logologo_small

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2020 20:54
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, Mgr. Igor Šumichrast | ID článku: 19766

Prinášame Vám pomôcku určenú pre športové organizácie no najmä pre národné športové zväzy a národné športové organizácie, ktoré sú povinné ustanoviť do funkcie kontrolóra podľa Zákona o športe. Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolóra vypracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS v rámci projektu Implementácie zákona o športe do praxe.

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Igor Šumichrast, Zuzana Zajíčková, Peter Sepeši)

Podľa § 12 ods. 6 Zákona o športe:
"(6) Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8) " ... (podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.)

Podľa § 12 ods.  7 Zákona o športe:
"(7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.

Kontrolór športovej organizácie je novým inštitútom, ktorého postavenie a činnosť sú upravené najmä v § 10 až 14 Zákona o športe. 

Hlavným poslaním kontrolóra športovej organizácie je podporovať znalostný manažment športových organizácií a napomáhať pri predchádzaní nedostatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o športe) v činnosti športovej organizácie, ktoré by mohli mať za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a/alebo uloženie sankcií, opatrení alebo iné negatívne dopady.

Činnosť, ktorú bude vykonávať kontrolór športovej organizácie, je odborne veľmi špecifická a náročná (musí poznať ekonomické, právne i športové aspekty fungovanmia športovej organizácie a pravidlá jej fungovania). Ako osobitný typ športového odborníka má náplň činnosti vymedzenú v zákone o športe. Zvolia si ho sami členovia občianskeho združenia na ochranu záujmov ich športovej organizácie.

Na základe požiadavky športových organizácií vypracovala pracovná skupiny zásady na určenie odmeny a náhrad kontrolóra, ktoré by mali poslúžiť ako pomôcka pre národné športové zväzy a iné športové organizácie pri primeranom nastavení odmeny a náhrad kontrolóra, ktorú schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.  

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI - TU

JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, Mgr. Igor Šumichrast
Mohlo by vás zaujímať

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022