corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

nedeľa, 07.06.2020|Posledná aktualizácia 7.6.2020 16:45
Autor: Peter Sepeši

Prinášame znenie schváleného textu programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 so zameraním sa na jeho časti, ktoré by mali priamo či nepriamo determinovať aj riadenie a správu vecí verejných na Slovensku v oblasti "Prokuratúra".

Znenie schváleného textu programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 (93 hlasmi poslancov Národnej rady SR dňa 30.4.2020) je dostupné na stránke Národnej rady SR - TU:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=68


(strana 12)

PROKURATÚRA 

Vláda SR presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu.

Vláda navrhne, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania.

Vláda SR zároveň presadí otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní nastaví podľa vzoru Súdnej rady.

Vláda SR zavedie nástroje transparentnosti do výberového konania na právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokuratúry podľa vzoru výberu vyšších súdnych úradníkov.

Vláda SR ďalej zavedie ročné štatistické výkazy prokurátorov, vrátane ich zverejňovania a náhodného prideľovania vecí prokurátorom podľa vzoru sudcov.

Vláda SR sa aj legislatívne zasadí za proaktívny charakter prokuratúry, najmä vo veciach preskúmavania zákonnosti vo vzťahu k otázkam ochrany verejného záujmu a samosprávy.

Vláda SR bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy § 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu. 


(strana 8 - 9)

OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT A ZABEZPEČENIE TOHO, ABY ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO 

Vláda SR v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí ústavný zákon v oblasti justície, reformu súdnej mapy, efektívny zákon o zaisťovaní majetku a trestný čin prikrmovania.

Ústavný zákon v oblasti justície bude zahŕňať:

 • reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov sudcami tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť,
 • v záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady SR zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami, a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore,
 • vysporiadanie sa s rozhodnutiami Ústavného súdu SR vo veciach odvolávania členov Súdnej rady SR,
 • zavedenie povinnosti pre Súdnu radu SR vykonať v novom zložení previerky majetkových pomerov všetkých sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov a vrátane vykonania previerok všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku, Súdna rada musí dostať okrem nástrojov na preverenie majetku aj nástroje na preverenie spoľahlivosti, resp. na vyhodnotenie previerok spoľahlivosti, pričom budú využívané všetky dostupné informácie,
 • reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj s brzdou proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou, pričom reforma bude zahŕňať verejnú voľbu ústavných sudcov a požiadavku na ich vysoký morálny a odborný kredit,
 • zrušenie súhlasu Ústavného súdu ako podmienky na vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby, zruší sa rozhodovacia imunita sudcov,
 • prirodzenú obmenu sudcov zavedením vekového cenzu pre sudcov všeobecných súdov (65 rokov) a Ústavného súdu (70 rokov),
 • zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie, a v súvislosti s jeho zriadením možné odbremenenie Ústavného súdu SR.

Reforma súdnej mapy bude jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie korupčných väzieb v justícii, ako aj na špecializáciu sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských súdov, na vytvorenie nových súdnych obvodov, vrátane krajských súdov, pri súčasnom znížení počtu súdov, s možnosťou nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody.

Zákonom o zaisťovaní majetku v súlade s medzinárodnými štandardmi vyplývajúcimi zo záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti, vláda SR zabezpečí efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním. Osobitný dôraz sa venuje zamedzeniu účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestnom konaní.

Trestný čin prikrmovania podľa vzoru rakúskej úpravy postihne také korupčné správanie, pri ktorom nie je zrejmá a preukázateľná súvislosť medzi prijatím (poskytnutím) úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami, ktoré však môže byť motivované konať v rozpore s povinnosťami. Vláda v tejto súvislosti zváži aj zavedenie trestného činu ohýbania práva podľa vzoru nemeckej úpravy.

V nasledujúcej časti si môžete prečítať aj ďalšie časti programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024, ktoré sú priamo či nepriamo determinujúce aj pre činnosť „PROKURATÚRY”.

OTVORENÉ A TRANSPARENTNÉ VLÁDNUTIE

(strana 6)

„Základným princípom otvoreného vládnutia je transparentnosť a prehľadnosť fungovania verejnej správy. Ciele pre otvorené vládnutie sú transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach.

Jedným z kľúčových prvkov lepšej dostupnosti informácií a otvoreného vládnutia je funkčný a efektívny zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Vláda SR v súlade s princípmi otvoreného vládnutia presadí novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou rozšíri okruh povinne zverejňovaných informácií a zvýši vymožiteľnosť práva na informácie, pričom sa zaväzuje neznižovať existujúci štandard prístupu k informáciám a nezavádzať nové výnimky obmedzujúce prístup k informáciám. Z aplikačnej praxe vyplýva, že treba opraviť nedostatky súčasného zákona a zásadne rozšíriť povinnosti a prístup k informáciám vo viacerých oblastiach v zmysle zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“.

Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám.

Vláda SR zavedie zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov.

Vláda SR vypustí výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností.

Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie. Cieľom je včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta.

Vláda SR navrhne rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa infozákon nevzťahuje, hoci hospodária s verejnými zdrojmi.

Vláda SR sa hlási k dôslednému aplikovaniu princípov otvoreného vládnutia na všetkých úrovniach a vo všetkých orgánoch verejnej moci.

Vláda SR zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.”

SÚDNICTVO

(strana 9)

„Vláda SR zavedie adekvátne platové ohodnotenie zamestnancov súdov a vytvorí im možnosti kariérneho rastu.

Vláda SR vyrieši odmeňovanie členov Súdnej rady SR, ktorí nie sú sudcami. Vláda ďalej zavedie nástroje na podporu uchádzačov o funkciu sudcu z mimojustičného prostredia cez osobitný inštitút prípravy, ktorý bude otvorený všetkým záujemcom a podmienený nielen odborným, ale aj psychologickým posúdením záujemcu, ktoré musí mať vyššiu váhu ako doteraz. Vláda posilní transparentnosť a verejnú kontrolu výberu uchádzačov o právnické povolanie (prokurátori, exekútori, notári, správcovia) podľa vzoru výberu sudcov a prehodnotí úpravu pravidiel kariérneho postupu sudcov.

Vláda SR vytvorí možnosti na účasť verejnosti vo výberových komisiách. Vláda ďalej zváži zavedenie adresnej úpravy výhrad Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR v prípade uchádzačov o funkciu predsedu súdu podľa vzoru existujúcej úpravy výhrad verejnosti.

Vláda SR zavedie právo sudcu verejne odôvodniť svoje rozhodnutie, ktoré nie je právoplatné.

Vláda SR bude podporovať zavádzanie nástrojov na správne riešenie etických dilem v právnických profesiách, vrátane etických komisií.

Vláda SR presadí celoplošné zavedenie časových rámcov na rozhodovanie v jednotlivých veciach (dokedy má byť aká vec ukončená), priebežné sledovanie po súdoch, agendách, sudcoch, pričom tieto údaje budú zverejnené. Prioritne musia byť vybavované reštančné veci a veci, v ktorých sú prieťahy na okresných a krajských súdoch, pričom aj krajský súd musí zohľadniť, kedy vec prvýkrát prišla na okresný súd – nie, kedy prišla na jeho súd; tento aspekt je potrebné zohľadňovať v každej fáze konania.

