logologo_small

EDITORIAL

pondelok, 13.02.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:15
Autor: Peter Potasch, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 17255

Magister Officiorum - Editorial prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti.

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI, MILÉ KOLEGYNE, MILÍ KOLEGOVIA,

dostáva sa vám do rúk prvé číslo časopisu Magister Officiorum (MagOff), ktorý ako prvý v podmienkach Slovenskej republiky má ambíciu stať sa postupne odborným časopisom multidisciplinárneho charakteru, a to nielen v podobne tlačenej, ale aj v elektronickej/internetovej forme (www.magisterofficiorum.sk, www.ucps.sk). Takýto “dvojaký” prístup k vydávaniu časopisu môže, podľa nášho názoru, nemalou mierou prispieť k tomu, aby sa odborné a vedecké výstupy stali priestorom na realizáciu aktuálnych odborných diskusií vo virtuálnom prostredí.

Dnes už asi neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že vedecké časopisy sú bežným elementom akademického, ale aj praktického života odborníkov z rôznych vedných a študijných odborov. Paradoxne však vecná „vyhranenosť“ väčšiny odborných periodík pôsobí neraz izolujúco. Čitateľovi totiž často umožňujú hlbšie preniknutie do konkrétnej problematiky, avšak nie vždy mu umožňujú vnímať príslušné atribúty v rovine „spojených nádob“.

Časopis Magister Officiorum sa síce zaraďuje medzi odborné časopisy právnického zamerania, avšak predmetom našej činnosti bude aj poukázanie na väzby, ktoré pozitívne právo má napr. na politológiu a verejnú politiku. Tieto determinanty sa budú skúmať v oboch smeroch pôsobenia, t.j. od práva k politológii, ako aj od politológii k právu. Uvedomujeme si, že ide o územie zatiaľ podrobne neprebádané. Veríme však, že naša snaha, ktorá má tak trocha novátorský rozmer, nebude na úkor vysokej odbornej a vedeckej hodnoty jednotlivých príspevkov, ktoré budú v časopise Magister Officiorum uverejňované.

Čitateľa môžeme ubezpečiť, že Magister Officiorum je a vždy bude apolitickým odborným časopisom. Magister Officiorum nebude skúmať činnosť politických strán, ich zástupcov a pod., ale poskytne priestor na to, aby právnici a politológovia našli spoločnú akademickú, resp. vedeckú platformu. Časopis poskytuje priestor na to, aby ich výstupy neboli vnímane ako separované a navzájom nesúvisiace, ale práve naopak, aby sa jednoduchšie a „hlasnejšie“ dali pomenovať styčné plochy medzi oboma disciplínami a poukázať tak na ich silné, ako aj slabé zložky. Kombinované vnímanie dvoch disciplín by totiž v ideálnom prípade mohlo mať charakter pozitívneho odborného stimulu na ďalšie spoločenské dianie v krajine, a to tak v rovine politickej, ako aj v rovine právnej, normotvornej a pod.

Snahu časopisu nájsť túto strednú cestu naznačuje už aj jeho názov, ktorý má symbolický charakter. Magister Officiorum bol významným funkcionárom Rímskej ríše majúci vplyv na verejnú politiku a správu ríše, ktorý plnil aj úlohy justičného charakteru.

Sme presvedčení o tom, že prepojenie práva s politológiou, resp. verejnou politikou, poskytne priestor na to, aby to, čo bolo doteraz viac-menej skúmané oddelene, začalo nadobúdať iný rozmer; aby to, čo bolo dlhodobo vnímané ako doména jednej disciplíny, začalo byť vnímané ako obohatenie tej druhej.

Časopis Magister Officiorum – ako ani jeho zakladateľ: Učená právnická spoločnosť – sa neviaže na žiadnu ideológiu, ani učenie. Na strane druhej však podporujú pluralitu názorov, uznávajú hodnoty vlastné európskej kultúre a spoločenstvám, hlásia sa k hodnotám a tradíciám zadefinovaným svetovým spoločenstvom a civilizovaným svetom – najmä k zachovaniu ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd.

Nemáme žiadne pochybnosti o tom, že to „klasické“ latinské „Ius est ars boni est aequi“ je potrebné vnímať v širších súvislostiach ako len pozitívnoprávnych - a je preto potrebné niekedy prekračovať hranice zaužívaných prístupov.

Odborný časopis, ktorý držíte v rukách je jedným z takýchto pokusov o prekročenie hraníc všedných prístupov... či je to pokus vydarený, ukáže čas.


Bratislava, október 2011                  

Redakčná rada 
časopisu Magister Officiorum

Peter Potasch, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019

FAQ00431 - 5. K § 10 ods. 1: Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

23.10.2019

FAQ00430 - 6. K § 6 ods. 2 a 3 ZoŠ: Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania tréner...

23.10.2019

FAQ00429 - 7. K § 16 ods. 2 ZoŠ: Kto vypracúva zoznamy telentovaných športovcov, na základe ktorých majú športové kluby uzatvárať zo športovcami do 23 rokov zmlu...

23.10.2019

FAQ00428 - 8. Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorýc...

23.10.2019

FAQ00427 - 9. Prečo nebol do prechodného ustanovenia § 102 ods. 7 Zákona o športe uvedený aj titul "vzorný rozhodca", ktorý udeľoval Československý svaz tělesné ...

23.10.2019

FAQ00426 - 10. Ktoré športy sa považujú za kolektívne športy a ktoré športy sú individuálnymi športmi? Existuje nejaká definícia na odlíšenie kolektívnych a indi...

23.10.2019

FAQ00425 - 11. Môže byť kontrolór navrhnutý Výkonným výborom a následne zvolený členskou základňou?

19.3.2021

FAQ00424 - 12. Ako by mali postupovať školy, ktoré zriadil samosprávny kraj alebo obec pri prenajímaní športovej infraštruktúry? Zmenil niečo Zákon o športe vo v...

23.10.2019

FAQ00423 - 13. Existuje nejaký zoznam špecializovaných športových činností (ako bol doteraz, napr. aerobik, fitnes, jóga, pilates, atď) alebo už je iba zoznam uz...

19.3.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Je rozumný koncept bezúhonnosti naviazaný na (ne)spáchanie úmyselného trestného činu ?

6.2.2021

Stavovské združenia prokurátorov vo vybraných štátoch - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

8.8.2021

Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

5.10.2020

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020

K poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov

14.7.2020

Národné športové zväzy - pozor na zmeny v súťažiach prijímané v dôsledku krízy COVID 19

28.6.2020

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

25.11.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020

Generálna prokuratúra spúšťa legislatívny proces k novele zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov

6.6.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020

Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

20.5.2020

Osobitné východisko športu 1 - "Iný pracovnoprávny vzťah"

20.4.2020

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020