logologo_small

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2020 20:54
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, Mgr. Igor Šumichrast | ID článku: 19766

Prinášame Vám pomôcku určenú pre športové organizácie no najmä pre národné športové zväzy a národné športové organizácie, ktoré sú povinné ustanoviť do funkcie kontrolóra podľa Zákona o športe. Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolóra vypracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS v rámci projektu Implementácie zákona o športe do praxe.

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Igor Šumichrast, Zuzana Zajíčková, Peter Sepeši)

Podľa § 12 ods. 6 Zákona o športe:
"(6) Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8) " ... (podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.)

Podľa § 12 ods.  7 Zákona o športe:
"(7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.

Kontrolór športovej organizácie je novým inštitútom, ktorého postavenie a činnosť sú upravené najmä v § 10 až 14 Zákona o športe. 

Hlavným poslaním kontrolóra športovej organizácie je podporovať znalostný manažment športových organizácií a napomáhať pri predchádzaní nedostatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o športe) v činnosti športovej organizácie, ktoré by mohli mať za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a/alebo uloženie sankcií, opatrení alebo iné negatívne dopady.

Činnosť, ktorú bude vykonávať kontrolór športovej organizácie, je odborne veľmi špecifická a náročná (musí poznať ekonomické, právne i športové aspekty fungovanmia športovej organizácie a pravidlá jej fungovania). Ako osobitný typ športového odborníka má náplň činnosti vymedzenú v zákone o športe. Zvolia si ho sami členovia občianskeho združenia na ochranu záujmov ich športovej organizácie.

Na základe požiadavky športových organizácií vypracovala pracovná skupiny zásady na určenie odmeny a náhrad kontrolóra, ktoré by mali poslúžiť ako pomôcka pre národné športové zväzy a iné športové organizácie pri primeranom nastavení odmeny a náhrad kontrolóra, ktorú schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.  

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI - TU

JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, Mgr. Igor Šumichrast
Mohlo by vás zaujímať

VZOROVÉ STANOVY NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVAZU

17.4.2020

SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ PER ROLLAM pre športový zväz / športový klub / športovú organizáciu

24.12.2019

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

23.12.2019

FAQ00209

26.4.2020

Stanovy občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (znenie účinné od 29.11.2013 do 15.12.2016)

30.12.2020

Stanovy občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (znenie účinné do 28.11.2013)

30.12.2020

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

24.12.2019

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU

25.3.2020

ZMLUVA o CHARITATÍVNEJ REKLAME

23.12.2019

VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU - pre klub s viacerými druhmi športu

25.3.2020

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

14.6.2019

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

14.6.2019