logologo_small

Nové vydanie časopisu Magister Officiorum (1/2012)

piatok, 13.04.2012|Posledná aktualizácia 26.12.2019 01:33
Autor: UčPS tím | ID článku: 17481

Vážená právnická obec, vážení čitatelia, priaznivci a priatelia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.Prinášame Vám informáciu o tom, že v mesiaci marec bolo distribuované ďalšie vydanie odborného časopisu občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť - Magister Officiorum.

Tak, ako predchádzajúce vydania časopisu MagOff, aj vydanie 1/2012 bolo publikované v tlačenej i elektronickej verzii a bolo sprístupnené právnickej obci i ostatným čitateľom bezplatne.

Časopis Magister Officiorum, alebo skrátene MagOff, je fúziou dvoch vedných a študijných disciplín - PRÁVA a POLITOLÓGIE[1] . Časopis nekomentuje politické dianie v krajine, ale skúma politologické a právne prepojenia v rámci spoločnosti.

Redakčná rada časopisu dohliada - okrem iného - práve na to, aby sa časopis nemohol stať fórom na prezentáciu politických názorov, ale aby si zachoval tvár ako časopis odborný až vedecký.

Bližšie informácie o motivácii tvorcov, podstate a cieľoch časopisu MagOff si môžete prečítať v Editoriále jeho prvého vydania, v ktorom nájdete aj krátke predstavenie UčPS ako zakladateľa časopisu

Časopis vychádza bez finančnej podpory akejkoľvek verejnej inštitúcie a aj preto je schopný zachovať si nezávislosť a nestrannosť.

MagOff v elektronickej verzii Vám prinášame na stránke www.ucps.sk/magoff, resp. PDF verzia je dostupná na stránke www.magisterofficiorum.sk. Časopis bol distribuovaný bezplatne na všetky relevantné úrady a inštitúcie zaoberajúce sa problematikou práva a politológie a bol zaslaný aj viacerým zástupcom právnickej komunity a kolegom, ktorí oň prejavili záujem.

Našou snahou je zabezpečiť Vám - našim čitateľom - vždy aktuálne a podnetné informácie od slovenských, ako aj zahraničných autorov – odborníkov vo svojich vedných odboroch. Všetky články zároveň nájdete zoradené podľa jednotlivých vydaní v našom archíve. Prvé tri vydania sú prístupné všetkým používateľom portálu www.ucps.sk, ďalšie budú prístupné len pre registrovaných používateľov (pozn. registrácia je bezplatná).

V treťom (1/2012) vydaní odborného časopisu MagOff nájdete tieto články:

  1. K NIEKTORÝM POLITICKÝM A POLITOLOGICKÝM ASPEKTOM ENVIRONMENTALIZMU - JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
  2. POSTAVENIE ÚRADU VEREJNEJ ŽALOBY VO FRANCÚZSKOM PRÁVNOM PORIADKU - JUDr. Bystrík Šramel
  3. POSUNY V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO SPRÁVNEHO PRÁVA - Prof. Spyridon Flogaitis
  4. PRAVÁ VERZUS NEPRAVÁ TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB - JUDr., Mgr. Jozef Medelský a Mgr., Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
  5. ŠPORT: TERRA INCOGNITA ALEBO RES PUBLICA?! - Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD.
  6. TEORETICKO-PRAKTICKÉ ROZMERY DELIKTUÁLNEHO PRÁVA ALEBO VNÍMANIE PRIESTUPKOV V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPY - JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
  7. TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA A MECHANIZMUS SOLIDARITY - JUDr. Peter Vachan
  8. Krátka úvaha na tému: ČO JE NEZÁVISLÉ SÚDNICTVO? - Jaroslav Čollák
  9. MYŠLIENKOVÝ ZÁMER projektu UčPS s názvom: e-PUBLIKACIE.gov.sk  - JUDr. Peter Sepeši
  10. UčPS V ROKU 2012 PRIPRAVUJE - UčPS tím
Budeme radi, ak si Vašu priazeň vo vzťahu k Učenej právnickej spoločnosti i odbornému časopisu MagOff zachováte aj do budúcnosti, čím prispejete k tomu, aby tento časopis sui generis mohol byť naďalej sprístupňovaný bezplatne a s minimálnym podielom reklám, čím aj Vy nemalou mierou podporujete jeho nezávislosť, apolitickosť a pluralitu názorov, ktorú sme schopní v rámci časopisu prezentovať a garantovať.
1.
Politológia (z gr. politiké = umenie viesť štát, politika + logos = slovo, náuka) alebo politická veda je veda o inštitucionálnych podobách, procesoch, obsahoch a normatívnych základoch politiky. Politológia patrí medzi sociálne vedy. Dnes sa už presnejšie hovorí o politických vedách, pretože ide o skupinu rôznych odborov. Hlavné skúmané oblasti sú: dejiny politických ideí a moderných politických teórií, medzinárodné vzťahy medzi štátmi, štruktúra a vývoj politických systémov. (Zdroj: Wikipedia)^
UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00443 - 1. Existuje konflikt záujmov pri súčasnom výkone funkcie člena Revíznej komisie SFZ a výkone funkcie delegáta konferencie SFZ tou istou osobou?

23.10.2019

FAQ00442 - 2. Potrebovala by som Vašu radu. Podľa par. 20 ods. 1 písmeno b. by vo výkonnom orgáne zväzu nemal byť dodávateľ tovarov a služieb. V našom výkonnom v...

23.10.2019

FAQ00441 - 3. Chcela by som sa spýtať, či na základe §20, bod 1b: Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená ne...

23.10.2019

FAQ00440 - 4. Môže byť člen výkonného výboru športového zväzu zastupujúci športovcov súčasne aj štátnym trénerom (reprezentačným)?

23.10.2019

FAQ00439 - 5. Nie je stret záujmov, ak reprezentačný tréner je aj členom Výkonného výboru a v prípade ak áno, na koho sa je potrebné obrátiť?

23.10.2019

FAQ00438 - 6. Je konfliktom záujmu, ak štatutár zväzu je zároveň štatutárom obchodnej spoločnosti, v ktorej má zväz 100% podiel a je zrejmé, že obchodná spoločno...

23.10.2019

FAQ00354 - 1. Mám nasledovnú otázku k povinnosti vyhotovovať výročnú správa podľa § 9, ods.4 Zákona o športe: § 9 (4) Športová organizácia, ktorá má právnu for...

23.10.2019

FAQ00353 - 2. § 9 Hospodárenie športovej organizácieŠportová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov,[...

23.10.2019

FAQ00352 - 3. Žiadosť o usmernenie - písomnú odpoveď ohľadom povinnosti auditu za rok 2015 v športovom zväze v zmysle zákona o športe: § 9 odst. 4. Rozumieme p...

23.10.2019

FAQ00351 - 4. Veta "Členské príspevky sú príjmom športovej organizácie oslobodeným od dane z príjmov." platí len za predpokladu, že na tieto členské príspevky my...

23.10.2019

FAQ00350 - 5. Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do ...

23.10.2019

FAQ00349 - 6. Chcel by som sa spýtať, či mi neviete povedať, ako je to s účtovným rokom pre športové organizácie. Zákon o športe v paragrafe 9 ods. 3 hovorí: Špo...

23.10.2019

FAQ00348 - 7. Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzatvorenom medzi s.r.o. a odborníkom v športe?

23.10.2019

FAQ00347 - 8. Od 1.1.2018 platí zmena v zákone o dani z príjmov, ktorou sa u príležitostného príjmu do 500.- € zmenilo oslobodenie od dani, ak je daňovník v nej...

23.10.2019

FAQ00346 - 9. Môžem časť nákladov za nákup auta dať do výdajov na 2 %? Môžem náklady na prácu Dobrovoľníkov (Dobrovoľnícke zmluvy) dať do výdajov na 2%?

23.10.2019

FAQ00345 - 10. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

23.10.2019

FAQ00344 - 11. Na základe akých ustanovení je považovaný nárok zahraničných hráčov na zdravotné poistenie za zákonný? Nakoľko klubom odmietajú poisťovne poistiť...

23.10.2019

FAQ00343 - 12. Aká vysoká je hranica príjmov fyzickej osoby (mimo príjmu zamestnanca podľa § 5 zákona o dani z príjmov), pri ktorej podľa zákona o dani z príjmov...

23.10.2019

FAQ00342 - 13. Ak mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu, ktoré je platcom DPH na šport (napr. 10.000 EUR) a občianske združenie použije a vyúčtuje výdavky...

23.10.2019

FAQ00341 - 14. Je vhodné výslovne uviesť v stanovách medzi príjmami občianskeho združenia aj "príležitostné príjmy z reklamy" a prečo?

23.10.2019

FAQ00340 - 15. Ak mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu na šport a združenie je platcom DPH. Napr. 10.000 EUR a občianske združenie použije a vyúčtuje výd...

23.10.2019

FAQ00339 - 16. Ako príklad uvádzam, že pri prerušení/zrušení živnosti živnostník dňom prerušenia/zrušenia živnosti prestáva platiť odvody do sociálnej a zdravot...

23.10.2019

FAQ00338 - 17. Športové aktivity sa úplne prirodzene dlhodobo uskutočňujú najmä mimo pracovných dní a nedajú sa vykonávať počas pracovnej doby v pracovný deň, pr...

23.10.2019

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

Vážne ústavné otázniky opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva dňa 30.9.2020

15.11.2020

Informácia o vzniku Únie horských povolání ČR

10.9.2020

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

7.9.2020

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

4.5.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19

4.5.2020