logologo_small

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2020 21:03
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Peter Mihál, Bc. Lukáš Pitek, ID článku: 19767

Prinášame Vám vzorovú zápisnicu zo zasadnutia orgánu na riešenie sporov, ktorá vyhovuje požiadavkám § 21 ods. 2 Zákona o športe. Vzorovú zápisnicu vypracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU (Zuzana Zajíčková, Peter Sepeši, Peter Mihál, Lukáš Pitek)

Pracovná skupina UčPS a jej spolupracovníci pripravili pre národné športové zväzy, národné športové organizácie ale i ostatné športové organizácie vzorovú zápisnicu zo zasadnutia orgánu športovej organizácie s rozhodovacou právomocou, ako je napr. konferencia, členská schôdza, kongres, snem, výkonný výbor, disciplinárna komisia, odvolacia komisia, orgán na riešenie sporov, kontrolná komisia, dozorná rada alebo iný kolektívny orgán športovej organizácie.

Vzorová zápisnica je vyhotovená tak, aby obsahovala všetky povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe, podľa ktorého zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje:

  • schválený program zasadnutia,
  • prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
  • zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
  • dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
  • rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
  • meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

VZOROVÁ ZÁPISNICA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE - TU

JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Peter Mihál, Bc. Lukáš Pitek
Mohlo by vás zaujímať

SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ PER ROLLAM pre športový zväz / športový klub / športovú organizáciu

24.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, JUDR. JAROSLAV RYBÁNSKY

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

17.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

14.6.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU (Križan v spolupráci a po oponentúre členmi pracovnej skupiny, Marcelom Blažom a Branislavom Strečanským) 

1.1.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZMLUVA o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (Zajíčková, Sepeši, kancelária GPLegal))

23.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

14.6.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU

25.3.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

25.3.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ, MGR. IGOR ŠUMICHRAST

ZMLUVY PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (Jaroslav Čollák)

25.3.2020 | JUDR. JAROSLAV ČOLLÁK PHD.

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

24.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

VZOROVÉ STANOVY NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVAZU

17.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, MGR. IGOR ŠUMICHRAST, JUDR. MARCEL BLAŽO