corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

pondelok, 27.12.2021|Posledná aktualizácia 3.1.2022 23:11
Autor: Peter Sepeši

Prinášame vám znenie pripomienok uplatnených Generálnou prokuratúrou SR k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026.

Ich podstatou je návrh doplnenia dvoch nákladovo pomerne nenáročných opatrení (oproti výstavbe nových športovísk), ktoré by výrazne zlepšili podmienky a rozšírili možnosti na športovanie nielen detí a mládeže, ale aj bežnej športujúcej verejnosti, na už existujúcich športoviskách.

Prvým opatrením je systémové zabezpečenie sprístupnenia existujúcich športovísk škôl a školských zariadení verejnosti v čase mimo vyučovania.

Druhým opatrením je doplnenie osvetlenia vonkajších športovísk škôl a školských zariadení, vrátane smart riešenia na objednávanie, obsluhu, kontrolu a platbu za prenájom/sprístupnenie a osvetlenie týchto športovísk.

Nelegislatívny materiál s názvom "Návrh Koncepcie športu 2022 - 2026" bol zverejnený 3.12.2021 na portáli Slov-lex na pripomienkovanie a je dostupný na tejto stránke:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-752

Pripomienky bolo možné uplatniť do 16.12.2021, pričom všetky uplatnené pripomienky si môžete prečítať - TU


GPSR / Obyčajná

1. K časti A - O:
Navrhujeme do časti A materiálu „Nástroje na dosiahnutie vízie“ v odseku „Športová infraštruktúra“ slová „systematický rozvoj športovej infraštruktúry“ nahradiť slovami „systematický rozvoj a sprístupnenie športovej infraštruktúry športujúcej verejnosti“ a slová „športovej infraštruktúry pre všetkých“ nahradiť slovami „športovej infraštruktúry športu pre všetkých“.

Považujeme za potrebné, aby sa štát systematicky zaoberal otázkou sprístupnenia športovísk vybudovaných z verejných prostriedkov (aj čiastočne) širokej športujúcej verejnosti, deťom a mládeži prednostne. Osobitne tých športovísk, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení, ktoré by po skončení vyučovania a krúžkovej činnosti mohla podľa centrálne určeného rámca pravidiel využívať široká športujúca verejnosť žijúca v príslušnej lokalite.

GPSR / Obyčajná

2. K časti B - O:
Navrhujeme do časti B materiálu bodu 2 „Voľnočasové pohybové aktivity“ a bodu 5 „Športová infraštruktúra“ vhodne zapracovať systematické sprístupnenie športovej infraštruktúry škôl a školských zariadení v čase, keď táto nie je využívaná na výučbu alebo krúžkovú činnosť deťom a širokej verejnosti.

Mládeži je potrebné vytvoriť ponuku/alternatívu zážitkových pohybových aktivít (pod vedením športového odborníka alebo samostatných spontánnych), ktorej základným predpokladom je sprístupnenie športovej infraštruktúry škôl a školských zariadení (v ich známom prostredí) v neskorých popoludňajších a prípadne aj večerných hodinách (do 21.00 hod., v lete aj do 22.00 hod.).

Dnes sú niektoré školy otvorené, iné zatvorené, zrejme v závislosti od subjektívnych rozhodnutí (zriaďovateľa a/alebo riaditeľa), ktoré sú zase determinované ekonomicky alebo aj zodpovednosťou za majetok a prípadné škody v školských priestoroch a pod. Nie je v tom žiadny systém, ktorý by smeroval k podpore zdravého životného štýlu širokého obyvateľstva, spravidla ľudí bývajúcich v blízkosti školského športoviska. Sú školy, kde sa na školských dvoroch stretáva komunita mladších aj starších amatérskych basketbalistov, bežcov, vyznávačov nordic walkingu, crossfitu, prípadne sú v škole na externom športovisku vedené tréningy klubov alebo skupín tanca bojových umení a pod. A v niektorých školách je zase po vyučovaní zamknuté a športoviská sú po vyučovaní nevyužité.

Navrhujeme osobitne riešiť systém pravidiel pre sprístupnenie vnútornej športovej infraštruktúry a osobitne sprístupnenie vonkajšej športovej infraštruktúry ako sú multifunkčné ihriská, atletické dráhy, doskočiská a pod.

Podotýkame, že z hľadiska merateľnosti implementačného opatrenia je pozitívne, že ide o pomerne jednoducho sledovateľné/merateľné kritérium, keďže vieme presne porovnať, koľko škôl a školských zariadení je na Slovensku sprístupnených verejnosti dnes, resp. koľko škôl a školských zariadení bude sprístupnených o 1, 3, či 5 rokov.

GPSR / Obyčajná

3. K časti B - O:

Navrhujeme do časti B materiálu bodu 2 „Voľnočasové pohybové aktivity“ vhodne zapracovať ako významný implementačný nástroj „Osvetlenie vonkajších športovísk škôl a školských zariadení“.

Tento nástroj by sa mal následne premietnuť aj do bodu 5 „Športová infraštruktúra“, keďže dobudovanie či dovybavenie vonkajších športovísk osvetlením (osobitne v školách a školských zariadeniach) patrí do oblasti „rozvoja športovej infraštruktúry“. Osvetlenie (v jesenných a zimných mesiacoch sa stmieva už okolo 16.00 hod.) je oblasť, ktorá môže aj bez budovania novej infraštruktúry priniesť nielen slovenským deťom a mládeži, ale aj bežnej športujúcej verejnosti, tisíce hodín športovania ročne navyše.

Stačí len vytvoriť systém na využitie existujúcej športovej infraštruktúry, ktorú je potrebné sprístupniť širokej verejnosti a osvetliť moderným osvetlením, ktoré by si v rámci inovačných riešení mohli objednávať, obsluhovať a uhrádzať elektronicky cez mobilné aplikácie (prípadne priamo na mieste) sami športovci, prípadne ich rodičia alebo inštruktori/animátori. Bez potreby výstavby novej športovej infraštruktúry, čo je nepochybne zložitejší proces ako osvetlenie už existujúcej športovej infraštruktúry.

Podotýkame, že z hľadiska merateľnosti implementačného opatrenia je pozitívne, že ide o pomerne jednoducho sledovateľné/merateľné kritérium, keďže vieme presne porovnať, koľko škôl a školských zariadení je na Slovensku vybavených osvetlením vonkajšej športovej infraštruktúry dnes, resp. koľko škôl a školských zariadení bude vybavených osvetlením o 1, 3, či 5 rokov. 

Mohlo by vás zaujímať

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

Včera

Súťaž o vstupenky

9.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

Včera

Konferencia "Šport a médiá 2022"

20.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

19.4.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora členmi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR

28.11.2020

Rozhovory s kandidátmi na generálneho prokurátora odvysielané na TA3

28.11.2020

Rozbuškou pre zmenu a boj s mafiou bola vražda Jána Kuciaka

14.11.2020

Kritika počtu navrhnutých nominácií Jozefa Čentéša je nezmyselná

19.10.2020

Čentéš tvrdí, že korupcia musí byť postihovaná princípom: Padni komu padni

25.3.2022