corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

streda, 09.09.2020|Posledná aktualizácia 11.10.2020 12:01
Autor: Peter Sepeši

Včera (8.9.2020) bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 241/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 8.9.2020.

Zákonom č. 241/2020 Z.z. boli zmenené a doplnené tieto zákony:

 • čl. I - Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
 • čl. II - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
 • čl. III - Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čl. IV - Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

Legislatívny proces v Národnej rade SR pred vrátením zákona prezidentkou SR:
(parlamentná tlač 108): 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=108

Legislatívny proces v Národnej rade SR po vrátením zákona prezidentkou SR:
(parlamentná tlač 183): 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=183

V zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre boli vykonané tieto zmeny:

Zmena podmienok na vymenovanie za generálneho prokurátora (§ 7 ods. 3)

Za generálneho prokurátora bude môcť byť vymenovaná osoba, ktorá bude spĺňať tieto podmienky:

 1. je občanom Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady,
  Podľa § 3 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách Národnej rady Slovenskej republiky:
  Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie je vo výkone trestu odňatia slobody a nenastala u neho prekážka vo výkone práva voliť podľa § 2 ods. 2 písm. c).”, pričom § 2 ods. 2 písm. c) ustanovuje ako prekážku vo výkone práva voliť „pozbavenie spôsobilosti na právne úkony”.
 2. dosiahla vek 40 rokov,
 3. má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
  Nové znenie § 7 ods. 5 písm. c) druhého bodu zákona č. 153/2001 Z.z. túto podmienku dopĺňa pravidlom, podľa ktorého „ak uchádzač o funkciu generálneho prokurátora získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo”.
 4. je najmenej 15 rokov činná v právnickom povolaní,
 5. je bezúhonná,
  Podľa nového znenia § 7 ods. 7 veta prvá zákona č. 153/2001 Z.z.:
  Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený.“.
 6. posledné dva roky pred vymenovaním nevykonávala funkciu
 7. prezidenta Slovenskej republiky,
 8. poslanca národnej rady,
 9. poslanca Európskeho parlamentu,
 10. člena vlády,
 11. predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,
 12. štátneho tajomníka,
 13. verejného ochrancu práv,
 14. generálneho tajomníka služobného úradu,
 15. predsedu samosprávneho kraja,
 16. primátora alebo starostu.
 17. jej morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať.

Splnenie uvedených podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.

Rozšírenie subjektov oprávnených navrhnúť kandidáta na generálneho prokurátora (§ 7 ods. 4)

Návrh na voľbu jedného kandidáta na generálneho prokurátora budú môcť Národnej rade SR podať tieto subjekty:

 • poslanec národnej rady, (zákonodárna moc)
 • minister spravodlivosti Slovenskej republiky, (výkonná moc)
 • verejný ochranca práv, (nezávislý ústavný orgán sui generis volený NR SR)
 • Rada prokurátorov Slovenskej republiky, (najvyšší výkonným orgánom samosprávy prokurátorov)
 • profesijná organizácia právnikov, (organizácie zastupujúce jednotlivé právnické povolania)
 • právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. (akademická a vedecká obec)

Náležitosti a listiny dokladujúce splnenie podmienok kandidatúry (§ 7 ods. 5)

Ustanovuje formálne náležitosti, ktoré musí obsahovať návrh kandidáta na generálneho prokurátora vrátane listín, ktoré majú byť k návrhu pripojené, preukazujúcich, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora spĺňa podmienky na vymenovanie za generálneho prokurátora.

Formálnymi obsahovými náležitosťami návrhu sú:

 • označenie navrhovateľa,
 • predmet návrhu,
 • listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora spĺňa podmienky na vymenovanie za generálneho prokurátora,
 • dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.

