logologo_small

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

štvrtok, 11.06.2020|Posledná aktualizácia 23.6.2020 01:14
Autor: Peter Sepeši, ID článku: 33687

Generálna prokuratúra dnes predložila do medzirezortného pripomienkoveho konania na portál SLOV-Lex návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon Národnej rady SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR a zákon Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „návrh zákona”).

Návrh zákona vypracovala participatívnym spôsobom expertná pracovná skupina, ktorú v auguste 2019 vymenoval generálny prokurátor a jej členmi boli zástupcovia výkonnej moci (zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti), súdnej moci (zástupca Súdnej rady SR), tretieho sektora (zástupkyne občianskeho združenia VIA IURIS), Rady prokurátorov SR a Generálnej prokuratúry.

Základný vecný zámer pre prípravu legislatívneho návrhu schválený generálnym prokurátorom tvorili tri legislatívne úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017-2019 z časti 4.2 Prokuratúra a to:
1) vytvoriť legislatívne predpoklady, ktorými sa rozšíri právo odporúčať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a participatívnym spôsobom vypracovať 2) návrh legislatívnych zmien disciplinárnych konaní vo veciach prokurátorov v záujme zvýšenia ich transparentnosti a 3) návrh legislatívnych zmien výberových konaní na funkciu prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry v záujme zvýšenia ich transparentnosti.

Pracovná skupina ukončila práce na návrhu zákona dňa 22.5.2020, kedy poverila svoju predsedníčku, aby po zapracovaní úprav schválených na poslednom zasadnutí predložila návrh zákona generálnemu prokurátorovi a požiadala ho, aby v prípade osvojenia si návrhu, využil svoju kompetenciu podľa § 14 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a predložil návrh zákona do riadneho legislatívneho procesu.

Generálny prokurátor po prerokovaní materiálu s vedením Generálnej prokuratúry SR rozhodol, že v súlade s návrhom expertnej pracovnej skupiny využije svoju kompetenciu podľa § 14 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a predloží návrh zákona do riadneho legislatívneho procesu, aby mohol byť podrobený odbornej diskusii nielen zo strany štátnych orgánov a odborných inštitúcií, ale aj zo strany zástupcov občianskej spoločnosti.

Generálny prokurátor zároveň vyslovil uznanie pracovnej skupine a poďakoval sa jej za kvalitnú odbornú prácu, ktorú odviedli na príprave návrhu zákona.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania sa očakáva celospoločenská odborná verejná diskusia o návrhu zákona, ktorej výsledok bude určujúci pre podobu návrhu zákona, ktorý bude predložený do ďalšieho legislatívneho procesu.

Pre dosiahnutie stability právneho systému i dôveryhodnosť právneho štátu je dôležité, aby postavenie orgánov prokuratúry a generálneho prokurátora bolo stabilné a nezávislé od aktuálnych politických zmien (správa Benátskej komisie časť E bod 37).

Vedenie Generálnej prokuratúry SR preto vyzýva ústavné orgány SR a ich vrcholných predstaviteľov, aby pri úvahách o úprave pravidiel fungovania prokuratúry SR, vrátane voľby generálneho prokurátora, prijali a aplikovali princíp spolupráce štátnych orgánov, ktorý je odporúčaný aj Benátskou komisiou ako dobré riešenie umožňujúce vyhnúť sa jednostranným politickým zmenám pravidiel fungovania prokuratúry.


Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

28.6.2020 | PROF. JUDR. JOZEF ČENTÉŠ PHD.

Prokuratúra Slovenskej republiky - minulosť? prítomnosť? … budúcnosť!

12.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokuratúra Slovenskej republiky - minulosť? prítomnosť? … budúcnosť!

6.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

24.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

22.6.2020 | PROKURÁTORSKÉ FÓRUM UČPS

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (úplné znenie k 1.4.2013)

19.10.2019 | NÁRODNÁ RADA SR , JUDR. PETER SEPEŠI

Zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (úplne znenie s označením ustanovení, ktorým ústavný súd pozastavil účinnosť)

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Tichým, prvým námestníkom generálneho prokurátora GP SR, publikovaný v časopise Právna revue, apríl 2012

19.10.2019 | JUDR. LADISLAV TICHÝ

Ústavný súd pozastavil účinnosť niektorých ustanovení novely zákona o prokuratúre

19.10.2019 | PETER BELLÁS

List prvého námestníka generálneho prokurátora poslancom Národnej rady SR

23.10.2019 | UČPS TÍM

Správne súdnictvo a kam s dozorom prokuratúry

26.5.2020 | JUDR. SLAVOMIR ŠÚREK, JUDR. RENATA MUNKOVÁ