logologo_small

VZOROVÉ STANOVY NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVAZU

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 17.4.2020 01:25
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Marcel Blažo | ID článku: 19775

Prinášame Vám vzorové stanovy občianskeho združenia - národného športového zväzu, ktoré sú v súlade s požiadavkami Zákona o športe, najmä § 19 až 23, čo je jednou z podmienok pre uznanie športového zväzu za národný športový zväz a následné financovanie zo štátneho rozpočtu. Vzorové stanovy národného športového zväzu vypracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

NÁVRH VZOROVÝCH STANOV NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVAZU (Marcel Blažo, Igor Šumichrast, Peter Sepeši)

Pracovná skupina UčPS a jej spolupracovníci pripravili pre národné športové zväzy, vzorové stanovy národného športového zväzu, v ktorých sú zapracované všetky povinné ustanovenia a procesy predpokladané zákonom o športe, čo je premietnute aj do vzorovej tabuľky súladu - TU

Vzorové stanovy, resp. ich časti je možné využiť aj ako pomôcku pri koncipovaní stanov národnej športovej organizácie, ktorej stanovy majú byť na základe § 24 ods. 2 Zákona o športe taktiež v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe, prípadne aj pri tvorbe alebo úprave stanov iných športových organizácií, ktoré majú právnu formu občianskeho združenia.  Povinné články stanova ustanovenia zo Zákona o športe sú uvedené červeným písmom.

Ku koncipovaniu stanov národných športových zväzov, ktoré spĺňajú nároky Zákona o športe, je možné pristúpiť viacerými spôsobmi a to minimalisticky, maximalisticky alebo sa pohybovať niekde medzi tým.

Pri minimalisticky poňatých stanovách budú síce stanovy rozsahovo kratšie a budú sa javiť ako jednoduchšie, na druhej strane však národný športový zväz bude zrejme musieť veľa pomerne dôležitých procesov a pravidiel upraviť v interných predpisoch zväzu nižšej právnej sily, ktoré nebude schvaľovať najvyšší orgán zväzu ale najvyšší výkonný orgán zväzu.

Maximalistický model sa snaží čo najviac dôležitých procesov a pravidiel vyjadriť priamo v stanovách národného športového zväzu, ktoré schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu 

Vzorové stanovy NŠZ pripravené pracovnou skupinou UčPS sú poňaté širšie, pričom každá športová organizácia zváži, či ich využije ako celok alebo si z nich vyberie iba niektoré časti, ktoré využije pri úprave svojich stanov.

VZOROVÉ STANOVY NŠZ si môžete stiahnúť a doplniť TUJUDr. Peter Sepeši, Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Marcel Blažo
Mohlo by vás zaujímať

VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU - pre klub s viacerými druhmi športu

25.3.2020

SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ PER ROLLAM pre športový zväz / športový klub / športovú organizáciu

24.12.2019

ZMLUVA o CHARITATÍVNEJ REKLAME

23.12.2019

FAQ00426 - 10. Ktoré športy sa považujú za kolektívne športy a ktoré športy sú individuálnymi športmi? Existuje nejaká definícia na odlíšenie kolektívnych a indi...

23.10.2019

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

25.3.2020

FAQ00148 - 29. Ako minimalizovať organizačný a adminstratívny zmätok pri schvaľovaní zmien programu zasadnutia najvyššieho orgánu? Delegáti niekedy počas bodu "s...

23.10.2019

FAQ00154 - 23. V súvislosti s aplikáciou zákona o športe do praxe národnými športovými zväzmi mi nie je zo zákona celkom jasná dikcia stanovenia funkčného obdobi...

23.10.2019

FAQ00152 - 25. Má národná športová organizácia rovnaké povinnosti a práva ako národný športový zväz a na základe akého ustanovenia zákona č. 440/2015 Z. z. o špo...

23.10.2019

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

23.12.2019

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

24.12.2019

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU

25.3.2020