Vláda SR podporuje dôsledné a férové vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti za prieťahy v konaní, podporuje nástroje na obmedzenie dôvodov na objektívne prieťahy v konaní.

Vláda SR podporuje zavedenie špecializácie sudcov na hlavné agendy, s čím súvisí efektívna reorganizácia súdnej mapy na úrovni okresných aj krajských súdov. Podobne, krajské súdy musia prejsť reorganizáciou, ktorej cieľom je špecializácia sudcov na hlavné agendy. Tomu sa prispôsobí aj organizácia špecializovaných senátov Najvyššieho súdu a zváži sa zavedenie pravidiel pre rotáciu členov senátov. Podporia sa inštitucionálne a procesné pravidlá pre zjednocovanie judikatúry Najvyšším súdom SR.

Vláda SR bude podporovať profesijné vzdelávanie sudcov a iných justičných zamestnancov prostredníctvom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, s dôrazom na etické požiadavky výkonu funkcie sudcu a mäkké zručnosti pri využití interaktívnych foriem vzdelávania. Rovnako bude podporované priblíženie profesijných vzdelávacích a etických štandardov naprieč jednotlivými právnickými profesiami (sudcovia, prokurátori, notári, advokáti, správcovia): ako podklad pre rozhodovanie o ich disciplinárnej zodpovednosti, ale aj z dôvodu väčšej otvorenosti týchto právnických profesií.

Vláda SR v súčinnosti s parlamentom preskúma možnosť rozšírenia právomocí Ústavného súdu SR pri posudzovaní súladu zákonov s ústavou v súvislosti s konaním o ústavnej sťažnosti pre porušenie základných práv a slobôd (individuálna kontrola ústavnosti), možnosť zavedenia ex ante kontroly ústavnosti zákonov (t.j. ešte pred nadobudnutím ich platnosti), ako aj možnosť zrušenia rozhodovacej imunity sudcov.

Vláda SR vyhodnotí efektivitu novej právnej úpravy konania pred Ústavným súdom SR.”

EFEKTÍVNA SPRÁVA SÚDOV

(strana 10)

„Vláda SR bude presadzovať zefektívnenie správy súdov založené na princípe „hodnota za peniaze“. Distribúcia ľudských a finančných zdrojov na súdy musí odzrkadľovať skutočné potreby súdov, ktoré sa musia zakladať na podrobných analytických vstupoch a dôslednom audite súčasného nevyhovujúceho stavu, berúc do úvahy odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ).

Vláda SR sa zasadzuje za maximálne odbremenenie predsedov súdov od záťaže spojenej so správou súdov tak, aby sa plnohodnotne venovali riadeniu súdnictva, v rámci ktorého je dôležité uplatňovanie manažérskych prístupov. Na tento účel vláda bude centralizovať tie činnosti, ktoré je efektívnejšie vykonávať centralizovane.”

MODERNIZÁCIA JUSTÍCIE

(strana 10)

„Vláda SR bude podporovať rozširovanie používania informačných technológií na súdoch stranami sporu, účastníkmi konania a ich právnymi zástupcami, najmä využívaním plnohodnotných elektronických interaktívnych formulárov a ich zdokonalením v oblasti návrhov účastníkov aj rozhodnutí súdov, využívaním online informácií o stave konania a o obsahu spisu, využívaním elektronického doručovania, ktoré sa bude týkať aj trestného konania, a využívaním mobilných aplikácií. Zabezpečí systém prehľadného sprístupňovania judikatúry a rozhodnutí všetkých súdov a dôsledné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“. Vláda SR v tejto súvislosti vyhodnotí možnosti zrušenia anonymizácie súdnych rozhodnutí. Vláda SR presadí vznik centrálneho registra súdnych rozhodnutí a doložiek právoplatností a vykonateľnosti tak, aby sa znížila administratívna záťaž veriteľov. Vláda SR zavedie externých registrátorov v agende obchodného registra.”

TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU A VÄZENSTVO

(strana 10-11)

„Vláda SR sa zaväzuje ku komplexnému vyhodnoteniu Trestného zákona a Trestného poriadku a podľa potreby navrhne aj konkrétne návrhy na ich zmeny.

Vláda SR presadí takú zmenu trestných procesných predpisov, ktorá sa dôsledne vysporiada s obštrukciami obžalovaných v trestnom konaní, zavedie povinné elektronické doručovanie v trestnom konaní, obmedzí opakované vypočúvanie tých istých osôb pri zmene procesného postavenia a umožní, aby legálne získaný informačno-technický prostriedok (ITP) bol automaticky použiteľný aj v inej trestnej veci.

Vláda SR vyhodnotí doterajšiu úpravu pomoci obetiam trestných činov so zameraním sa na reálnu a včasnú dostupnosť právnej a psychologickej pomoci. Vláda posilní postavenie detských obetí v trestnom konaní v záujme ich ochrany a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu, s dôrazom na minimalizáciu sekundárnej viktimizácie dieťaťa spôsobenej vykonávaním procesných úkonov, a vytvorí podmienky na koordinovanú multidisciplinárnu spoluprácu participujúcich subjektov v prípadoch násilia páchaného na deťoch.

Vláda SR vyhodnotí a sfunkční laický prvok (tzv. prísediaci) pri rozhodovaní v trestných veciach a zároveň vyhodnotí rozhodovanie samosudcami s ohľadom na hornú hranicu trestnej sadzby pri ukladaní trestov.

Vláda SR zváži zavedenie inštitútu obžaloby vo verejnom záujme v prípadoch domáceho násilia tak, aby vec mohol prerokovať súd aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní. Vláda SR následne v súčinnosti s parlamentom zváži zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom budú posudzované vybrané trestné činy týkajúce sa sféry poškodeného podľa vzoru nemeckej právnej úpravy.

Vláda SR zároveň podľa vzoru americkej právnej úpravy zváži v súčinnosti s parlamentom zavedenie obžaloby vo verejnom záujme (qui tam – actio popularis) v situáciách, keď je prokuratúra nečinná a štátu vznikla škoda, najmä v dôsledku korupcie alebo klientelizmu, vrátane odmenenia osôb, ktoré takúto žalobu podajú, ak bude úspešná.

Vláda SR prehodnotí doterajšiu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov.

Vláda SR podnikne všetky potrebné kroky k vybudovaniu a fungovaniu detenčného ústavu.

Vláda SR podporuje probačnú službu pri presadzovaní alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej justície s osobitným zameraním na odsúdených mladistvých, reálne zabezpečenie intervenčných programov, programov pre páchateľov domáceho násilia, výchovných programov, osobitne v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii, ale v ostatných oblastiach (napr. drogová trestná činnosť, násilné správanie). Vláda bude klásť

dôraz na účinnú implementáciu elektronického monitoringu osôb (ESMO).

Vláda SR v súlade s medzinárodnými štandardmi zavedie zo strany verejného ochrancu práv pravidelný monitoring dodržiavania práv odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a na iných miestach, kde je obmedzená osobná sloboda (napr. prevzatie a držanie osoby v zdravotníckom zariadení s informovaným súhlasom alebo bez neho). Zároveň vláda posilní postavenie verejného ochrancu práv v takých prípadoch, keď existuje podozrenie z excesívneho použitia sily ozbrojenými zložkami štátu.

Vláda SR bude pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií, s osobitným dôrazom na vzdelávanie a posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb prostredníctvom zvyšovania dostupnosti foriem kontaktu väznených osôb s rodinou, najmä kontaktu medzi dieťaťom a jeho odsúdeným rodičom.

