logologo_small

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2020 20:54
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, Mgr. Igor Šumichrast, ID článku: 19766

Prinášame Vám pomôcku určenú pre športové organizácie no najmä pre národné športové zväzy a národné športové organizácie, ktoré sú povinné ustanoviť do funkcie kontrolóra podľa Zákona o športe. Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolóra vypracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS v rámci projektu Implementácie zákona o športe do praxe.

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Igor Šumichrast, Zuzana Zajíčková, Peter Sepeši)

Podľa § 12 ods. 6 Zákona o športe:
"(6) Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8) " ... (podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.)

Podľa § 12 ods.  7 Zákona o športe:
"(7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.

Kontrolór športovej organizácie je novým inštitútom, ktorého postavenie a činnosť sú upravené najmä v § 10 až 14 Zákona o športe. 

Hlavným poslaním kontrolóra športovej organizácie je podporovať znalostný manažment športových organizácií a napomáhať pri predchádzaní nedostatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o športe) v činnosti športovej organizácie, ktoré by mohli mať za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a/alebo uloženie sankcií, opatrení alebo iné negatívne dopady.

Činnosť, ktorú bude vykonávať kontrolór športovej organizácie, je odborne veľmi špecifická a náročná (musí poznať ekonomické, právne i športové aspekty fungovanmia športovej organizácie a pravidlá jej fungovania). Ako osobitný typ športového odborníka má náplň činnosti vymedzenú v zákone o športe. Zvolia si ho sami členovia občianskeho združenia na ochranu záujmov ich športovej organizácie.

Na základe požiadavky športových organizácií vypracovala pracovná skupiny zásady na určenie odmeny a náhrad kontrolóra, ktoré by mali poslúžiť ako pomôcka pre národné športové zväzy a iné športové organizácie pri primeranom nastavení odmeny a náhrad kontrolóra, ktorú schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.  

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI - TU

JUDr. Peter Sepeši,Mgr. Zuzana Zajíčková,Mgr. Igor Šumichrast,