corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Stavovské združenia prokurátorov vo vybraných štátoch - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

nedeľa, 11.10.2020|Posledná aktualizácia 8.8.2021 15:46
Autor: JUDr. Ladislav Hamran, JUDr. Peter Sepeši

Prinášame slovenskej odbornej i laickej verejnosti komparatívnu analýzu, ktorej predmetom záujmu je existencia, zloženie a postavenie stavovských samosprávnych združení a orgánov prokurátorov vo vybraných štátoch sveta.

Analýzu vypracoval na základe žiadosti prokurátora odboru legislatívy a ústavného práva (Peter Sepeši) pre potreby budúcich legislatívnych prác prokurátor JUDr. Ladislav Hamran, ktorý reprezentuje slovenských prokurátorov a Slovenskú republiku v Eurojuste, kde vykonáva funkciu predsedu.

Za spracovanie inšpiratívnej analýzy mu patrí poďakovanie a rešpekt slovenskej prokurátorskej obce.

"Na základe Vašej žiadosti zo dňa 2. júna 2020 o zabezpečenie informácií k existencii záujmových združení prokurátorov v jednotlivých štátoch Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ich pôsobnosti a právneho základu, som oslovil jednotlivé členské štáty EÚ, styčných prokurátorov tretích štátov so sídlom v Eurojuste, ako aj Medzinárodnú asociáciu prokurátorov, jedinú celosvetovú asociáciu prokurátorov združujúcu prokuratúry, asociácie prokurátorov ako aj individuálnych prokurátorov zo 177 krajín sveta.

Po analýze poskytnutých odpovedí možno konštatovať, že v krajinách EÚ profesijné združenia prokurátorov a štátnych zástupcov majú Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Združenia prokurátorov sú zriadené aj v mnohých nečlenských krajinách, z ktorých uvádzam tie, ktoré sú zastúpené v Eurojuste alebo sú členmi Medzinárodnej asociácie prokurátorov. Patria sem: Afganistan, Argentína, Bielorusko, Benin, Brazília, Južná Afrika, Guinea - Bissau, Kanada, Kolumbia, Kosovo, Kostarika, Moldavsko, Mali, Mongolsko, Mozambik, Paraguaj, Samoa, Srbsko, Spojené štáty americké, Taipej, Togo, Turecko a Ukrajina.

Stavovské združenia štátnych žalobcov z oslovených štátov neexistujú v Belgicku, na Cypre, v Estónsku, Chorvátsku, Gruzínsku, Malte, Nemecku, Poľsku a Rumunsku.

Získanými informáciami bola potvrdená pomerne vysoká variabilita pri zriaďovaní samosprávnych združení, avšak ich základný cieľ, ktorý bol identifikovaný ako ochrana profesionálnych záujmov prokurátorov, upevňovanie kolegiality formou rôznych kultúrnych, sociálnych a športových aktivít či výmena profesijných skúseností, zostal vo všetkých prípadoch zachovaný.

Vo viacerých členských štátoch si združenia vybudovali vysokú reputáciu, ktorá presahuje vzdelávacie, kultúrne či športové aktivity a umožňuje im aktívne vstupovať do legislatívneho procesu, disciplinárnych konaní či zaujímať stanoviská k personálnym otázkam (napr. Holandsko, Maďarsko, Portugalsko, Španielsko).

Spoločnou črtou týchto združení je skladba ich členskej základne. Takmer výhradne ide o prokurátorov, asistentov prokurátorov či právnych čakateľov. V Bulharsku a Lotyšsku môžu byť členmi aj prokurátori na dôchodku. Existujú však aj modely združujúce viaceré právnické profesie. Ako príklad možno uviesť Fínsko, kde Združenie fínskych právnikov združuje 16 000 predstaviteľov rôznych právnických profesií. V Taliansku a Holandsku pôsobia spoločné združenia sudcov a prokurátorov. Osobitosti systému common law sa odzrkadľujú v írskom modely, kde pôsobí Asociácia právnych zástupcov pred súdmi (tzv. barristrov), ktorej členmi môžu byť aj prokurátori.