Vláda SR preskúma zvýšenie ochrany záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom noriem trestného práva pred rizikom hybridných hrozieb, týkajúcich sa najmä šírenia propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetických útokov.”

OCHRANA ZRANITEĽNÝCH OSÔB

(strana 12-13)

„Vláda SR vyhodnotí doterajšiu účinnosť reformy osobných bankrotov s cieľom dať priestor poctivým dlžníkom a obmedziť priestor podvodníkom. V tejto súvislosti sa zameria aj na dohľad nad súdmi a Centrom právnej pomoci, analýzu zlyhaných pôžičiek zo strany štátu, ako aj prepojenie osobných bankrotov s účinnými sociálnymi, preventívnymi a osvetovými nástrojmi v prospech dlžníkov.

Vláda SR presadí, aby sa dlhy fyzických osôb voči verejnoprávnym inštitúciám vymáhané v exekúcii stali nevymáhateľnými, ak dlžník zaplatí ich určenú časť (exekučná amnestia). Vláda SR vytvorí podmienky na zapojenie sa súkromných veriteľov do exekučnej amnestie.

Vláda SR presadí reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch, vrátane ochrany ich majetku.

Vláda SR bude s najvyššou prioritou pokračovať v budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, a to v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou.

Vláda SR vykoná revíziu právnej úpravy Centra právnej pomoci, vrátane vyhodnotenia spolupráce s advokátmi, aby bola v porovnaní so súčasným stavom pokrytá početnejšia skupina ľudí s nízkym príjmom, ktorá si nevie zabezpečiť prístup k spravodlivosti inak, a vyhodnotí potrebu zvýšenia počtu pobočiek Centra právnej pomoci."

SPRAVODLIVOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

(strana 13)

„Vláda SR si je vedomá toho, že všetky opatrenia týkajúce sa súdnictva sa dotýkajú nielen občanov, ale aj podnikateľov. Zlepšením prístupu k spravodlivosti sa vláda preto osobitne zameria na zlepšenie podnikateľského prostredia, a to zavedením nového obchodného registra, zlepšením vymáhateľnosti najmä nesporných pohľadávok exekúciou alebo dobrovoľnou dražbou, podporovaním zrýchlených foriem súdneho konania či rozhodcovského konania a v neposlednom rade vyhodnotením uplatňovania protischránkového zákona pri zachovaní jeho zmyslu a podstaty, pričom cieľom musí byť dosiahnutie stavu, keď súdy a iné relevantné orgány budú jednoznačne postupovať tak, aby sa čestné podnikanie stalo výhodnejším ako podnikanie nečestné.

Vláda SR sprísni požiadavky na odbornosť a kvalifikáciu dražobníkov a dražobných spoločností a zavedie elektronické dražby.

V prospech podnikateľov vláda zavedie preventívne nástroje včasného varovania hroziaceho úpadku a pripraví revíziu insolvenčného konania tak, aby sa znížili náklady pre poctivých dlžníkov či veriteľov a skrátil sa čas potrebný na uspokojenie pohľadávok. Úpravami v registri úpadcov vláda posilní transparentnosť verejných úpadkových konaní.”

LEGISLATÍVNY PROCES NA VLÁDNEJ ÚROVNI

(strana 14)

„Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný. Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu, a to právnu istotu, čím negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva, vrátane občanov a podnikateľského prostredia. Bez kvalitného právneho poriadku zároveň nie je možné ani dobré fungovanie justície a dosiahnutie spravodlivosti pre všetkých. Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody alebo vplyvu finančných oligarchov. Vláda SR sa preto zasadí za posilnenie stability a predvídateľnosti právneho poriadku, najmä v záujme zlepšenia postavenia občanov a kvality podnikateľského prostredia, ako aj za odstraňovanie prekážok strategického plánovania, trvalého rozvoja a udržateľnosti.

Vláda SR zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda SR prostredníctvom podpredsedu vlády SR, ktorý bude koordinovať legislatívu, najmä:

 • posilní plánovanie legislatívnych prác prípravou plánu legislatívnych úloh na návrh podpredsedu vlády SR, ktorý bude koordinovať legislatívu a zasadí sa za jeho dôsledné dodržiavanie,
 • zabezpečí, že návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh bude môcť byť predložený do legislatívneho procesu na úrovni vlády SR len po prerokovaní s podpredsedom vlády SR, ktorý bude koordinovať legislatívu,
 • bude komplexne a participatívne hodnotiť vplyvy návrhov právnych predpisov, vrátane vplyvov na strategické plánovanie, a len návrhy predpisov, ktorých vplyvy budú dôsledne zhodnotené, bude predkladať do legislatívneho procesu,
 • zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie,  zabezpečí dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií právnych predpisov a obsahovo nesúvisiacich novelizácií právnych predpisov (tzv. prílepkov),
 • bude rozvíjať využívanie elektronických nástrojov pri tvorbe a publikovaní legislatívy, vrátane Zbierky zákonov Slovenskej republiky, čím prispeje aj k posilneniu transparentnosti legislatívneho procesu,
 • v súčinnosti s parlamentom schváli účinný zákon o lobingu, ktorý z hľadiska udeľovania sankcií za jeho porušenie previaže s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu,
 • v súčinnosti s parlamentom preskúma možnosti vylepšenia zákona o vydávaní aproximačných nariadení vlády SR a v nadväznosti na audit systému transpozície európskej legislatívy do slovenského právneho poriadku spracovaný podpredsedom vlády SR, ktorý koordinuje legislatívu, preskúma možnosť zavedenia ďalších legislatívnych nástrojov a mechanizmov na tieto účely,
 • v spolupráci s podpredsedom vlády SR a ministrom hospodárstva bude dôsledne predchádzať goldplatingu, t. j. nadpráci pri preberaní legislatívy EÚ; vláda bude dôsledne dbať na to, aby pri transponovaní a aplikovaní sekundárnych právnych aktov EÚ nedochádzalo, okrem odôvodnených prípadov, k zavádzaniu povinností nad rámec ustanoveného rozsahu EÚ; pri takýchto zmenách regulácií bude vyznačené, čo je nevyhnutná povinnosť a čo je vlastná úprava, resp. rozšírenie; v nadväznosti na realizovaný audit goldplatingu bude vláda pokračovať v odstraňovaní neopodstatneného presahu slovenskej legislatívy nad rámec legislatívy EÚ,
 • zavedie verejné vypočutia v rámci legislatívneho procesu návrhov zákonov kódexového charakteru, vybraných návrhov zákonov týkajúcich sa veľkého množstva adresátov a návrhov zákonov v osobitne dôležitých oblastiach verejného záujmu.

Verejné vypočutie návrhov zákonov vláda zavedie ako povinné vždy, keď podpredseda vlády SR, ktorý bude koordinovať legislatívu, bude identifikovať splnenie vyššie uvedených kritérií. Verejné vypočutie sa bude konať pod vedením podpredsedu vlády SR, ktorý bude koordinovať legislatívu, za účasti vecne príslušného člena vlády SR a bude slúžiť nielen na informovanie širokej verejnosti o pripravovanom návrhu zákona, ale bude aj ďalšou transparentnou platformou na prediskutovanie návrhu s kľúčovými zástupcami adresátov návrhu zákona a dotknutých záujmových skupín.

