomoc v konkrétnej trestnej veci - online servis
 29. Tematické „raňajky s novinármi” na tému určenú GP
F. Zdieľanie znalosti prokuratúry celou slovenskou spoločnosťou 

Lepšia prezentácia a širšie využitie výstupov a znalostného potenciálu prokuratúry

 1. Publikovanie systematicky zatriedených expertných výstupov na stránke GP SR, vrátane relevantných vstupov (podkladov)
 2. Dlhodobá tvorba a triedenie znalosti prokuratúry s použitím tematických máp (Topic Maps)
 3. Videorozhovory s expertmi prokuratúry
 4. Stretnutia expertov prokuratúry s médiami k vybraným témam (nie kauzám) v záujme zvyšovania právneho povedomia a právnej kultúry 
 5. Integrovanie znalosti GP SR s inými orgánmi SR (NS SR, JA, SR, MV SR, Prezídium PZ, KaEÚ)
G. Organizačné začlenenie analytického útvaru:

Východiská:

 1. Jednotlivé činnosti a ich výstupy sa dotýkajú agendy vecných útvarov generálnej prokuratúry: MO, NO, TO, OI, OÚ, ÚŠP
 2. Jednotlivé agendy spadajú do pôsobnosti 1. námestníka GP, námestníka GP i špeciálneho prokurátora, ktorí by mali na najvyššej úrovni schvaľovať jednotlivé výstupy v ich riadiacej pôsobnosti, čo indikuje, že analytický útvar by mal byť organizačne začlenený priamo pod generálnym prokurátorom s tým, že výstupy by pred predložením generálnemu prokurátorovi mal vecne aprobovať vždy vecne príslušný námestník GP a príslušný RO (ostatným námestníkom by sa materiál prekladal na oboznámenie a vyjadrenie)

1. Alternatíva: (základný analytický útvar popri odbore legislatívy a ústavného práva)

Analytický odbor
Oddelenie analytických činností 
Oddelenie štatistických činností, edičných činností a zverejňovania

Oddelenie projektov

Odbor legislatívy a ústavného práva
Oddelenie legislatívy

Oddelenie ústavného práva

2. Alternatíva: (analytický útvar spojený s útvarmi legislatívy a ústavného práva)
Sekcia/odbor legislatívy, ústavného práva a analytických činností

- Odbor/Oddelenie analytických činností

- Odbor/Oddelenie ústavného práva

- Odbor/Oddelenie legislatívy

3. Alternatíva:
Odbor legislatívy, ústavného práva a analytických činností

- Oddelenie ústavného práva

- Oddelenie legislatívy a analytických činnosti 

Poznámka:

Ministerstvo spravodlivosti SR má v rámci organizačnej štruktúry takéto členenie analytického útvaru a legislatívneho útvaru (začlenené priamo pod ministra spravodlivosti):

Analytické centrum:
- Oddelenie rezortných analýz

- Oddelenie správy a spracovania údajov rezortnej štatistiky

- Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov

- Oddelenie posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly

Sekcia legislatívy
- Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva

- Odbor legislatívy trestného práva

- Referát všeobecnej legislatívy

Ústavný súd SR má v rámci organizačnej štruktúry takéto členenie analytického odboru (začlenený pod Kanceláriu ÚS SR):

Odbor súdnych a analytických činností
- Referát súdnych poradcov
- Referát jazykovej korektúry
- Referát analytických činností
- Knižnica
- Referát súdnej agendy, Súdna agenda, digitalizačné pracovisko, registratúra a podateľňa

Najvyšší súd SR má v rámci organizačnej štruktúry takéto členenie analytického odboru (začlenený pod Kanceláriu NS SR):

Analytický odbor:
- Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky,
- Knižnica najvyššieho súdu
- Oddelenie riadenia projektov

Najvyšší správny súd SR má v rámci organizačnej štruktúry takéto členenie analytického odboru (začlenený pod Kanceláriu NSS SR):

Odbor súdnych, analytických a podporných činností
- Oddelenie súdnych činností
- Oddelenie analytických činností
- Referát prvého kontaktu s verejnosťou
- Referát správy registratúry
- Knižnica NSS SR


Motivačné / prajné prostredie pre zriadenie analytického útvaru na GP SR

Preto, aby mal projekt zriadenia analytického útvaru na GP SR vytvorené čo najpriaznivejšie podmienky, sa javí byť vhodné, okrem vedenia otvorenej vecnej diskusie o jeho zriadení, cieľoch, úlohách a očakávaných prínosoch, nastaviť aj férové motivačné prostredie, ktoré by podporilo najvyťaženejších expertov prokuratúry k tomu, aby sa aktívne zapojili do vytvorenia a podpory fungovania analytického útvaru na GP SR aj nad rámec ich bežných pracovných povinností.

V tej súvislosti je potrebné uviesť, že novelou zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry z roku 2020 (čl. XI body 3, 4 a 6 zákona č. 423/2020 Z.z.) bola zo zákona vypustená možnosť priznania odmeny prokurátorovi (z dôvodu, že sa tento inštitút vypustil aj u sudcov), čo nepovažujeme za korektné voči expertom prokuratúry (aj voči sudcom), od ktorých chceme/očakávame, aby sa aj napriek svojej vyťaženosti zapájali aj do ďalších nadstavbových expertných aktivít nad rámec ich základných pracovných povinností.