Viaceré združenia vydávajú vlastné periodiká (napr. Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko, Litva, Srbsko či Rakúsko).

Za osobitnú zmienku stoja Estónsko a Malta. V Estónsku sa profesijné samosprávne združenie neosvedčilo a zaniklo, čo však môže súvisieť aj s malým počtom prokurátorov. V službách maltskej prokuratúry pôsobí celkovo 14 prokurátorov a tak vznik záujmovej organizácie prokurátorov sa nejaví byť potrebný.

Nižšie uvádzam úpravy vybraných štátov, ktoré podľa môjho názoru môžu slúžiť ako zdroj inšpirácie aj pre slovenských prokurátorov:

V Bulharsku od roku 1997 pôsobí Asociácia prokurátorov Bulharska. Združenie je dobrovoľným a nepolitickým združením aktívnych ako aj vyslúžených prokurátorov. Združenie má ambíciu zjednocovať prokurátorov zo všetkých zložiek prokuratúry, zvyšovať úroveň prokuratúry; rozvíjať ducha oddanosti k práci prokurátora, propagovať poslanie a úlohy prokuratúry v spoločnosti, dbať o sociálne postavenie prokurátorov, chrániť ich zákonné práva a záujmy či rozširovať medzinárodné vzťahy s cieľom rozvíjať porozumenie a spoluprácu medzi bulharskými prokurátormi a prokurátormi zo všetkých krajín a regiónov sveta. Ďalšie informácie sú dostupné na: http://ecocrime.bg/home/

Grécka asociácia prokurátorov je nezisková organizácia. Jej členovia sa snažia chrániť ústavné postavenie prokuratúry, propagovať jej úlohy v demokratickej spoločnosti a zabezpečiť primerané pracovné podmienky pre prokurátorov. Grécka asociácia prokurátorov navrhuje opatrenia na efektívnejšie vykonávanie spravodlivosti a potláčanie kriminality. Za osobitnú zmienku stojí sociálny aspekt činnosti združenia. Členovia zriadili osobitný fond na vzájomnú pomoc a solidaritu, z ktorého sa čerpajú prostriedky pri riešení mimoriadnych udalostí a finančných potrieb členov únie a ich rodín. Grécka asociácia je členom Medzinárodnej asociácie prokurátorov, ktorá v roku 2020 pripravovala celosvetovú konferenciu prokurátorov v Aténach.

Ďalšie informácie na http://enosieisaggeleon.gr/

Desiate výročie svojho vzniku pred nedávnom oslávilo Lotyšské združenie prokurátorov. Kladie si za cieľ zjednotiť prokurátorov, presadzovať ochranu duševných, profesijných a sociálno-materiálnych práv prokurátorov, posilniť profesionálnu nezávislosť prokurátorov, zvýšiť profesionalitu a kvalifikáciu prokurátorov a tak prehĺbiť dôveru verejnosti v prokurátorov. Združenie prokurátorov v tejto pobaltskej krajine sa zapája aj do legislatívnej činnosti; a to prípadnými podnetmi či návrhmi či priamo vypracovaním zákonov. Asociácia je založená na zásade rovnosti a je otvorená každému prokurátorovi. Riadiacimi orgánmi združenia sú zhromaždenie členov a predstavenstvo. Lotyšská asociácia prokurátorov má súčasnosti 59 členov.

Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.lpbiedriba.lv/parvalde

Prestížnym postavením a dlhou tradíciou sa pýši portugalské „Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP)“, čo v preklade znamená Únia prokurátorov ministerstva verejných vecí. Svoj pôvod má v Únii delegátov prokuratúry republiky, ktorá vznikla v roku 1974. V zakladajúcom štatúte si Únia za cieľ stanovila obhajovať sociálne a profesionálne záujmy prokurátorov. Dobrovoľne však rozvíja aj odborné vzdelávanie a iné kultúrne aktivity prokurátorov. V roku 2011 sa SMMP stala riadnym členom Medzinárodnej asociácie prokurátorov. Riadiacimi orgánmi sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. SMMP pravidelne organizuje prestížne kongresy za účasti najvýznamnejších domácich a zahraničných odborníkov a predstaviteľov akademickej obce. SMMP vždy, keď to považuje za relevantné, predkladá štúdie alebo stanoviská k legislatívnym iniciatívam v oblasti spravodlivosti. Od roku 1980 vydáva štvrťročne právny časopis, ktorého konkrétnymi cieľmi je prispieť k zlepšeniu súdneho systému, diskutovať o zákonoch a ich uplatňovaní a rozvíjať myšlienku spravodlivosti na európskej a medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.smmp.pt

V susednom Rakúsku existujú až tri rôzne združenia prokurátorov. Pre potreby tejto úlohy sa však zmienim iba o Asociácii rakúskych prokurátorov (www.staatsanwaelte.at), ktorá je neziskovou organizáciou založenou podľa občianskeho práva. Je vysoko rešpektovaná, avšak žiadne zákonné práva alebo privilégiá nemá. Pri výkone svojich zákonných povinností zastupujú členovia Výkonnej rady záujmy všetkých rakúskych prokurátorov, najmä voči Spolkovému ministerstvu spravodlivosti. Na tento účel združenie neustále komunikuje s kľúčovými orgánmi v oblasti spravodlivosti a politiky. Ich zástupcovia z celého Rakúska prispievajú svojimi odbornými znalosťami k procesu tvorby právnych noriem , a to v trestnoprávnych aj administratívnych veciach, a to cez vlastné inovatívne návrhy alebo odborné posudky. Je spoluvydavateľom justičných novín. Stále zložitejšie problémy a rýchlo sa meniaci právny systém si vyžadujú neustále vzdelávanie. Združenie preto pravidelne organizuje semináre o aktuálnych témach vrátane školení pre vedúcich pracovníkov prokuratúry.

V Slovinsku je vytvorené Združenie prokurátorov, členstvo je dobrovoľné, ale väčšina prokurátorov v ňom aktívne pôsobí. Z právneho hľadiska ide o „bežné“ združenie ako každá iná mimovládna organizácia. Riadi sa jeho rokovacím poriadkom prijatým zhromaždením jeho členov. Rada sa podľa svojich pravidiel snaží rozvíjať právnu kultúru, oživovať, posilňovať a rešpektovať tradičné právne hodnoty prokuratúry a iných súdnych orgánov, rešpektovať princípy právneho štátu a posilniť tolerantné a kolektívne vzťahy medzi členmi. Úlohou združenia je tiež posilniť a chrániť postavenie a dobré meno svojich členov.

Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.ddts.si/

V Španielsku, kde stavovské združenia prokurátorov majú dlhodobú tradíciu, pôsobí Združenie prokurátorov (http://asociaciondefiscales.es/), Progresívna únia prokurátorov (https://www.upfiscales.com/) a Profesijné a nezávislé združenie prokurátorov (https://www.apifiscales.es/). Najvýznamnejšie postavenie má Združenie prokurátorov, ktoré vzniklo v roku 1980 ako nepolitické profesijné združenie a jeho postavenie je zakotvené priamo v čl. 127 Ústavy z roku 1978. Spolu so Združením sudcov a Národným kolégiom tajomníkov tvorí Konfederáciu profesionálnych združení súdnictva. Medzi jeho hlavné ciele patrí najmä podporovať nezávislosť prokurátorov, zlepšovať výkon spravodlivosti, propagovať poslanie a funkciu prokuratúry a chrániť záujmy a profesijné práva prokurátorov. Združenie má svoje nezastupiteľné miesto aj v konaní o vypracovaní opatrení, ktoré ovplyvňujú prokuratúru a výkon práv prokurátorov.

Na záver sa zmienim o profesijných združeniach, ktoré veľmi úspešne pôsobia u našich susedov – v Čechách a Maďarsku.