Vláda SR posilní mandát Legislatívnej rady vlády SR, ktorej bude predsedať podpredseda vlády SR, ktorý má na starosti legislatívu, tak, aby bez jej súhlasného stanoviska nedochádzalo k prerokúvaniu návrhov zákonov vládou SR. Legislatívna rada vlády SR nebude hodnotiť vecnú stránku návrhu zákona, ale iba legislatívnotechnickú.

Vláda SR presadí zásadu, aby pri návrhoch zákonov bola dodržaná dostatočná legisvakančná doba a aby návrhy zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

V záujme zjednotenia legislatívnej techniky bude vláda SR v súčinnosti s parlamentom pracovať na zjednotení časti legislatívnych pravidiel vlády SR a Národnej rady SR, vrátane prijatia spoločných legislatívnotechnických pokynov vlády SR a Národnej rady SR.

V záujme vytvorenia silného aparátu štátu pre legislatívnu činnosť vláda SR podporí vzdelávanie v oblasti tvorby legislatívy na právnických fakultách nad rámec súčasných mechanizmov a v záujme odovzdávania skúseností medzi generáciami legislatívcov využije aj potenciál tzv. emeritných legislatívcov.

V záujme dostupnosti právnych predpisov vláda SR navrhne zrušenie opatrenia ako formy právneho predpisu, ktoré sa ako jediné ex lege nevyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v úplnom znení, a zabezpečí, aby všetky opatrenia boli spätne publikované v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nielen v informatívnom znení.

INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE

(strana 16)

„V záujme podpory uvedených cieľov vláda SR vytvorí silný mandát pre podpredsedu vlády SR, ktorý bude koordinovať legislatívu prostredníctvom priamo riadeného centralizovaného útvaru na Úrade vlády SR. Tento útvar bude plniť všetky legislatívne činnosti aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú podriadené vláde SR, a bude plniť legislatívne činnosti pre ministerstvá pri návrhoch právnych predpisov zásadného významu a pri návrhoch právnych predpisov vyžadujúci si koordináciu medzi viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy. Vytvorením centralizovaného útvaru sa budú koncentrovať legislatívne kapacity, ktoré následne budú môcť byť využité na dosiahnutie vyššej kvality návrhov právnych predpisov, a zároveň sa dosiahne zníženie nákladov s tým spojených. Okrem toho bude tento útvar plniť aj úlohy spojené s odborným a organizačným zabezpečovaním činnosti vlády SR.”

LEGISLATÍVNY PROCES NA PARLAMENTNEJ ÚROVNI

(strana 16)

„Vláda SR podporí snahu parlamentu zlepšiť ochranu verejného záujmu a kvalitu tvorby práva, a to z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v časti o legislatívnom procese na vládnej úrovni, najmä:

 • novelizáciu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu s cieľom zlepšiť a vyjasniť v súčasnosti nastavené pravidlá,
 • zabezpečenie účasti verejnosti na legislatívnom procese v parlamente.”

ÚČASŤ VEREJNOSTI NA LEGISLATÍVNOM PROCESE

(strana 16)

„Demokracia je vláda ľudu, a ak chceme poznať jeho názor, treba sa ho naň opýtať. Mnohí politici to robia neradi, musia však cítiť, že občiansky hlas je silný a dôsledný. Nie je nevyhnutné s každým názorom súhlasiť, ale treba urobiť všetko preto, aby ho mohli občania vyjadriť. Ústava SR uvádza, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov. V tomto duchu vláda SR v súčinnosti s Národnou radou SR zváži zavedenie možnosti legislatívnej iniciatívy občanov na základe kvalifikovaného návrhu a pri stanovení náležitých podmienok."

ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

(strana 16-17)

„Vláda SR zefektívni a skvalitní systém podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, vrátane nezávislých mechanizmov a mimovládnych organizácií.

Vláda SR posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií, tak ako ich definuje zákon o registri mimovládnych organizácií, a vyhodnotí možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu. Osobitne bude vláda podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a podpore ľudských práv, budovaniu demokratického občianstva, odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie, odhaľovaniu korupcie; organizácie zamerané na kontrolu efektivity verejných financií a verejných obstarávaní, prácu so znevýhodnenými a slabšími sociálnymi skupinami, ako aj s obeťami trestných činov domáceho a sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, boj proti konšpiráciám a prevenciu extrémizmu; ako aj organizácie, ktoré sa venujú ochrane pred závislosťami a ich prevencii.

V oblasti ľudských práv bude vláda SR podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu.

Vláda SR bude podporovať aktívne občianstvo a zjednoduší postupy participácie verejnosti na správe vecí verejných, vrátane participácie na tvorbe, implementácii a kontrole verejných politík, vrátane právnych predpisov. V tejto súvislosti bude vláda prijímať regulácie a verejné politiky týkajúce sa mimovládneho sektora v úzkom dialógu s ním. Vláda bude podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie, uctenie si pamiatky rovnako obetí fašistického aj komunistického režimu na Slovensku, rozšíri úlohy a zlepší postavenie Ústavu pamäti národa, bude sa usilovať o začlenenie jeho činnosti do vzdelávania na stredných a vysokých školách. Vláda SR podporuje výstavbu múzea zločinov totalitných režimov. Vláda SR zároveň podporí všetky formy vzdelávania v prospech posilnenia občianskeho povedomia o význame demokracie a jej kľúčových pilierov a nástrojov.

Vláda SR bude realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien. Vláda SR zlepší legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Vláda SR vníma občiansku spoločnosť ako jeden z dôležitých pilierov demokracie v Slovenskej republike a má záujem o spoluprácu s občianskym sektorom na princípoch partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a efektívnosti pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme.

Vláda SR sa hlási k politike podpory dobrovoľníctva a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík a legislatívy. Špeciálna pozornosť bude v týchto oblastiach venovaná odstraňovaniu „formalizmu“ a byrokratických prekážok. Vláda SR bude pokračovať v aktivitách Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zachová Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj svoje existujúce stále poradné orgány.

Vláda SR podporuje zachovanie systému asignácie 2 % z dane a bude vytvárať podmienky na vysoko transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych neziskových organizácií z verejných a európskych zdrojov. Pozornosť bude venovaná aj ďalšej podpore filantropie, individuálneho darcovstva a moderných spôsobov realizácie verejných zbierok.”

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA

VNÚTORNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

(strana 20)

Zákonnosť, poriadok a bezpečnosť občanov sú kľúčovými a trvalými predpokladmi zdravého vývoja každej slobodnej a demokratickej spoločnosti. Zásadným opatrením na systémové budovanie bezpečnosti občanov, poriadku a zákonnosti v štáte je prijatie Bezpečnostnej stratégie SR, ktorá jasne pomenuje bezpečnostné záujmy štátu, bezpečnostné riziká, charakterizuje bezpečnostné prostredie a prostredníctvom bezpečnostnej politiky stanoví spôsob presadzovania bezpečnostných záujmov štátu.

Kľúčovými inštitúciami pre bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť sú preventívne a represívne zložky štátu, ich efektívna koordinácia a vzájomná spolupráca na úrovni štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb a spolupráca s partnermi v medzinárodnom prostredí."

