logologo_small

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Magoff

pondelok, 11.02.2013|Posledná aktualizácia 26.12.2019 01:35
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD., ID článku: 17253

FORMA PRÍSPEVKU DO ODBORNÉHO ČASOPISU

Dodržaním nižšie uvedenej formy článku prispejete k tomu, aby Vaše dielo mohlo čo najrýchlejšie prejsť recenzným konaním a byť publikované. Redakčná rada preto prosí všetkých priespievateľov, aby sa pri písaní pridržiavali nasledovných jednoduchých pravidiel:

 1. Rukopis sa odovzdáva – zasiela v elektronickej forme na e-mailovú adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk ako príloha k príslušnej mailovej správe vo formáte .doc, .docx (Microsoft Office, Word), prípadne .rtf alebo .odt
 2. Maximálny rozsah rukopisu: 1 autorský hárok.    
  Odporúčaný rozsah príspevkov je cca 10 normostrán (A4), prípadne kratšie príspevky.
 3. Písmo: Calibri, veľkosť: 11, riadkovanie: 1,1.
 4. Text príspevku má mať podobu hladkého textu – bez rozdeľovania slov a tvrdého zarovnávania.
 5. Titulka príspevku obsahuje:
  1. nadpis príspevku v slovenskom a anglickom jazyku,
  2. meno a priezvisko autora, resp. jeho pracovisko,
  3. e-mailovú adresu autora,
  4. kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku (cca 10 kľúčových slov),
  5. abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku,
  6. zoznam právnych predpisov a ich relevantných ustanovení, ktorých sa príspevok dotýka.
 6. V časopise Magister Officiorum sa uverejňujú pôvodné diela pri dodržaní všetkých autorských, citačných a iných zásad tvorby diela.
 7. Redakcia autorom odporúča jednotlivé časti textu zvýrazňovať tučným písmom (podľa relevancie, resp. dôležitosti)  
  Latinské výrazy je vhodné v texte uvádzať kurzívou. Napr. „Zásada ne bis in idem je ...“
 8. V rámci príspevku je potrebné dodržať citačné štandardy (poznámky pod čiarou) – STN ISO 690.
 9. Súčasťou príspevku je aj zoznam použitej literatúry.
 10. Príspevky sa okrem tlačenej podoby odborného časopisu uverejňujú v elektronickej verzii na stránkach www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk/MagOff, ktoré sú prístupné bezplatne.

DO POZORNOSTI AUTOROV ĎALEJ DÁVAME:

 1. Redakcia si vyhradzuje právo článok neuverejniť v prípade opakovane negatívnej recenzie.
 2. Redakcia si vyhradzuje právo článok uverejniť v skrátenej podobe – so súhlasom autora, príp. uskutočniť štylistické a formálne úpravy príspevku.
 3. Redakcia si vyhradzuje právo zaradiť článok do ktoréhokoľvek vydania časopisu Magister Officiorum.
 4. Redakcia nezodpovedá za žiadne trestnoprávne ani občianskoprávne následky súvisiace s nedodržaním právnych predpisov na strane autorov príspevkov.
 5. Príspevky uverejňované v časopise Magister Officiorum a na portáloch www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk sa uverejňujú bez nároku na honorár.
 6. Autori berú na vedomie a súhlasia s tým, aby Učená právnická spoločnosť v záujme rozšírovania znalostí, skúseností a tvorivých myšlienok autorov diel publikovaných v odbornom časopise MagOff, poskytla uverejnené príspevky bezodplatne subjektom spolupracujúcim s Učenou právnickou spoločnostťou za účelom ich uverejnenia a naviazania v elektronických systémoch právnych informácií týchto subjektov (ASPI, EPI, C.H.BECK a i.). Príspevky sa v systémoch spolupracujúcich subjektov UčPS uverejňujú s odkazom na pôvodné dielo a profesijný profil autora na portáli UčPS.

ZASIELANIE PRÍSPEVKOV

Príspevky spĺňajúce formálne predpoklady môžete celoročne zasielať na adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk.

Na zaslanie príspevku neexistuje žiadny časový limit, deadline ani iný časový harmonogram.

Autorov však upozorňujeme na nasledovnú skutočnosť:

Ak v období od zaslania príspevku do redakcie a jeho uverejnením na portáli www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk došlo napr. k zmene právnych predpisov alebo iných okolností, autor môže do redakcie zaslať aktualizované znenie svojho príspevku. Podotýkame, že v takomto prípade sa opäť posiela celý príspevok, nielen korektúry.

doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Mohlo by vás zaujímať

O časopise Magister Officiorum

26.12.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., IGOR ŠUMICHRAST

Úvodné slovo konferencie Šport a právo 2019

26.12.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD.

PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY NÁSTROJA JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU (AJ V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY SR) – PRIMÁRNE INŠTITÚTY – „POVOLENIE“/„SÚHLAS“ NA PRIJATIE VECI NA MERITÓRNE KONANIE A „PREDŽALOBNÉ ROKOVANIA“ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

(VNÚTORNÁ) INTEGRITA ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY A LEGITÍMNE OČAKÁVANIA AKO ELEMENTY ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV V KONTEXTE SÚDNEHO PRIESKUMU (ANGLICKO/SLOVENSKÁ REPUBLIKA) – INTERPRETAČNÁ KOMPARÁCIA

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

ADMINISTRATÍVNA JUSTÍCIA V ANGLICKU V KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE (SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU) – TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝCHODISKÁ

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

DÔKAZNÉ BREMENO (A PROCESNÉ PREZUMPCIE) V REŽIME SPRÁVNEHO SÚDNICTVA A DELITEĽNOSŤ SPRÁVNEHO AKTU (PREDMETU PRIESKUMU) AKO ELEMENTY SÚDNEHO PRIESKUMU (ANGLICKO/SLOVENSKÁ REPUBLIKA) – INTERPRETAČNÁ KOMPARÁCIA

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU – ZÁKLADNÉ INŠTITÚTY V PARCIÁLNEJ KOMPARÁCII S PRÁVNOU ÚPRAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

OKOLNOSTI/DÔVODY RELEVANTNÉ PRE USKUTOČNENIE JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU – ĎALŠIE POHĽADY NA VEC

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

PRIMÁRNE DÔVODY OPODSTATŇUJÚCE SÚDNY PRIESKUM SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ V REŽIME JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., VERONIKA VICOVÁ

Magister Officiorum - Dávame do pozornosti!

23.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

ÚČASTNÍK SPRÁVNEHO KONANIA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A VÍZIE

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., JUDR. RENATA MUNKOVÁ

Štatút súťaže Šport a právo 2014

23.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., JUDR. RENATA MUNKOVÁ