Únia štátnych zástupcov Českej republiky je dobrovoľné, stavovské a nepolitické združenie štátnych zástupcov a právnych čakateľov. Cieľom únie prokurátorov je napomáhať plneniu úloh štátneho zastupiteľstva ako špecifického štátneho orgánu nesúceho zodpovednosť za ochranu demokratickej spoločnosti, občanov a všetkých ďalších subjektov pred trestnými činmi. Zmyslom činnosti Únie prokurátorov je posilňovanie všetkých princípov a opatrení smerujúcich k maximálnej zákonnosti v rozhodovaní prokurátorov bez ohľadu na akékoľvek neoprávnené vnútorné či vonkajšie vplyvy. Únia sa podieľa na profesionálnej príprave a ďalšom zvyšovaní odbornosti štátnych zástupcov a právnych čakateľov. Únia obhajuje materiálne a sociálne záujmy prokurátorov a právnych čakateľov a spolupracuje s medzinárodnými stavovskými organizáciami, najmä pri získavaní zahraničných skúseností. Únia informuje o práci prokurátorov a sústavy prokuratúry s cieľom objasňovať verejnosti fungovanie a význam činnosti štátneho zástupcu pri eliminovaní kriminality a v ďalšej pôsobnosti danej zákonom.

Viac na: https://www.uniesz.cz/

Národná asociácia prokurátorov Maďarska (http://www.ugyeszek.hu/) je reprezentatívna mimovládna organizácia zastupujúca záujmy prokurátorov, ktorá bola založená v roku 1990. Asociácia nadväzuje na pôvodnú, ktorá svoju činnosť vykonávala v období medzi 1907 a 1949. Najvyšším riadiacim orgánom je predsedníctvo. Ďalšími zložkami organizačnej štruktúry sú výbory (etický, dozorný, medzinárodný), zhromaždenie delegátov, riadiaci výbor a 23 oddielov na úrovni žúp a hlavného mesta. Asociácia svoju činnosť vykonáva v oblasti kultúry (organizuje výlety, návštevy múzeí a divadiel, rodinné dni, súťaže a výstavy tvorivých prác), vzdelávania (okrem iného organizuje súťaže v riešení právnych problémov), medzinárodných vzťahov (je členom Medzinárodnej asociácie prokurátorov), športu (okrem národných a medzinárodných športových podujatí organizuje aj súťaže vo varení), svojim členom poskytuje sociálnu podporu a pomoc. Zhromaždenie delegátov udeľuje cenu Ferenca Finkeya za vynikajúcu prácu vykonanú v mene združenia. Cena sa udeľuje nielen maďarským, ale aj zahraničným prokurátorom. Asociácia od roku 1993 vydáva vedecko – odborný časopis, dvojmesačník.

Informácie o profesijných združeniach prokurátorov, sudcov či právnikov nájdete aj na stránkach:

Fínsko: https://www.lakimiesliitto.fi/in-english/

Írsko: http://www.icba.ie/

Holandsko: https://nvvr.org/english

Srbsko: https://en.uts.org.rs/

Švajčiarsko: https://www.ssk-cps.ch/

Taliansko: https://www.associazionemagistrati.it/

Ukrajina: https://www.gp.gov.ua/ua/prof_op

Verím, že aj tieto informácie podporia vznik záujmového združenia prokurátorov Slovenska.

S úctou,

JUDr. Ladislav Hamran


A aký je stav na Slovensku?

Na Slovensku je predstaviteľom samosprávy prokurátorov

  1. zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry a prokurátorská rada generálnej prokuratúry,
  2. zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry a prokurátorská rada krajskej prokuratúry,
  3. Rada prokurátorov SR.

Rada prokurátorov SR je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov s celoštátnou pôsobnosťou (bez vlastnej právnej subjektivity), ktorý je zriadený zákonom. 

Úlohou Rady prokurátorov SR je iniciatívne zabezpečovať a chrániť práva a oprávnené záujmy prokurátorov a koordinovať činnosť prokurátorských rád. Pri plnení úloh, ktoré im zveruje zákon, reprezentujú záujmy prokurátorov. 