KRÍZOVÉ RIADENIE A CIVILNÁ OCHRANA

(strana 20)

„Vláda SR prehodnotí aktuálny stav legislatívy, štruktúry krízového riadenia, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia. Vláda SR sa zasadí o novú Koncepciu bezpečnostného systému SR, v ktorej budú zapracované poznatky z riešenia krízovej situácie vyvolanej ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na úrovni jednotlivých orgánov krízového riadenia. V súvislosti s tým vláda SR prehodnotí postavenie a úlohy Ústredného krízového štábu. Zároveň vláda SR prehodnotí postavenie Bezpečnostnej rady SR úpravou jej kompetencií tak, aby dokázala zabezpečiť efektívnejšiu koordináciu reakcí na všetky bezpečnostné hrozby a výzvy.

Pri riešení krízových situácií bude vláda SR podporovať aktívne využívanie rozhodovacích procesov na základe dostupných a potrebných dát.”

Vláda SR sa zaväzuje zmodernizovať systém kritickej infraštruktúry, ktorý bude odrážať aktuálne bezpečnostné výzvy a reflektovať moderné trendy v tejto oblasti.

Vláda SR zabezpečí komplexný rozvoj záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, technologický rozvoj ich koordinačných a operačných stredísk a ich vzájomnú interoperabilitu na dosiahnutie adekvátnej pripravenosti a umožnenie reakcie záchranných zložiek na mimoriadne udalosti a krízové situácie.

Vláda SR podporí rozvoj dobrovoľníctva ako dôležitého piliera civilnej ochrany.”

POLICAJNÝ ZBOR

(strana 20-25)

„Vláda SR zabezpečí prehodnotenie aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia Policajného zboru (PZ) a vytvorí podmienky na vypracovanie Stratégie rozvoja PZ s výhľadom do roku 2024, a to tak, aby boli zabezpečené najdôležitejšie oblasti jeho činnosti. Jej cieľom bude vyvážené ukotvenie PZ v systéme orgánov ochrany práva v SR, tak aby bol zabezpečený efektívny a koordinovaný postup, stanovené kompetencie a súčinnostné vzťahy so všetkými subjektami presadzujúcimi právo v SR na všetkých úrovniach, vrátane medzinárodnej úrovne, v súlade s medzinárodnými záväzkami.

Zásady budovania efektívneho PZ budú koncipované prioritne na vybudovaní dôvery v tento zbor. PZ sa bude budovať ako organizácia tvorená osobami nielen na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň s vysokou integritou a morálnou úrovňou, ktoré svoje osobné záujmy podriaďujú verejnému záujmu, resp. službe verejnosti.

Zákonom sa zabezpečí uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme odmeňovania policajtov, ktoré bude v súlade so zásadami kariérneho postupu a bude odrážať výkonnosť a kvalitu ich práce ako služby občanom. Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania.

Vláda SR si uvedomuje, že prestíž PZ je okrem iného priamo závislá od osoby prezidenta PZ, ako aj od osôb v najvyšších riadiacich funkciách. Preto vláda SR prehodnotí súčasnú právnu úpravu vymenúvania a odvolávania prezidenta PZ tak, aby sa jeho novou voľbou posilnila ingerencia ministra vnútra.

Prezident PZ a ďalší vrcholoví predstavitelia PZ a inšpekcie MV SR budú pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie podrobení skríningovému vyšetreniu, tzv. detektoru lži. Následne takéto vyšetrenie budú absolvovať minimálne jedenkrát ročne. S výsledkami skríningu pri výbere prezidenta PZ sa následne oboznámi Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Taktiež budú musieť zdokladovať svoj majetok a majetok osôb, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, pričom sa budú zohľadňovať aj ich pôžičky a ostatné pasíva.

Vláda SR prijme potrebné opatrenia na zavedenie efektívneho a účinného finančného vyšetrovania, vrátane organizačného, personálneho a materiálneho dobudovania orgánov ochrany práva, s cieľom odčerpať výnosy pochádzajúce z trestnej činnosti, následne používané na páchanie najzávažnejšej trestnej činnosti, vrátane trestnej činnosti s medzinárodným prvkom.

Vláda SR prijme opatrenia na dôslednú a efektívnu aplikáciu trestnej zodpovednosti právnických osôb, vrátane dobudovania potrebných špecializovaných kapacít orgánov ochrany práva. Vláda SR bude viesť nekompromisný a systematický boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti a jej elimináciu na najnižšiu možnú mieru, a to aj skvalitnením trestného konania.

Vláda SR považuje za jednu zo svojich priorít predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti, jej odhaľovanie, predchádzanie financovaniu terorizmu a odhaľovanie týchto javov. Legalizácia je spájaná s organizovanou trestnou činnosťou, ktorej hlavným cieľom je zakryť pôvod príjmov z trestnej činnosti, v dôsledku čoho môže byť narušená integrita a stabilita finančného systému, ohrozený vnútorný trh EÚ, ako aj medzinárodný rozvoj. Vláda SR v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vytvorí legislatívny rámec upravujúci problematiku kryptomien.

V nadväznosti na prebiehajúcu záverečnú fázu piateho kola hodnotenia SR Výborom expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL bude vláda SR postupovať v súlade s jeho odporúčaniami uvedenými v návrhu záverečnej správy a prijme všetky potrebné systémové, inštitucionálne a legislatívne opatrenia na zabezpečenie realizácie odporúčaní.

V záujme účinného boja proti organizovanému zločinu a závažnej ekonomickej kriminalite sa vláda SR zasadí za zefektívnenie uplatňovania mechanizmu odhaľovania a odnímania výnosov z trestnej činnosti, ako aj majetkov nadobudnutých z nelegálnych príjmov, a to úpravou legislatívy o preukazovaní pôvodu majetku. Vláda SR zároveň presadí zjednodušenie zaisťovania majetku a jeho rozšírenie na viaceré trestné činy korupčného a ekonomického charakteru.

Vláda SR bude osobitnú pozornosť venovať oblasti boja proti korupcii, predovšetkým odhaľovaniu, objasňovaniu a vyšetrovaniu korupcie a s ňou priamo súvisiacej trestnej činnosti, s dôrazom na zneužívanie právomoci verejných činiteľov, ktoré často atakuje prostriedky rozpočtu verejnej správy. Zároveň sa stransparentnia procesy zavedením hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov. Ak tajné služby zistia korupčné správanie verejných funkcionárov, budú povinné takéto zistenia odstúpiť orgánom činným v trestnom konaní.

Vláda SR sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty a iné inštitúcie boli povinné uhrádzať faktúry podľa poradia, v akom boli zavedené do účtovníctva. Zasadí sa o to, aby svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestným činom. Vláda SR presadí, aby zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu DPH, resp. do účtovníctva, sa považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa mohlo použiť ako exekučný titul.

V oblasti ekonomickej kriminality sa vláda SR sústredí aj na nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávyna odhaľovanie činností poškodzujúcich ekonomické záujmy SR, najmä v podnikoch s majetkovou účasťou štátu, nevýhodný odpredaj štátneho majetku, ako aj odhaľovanie neoprávnených nadmerných odpočtov DPH. V spolupráci s bankovým sektorom budú vytvorené účinné analytické nástroje na boj proti finančnej kriminalite, ktorá je páchaná sofistikovanou formou.

Každý výsledok operatívneho preverovania alebo operatívneho rozpracovania podozrenia z trestnej činnosti bude možné ukončiť len po preskúmaní prokurátorom. V týchto prípadoch bude mať prokurátor právo nariadiť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie.