Ako listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora spĺňa podmienky na vymenovanie za generálneho prokurátora je potrebné predložiť:

 • originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo originál alebo úradne overenú kópiu uznaného dokladu o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaného zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač o funkciu generálneho prokurátora získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
 • doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní,
 • vyhlásenie uchádzača o funkciu generálneho prokurátora, že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia, a ak je, vyhlásenie, že pred zložením sľubu sa vzdá členstva v politickej strane alebo politickom hnutí,
 • vyhlásenie uchádzača o funkciu generálneho prokurátora, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej je nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, a ak vykonáva, vyhlásenie, že ešte pred zložením sľubu sa vzdá takejto funkcie alebo činnosti,

Povinné odôvodnenie a povinné prílohy návrhu - motivačný list a koncepcia (§ 7 ods. 6)

Ustanovuje sa, že návrh na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora musí byť odôvodnený (rozsah ani iné kritéria, ktoré by odôvodnenie návrhu malo spĺňať zákon neustanovuje, t.j. bude vecou navrhovateľa, aby svoj návrh zdôvodnil čo najlepšie, aby aj tým podporil možnosť úspešnosti nim navrhnutého kandidáta).

Prílohami návhru musia byť motivačný list a koncepcia riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry, ktoré vypracuje osoba navrhovaná na kandidáta na generálneho prokurátora.

Z týchto podkladov bude možné pomerne dobre posúdiť mieru poznania kandidáta o fungovaní prokuratúry Slovenskej republiky a jej pôsobnosti vrátane oprávnení generálneho prokurátora, ako aj smerovanie, ktoré by prokuratúra dostala v prípade zvolenia a vymenovania kandidáta za generálneho prokurátora.

Status generálneho prokurátora po uplynutí funkčného obdobia (§ 7 ods. 10)

Dopĺňa sa pravidlo, podľa ktorého „Ak je za generálneho prokurátora vymenovaná osoba, ktorá nie je v čase vymenovania prokurátorom, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry; po uplynutí funkčného obdobia generálneho prokurátora alebo zániku výkonu funkcie generálneho prokurátora zostáva prokurátorom generálnej prokuratúry.”

Vyžiadanie stanoviska Rady prokurátorov prezidentom pred odvolaním generálneho prokurátora (§ 8 ods. 4)

Do § 8 ods. 4 bolo doplnené pravidlo, podľa ktorého „Prezident si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora z funkcie môže vyžiadať stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktoré Rada prokurátorov Slovenskej republiky predloží prezidentovi v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska.”.

Zastupovanie generálneho prokurátora prvým námestníkom generálneho prokurátora

Zákon č. 241/2020 Z. z. nezmenil rozsah ani pravidlá zastupovania generálneho prokurátora prvým námestníkom generálneho prokurátora, ktoré sú ustanovené v § 9 zákona č. 153/2001 Z.z.

V zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky boli vykonané tieto zmeny:

Doplnenie kompetencií ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR (§ 59)

Do pôsobnosti ústavnoprávneho výboru podľa § 59 písm d) sa doplnila kompetencia prerokúvať a odporúčať národnej rade aj

 • návrh na kandidáta na generálneho prokurátora a
 • návrh na kandidáta na špeciálneho prokurátora.


Zrušenie tajnej voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu (§ 115 ods. 2)

Na základe zmeny ustanovenia § 115 ods. 2 voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu už nebude “tajná” zo zákona ale “verejná”. Tajnú voľbu/hlasovanie si však poslanci Národnej rady SR môžu schváliť „ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov bez rozpravy uznesie národná rada” (§ 39 ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z.)

Odpovedanie kandidáta na otázky v ústavnoprávnom výbore už nebude možnosťou ale povinnosťou (§ 116a ods. 3 a 125 ods. 3)

Pri vypočutí kandidátov na sudcov ústavného súdu (§ 116a ods. 3), kandidátov na generálneho prokurátora alebo kandidát na špeciálneho prokurátora (§ 125 ods. 3) bude kandidát povinný odpovedať na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru a prezidenta republiky, prípadne jeho zástupcu.

Podávanie návrhov kandidátov na generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora (§ 123 ods. 1)

Podľa nového znenia § 123 ods.1 zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. sa návrhy kandidátov na generálneho prokurátora podávajú ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR, ktorý ich predloží so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady. Následne predseda národnej rady navrhne zaradenie voľby kandidáta na generálneho prokurátora a voľby kandidáta na špeciálneho prokurátora na najbližšiu schôdzu národnej rady.“.

