corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

utorok, 23.06.2020|Posledná aktualizácia 25.11.2020 15:18
Autor: Peter Sepeši

Prinášame našim čitateľom i širokej odbornej i laickej verejnosti informácie o obsadení pozície generálneho prokurátora v európskych štátoch získané v máji 2020 od kolegov v EUROJUSTe, ako aj z webového sídla Úradu generálneho prokurátora (Veľká Británia) a iných webovských stránok (napr. Wikipédia a pod.). Ako referenčný prístup pri úprave pravidiel voľby generálneho prokurátora a rozšírení okruhu kandidátov môže poslúžiť aj Európska prokuratúra, ktorá sa zriaďuje práve v tomto období. Čo si myslíte mohol by sa stať hlavným európskym prokurátorom notár, exekútor alebo advokát? Prípadne právnik s 15 ročnou praxou bez odbornej justičnej skúšky alebo inej obdobnej skúšky ?

Prinášame informácie, ktoré by mali napomôcť k tomu, aby sme ako štát na konci dňa na základe dosiahnutého poznania mohli schváliť pravidlá voľby generálneho prokurátora, ktoré budú zodpovedať rozumnému usporiadaniu veci.

Vo všeobecnej časti dôvodovej správy k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý podala skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 18. mája 2020 (parlamentná tlač 108) sa uvádza:

"V rámci praxe členských štátov možno konštatovať, že generálni prokurátori v piatich členských štátoch nikdy pred nastúpením na svoju pozíciu nepôsobili v prokuratúre. Sedem generálnych prokurátorov v členských štátoch bezprostredne pred nástupom do funkcie generálneho prokurátora nepôsobilo na prokuratúre. Najčastejším prostredím, z ktorého pochádzajú generálni prokurátori v týchto členských štátoch, je justícia (Holandsko, Cyperská republika, Litva, Bulharsko, Švédsko), za ktorou nasleduje exekutíva (Poľsko) a služba v medzinárodných organizáciách (Česká republika). Obdobná situácia je aj v Spojenom kráľovstve, kde aktuálna generálna prokurátorka (Attorney General) a predchádzajúci generálny prokurátor nikdy pred nástupom do funkcie nepôsobili v prokuratúre, ale pôsobili ako advokáti."

Návrh zákona s dôvodovou správou je dostupný na stránke Národnej rady SR - TU


Podľa informácií získaných v máji 2020 od kolegov v EUROJUSTe je situácia na európskych prokuratúrach a štátnych zastupiteľstvách nasledovná:

HOLANDSKO  holandskú prokuratúru riadi kolektívny orgán – Rada generálnych prokurátorov pozostávajúci zo 4 členov. V súčasnosti sú 3 členovia prokurátori, ktorí aj pôsobili na prokuratúre. Jeden člen, ktorý má na starosti financie, IT a ľudské zdroje nie je prokurátorom, ale expertom na uvedené oblasti. V minulosti skutočne boli na čele Rady generálnych prokurátorov aj prokurátori, ktorí predtým v rezorte prokuratúry nepôsobili. V rokoch 2005-2011 to bol Harm Brouwer, ktorý bol pred vymenovaním sudcom, v rokoch 1999-2005 Joan de Wijkerslooth bol zástupcom štátu v právnych sporoch a sudca či v rokoch 1995-1998 Arthur Docters van Leeuwen, ktorý pôsobil na čele spravodajskej služby.

CYPRUS – Costas Clerides je na čele prokuratúry od roku 2013 a skutočne bol pred vymenovaním sudcom najvyššieho súdu.

LITVA Evaldas Pašilis pôsobil pred vymenovaním ako sudca.

BULHARSKO – súčasný generálny prokurátor Ivan Gešev je bývalý námestník generálneho prokurátora, ide o kariérneho prokurátora. Jeho predchodca Satir Cacarov pôsobil pred vymenovaním ako sudca. Cacarov skončil v roku 2019.

ŠVÉDSKO – Petra Lundh je od 2018 generálnou prokurátorkou, predtým pôsobila na rôznych stupňoch švédskeho súdneho systému. Bola členkou rôznych vyšetrovacích komisií, vyšetrujúcich najväčšie politické škandály.

POĽSKO minister spravodlivosti je súčasne generálny prokurátor. Fakticky prokuratúru riadi národný prokurátor, ktorý je prokurátorom. V minulosti však pôsobil aj mimo rezort prokuratúry ako riaditeľ spravodajskej služby.

ČESKO – najvyšší štátny zástupca bol pred vyslaním do Eurojustu štátny zástupca (prokurátor) medzinárodného odboru Najvyššieho štátneho zastupiteľstva ČR a toto postavenie mal počas celej doby jeho vyslania do Eurojustu.

VEĽKÁ BRITÁNIA – nie je členským štátom EU a ide o úplne odlišný právny systém

Generálny prokurátor vo Veľkej Británii:

Principiálny rozdiel je v tom, že generálny prokurátor v Anglicku sa považuje za najvyššieho právneho poradcu Koruny.

Historicky sa táto funkcia objavuje v 13. storočí, kedy pre účely zastupovania záujmov Kráľa bol "najatý" na tieto služby profesionálny advokát (attorney) a v 15. storočí bola osoba zastávajúca túto funkciu vyzvaná, aby poskytovala "právne poradenstvo" Snemovni Lordov.