Vláda SR podporí princíp tzv. „silného úradníka“ tým, že rozšíri inštitút zastavenia trestného stíhania v prípade podplácajúcich páchateľov, ktorí sa ku skutku priznali a skutok oľutovali, ale až v štádiu, keď súd právoplatne rozhodne o vine páchateľa, ktorý úplatky alebo iné nenáležité výhody prijímal. Zároveň presadí tresty pre páchateľov nepriamej korupcie na úrovni priamej korupcie.

Vláda SR zavedie pravidlo, že ak priamy aktér usvedčí toho, kto dáva alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia súdu bude finančná kompenzácia pre nahlasovateľa (vo výške 50 % z výšky úplatku), ktorú zaplatí iniciátor korupcie. Obdobný princíp bude vláda SR aplikovať pri boji s daňovými podvodmi.

Rozšíri sa okruh trestných činov, na ktoré bude možné použiť agenta. Zjednotí sa použitie a využiteľnosť informačno-technických prostriedkov na všetky trestné činy, o ktorých sa v rámci ich použitia oprávnené orgány dozvedia; to sa týka aj nasadenia a použiteľnosti informačno-technických prostriedkov podľa osobitného zákona.

Vláda SR vytvorí a sfunkční Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

V súvislosti s páchaním daňovej kriminality sa presadia účinné opatrenia, aby sa do obchodných spoločností nemohli dosadiť tzv. „biele kone“, ich solventnosť sa bude hodnotiť podľa výšky imania firmy a predchádzajúceho pôsobenia v insolventných firmách, ktoré naakumulovali dlh voči štátu; prepis firmy sa umožní až po kompletnom odovzdaní účtovníctva v elektronickej forme na príslušný daňový úrad a posúdení príslušným orgánom, aby bolo možné aj spätne vyvodiť trestnú zodpovednosť.

Zabezpečí sa modernizácia procesu odborného vzdelávania policajtov tak, aby boli schopní využívať prostriedky najnovších informačných technológií v praxi.

Vláda SR bude klásť osobitný dôraz na to, aby pri tvorbe stratégie rozvoja PZ bola podporená jeho spôsobilosť efektívne odhaľovať a vyšetrovať okrem klasických foriem trestnej činnosti aj nové, špecifické formy trestnej činnosti, ktoré sú v celosvetovom meradle považované za najnebezpečnejšie.

Ako jedna z najnebezpečnejších celospoločenských hrozieb sa javí kybernetická kriminalita, ktorá svojimi špecifickými formami je spôsobilá priamo znefunkčniť ekonomiku celého štátu, vrátane jeho kritickej infraštruktúry. Pri potláčaní kybernetickej kriminality ako celospoločenskej hrozby je nevyhnutné, aby špecializovaný policajný útvar spolupracoval s dotknutými štátnymi orgánmi, najmä s Národným bezpečnostným úradom, so Slovenskou informačnou službou a s Vojenským spravodajstvom.

Tak ako pre potreby boja s počítačovou kriminalitou, aj na boj s ostatnými formami závažnej organizovanej trestnej činnosti bude nevyhnutné vytvoriť špecializované policajné útvary, ktoré budú spôsobilé vykonávať odhaľovanie a vyšetrovanie na základe najnovších a najmodernejších prostriedkov a informačných technológií.

Efektivita špecializovaných policajných útvarov bude zabezpečovaná podpornými aktivitami všetkých útvarov PZ, ktorých systemizácia, personálne aj materiálno-technické zabezpečenie budú striktne založené na analýze bezpečnostnej situácie, individuálne a špecificky v oblastiach ich pôsobenia.

Vláda SR bude klásť dôraz aj na to, aby bol PZ schopný účinne zasahovať, odhaľovať a vyšetrovať aj v prípadoch klasickej, spoločensky menej závažnejšej kriminality, ktorá bezprostredne ohrozuje občanov.

Je samozrejmé, že vláda SR bude klásť dôraz aj na protispoločenské prejavy, akými sú narušovanie verejného poriadku, extrémistické, rasistické alebo obdobné fundamentalistické prejavy. Za tým účelom budú útvary poriadkovej polície, dopravnej polície, železničnej polície a hraničnej a cudzineckej polície zabezpečené patričným materiálno-technickým vybavením a kompetenciami.

S cieľom predchádzať radikalizácii spoločnosti bude vláda SR razantne postupovať v boji proti akýmkoľvek prejavom diváckeho násilia na verejných športových podujatiach. Zabezpečí dôslednú implementáciu medzinárodných záväzkov a európskeho práva v oblasti boja proti diváckemu násiliu na verejných športových podujatiach. Bude vytvorená komisia, ktorá preskúma a zhodnotí skúsenosti zahraničných partnerov s abonentným kupovaním miesteniek v prípade klubov s rizikovými fanúšikmi. Zabezpečí prehĺbenie vzdelávania a kontinuálnej odbornej prípravy policajtov, so zameraním na odhaľovanie, objasňovanie a vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s páchaním diváckeho násilia na verejných športových podujatiach.

Osobitnú pozornosť bude vláda SR venovať obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov s cieľom minimalizovať opakovanú a druhotnú viktimizáciu obetí, zintenzívni identifikáciu sexuálneho zneužívania detských obetí a efektívnejšiu identifikáciu ich páchateľov.

Zabezpečí sa efektívna a účinná spolupráca všetkých orgánov presadzujúcich právo v oblasti životného prostredia, s cieľom zrýchliť a zefektívniť stíhanie páchateľov tohto druhu protiprávnej činnosti a v čo najväčšej miere minimalizovať náklady štátu na odstraňovanie následkov tejto protiprávnej činnosti a uvádzanie životného prostredia do pôvodného stavu.

Vláda SR bude podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti boja s environmentálnou trestnou činnosťou, najmä v oblasti protiprávnych aktivít na poli odpadov, nelegálneho obchodu s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, nelegálneho obchodu s drevom a ďalších foriem tejto trestnej činnosti, ktoré sú páchané v medzinárodnom meradle a spôsobujú vážne environmentálne a ekonomické škody medzinárodnému spoločenstvu.

Medzi priority vlády SR bude patriť zabezpečenie dôslednej implementácie medzinárodných záväzkov SR v oblasti boja proti hrozbám z neoprávneného nakladania s chemickými, biologickými, rádioaktívnymi a jadrovými (CBRN) materiálmi, vrátane účinnej kontroly nakladania s materiálmi dvojakého použitia. Vláda SR, s ohľadom na aktuálne bezpečnostné hrozby v tejto oblasti, posilní a rozšíri spoluprácu bezpečnostných zložiek tak, aby zefektívnila systém prevencie, detekcie a reakcie na incidenty tohto druhu. Zároveň zabezpečí permanentné a odborné vzdelávanie a výcvik bezpečnostných zložiek, ich materiálno-technické vybavenie a vybavenie ochrannými prostriedkami na riešenie incidentov s výskytom CBRN materiálov.

Vláda SR si uvedomuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť SR, ktorá vznikla používaním a prevádzkovaním bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore SR, prijme právne, inštitucionálne, organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany pred útokmi bezpilotnými prostriedkami a vybuduje funkčný systém opatrení.

Vláda SR prehodnotí postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečí jej väčšiu nezávislosť a efektivitu. Ak z výsledkov analýz zistí, že najefektívnejšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť tzv. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne legislatívne zmeny vedúce k jej vzniku. Jej súčasťou by boli aj operatívne zložky v jednotlivých rezortoch.