Pravidlá voľby kandidáta navrhnutého na vymenovanie za generálneho prokurátora (§ 123 ods. 2 a 3)

Kandidáta na vymenovanie generálneho prokurátora navrhuje prezidentovi republiky národná rada. Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Ak opakovaná voľba nie je úspešná vykonajú sa nové voľby (§ 123 ods. 4 a 5)

Ak kandidát na generálneho prokurátora alebo špeciálny prokurátor nebol zvolený (žiadny z navrhnutých kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov), vykoná sa opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní kandidátí, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov viacerých kandidátov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní kandidáti, ktorí tento počet hlasov získali.

Ak kandidát na vymenovanie generálneho prokurátora nebol zvolený ani v opakovanej voľbe, vykonajú sa nové voľby. Zákonná úprava nevylučuje neúspešnych kandidátov z možnosti kandidovať aj v novej voľbe.

Doplnenie právnej úpravy odvolávania špeciálneho prokurátora (§ 124 ods. 1 a 2)

Návrh na odvolanie špeciálneho prokurátora (rovnako ako pri generálnom prokurátorovi) môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho so svojím stanoviskom predloží predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady navrhne návrh na odvolanie so stanoviskom ústavnoprávneho výboru na program najbližšej schôdze národnej rady. Špeciálnemu prokurátorovi (rovnako ako generálnemu prokurátorovi) musí byť umožnené vyjadriť sa o návrhu na jeho odvolanie.

Návrh na odvolanie špeciálneho prokurátora bude schválený (rovnako ako pri generálnom prokurátorovi), ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Zmena procesu voľby kandidáta na generálneho prokurátora a voľby kandidáta na špeciálneho prokurátora v Národnej rade SR (§ 125)

Proces voľby kandidáta na generálneho prokurátora a návrhu kandidáta na voľbu špeciálneho prokurátora je upravený obdobne ako pri voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu (§ 116a zákona NR SR č. 350/1996 Z.z.)

Vyhlásenie voľby a základné súčasti návrhu (§ 125 ods. 1)

Voľbu kandidáta na generálneho prokurátora a voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora vyhlasuje predseda národnej rady, ktorý zároveň uvedie náležitosti vyžadované pre kandidáta na generálneho prokurátora a pre kandidáta na špeciálneho prokurátora.

Súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora a návrhu kandidáta na voľbu špeciálneho prokurátora je aj životopis, ktorý obsahuje

 • prehľad doterajšej právnej praxe,
 • výsledky vedeckej, publikačnej, pedagogickej, justičnej alebo inej právnej odbornej činnosti.
 • k návrhu sa pripojí aj súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov.

Táto úprava v zákone NR SR č. 350/1996 Z. z. (§ 125 ods. 1) obsahuje iba základné náležitostí, súčasti a prílohy návrhu kandidáta na generálneho prokurátora a návrhu kandidáta na voľbu špeciálneho prokurátora, ktoré sú doplnené v prípade voľby kandidáta generálneho prokurátora o ďalšie náležitosti, súčasti a prílohy ustanovené v § 7 ods. 5 a 6 zákona č. 153/2001 Z. z. a v prípade voľby špeciálneho prokurátora v § 24a ods. 4 a 5 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

Na podanie perfektného návrhu kandidáta tak musia byť predložené:

 • návrh oprávneného subjektu, ktorý musí byť odôvodnený
 • listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora spĺňa podmienky na vymenovanie za generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora
  - pri špeciálnom prokurátorovi sa oproti generálnemu prokurátorovi vyžaduje navyše aj „originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej zloženie odbornej justičnej skúšky alebo advokátskej skúšky,” a „originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné”
 • životopis kandidáta
 • motivačný list
 • koncepcia riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry (iba pri kandidátovi na generálneho prokurátora)
 • súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov

Návrhy kandidátov prerokuje ústavnoprávny výbor verejne (§ 125 ods. 2)

Ústavnoprávny výbor prerokuje návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora alebo návrhy na voľbu kandidátov na špeciálneho prokurátora na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi na generálneho prokurátora a kandidátovi na špeciálneho prokurátora vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov.

Priebeh schôdze ústavnoprávneho výboru k prerokovaniu návrhov kandidátov (§ 125 ods. 3)

Na schôdzu ústavnoprávneho výboru, na ktorej sa prerokúvajú návrhy kandidátov na generálneho prokurátora alebo návrhy kandidátov na špeciálneho prokurátora pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov a prezidenta.

