logologo_small

O časopise Magister Officiorum

sobota, 06.04.2013|Posledná aktualizácia 26.12.2019 01:17
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD., Igor Šumichrast, ID článku: 17252

PILIERE ČASOPISU Magoff

Časopis Magister Officiorum je akousi fúziou dvoch - možno na prvý pohľad nesúvisiacich vedných a študijných disciplín - práva a politológie. Hneď v úvode je však potrebné uviesť, že časopis nekomentuje politické dianie v krajine, ale skúma politologické a právne prepojenia v rámci spoločnosti. Redakčná rada dohliada - okrem iných - práve na to, aby sa časopis nemohol stať fórom na prezentáciu politických názorov, ale aby si zachoval tvár ako časopis odborný a vedecký.

Časopis vychádza bez finančnej podpory akejkoľvek verejnej inštitúcie a preto je schopný zachovať si nezávislosť a nestrannosť. Práve predmetná skutočnosť pozitívne vplýva aj na to, že autori môžu bez akýchkoľvek problémov prezentovať svoje názory, pričom redakcia víta najmä názory kriticky konštruktívne.

  1. Nezaujatosť a nestrannosť akcentujeme ako základné atribúty našej činnosti. Magister Officiorum sa finančne neviaže na žiadny národný, európsky alebo medzinárodný projekt.
  2. Rovnosť autorov a pluralita názorov - myšlienkové, ideologické, vekové, pohlavné a iné rozdiely považujeme za samorejmý prevaj diverzity spoločnosti, a preto podporujeme autorov zo všetkých subsystémov spoločnosti. V časopise Magister Officiorum môžu publikovať autori s dlhoročnými pedagogickými, publikačnými a inými odbornými skúsenosťomali, ale aj mladí absolventi, prip. mimoriadne nadaní študenti vysokých škôl. Veríme, že dobrá myšlienka a vôľa spoločnosť zlepšiť sa neviaže na žiadne konkrétne ľudské elementy.
  3. Dynamickosť a flexibilita - časopis vychádza 6x za rok, t.j. v priemere raz za dva mesiace, čo však neznamená, že v "medziobdobí" nie je redakcia činná. Práve naopak, uvedený čas využívame na získavanie nových poznatkov a distribúciu aplikačných prvkov vedeckých štúdií a odborných príspevkov publikovaných v časopise.
  4. Kvalita - každá vedecká štúdia alebo odborný článok je pred uverejnením v časopise podrobený detailnej recenzii. Autor článku nepozná meno recenzenta, a to ani z posudku, keďže redakcia autorovi zasiela len pripomienky recenzenta.
  5. Komunitné funkcie - Magister Officiorum a Učená právnická spoločnosť plnia popri samotnom vydávaní aj ďalšie úlohy a funkcie. Ide najmä o bezplatné prednášky v príslušných študijných, resp. vedných odboroch.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ČASOPISE Magoff - OTÁZKY A ODPOVEDE

1. Prečo práve "Magister Officiorum"?

Magister Officiorum bol vysokopostaveným funkcionárom a úradníkom v Rímskej ríši, ktorý však okrem typických byrokratických funkcií plnil aj úlohy súdneho charakteru a v neposlednom rade mal významné postavenie edukačného charakteru vo vzťahu k novoprijatým úradníkom a sudcom. V neskorších štádiách sa tento úrad transformoval do ďalších formálnych pozícii - vrátane napr. úradu podobného súčasnému ministerstvu zahraničných vecí a i. Je to teda funkcia, ktorá v sebe kumulovala právne aj politické aspekty, a preto do určitej miery korešponduje aj s filozofiou nášho časopisu.


2. Ako často vychádza časopis "Magister Officiorum"?

Časopis vychádza v elektronickej podobe na stránke www.magisterofficiorum.sk každé dva mesiace. 


3. Vychádza časopis aj v tlačenej forme?

Časopis "Magister Officiorum" je ako elektronickým časopisom, tak i časopisom v tlačenej forme, ktorý vychádza 6x/rok.