V štruktúre zabezpečenia verejného poriadku vláda SR prehodnotí postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných a mestských polícií na skvalitnenie ich práce. Následne pripraví také zmeny, aby obecné a mestské polície mohli zabezpečiť kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku a užšiu spoluprácu s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru SR.

ENVIRONMENTÁLNA KRIMINALITA

(strana 26)

„S ohľadom na nepriaznivý vývoj situácie v oblasti ochrany klímy a ostatných zložiek životného prostredia bude vláda SR presadzovať zefektívnenie činnosti orgánov zabezpečujúcich právo v tejto oblasti. Za týmto účelom je nevyhnutné prehodnotiť súčasný systém ochrany životného prostredia a vytvoriť podmienky na zvýšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany životného prostredia, s cieľom dosiahnuť priaznivý stav v tejto oblasti.

Vláda SR sa zasadí o dôsledné uplatňovanie existujúcej legislatívy v boji s environmentálnou kriminalitou. Vláda SR sa bude usilovať, aby základným trestom pre toho, kto vytvorí nelegálnu skládku odpadov, bolo vrátenie postihnutého miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady v určenej lehote.

Vláda SR bude podporovať a rozširovať opatrenia na predchádzanie a účinné postihovanie environmentálnej trestnej činnosti. Zameria sa na posilnenie kapacít, kvality a výkonnosti orgánov činných v trestnom konaní v tejto oblasti na všetkých stupňoch riadenia, pričom prioritou bude najmä boj s organizovanými formami environmentálnej trestnej činnosti, finančné vyšetrovanie a podpora preventívnych aktivít, s cieľom predchádzať škodám na životnom prostredí a na ekonomike. Vláda SR bude presadzovať špecializáciu orgánov činných v trestnom konaní tak, aby ich činnosť v boji proti environmentálnej trestnej činnosti bola na vysokej odbornej úrovni a vytvorila podmienky na elimináciu tohto druhu bezpečnostnej hrozby.”

SPRAVODAJSKÁ OCHRANA SR, NBÚ A OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

(strana 28-29)

„Z nových bezpečnostných hrozieb vláda SR považuje za najzávažnejšie kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru štátu, ako aj pokusy zahraničných zložiek ovplyvňovať verejnú mienku a politické procesy v SR. Z tohto dôvodu považuje investície do kybernetickej bezpečnosti štátu v nasledujúcom období za vysokú prioritu.

Vláda SR prehodnotí právne predpisy upravujúce pôsobnosť SIS, aby v rámci svojich kompetencií dokázala efektívnejšie získavať a vyhodnocovať spravodajské informácie a adekvátne reagovať na aktuálne bezpečnostné hrozby. Vláda SR zároveň bude presadzovať aktualizáciu strategického zamerania činnosti civilného spravodajstva, s cieľom zabezpečiť vyššiu kompatibilitu výkonu spravodajskej činnosti so strategickými záujmami SR v oblasti vnútornej i vonkajšej bezpečnosti, jej zahraničnopolitickými a hospodárskymi záujmami.

Vláda SR posilní inštitucionálnu spoluprácu SIS ako všeobecnej bezpečnostnej a spravodajskej služby s PZ SR a ostatným zložkami bezpečnostného systému SR, vrátane technických a informačných podmienok vzájomnej spolupráce. SIS zároveň zabezpečí skvalitnenie využívania nástrojov spolupráce s partnerskými spravodajskými službami EÚ a NATO.

Vláda SR bude presadzovať väčšiu otvorenosť spravodajskej služby smerom k verejnosti, vrátane efektívnej parlamentnej kontroly jej činnosti, pri plnom rešpektovaní legitímnych záujmov SR na úseku ochrany utajovaných skutočností.

V tejto oblasti vláda SR podporí posilnenie kompetencií NBÚ, jej finančného zabezpečenia a zodpovednosti za ochranu všetkých sektorov kybernetického priestoru SR. Vláda SR vybuduje účinný systém detekcie a ochrany kybernetického priestoru SR, skvalitní a zrýchli schopnosť reakcie na incidenty, vytvorí moderné a efektívne formy spolupráce štátu s bezpečnostným i súkromným sektorom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä pri riešení bezpečnostných incidentov, výmene skúseností a vzdelávaní. Za dôležité považuje vláda SR aj zjednotenie rôznych existujúcich regulácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti pod spoločnú reguláciu, s cieľom znížiť komplexnosť legislatívy a zvýšiť kvalitu podnikateľského prostredia a verejného sektora.

Vláda SR si kladie za cieľ modernizovať systém ochrany utajovaných skutočností, postupy a procesy prispôsobiť v najvyššej možnej miere predpisom EÚ a NATO, zvyšovať kvalitu a efektivitu realizácie bezpečnostných previerok odstránením zákonných prekážok pri poskytovaní informácií potrebných pri výkone bezpečnostných previerok a prehodnotiť existujúce bezpečnostné riziká. Vláda SR bude presadzovať aktualizáciu právnych predpisov, s cieľom vytvoriť nové možnosti NBÚ na výkon bezpečnostných previerok, vrátane prehodnotenia kategórií oprávnených osôb s osobitným postavením, a inštitúcií, ktoré ich vykonávajú. Zároveň považuje vláda SR za dôležité posilniť opatrenia smerujúce k dôslednej ochrane informácií, ktorými NBÚ disponuje v procese výkonu bezpečnostných previerok."

RODINA

(strana 43)

„Vláda SR bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Preto sa vláda SR bude zasadzovať za:

 • ...
 • systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách a poskytnutie dostupnej právnej ochrany, opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, ako aj sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia.”

FINANČNÝ TRH

(strana 61)

„Vláda SR podporí zlepšovanie finančnej gramotnosti občanov s osobitným dôrazom na finančné vzdelávanie žiakov, študentov a pedagógov. Podporí tak nielen zodpovedné hospodárenie rodín, lepšie investičné rozhodnutia obyvateľov (vrátane dôchodkového sporenia), vyššiu ochranu zraniteľných skupín pred úžerou ale aj celkovú finančnú stabilitu na Slovensku.”

„Vláda SR zváži presunutie Finančnej spravodajskej jednotky pod Ministerstvo financií SR z dôvodu rastúcej dôležitosti v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Tiež sa bude usilovať o presun problematiky prania špinavých peňazí z Rady ministrov vnútra na Radu ministrov financií. Zriadi Úrad pre správu majetku za správu zaisteného a prepadnutého majetku v trestnoprávnom konaní, ale aj v konaní v oblasti daňovej, colnej a boji proti terorizmu.”

EFEKTÍVNE, TRANSPARENTNÉ A ZMYSLUPLNÉ VYUŽÍVANIE FONDOV EÚ

(strana 63)

Vláda SR s cieľom posilniť koordináciu, riadenie, kontrolu a vzájomnú spoluprácu orgánov zapojených do implementácie a s cieľom zabezpečiť zjednodušenie implementácie a zvýšenie efektívneho čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2021 – 2027 prijme nasledovné opatrenia:

 • ...
 • sprísni podmienky vo výzvach pre čerpanie EŠIF subjektom/osobám už pri vznesení obvinenia z vybraných správnych a trestných deliktov (vrátane všetkých spoločníkov a partnerov, ktorí sa uchádzajú o príspevok), tzn. podozrenia zo spáchania trestného činu (rozšíriť existujúce podmienky výzvy o ďalšie citlivé oblasti trestných činov), začatého konania pre porušenie pravidiel hospodárskej súťaže alebo konflikt záujmov.”