Prezidenta môže na schôdzi ústavnoprávneho výboru zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta SR, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. So súhlasom výboru môže vystúpiť splnomocnený pracovník Kancelárie prezidenta SR.
Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä

 • dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu generálneho prokurátora alebo o funkciu špeciálneho prokurátora,
 • svoje pracovné skúsenosti,
 • publikačnú činnosť,
 • účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a
 • najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky.

Po svojom úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát na generálneho prokurátora alebo kandidát na špeciálneho prokurátora odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru a prezidenta, prípadne jeho zástupcu.

Rozhodnutie ústavnoprávneho výboru o splnení podmienok vyžadovaných na výkon funkcie (§ 125 ods. 4)

Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor rozhodne o tom, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu vyžadované na výkon funkcie generálneho prokurátora alebo na výkon funkcie špeciálneho prokurátora. Tieto podmienky sú upravené v § 7 zákona č. 153/2001 Z. z. (pre generálneho prokurátora), respektíve v § 24a zákona č. 154/2001 Z. z. (pre špeciálneho prokurátora).

Zverejňovanie materiálov - návrhov, ich súčastí a príloh (§ 125 ods. 5)

Materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora alebo na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora, zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle najmenej 20 dní pred schôdzou ústavnoprávneho výboru, na ktorej sa prerokujú návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora alebo na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora; niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.

Audiovizuálny prenos zo schôdze ústavnoprávneho výboru (§ 125 ods. 6)

Zo schôdze ústavnoprávneho výboru, na ktorej sa prerokúvajú návrhy kandidátov na generálneho prokurátora alebo návrhy kandidátov na špeciálneho prokurátora uskutočňuje kancelária Národnej rade SR verejne dostupný audiovizuálny prenos.

V zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli vykonané tieto zmeny:

Doplnenie dôvodu prerušenia výkonu funkcie sudcu a obmedzenie sudcu po zániku výkonu funkcie (§ 24 ods. 1 a 7)

Na základe doplnenej právnej úpravy sa výkon funkcie sudcu prerušuje aj dňom, keď sa sudca stal generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom. Touto zmenou sa vytvorili podmienky na to, aby sa generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom mohol stať aj sudca, ktorého výkon funkcie sudcu bude počas obdobia výkonu funkcie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora prerušený. Takýto sudca sa po dobu jedného roka od skončenia prerušenia výkonu funkcie sudcu nemôže uchádzať o funkciu predsedu súdu alebo podpredsedu súdu.

Zánikom funkcie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora prerušenie výkonu funkcie sudcu skončí a aktivuje sa výkon funkcie sudcu. Zároveň sa však generálny prokurátor pri zániku funkcie stáva zo zákona prokurátorom generálnej prokuratúry (§ 7 ods. 10 zákona č. 153/2001 Z.z.).

Posudzovanie času výkonu funkcie sudcu a započíteľnej praxe počas prerušenia výkonu funkcie sudcu (§ 62 a § 82 ods. 2)

Obdobie výkonu funkcie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora, počas ktorého je výkon funkcie sudcu prerušený,

 • sa posudzuje ako čas výkonu funkcie sudcu a
 • započítava sa do času praxe rozhodujúcej na zaradenie príslušného platového stupňa (započítateľná prax sudcu).

V zákone č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry boli vykonané tieto zmeny:

Nový spôsob vzniku služobného pomeru prokurátora (§ 6 ods. 1)

Do právnej úpravy sa dopĺňa, vzhľadom na rozšírenie okruhu kandidátov na vymenovanie za generálneho prokurátora aj na neprokurátorov, aj nový spôsob vzniku služobného pomeru prokurátora - zložením sľubu generálneho prokurátora podľa § 10 ods. 7 zákona č. 153/2001 Z.z. Osoba, ktorá nie je v čase vymenovania za generálneho prokurátora prokurátorom, sa stáva dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry.

