logologo_small

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2020 21:03
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Peter Mihál, Bc. Lukáš Pitek, ID článku: 19767

Prinášame Vám vzorovú zápisnicu zo zasadnutia orgánu na riešenie sporov, ktorá vyhovuje požiadavkám § 21 ods. 2 Zákona o športe. Vzorovú zápisnicu vypracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU (Zuzana Zajíčková, Peter Sepeši, Peter Mihál, Lukáš Pitek)

Pracovná skupina UčPS a jej spolupracovníci pripravili pre národné športové zväzy, národné športové organizácie ale i ostatné športové organizácie vzorovú zápisnicu zo zasadnutia orgánu športovej organizácie s rozhodovacou právomocou, ako je napr. konferencia, členská schôdza, kongres, snem, výkonný výbor, disciplinárna komisia, odvolacia komisia, orgán na riešenie sporov, kontrolná komisia, dozorná rada alebo iný kolektívny orgán športovej organizácie.

Vzorová zápisnica je vyhotovená tak, aby obsahovala všetky povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe, podľa ktorého zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje:

  • schválený program zasadnutia,
  • prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
  • zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
  • dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
  • rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
  • meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

VZOROVÁ ZÁPISNICA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE - TU

JUDr. Peter Sepeši,Mgr. Zuzana Zajíčková,JUDr. Peter Mihál,Bc. Lukáš Pitek,