ŠPORT A MLÁDEŽ

(strana 76)

„Vláda SR posilní boj proti negatívnym javom v športe (doping, manipulácia športových súťaží, divácke násilie na športových podujatiach), vrátane aplikácie Medzinárodných dohovorov Rady Európy v tejto oblasti.”

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA A STAVEBNÍCTVO

(strana 86-87)

„Prioritou Vlády SR v oblasti výstavby bude aj za účasti odbornej verejnosti pripraviť a predložiť do Národnej rady SR v termíne najneskôr do októbra 2020 na schválenie nové stavebné predpisy zodpovedajúce potrebám 21. storočia so zreteľom na zjednodušenie a urýchlenie výstavby a v neposlednom rade nastolenia transparentnosti v tejto oblasti. Vláda SR pri tom zohľadní medzinárodné záväzky SR v zmysle európskej legislatívy v oblasti udržateľného využívania územia a participácie verejnosti. Dôležitú časť tohto úsilia predstavuje rekodifikácia stavebného práva ako časti občiansko-právnych vzťahov. Rekodifikácia musí motivovať všetkých zúčastnených aktérov na konštruktívnej vecnej participácii. Oblasť vymožiteľnosti práva na úseku vlastníckeho práva musí byť vyvažovaná právom na priaznivé životné prostredie. Vláda SR sa zároveň zaväzuje k plnej digitalizácii stavebného konania najneskôr do novembra 2021.

Vláda SR zabezpečí posilnenie významu územného plánovania s rozšírením povinnosti mať územný plán obce na všetky obce, skrátením procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a upresnením postupov pri ich obstarávaní a schvaľovaní. Taktiež vláda zabezpečí odbornú profesionalizáciu verejnej správy na úseku územného plánovania a v rámci zodpovednosti za územný rozvoj umožní obciam vyjadriť svoje požiadavky na rozvoj územia. Súčasne s tým prevedie výkon štátnej správy na iné subjekty tak, aby sa orgány územného plánovania mohli plne sústrediť na svoje kompetencie a súčasne sa tým štátna stavebná správa zefektívnila.

Nový zjednodušený rekodifikovaný proces musí súčasne zabezpečiť zefektívnenie prípravy a realizácie stavieb a investičných zámerov pri súčasnom rešpektovaní najmä legislatívy životného prostredia a inklúziu zúčastnených aktérov tak, aby boli motivovaní na konštruktívnu súčinnosť. Vláda SR zabezpečí transformáciu súčasnej stavebnej legislatívy tak, aby boli rešpektované a vyvažované záujmy všetkých zúčastnených aktérov a súčasne významne eliminuje byrokraciu.

Vláda SR vytvorí efektívne nástroje na posilnenie zodpovednosti osôb vo výstavbe za kvalitu stavieb a vytvorí podmienky pre zvýšenie analytickej, kontrolnej a dozornej činnosti štátu vo výstavbe. Zrušia sa stavebné úrady, naopak posilní sa pozícia špecializovaných okresných úradov pri analýze vplyvov a záujmov zúčastnených aktérov a posilnenia postavenia Slovenskej stavebnej inšpekcie pri kontrole v stavebníctve a rozhodovaní v rozporovom konaní. V ostatných častiach sa verejná správa ponechá na neštátnych subjektoch, akými sú napríklad územné samosprávy v oblasti územného plánovania, projektanti pri príprave a realizácii stavieb, ekologické spolky pri kontrole verejných záujmov na ochranu životného prostredia a ostatní dotknutí občiansko-právnymi prostriedkami. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné zefektívnenie procesu EIA a jeho nastavenie na medzinárodný štandard vyspelých krajín.

Príprava stavby sa sústredí do analytického procesu, v ktorom sa súčasne zistia vplyvy na životné prostredie, verejné záujmy sledované subjektami verejnej správy (územná samospráva na úseku územného plánovania, špecializovaná štátna správa na úseku im vymedzenom zákonom). Výsledkom bude dokument vplyvov a záujmov, ktoré je potrebné rešpektovať pri projekcii, realizácii a následnej prevádzke stavieb. Na základe spracovaného dokumentu vplyvov spracuje autorizovaný projektant projekt, ktorý sa musí zaoberať všetkými identifikovanými vplyvmi a záujmami. Projektant je už dnes subjektom, na ktorý štát preniesol časť zodpovednosti na úseku štátnej správy, táto kompetencia sa teda len posilní pri súčasnom zvýšení jeho zodpovednosti. Následne subjekty zúčastnené na dokumente vplyvov skontrolujú predložený projekt, pričom majú právo kvalifikovaného veta. Projektant má však možnosť dokázať opodstatnenosť svojho riešenia. Štát rozhoduje len v jedinom prípade, a to len o zistených rozporoch. Tým sa výrazne eliminuje možnosť obštrukcií, posilňuje sa pozícia všetkých aktérov a títo sú motivovaní k aktívnej a konštruktívnej súčinnosti.

Osobitne vo vzťahu k infraštruktúrnym projektom, ako aj projektom v záujme miest, obcí či samosprávnych krajov (turizmus, šport, školstvo, bývanie, kultúra ), bude vláda klásť dôraz na lepšiu prípravu projektov, účinné nástroje na vys

poriadanie vlastníckych práv k pozemkom – vrátane úpravy legislatívy týkajúcej sa rýchleho a efektívneho, no spravodlivého procesu vyvlastňovania - a na odstránenie legislatívnych a faktických prekážok, spomaľujúcich proces výstavby takýchto stavieb. Vláda SR zabezpečí kumulatívne úžitky z infraštruktúrnych projektov tým, že súčasne budú prvkami zelenej a sociálnej infraštruktúry.”

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENA KLÍMY

(strana 92)

„Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. K využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity, klímy a zásad trvalo udržateľného rozvoja.

Vláda SR sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia - lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien.

Medzi najväčšie environmentálne výzvy Slovenska patrí zlá kvalita ovzdušia, nízka miera recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočná ochrana vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov. Cieľom predkladaného programového vyhlásenia je dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia a podporiť prechod na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.”

„Na dosiahnutie lepšieho stavu životného prostredia je potrebná integrácia environmentálnych princípov aj do iných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a na zásade nadrezortného prístupu.”

„Na zabezpečenie efektívneho výkonu štátnej správy na okresných úradoch posilníme kontrolovateľnosť výkonu ochrany životného prostredia a zabezpečíme, aby MŽP SR malo reálny vplyv na kvalitu práce pracovníkov.

Vláda SR zváži zlúčenie odborov starostlivosti o životné prostredia s pozemkovo-lesnými odbormi.

Vláda SR sa zameria na vymáhateľnosť práva v životnom prostredí. Bude vykonaný audit fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov s cieľom posilniť výkonnosť rozhodovania a kontroly. Vláda SR zavedie dôsledné opatrenia pre elimináciu poškodzovania zložiek životného prostredia prostredníctvom „ENVIROpolície“.

Mohlo by vás zaujímať

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

2/2020 LIMITY PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM O POMOCI NA ODSTRÁNENIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH PANDÉMIOU

25.2.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

ESD konštatuje: Nemeckí prokurátori sú závislí od politiky, nie zákona – škandál

2.12.2021

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

25.9.2021

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

2.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021