corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

pondelok, 27.12.2021|Posledná aktualizácia 3.1.2022 23:11
Autor: Peter Sepeši

Prinášame vám znenie pripomienok uplatnených Generálnou prokuratúrou SR k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026.

Ich podstatou je návrh doplnenia dvoch nákladovo pomerne nenáročných opatrení (oproti výstavbe nových športovísk), ktoré by výrazne zlepšili podmienky a rozšírili možnosti na športovanie nielen detí a mládeže, ale aj bežnej športujúcej verejnosti, na už existujúcich športoviskách.

Prvým opatrením je systémové zabezpečenie sprístupnenia existujúcich športovísk škôl a školských zariadení verejnosti v čase mimo vyučovania.

Druhým opatrením je doplnenie osvetlenia vonkajších športovísk škôl a školských zariadení, vrátane smart riešenia na objednávanie, obsluhu, kontrolu a platbu za prenájom/sprístupnenie a osvetlenie týchto športovísk.

Nelegislatívny materiál s názvom "Návrh Koncepcie športu 2022 - 2026" bol zverejnený 3.12.2021 na portáli Slov-lex na pripomienkovanie a je dostupný na tejto stránke:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-752

Pripomienky bolo možné uplatniť do 16.12.2021, pričom všetky uplatnené pripomienky si môžete prečítať - TU


GPSR / Obyčajná

1. K časti A - O:
Navrhujeme do časti A materiálu „Nástroje na dosiahnutie vízie“ v odseku „Športová infraštruktúra“ slová „systematický rozvoj športovej infraštruktúry“ nahradiť slovami „systematický rozvoj a sprístupnenie športovej infraštruktúry športujúcej verejnosti“ a slová „športovej infraštruktúry pre všetkých“ nahradiť slovami „športovej infraštruktúry športu pre všetkých“.

Považujeme za potrebné, aby sa štát systematicky zaoberal otázkou sprístupnenia športovísk vybudovaných z verejných prostriedkov (aj čiastočne) širokej športujúcej verejnosti, deťom a mládeži prednostne. Osobitne tých športovísk, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení, ktoré by po skončení vyučovania a krúžkovej činnosti mohla podľa centrálne určeného rámca pravidiel využívať široká športujúca verejnosť žijúca v príslušnej lokalite.

GPSR / Obyčajná

2. K časti B - O:
Navrhujeme do časti B materiálu bodu 2 „Voľnočasové pohybové aktivity“ a bodu 5 „Športová infraštruktúra“ vhodne zapracovať systematické sprístupnenie športovej infraštruktúry škôl a školských zariadení v čase, keď táto nie je využívaná na výučbu alebo krúžkovú činnosť deťom a širokej verejnosti.

Mládeži je potrebné vytvoriť ponuku/alternatívu zážitkových pohybových aktivít (pod vedením športového odborníka alebo samostatných spontánnych), ktorej základným predpokladom je sprístupnenie športovej infraštruktúry škôl a školských zariadení (v ich známom prostredí) v neskorých popoludňajších a prípadne aj večerných hodinách (do 21.00 hod., v lete aj do 22.00 hod.).

Dnes sú niektoré školy otvorené, iné zatvorené, zrejme v závislosti od subjektívnych rozhodnutí (zriaďovateľa a/alebo riaditeľa), ktoré sú zase determinované ekonomicky alebo aj zodpovednosťou za majetok a prípadné škody v školských priestoroch a pod. Nie je v tom žiadny systém, ktorý by smeroval k podpore zdravého životného štýlu širokého obyvateľstva, spravidla ľudí bývajúcich v blízkosti školského športoviska. Sú školy, kde sa na školských dvoroch stretáva komunita mladších aj starších amatérskych basketbalistov, bežcov, vyznávačov nordic walkingu, crossfitu, prípadne sú v škole na externom športovisku vedené tréningy klubov alebo skupín tanca bojových umení a pod. A v niektorých školách je zase po vyučovaní zamknuté a športoviská sú po vyučovaní nevyužité.

Navrhujeme osobitne riešiť systém pravidiel pre sprístupnenie vnútornej športovej infraštruktúry a osobitne sprístupnenie vonkajšej športovej infraštruktúry ako sú multifunkčné ihriská, atletické dráhy, doskočiská a pod.

Podotýkame, že z hľadiska merateľnosti implementačného opatrenia je pozitívne, že ide o pomerne jednoducho sledovateľné/merateľné kritérium, keďže vieme presne porovnať, koľko škôl a školských zariadení je na Slovensku sprístupnených verejnosti dnes, resp. koľko škôl a školských zariadení bude sprístupnených o 1, 3, či 5 rokov.

GPSR / Obyčajná

3. K časti B - O:

Navrhujeme do časti B materiálu bodu 2 „Voľnočasové pohybové aktivity“ vhodne zapracovať ako významný implementačný nástroj „Osvetlenie vonkajších športovísk škôl a školských zariadení“.

Tento nástroj by sa mal následne premietnuť aj do bodu 5 „Športová infraštruktúra“, keďže dobudovanie či dovybavenie vonkajších športovísk osvetlením (osobitne v školách a školských zariadeniach) patrí do oblasti „rozvoja športovej infraštruktúry“. Osvetlenie (v jesenných a zimných mesiacoch sa stmieva už okolo 16.00 hod.) je oblasť, ktorá môže aj bez budovania novej infraštruktúry priniesť nielen slovenským deťom a mládeži, ale aj bežnej športujúcej verejnosti, tisíce hodín športovania ročne navyše.

Stačí len vytvoriť systém na využitie existujúcej športovej infraštruktúry, ktorú je potrebné sprístupniť širokej verejnosti a osvetliť moderným osvetlením, ktoré by si v rámci inovačných riešení mohli objednávať, obsluhovať a uhrádzať elektronicky cez mobilné aplikácie (prípadne priamo na mieste) sami športovci, prípadne ich rodičia alebo inštruktori/animátori. Bez potreby výstavby novej športovej infraštruktúry, čo je nepochybne zložitejší proces ako osvetlenie už existujúcej športovej infraštruktúry.

Podotýkame, že z hľadiska merateľnosti implementačného opatrenia je pozitívne, že ide o pomerne jednoducho sledovateľné/merateľné kritérium, keďže vieme presne porovnať, koľko škôl a školských zariadení je na Slovensku vybavených osvetlením vonkajšej športovej infraštruktúry dnes, resp. koľko škôl a školských zariadení bude vybavených osvetlením o 1, 3, či 5 rokov. 

Mohlo by vás zaujímať

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022) - vyžrebovanie a program

3.11.2022

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022)

15.11.2022

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

Súťaž o vstupenky

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022