Výnimka z pravidiel pre funkčný postup prokurátorov (§ 20 ods. 2)

Vzhľadom na ustanovenie možnosti, aby sa prokurátorom generálnej prokuratúry stal generálny prokurátor, ktorý nebol pred vymenovaním a zložením sľubu prokurátorom sa takáto situácia upravuje ako výnimka z ustanovených pravidiel pre funkčný postup prokurátorov na prokuratúru vyššieho stupňa, ktoré takúto možnosť nepripúšťali.

Zmena pravidiel navrhovania a voľby špeciálneho prokurátora (§ 24a ods. 1 až 9)

Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva národná rada.

Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu špeciálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým špeciálnym prokurátorom.

Tá istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.

Zmena podmienok na zvolenie špeciálneho prokurátora (§ 24a ods. 2)

Za špeciálneho prokurátora môže byť zvolená osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

 • občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady,
 • dosiahol vek 40 rokov,
 • má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
 • je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní,
 • má odbornú justičnú skúšku, (kandidát na generálneho prokurátora ju nemusí mať!!!)
 • je bezúhonný,
 • posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu a jeho morálne vlastnosti a
 • doterajší život dávajú záruku, že funkciu špeciálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať.

Splnenie týchto podmienok overuje príslušný (ústavnoprávny) výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na zvolenie na základe návrhu, jeho súčastí a príloh, ktoré sú ustanovené v § 24a ods. 4 a 5.

Subjekty oprávnené navrhnúť kandidáta na špeciálneho prokurátora (§ 24a ods. 3)

Okruh subjektov oprávnených navrhnúť kandidáta na špeciálneho prokurátora je rovnaký ako pri navrhovaní kandidátov na generálneho prokurátora.

Návrh na voľbu jedného kandidáta na špeciálneho prokurátora budú môcť Národnej rade SR podať tieto subjekty:

 • poslanec národnej rady, (zákonodárna moc)
 • minister spravodlivosti Slovenskej republiky, (výkonná moc)
 • verejný ochranca práv, (nezávislý ústavný orgán sui generis volený NR SR)
 • Rada prokurátorov Slovenskej republiky, (najvyšší výkonným orgánom samosprávy prokurátorov)
 • profesijná organizácia právnikov, (organizácie zastupujúce jednotlivé právnické povolania)
 • právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. (akademická a vedecká obec)

Oproti návrhu kandidáta na generálneho prokurátora sa k návrhu kandidáta na špeciálneho prokurátora musia pripojiť navyše aj

 • originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej zloženie odbornej justičnej skúšky alebo advokátskej skúšky a
 • originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.

Prílohou návrhu, ktorý musí byť odôvodnený rovnako ako aj pri navrhovaní kandidáta na generálneho prokurátora, musí byť aj motivačný list osoby navrhovanej na kandidáta na špeciálneho prokurátora

Naopak na rozdiel od návrhu kandidáta na generálneho prokurátora pri návrhu kandidáta na špeciálneho prokurátora nie je súčasťou návrhu kandidáta koncepcia riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry, ktorú vypracúva iba osoba navrhovaná na kandidáta na generálneho prokurátora.

Bezúhonnosť špeciálneho prokurátora je upravená rovnako ako bezúhonnosť generálneho prokurátora.

Sľub špeciálneho prokurátora (§ 24a ods. 7 až 9)

Špeciálny prokurátor skladá do rúk predsedu národnej rady tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a presadzovať a upevňovať zákonnosť.“.

Zložením sľubu sa špeciálny prokurátor ujíma výkonu funkcie.

Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok neplatnosť zvolenia za špeciálneho prokurátora.

Ak je za špeciálneho prokurátora zvolený prokurátor inej prokuratúry ako generálnej prokuratúry alebo neprokurátor (§ 24a ods. 9)

Ak je za špeciálneho prokurátora zvolený prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry.

Ak je za špeciálneho prokurátora zvolená osoba, ktorá nie je v čase zvolenia prokurátorom, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry.

Po uplynutí funkčného obdobia špeciálneho prokurátora alebo zániku výkonu funkcie špeciálneho prokurátora zostáva taká osoba prokurátorom generálnej prokuratúry.

Zmena pravidiel vymenúvania do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24a ods. 10 až 12)

Vedúcich prokurátorov (okrem špeciálneho prokurátora, ktorého volí národná rada) a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry vymenúva do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor na základe výberového konania na návrh špeciálneho prokurátora a po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov.