4. Poskytuje sa za príspevky autorský honorár?

Nie, časopis je vo svojej podstate vydávaný pod gesciou občianskeho združenia a poskytuje virtuálne fórum na vedecké, resp. odborné diskusie. Za príspevky uverejnené v časopise "Magister Officiorum" neposkytujeme prispievateľom autorský honorár.


5. Môžem do časopisu prispieť aj viacerými článkami?

Áno, Magister Officiorum nemá žiadne kvantitatívne obmedzenia tohto druhu. Ak článok spĺňa kvalitatívne predpoklady podľa recenzného posudku, nemáme dôvod tieto príspevky neuverejňovať.


6. Čo sa stane, ak sa recenzent vyjadrí k môjmu príspevku negatívne?

Recenzenti vyhotovujú posudky v konkrétnom režime, t.j. musia uviesť presné dôvody, pre ktoré neodporúčajú príspevok uverejniť. K týmto dôvodom sa potom môže autor vyjadriť, resp. ich odstrániť.


7. Je stránka www.magisterofficiorum.sk naozaj bezplatná?

Áno, táto stránka je v plnom rozsahu bezplatná. Od návšetvníkov portálu - čitateľov časopisu - nepožadujeme žiadne úhrady a dokonca ani registráciu (s e-mailom), čo je úplne bežné pri iných portáloch.


8. Môžem s vami spolupracovať?

Áno, budeme veľmi radi. Cez náš portál môžete napr. upozorňovať na rôzne právne a politické anomálie v spoločnosti, môžete nahlásiť prípadnú chybu na stránke alebo navrhnúť publikáciu, ktorej odbornú recenziu by ste na našich stránkach radi videli a pod.


9. Môžem si objednať tlačenú verziu časopisu?

Áno, a to zaslaním e-mailu na adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk.


10. Môžem kopírovať a inak nakladať s článkami uverejnenými na portáli www.magisterofficiorum.sk?

Akékoľvek nakladanie, kopírovanie, iná reprodukcia, šírenie, zverejňovanie a pod. všetkých článkov a iných informácií na portáli alebo ich častí sa riadi príslušnou legislatívou. Okrem zákonných výnimiek je na všetky vyššie uvedené úkony potrebný písomný súhlas autora, resp. držiteľa autorských práv daný pred takýmto použitím (Viac informácií na: redakcia@magisterofficiorum.sk). Pri citovaní diel a ich častí je potrebné dodržať citačné štandardy.

doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD., Igor Šumichrast
Mohlo by vás zaujímať

Magister Officiorum - odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., IGOR ŠUMICHRAST

Úvodné slovo konferencie Šport a právo 2019

26.12.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD.

Magister Officiorum - odborný časopis UčPS

19.10.2019 | MGR. IGOR ŠUMICHRAST

Učená právnická spoločnosť a jej spolupracovníci - kto sme a akú alternatívu ponúkame slovenskej spoločnosti ?

23.10.2019 | UČPS TÍM

Implementácia zákona o športe do života - nový projekt Učenej právnickej spoločnosti

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

ZÁVERY Z KONFERENCIE ŠPORT A PRÁVO (POPRAD, 12. – 13.9.2012)

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI A MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. A BC. JAROSLAV ČOLLÁK, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Magoff

26.12.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD.

Po konferencii ŠPORT a PRÁVO

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

PREDSTAVUJEME UČENÚ PRÁVNICKÚ SPOLOČNOSŤ (UČPS) – ZAKLADATEĽA ČASOPISU MAGISTER OFFICIORUM (MAGOFF)

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, JUDR. PETER SEPEŠI

EDITORIAL

19.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD., JUDR. PETER SEPEŠI

Štruktúrované otázky a odpovede k princípom tvorby portálu UčPS

13.6.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD.

Štruktúrované otázky a odpovede k princípom tvorby portálu UčPS

23.10.2019 | DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD.