logologo_small

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

štvrtok, 19.11.2020|Posledná aktualizácia 19.11.2020 20:08
Autor:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo od 9.11.2020 možnosť žiadať o príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti v rámci projektu Prvá pomoc+.

Oproti príspevkom v rámci prvej vlny korony nastali niektoré zmeny.

OPATRENIE 1
Aj v druhej vlne sa bude týkať zamestnávateľov, ktorí museli z titulu nariadenia zatvoriť svoje prevádzky (napríklad fitness centrá), nemôžu zamestnancom prideľovať prácu a tak im vyplácajú náhradu mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa.
Zmeny oproti prvej vlne:
- bude možné žiadať 80% ceny práce zamestnanca, nielen 80% hrubej mzdy
- rozširuje sa okruh zamestnancov, o zamestnancov, ktorým vznikol pracovný pomer po 1.3.2020, najneskôr do 2.9.2020
- žiadať budú môcť aj zamestnávatelia, ktorí vznikli po 1.2.2020, najneskôr však do 2.9.2020
- pracovné miesto zamestnanca na ktoré bude poskytnutý príspevok bude potrebné v núdzovom stave udržať jeden ďalší mesiac, namiesto pôvodných až dvoch.

OPATRENIE 2
Aj v druhej vlne bude patriť SZČO, ktorí museli kvôli nariadeniu zatvoriť svoje prevádzky, alebo im poklesli tržby minimálne o 20% (týka sa SZČO, ktorí čerpajú tzv.odvodové prázdniny, alebo sú povinne nemocensky poistené, tzn.platia odvody do sociálnej poisťovne).
Zmeny oproti prvej vlne:
- rozširuje sa okruh SZČO, o tie, ktoré začali svoju činnosť vykonávať po 1.2.2020, najneskôr k 2.9.2020
- rozširuje sa okruh SZČO o tie, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne po 1.7.2020
- ruší sa podmienka súbehu, to znamená, že môžu žiadať aj také SZČO, ktoré majú zároveň pracovný pomer alebo dohodu
- všetky príspevky podľa výšky poklesu tržieb sa zvyšujú o 1,5 násobok sumy z prvej vlny, s tým, že v prípade súbehu s pracovným pomerom sa od výšky príspevku odpočíta čistá mzda v pracovnom pomere.
Pokles tržby príspevok
20-39,99% 270 euro
40-59,99% 450 euro
60-79,99% 630 euro
80% a viac 810 euro.

OPATRENIE 3
Bude aj naďalej pre zamestnávateľov (právnické osoby aj SZČO), ktoré majú z titulu nariadení obmedzenú činnosť a zaznamenali pokles tržieb minimálne 20%.
Zmeny oproti prvej vlne:
- rozširuje sa okruh zamestnancov, o zamestnancov, ktorým vznikol pracovný pomer po 1.3.2020, najneskôr do 2.9.2020
- žiadať budú môcť aj zamestnávatelia, ktorí vznikli po 1.2.2020, najneskôr však do 2.9.2020
- pracovné miesto zamestnanca na ktoré bude poskytnutý príspevok bude potrebné udržať v núdzovom stave jeden ďalší mesiac, namiesto pôvodných až dvoch
3A
- zvyšuje sa výška príspevku zo súčasných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, maximálne 1 100,- eur
3B
- zvyšuje sa výška príspevku zo súčasných 80 % hrubej mzdy zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky príspevku podľa upravenej tabuľky poklesu tržieb v rámci opatrenia č. 2.

OPATRENIE 4
Aj v druhej vlne je určené SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili vykonávanie svojej činnosti a neboli nemocensky poistené (neplatili odvody do sociálnej poisťovne) ani nečerpali odvodové prázdniny plus majitelia jednoosobových eseročiek, ktorí nemajú žiadny iný príjem ani nie sú v nej zamestnaní.
Zmeny v druhej vlne:
- rozširuje sa o SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020 najneskôr však k 02.09.2020
- zvyšuje sa výška príspevku z 210,- eur na 315,- eur s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Všetkým, ktorí čerpajú príspevky v prvej vlne začnú úrady práce od 2.11.2020 automaticky posielať dodatky k zmluvám kvôli zvýšených sumám a fyzicky je možné žiadať za október podávať od 9.11.2020. Všeobecne bude možné tieto príspevky zatiaľ čerpať do 03/2021.

OPATRENIE 5 alebo SOS dotácia
Príspevok sa zvýšil na 300 euro/mesiac a je určený osobám, ktoré v krízovej situácii (od 12.3.2020) nemajú žiadny príjem z podnikateľskej či nepodnikateľskej činnosti.
Tieto žiadosti na rozdiel od prvej vlny už nespracováva samotné ministerstvo, ale spadli rovnako pod gesciu úradov práce.

Žiadosti a výkazy v rámci opatrení 1 a 3 je možné podávať už len elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, ostatné žiadosti je naďalej možné doručovať emailom, poštou alebo vo výnimočných prípadoch osobne.

Základné definície pojmov:

 • zamestnávateľ: právnická osoba, alebo pobočka, organizačná zložka právnickej osoby so sídlom na území SR (s.r.o., a.s., o.z., nezisková organizácia) + SZČO
 • zamestnanec: osoba zamestnaná na základe pracovného pomeru

Vysvetlivky k skratkám:

ZP - Zákonník práce
PP - pracovnoprávny vzťah
ZoŠ - zákon o športe
SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba

OPATRENIE 1

Žiada zamestnávateľ, ktorý musel z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzku a zamestnancom vypláca náhradu mzdy podľa § 142 Zákonníka práce - prekážky na strane zamestnávateľa.

Výška príspevku:
úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,- eur.
Oprávnené obdobie:
od 1.10.2020, pracovný pomer musel vzniknúť najneskôr 2.9.2020

OPATRENIE 2

Žiada SZČO, ktorá musela z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzky, alebo zaznamenala pokles tržieb minimálne o 20%

Ďalšie podmienky:
SZČO začala vykonávať činnosť najneskôr od 2.9.2020 a je v režime tzv. odvodových prázdnin, alebo začala vykonávať činnosť pred 2.9.2020 a je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená (platí si odvody)
Môže mať súbežne uzatvorený pracovný pomer a nemá pozastavenú ani zrušenú činnosť.

Výška príspevku:

Pokles tržieb (kategórie)

Október 2020:

 • menej ako 20 % -  0€
 • 20 % - 39,99 % -  270€
 • 40 % - 59,99 % - 450€
 • 60 % - 79,99 % - 630€
 • 80 a viac % -  810€

v prípade, ak má SZČO zároveň uzatvorený pracovný pomer (nevzťahuje sa na dohody), od výšky príspevku sa odpočíta suma čistého príjmu za kalendárny mesiac, za ktorý žiada príspevok

OPATRENIE 3

Žiada zamestnávateľ, ktorí z titulu mimoriadnej situácie aj počas obmedzenia alebo prerušenia činnosti udrží pracovné miesta, vypláca náhradu podľa § 142 Zákonníka práce

Výška príspevku:
3A/ úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100,- eur
3B/ paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (rovnaký ako v Opatrení 2)
Zamestnávateľ môže po celú dobu vyplácania príspevku kombinovať čerpanie z opatrenia 1, 3A alebo 3B.

OPATRENIE 4

Žiada fyzická osoba, ktorá v čase od 1.10.2020 nemá žiadny iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti

Žiadateľom môže byť:

 • SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie svojej činnosti a nebola nemocensky poistená (neplatila si odvody do Sociálnej poisťovne)
 • SZČO, ktorá nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na vykonávanie činnosti
 • jediný spoločník a konateľ s.r.o., ktorej čistý zisk za rok 2019 nie je vyšší ako 9600 eur (nemôže byť zároveň zamestnancom a ani spoločníkom v inej s.r.o.)

a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 eur
k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach

Výška príspevku:
315 eur/mesiac október 2020 a ďalšie

OPATRENIE 5 (SOS DOTÁCIA)

Žiadateľ je Fyzická osoba, ktorá:

 • z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (1.10.2020) a
 • nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť

 • poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci (poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia, príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie).
 • žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je vyhlásený a realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (Opatrenia č.1 až č.4)

Výška príspevku:
300 eur/mesiac október 2020 a ďalšie

Mohlo by vás zaujímať

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022