Rada prokurátorov SR pozostáva z 9 členov - 8 predsedov krajských prokurátorských rád a predseda prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry SR), ktorých volia príslušné zhromaždenia prokurátorov. Zoznam členov Rady prokurátorov je dostupný na stránke GP SR.

Postavenie a kompetencie zhromaždení prokurátorov, Rady prokurátorov SR a prokurátorských rád upravuje zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry najmä v § 218 až 227a.

S členstvom v prokurátorskej rade t. j. aj v Rade prokurátorov SR je nezlučiteľná funkcia

  • generálneho prokurátora, námestníka generálneho prokurátora,
  • špeciálneho prokurátora, zástupcu špeciálneho prokurátora,
  • krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora,
  • okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora. 
Ambícia Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024

Podľa Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra” (strana 12):

„Vláda SR zároveň presadí otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní nastaví podľa vzoru Súdnej rady.

Táto úloha vlády SR korešponduje s odporúčaniami Benátskej komisie (viď strana 15 Správy Benátskej komisie o európskych štandardoch týkajúcich sa nezávislosti súdneho systému: Prokuratúra prijatých Benátskou komisiou na jej 85. plenárnom zasadnutí v Benátkach 17. - 18. decembra 2010).

Vyššie uvedená funkčná inkompatibilita vedúcich prokurátorov s členstvom v prokurátorských radách a teda aj v Rade prokurátorov SR je však jedným z dôvodov, pre ktoré z Rady prokurátorov SR nie je možné jednoduchým doplnením kompetencií a externých členov z akademickej obce, ako aj z členov nominovaných zákonodarnou mocou a výkonnou mocou vytvoriť pre prokuratúru obdobný orgán ako je Súdna rada SR.

Bude preto potrebné vytvoriť úplne nový orgán, ktorým by mohla byť napríklad „Rada prokuratúry SR”, do ktorej budú môcť byť ustanovení (zvolení, menovaní) aj vyššie uvedení vedúci prokurátori.

Pre stavovské aktivity prokurátorov je tu Prokurátorské fórum UčPS

Na Slovensku zatiaľ neexistuje osobitné občianske združenie, ktoré by zastrešovalo stavovské aktivity prokurátorov. Na uskutočnenie odborných, športových a spoločenských aktivít prokurátorov vytvára priestor Prokurátorské fórum ako autonómna organizačná zložka bez právnej subjektivity vytvorená v rámci občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť o.z., ktoré píše svoju históriu od roku 2009.

V UčPS dlhodobo pôsobia aj viacerí prokurátori či už v oblasti odbornej najmä publikačnej (publikovanie odborných príspevkov na stránke www.ucps.sk a v odbornom časopise Magister Officiorum vrátane jeho redakčnej rady) alebo aj v oblasti organizačnej pri organizovaní 11 ročníkov Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (pôvodný názov turnaja bol "Memoriál Milana Hanzela").

Budúcnosť a prínos Prokurátorského fóra pre slovenskú spoločnosť ale aj pre samotných prokurátorov budú determinované záujmom uvedomelých tvorivých prokurátorov o prezentáciu ich znalosti a skúsenosti, či budú mať záujem navrhovať a uskutočniť rôzne komunitné aktivity alebo sa zapojiť do tradičných odborných a športovo-spoločenských aktivít Prokurátorského fóra, ktoré boli v rámci UčPS dlhodobo uskutočňované aj v spolupráci s prokurátormi.

JUDr. Ladislav Hamran, JUDr. Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

Jozef Čentéš: Nechápem, prečo vznikol takýto nový trestný poriadok

30.4.2024

K problematike procesných účinkov rozhodnutia o vylúčení policajta a k otázke dozorových oprávnení prokurátora v tejto záležitosti

16.1.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - STAVOVSKÉ ZDRUŽENIA PROKURÁTOROV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - RADY PROKURATÚRY V EURÓPE (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

25.9.2021

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Postavenie verejnej žaloby v krajinách Európskej únie

4.6.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

2.5.2021