V 17. storočí sa táto funkcia stala "oficiálnou" v tom zmysle, že anglický GP bol oficiálnym zástupcom Koruny v sporoch (v tom čase menej poradcom), čo sa zmenilo začiatkom 20. storočia (a vtedy začína byť generálny prokurátor viac poradcom ako zástupcom v rámci sporov/konaní).

V súčasnosti spadajú pod generálneho prokurátora obe tieto agendy ako relatívne samostatné útvary/úrady: samotná "prokuratúra" (Crown Prosecution Service) tak ako ju vnímame my (obžaloby...) a Služby vládneho právneho poradenstva (Government Legal Service). Okrem toho spadajú pod GP ďalšie útvary-úrady.

Generálny prokurátor v Anglicku teda radí napr. aj ministerstvám, ministrom (v právnych veciach). Jeho zástupca je "Solicitor General".  

Britský model je pritom dosť kritizovaný práve z dôvodu, že môžu byť vážne pochybnosti o nezávislosti generálneho prokurátora vzhľadom na proces kreovania - viď článok vo Financial Times zo 17.2.2020, ktorý je dostupný na internete TU:
https://www.ft.com/content/ae633fc8-4f19-11ea-95a0-43d18ec715f5

Encyklopédia Britannica dokonca uvádza, že advokát, ktorý zastáva funkciu generálneho prokurátora a "Koruna je jeho jediným klientom", je vnímaný ako "leader of the legal profession" (https://www.britannica.com/topic/attorney-general

Zodpovednosť generálneho prokurátora

Generálny prokurátor je hlavným právnym poradcom koruny a má niekoľko nezávislých funkcií vo verejnom záujme, ako aj dohliada na útvary/oddelenia právnych zástupcov. Sú to tieto:

 • Prokuratúra Koruny
 • Úrad pre závažné podvody
 • Inšpektorát štátnej prokuratúry jej Veličenstva
 • Právne oddelenie vlády

Medzi ďalšie zodpovednosti generálneho prokurátora patrí

 • vystupuje ako hlavný právny poradca v otázkach týkajúcich sa práva EÚ a medzinárodného práva, ľudských práv a decentralizácie
 • predloženie neprimerane miernych trestov odvolaciemu súdu
 • začatie konania pre pohŕdanie súdom
 • zasahovanie do určitých konaní na ochranu charitatívnych organizácií
 • riešenie právnych otázok týkajúcich sa vládnych zákonov
 • právne aspekty všetkých významných medzinárodných a domácich sporov týkajúcich sa vlády

Generálny prokurátor má tiež samostatný úrad generálneho advokáta pre Severné Írsko. Generálny advokát pre Škótsko má osobitnú zodpovednosť za záležitosti škótskeho práva.

Súčasný držiteľ funkcie generálneho prokurátora:

Rt Hon Suella Braverman QC MP

Suella Braverman bola vymenovaná 13. februára 2020 za generálneho prokurátora.

Predtým bola od januára do novembra 2018 štátnou tajomníčkou parlamentu na Ministerstve pre vystúpenie z Európskej únie. V máji 2015 bola Suella zvolená za konzervatívnu poslankyňu pre Fareham.

Vzdelanie

Suella študovala na Heathfield School v Londýne a študovala právo na Queens 'College v Cambridge. Získala titul magistra práva na univerzite v Paríži 1 v Pantheone-Sorbonne a získala titul New York Attorney.

Kariéra

V roku 2005 bola podaná do advokátskej komory a špecializovala sa na verejné právo a súdne preskúmanie. V rokoch 2010 - 2015 bola členkou štátnej pokladnice. Obhajovala ministerstvo vnútra v prípadoch prisťahovalectva, výbor pre podmienečné prepustenie pred výzvami väzňov a ministerstvo obrany v záležitostiach týkajúcich sa zranení utrpených v boji.

Čo robí Úrad generálneho prokurátora

Úrad generálneho prokurátora (AGO) poskytuje právne poradenstvo a podporu generálnemu prokurátorovi a generálnemu advokátovi (právnici), ktorí poskytujú právne poradenstvo vláde. AGO pomáha právnikom pri výkone iných povinností vo verejnom záujme, napríklad pri posudzovaní príliš nízkych trestov.

AGO je ministerské oddelenie, ktoré podporujú 4 agentúry a verejné orgány

Ne-ministerské útvary

 • Štátna prokuratúra
 • Právne oddelenie vlády
 • Úrad pre závažné podvody

Ostatné

 • Inšpektorát štátnej prokuratúry HM

Čo sa týka Európskej prokuratúry proces jej zriadenia je upravený nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71)

Podľa čl. 14 ods. 2 nariadenia:

"2.  Hlavný európsky prokurátor sa vyberá z uchádzačov:

a) ktorí sú aktívnymi členmi prokuratúr alebo súdnictva členských štátov;

b) ktorých nezávislosť je nespochybniteľná;

c) ktorí majú kvalifikáciu požadovanú na obsadenie najvyšších prokurátorských alebo sudcovských funkcií vo svojich členských štátoch a relevantné praktické skúsenosti z vnútroštátnych právnych systémov, finančného vyšetrovania a medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach alebo ktorí boli európskymi prokurátormi, a

d) ktorí majú dostatočné riadiace skúsenosti a dostatočnú kvalifikáciu pre túto funkciu."

Mohlo by vás zaujímať

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Postavenie verejnej žaloby v krajinách Európskej únie

4.6.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

2.5.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021