Za vedúceho prokurátora a za prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť vymenovaný iba prokurátor generálnej prokuratúry.

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o vymenovaní do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.

Ak rada prokurátorov odmietne udeliť súhlas na vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúr alebo do funkcie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, uskutoční sa nové výberové konanie.

Zánik výkonu funkcie špeciálneho prokurátora (§ 24aa ods. 1)

Výkon funkcie špeciálneho prokurátora sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia (7 rokov).

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie špeciálneho prokurátora len

a) vzdaním sa funkcie,

b) odvolaním z funkcie, (dôvody sú ustanovené v § 24aa ods. 3)

c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Vzdanie sa funkcie špeciálneho prokurátora(§ 24aa ods. 2)

Špeciálny prokurátor sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením národnej rade.

Výkon funkcie špeciálneho prokurátora v takom prípade zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie špeciálneho prokurátora o jeho vzdaní sa funkcie doručené národnej rade.

Národná rada sa so špeciálnym prokurátorom môžu dohodnúť aj na skoršom dni zániku výkonu funkcie špeciálneho prokurátora.

Odvolanie špeciálneho prokurátora z funkcie (§ 24aa ods. 3)

Národná rada odvolá (obligatórne) špeciálneho prokurátora, ak špeciálny prokurátor

 • bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právnych úkonoch,
 • stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
 • bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
 • stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
 • začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
 • nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,
 • spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie špeciálneho prokurátora,
 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Národná rada si pred hlasovaním o odvolaní špeciálneho prokurátora z funkcie vyžiada stanovisko rady prokurátorov a generálneho prokurátora, ktoré rada prokurátorov a generálny prokurátor predložia národnej rade v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia uznesenia národnej rady, ktorým žiada o vydanie stanoviska.

Kto sa môže prihlásiť do výberového konania na funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24b)

Do výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora a na funkciu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry sa môže prihlásiť

 • prokurátor generálnej prokuratúry,
 • prokurátor inej prokuratúry, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na generálnu prokuratúru ustanovené v § 10 ods. 6,
  „Na generálnu prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň desať rokov započítateľnej praxe (§ 97), z toho aspoň sedem rokov výkonu funkcie prokurátora.”
  „(5) Na prokuratúru vyššieho stupňa možno prokurátora preložiť len na základe výberového konania a v súlade so zásadami funkčného postupu prokurátorov schválenými generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. Na výberové konanie na prokuratúru vyššieho stupňa sa použijú ustanovenia
  § 21 a 21a.”
 • štátny občan Slovenskej republiky, ak spĺňa
 • predpoklady na vymenovanie podľa § 6 a
 • najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta alebo bol najmenej desať rokov činný v právnickom povolaní.
  Týmto sa ustanovila možnosť, aby sa do výberového konania na funkciu v úrade špeciálnej prokuratúry prihlásil aj neprokurátor.

Pravidlá výberového konania (§ 24b ods. 2)

Na výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora a na funkciu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a na výberovú komisiu sa primerane použijú ustanovenia § 21 a § 21a upravujúce výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora (na funkciu vedúceho prokurátora alebo na funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa).

Ak je do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry vymenovaný prokurátor inej prokuratúry ako generálnej prokuratúry alebo neprokurátor (§ 24b ods. 3 a 4)

Pred vymenovaním prokurátora inej ako generálnej prokuratúry do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na generálnu prokuratúru, generálny prokurátor takého prokurátora preloží na generálnu prokuratúru, ak spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.

Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno preložiť iba prokurátora, ktorý má platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.

Ak je za prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.

Mohlo by vás zaujímať

Jozef Čentéš: Nechápem, prečo vznikol takýto nový trestný poriadok

30.4.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

K problematike procesných účinkov rozhodnutia o vylúčení policajta a k otázke dozorových oprávnení prokurátora v tejto záležitosti

16.1.2024

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 14.1.2024

13.1.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 8.10.2022

9.10.2022

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - STAVOVSKÉ ZDRUŽENIA PROKURÁTOROV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - RADY PROKURATÚRY V EURÓPE (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

25.9.2021

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021