Vypustenie inštitútu odmeny prokurátora značne obmedzuje vedúcich prokurátorov pri finančnom ohodnotení prokurátorov za mimoriadne výkony, prípadne za činnosti vykonávané prokurátormi (spravidla tých najvyťaženejších) nad rámec ich bežného výkonu funkcie prokurátora (napr. za lektorskú činnosť v rámci vnútrorezortného vzdelávania, za pôsobenie v skúšobných komisiách, expertných pracovných skupinách a pod.).

Ako možné riešenie pre vytvorenie motivačného prostredia pre najaktívnejších expertov prokuratúry s cieľom dosiahnuť ich zapojenie do procesu vytvorenia analytického útvaru na GP SR (nad rámec ich bežných pracovných povinností) by podľa súčasnej právnej úpravy mohlo byť využitie inštitútu osobitného príplatku podľa § 113 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, podľa ktorého:
„(1)
Prokurátorovi, ktorý vykonáva svoju funkciu na úseku boja s organizovaným zločinom alebo závažnej protispoločenskej činnosti, možno priznať osobitný príplatok až do výšky 10 % z priemerného platu prokurátora (§ 95 ods. 3).
(2) O
priznaní osobitného príplatku a o jeho výške rozhoduje vedúci služobného úradu.”

Podľa § 2 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Na účely tohto zákona sa rozumie
d) závažnou protispoločenskou činnosťou

 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 2. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000 eur,”.

Z hľadiska zvýraznenia statusu experta by mohlo byť pre prokurátorov motivujúce priznanie statusu "národný expert" pre príslušnú špecializáciu a na regionálnej úrovni priznanie statusu "regionálny expert" pre príslušnú špecializáciu.

Na prokuratúre existujú v súčasnosti tieto špecializácie:

 • Trestné činy proti životnému prostrediu
 • Trestná činnosť mladistvých a maloletých, 
 • Trestné činy spáchané na deťoch a násilie v rodinách
 • Ekonomická trestná činnosť
 • Daňové trestné činy
 • Majetková trestná činnosť
 • Násilná kriminalita (všeobecná)
 • Trestné činy diváckeho násilia
 • Trestné činy v doprave
 • Počítačová kriminalita
 • Justičná spolupráca v trestných veciach
 • Netrestná agenda prokuratúry
 • Dozor nad dodržiavaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená
 • Trestné činy extrémizmu (vecná príslušnosť ÚŠP)
 • Trestné činy korupcie (vecná príslušnosť ÚŠP)
 • Trestné činy policajtov, príslušníkov finančnej správy a ZVJS (vecná príslušnosť KP)

Cieľom príspevku je, aby myšlienkové koncepty, úvahy, východiská, návrhy riešení, dosiahnutá znalosť autora príspevku (čiastočne aplikovateľné aj v iných oblastiach) boli zachytené, publikované a zdieľané, nielen medzi prokurátormi, ale aj v rámci širšej odbornej verejnosti. Aby mohli byť využité, hoci len na ďalšiu vecnú diskusiu medzi kolegami alebo aj v širšej odbornej verejnosti. Materiál bol vypracovaný nielen pre prokuratúru, ale aj ako príspevok pre slovenskú spoločnosť. Nech sa teda môže využiť čo najlepšie.

Na záver:

Budem úprimne rád, ak tento príspevok obohatí vecnú diskusiu, ktorej výsledkom bude zriadenie akéhokoľvek analytického útvaru, ktorého činnosť bude prínosom pre zvýšenie efektivity činnosti orgánov prokuratúry SR, resp. komplementárne aj pre celú slovenskú justíciu a právne prostredie SR.


Vypracoval: Peter Sepeši
(aj na základe diskusie s prokurátormi, ako aj s kolegami z Najvyššieho štátneho zastupiteľstva SR, ktoré svoj
analytický a legislatívny odbor zriadilo ešte v roku 2005)

Mohlo by vás zaujímať

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

19.4.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora členmi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR

28.11.2020

Rozhovory s kandidátmi na generálneho prokurátora odvysielané na TA3

28.11.2020

Rozbuškou pre zmenu a boj s mafiou bola vražda Jána Kuciaka

14.11.2020

Čentéš tvrdí, že korupcia musí byť postihovaná princípom: Padni komu padni

25.3.2022

Prokurátor Remeta: Vo veci Kočnera konáme, najbližšie sme si predvolali Šufliarskeho

19.10.2020

Kritika počtu navrhnutých nominácií Jozefa Čentéša je nezmyselná

19.10.2020

Prokurátor Čentéš: Možno som sa neozval, ale keď bolo treba, tak som sa Trnkovi postavil

19.10.2020

NA ROVINU: Ján Šanta chce vyzvať na odchod prokurátorov, ktorí komunikovali s Kočnerom

25.11.2020