logologo_small

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2020 21:03
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Peter Mihál, Bc. Lukáš Pitek | ID článku: 19767

Prinášame Vám vzorovú zápisnicu zo zasadnutia orgánu na riešenie sporov, ktorá vyhovuje požiadavkám § 21 ods. 2 Zákona o športe. Vzorovú zápisnicu vypracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU (Zuzana Zajíčková, Peter Sepeši, Peter Mihál, Lukáš Pitek)

Pracovná skupina UčPS a jej spolupracovníci pripravili pre národné športové zväzy, národné športové organizácie ale i ostatné športové organizácie vzorovú zápisnicu zo zasadnutia orgánu športovej organizácie s rozhodovacou právomocou, ako je napr. konferencia, členská schôdza, kongres, snem, výkonný výbor, disciplinárna komisia, odvolacia komisia, orgán na riešenie sporov, kontrolná komisia, dozorná rada alebo iný kolektívny orgán športovej organizácie.

Vzorová zápisnica je vyhotovená tak, aby obsahovala všetky povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe, podľa ktorého zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje:

  • schválený program zasadnutia,
  • prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
  • zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
  • dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
  • rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
  • meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

VZOROVÁ ZÁPISNICA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE - TU

JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Peter Mihál, Bc. Lukáš Pitek
Mohlo by vás zaujímať

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

14.4.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

20.4.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022