logologo_small

Národné športové zväzy - pozor na zmeny v súťažiach prijímané v dôsledku krízy COVID 19

sobota, 27.06.2020|Posledná aktualizácia 28.6.2020 00:04
Autor: Peter Sepeši

V súčasnom období niektoré národné športové zväzy reagujú úpravami pravidiel pripravovaných budúcich súťaží na dopady krízy COVID 19 a to na nedokončené súťaže súťažného ročníka 2019 / 2020, prípadne na zrušené súťaže v roku 2020.

Rovnako ako v prípade zmien uskutočňovaných v štátnej legislatíve aj tu je potrebné dôsledne rozlišovať, ktoré zmeny súvisia s dopadmi krízy COVID 19 ako zásahu vyššej moci a ktoré zmeny sú už mimo tohto rámca. A tiež, ktoré orgány zväzu sú oprávnené o jednotlivých typoch zmien rozhodnúť.

Mnohé úpravy pripravovaných súťaži sezóny 2020 / 2021 sa robia z dôvodu zásahu vyššej moci do minulého súťažného ročníka – pandémiu COVID 19 nepochybne je primerané považovať za zásah vyššej moci.

V záujme ochrany integrity súťaží ako aj v záujme udržania spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov je pri týchto úpravách súťaží nevyhnutné, aby NŠZ dôsledne dbal na dodržanie jednak ustanovení vlastných stanov NŠZ ako aj Zákona o športe.

Je veľmi dôležité úpravy súťaží starostlivo pripraviť a urobiť ich na znalostnom základe spočívajúcom v preskúmaní predpisov NŠZ upravujúcich kompetencie a postup orgánov NŠZ v prípadoch zásahov vyššej moci, ako aj ustanovení Zákona o športe upravujúcich zmenu pravidiel súťaží a osobitne reorganizáciu súťaží.

Treba mať jasno v tom, či ide o dočasnú úpravu súťaží alebo o reorganizáciu súťaže?

Je potrebné, najlepšie v spolupráci s kontrolórom NŠZ a právnikom zväzu, otestovať zvažované športovo-technické rozhodnutia o zmenách súťaží reagujúce na dopady krízy COVID 19 a urobiť si jasno v tom, či navrhované zmeny v súťažiach majú charakter dočasnej úpravy súťaží v dôsledku dopadov krízy pandémie COVID 19 (na nasledujúcu súťažnú sezónu) alebo či sa už nejedná o také zmeny v súťažiach, ktoré nie sú len dočasnej povahy a teda napĺňajú znaky reorganizácie súťaží.

Schvaľovanie reorganizácie súťaže predstavuje vážny zásah do systému súťaženia, preto musí mať presne stanovené pravidlá v stanovách NŠZ v súlade s požiadavkami Zákona o športe a podľa tejto úpravy musí NŠZ i postupovať (ak si chce NŠZ zachovať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a teda prijímať štátne prostriedky).

Reorganizácia súťaží nie je opatrením dočasnej povahy a určite ju nemožno považovať (či už vedome alebo nevedome) za dočasné opatrenie vykonané v dôsledku zásahu vyššej moci - krízy COVID 19, ktoré v mnohých zväzoch schvaľuje "iba" výkonný orgán (a teda nie najvyšší zastupiteľský orgán zväzu). 

Podľa § 22 ods. 1 písm. b) Zákona o športe o reorganizácii súťaží musí rozhodovať najvyšší orgán národného športového zväzu (konferencia, kongres, snem, valné zhromaždenie, členská schôdza a pod.) a to kvalifikovanou väčšinou hlasov. Kvalifikovanú väčšinu si každý NŠZ upraví vo svojich stanovách autonómne.

A čo sa môže stať, ak národný športový zväz vykoná pri riešeni dopadov opatrení COVID 19 také úpravy súťaži, ktoré sú ich reorganizáciou ?

1. Ak by boli zmeny, ktoré sú reorganizáciou súťaží, schválené najvyšším orgánom NŠZ požadovanou kvalifikovanou väčšinou, boli by dodržané stanovy NŠZ a najmä Zákon o športe a z pohľadu udržania podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov by bolo zrejme všetko v poriadku.

2. Ak by však zmeny, ktoré sú reorganizáciou súťaží, boli schválené iným ako najvyšším orgánom NŠZ, napríklad rozhodnutím predsedu/prezidenta NŠZ, výkonného výboru, rady, predsedníctva alebo iného výkonného orgánu NŠZ znamenalo by to zrejme pre NŠZ vážny problém.

Ak by o reorganizácii súťaží (aj napriek úprave v stanovách NŠZ a zákone o športe) rozhodol "len" výkonný orgán NŠZ, takéto rozhodnutie by bolo zrejme posúdené "nulitné", nakoľko by bolo vydané a schválené bez akéhokoľvek právneho základu a to z dôvodu absencie úpravy oprávnenia výkonného orgánu NŠZ rozhodnúť o reorganizácii súťaží v stanovách NŠZ.

Také rozhodnutie by zároveň bolo v rozpore s vyššie spomenutým § 22 ods. 1 písm. b) Zákona o športe, podľa ktorého o reorganizácii súťaží musí rozhodovať najvyšší orgán NŠZ (konferencia, kongres, snem, valné zhromaždenie, členská schôdza a pod.) kvalifikovanou väčšinou.

Následok porušenia § 22 ods. 1 zákona o športe ? ... strata štátnych prostriedkov  

Pre poskytovanie štátnych prostriedkov je kľúčové, aby NŠZ alebo aj iná športová organizácia ako ich prijímateľ nestratili spôsobilosť prijímateľa štátnych prostriedkov.

Podľa § 66 ods. 5 Zákona o športe "Športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 alebo podľa osobitného predpisu."

Na základe § 66 ods. 2 písm. b) Zákona o športe by právnym následkom porušenia ustanovenia § 22 Zákona o športe /t.j. vrátane § 22 ods. 1 písm. b)/, bola strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov pre NŠZ a to priamo zo zákona na základe § 66 ods. 5 Zákona o športe.

Národné športové zväzy a ich funkcionári musia konať zodpovedne ...

Strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov by pre dotknutý NŠZ znamenala zastavenie poskytovania všetkých prostriedkov pre NŠZ zo štátneho rozpočtu - dotácie na projekty aj budúce splátky príspevku uznanému športu (§ 65 ods. 2 a § 66 ods. 1 Zákona o športe), ktorý predstavuje kľúčový príjem pre národné športové zväzy (často aj viac ako 80% celkových príjmov NŠZ).

A z toho dôvodu by bolo zo strany NŠZ krajne nezodpovedné pri úpravách súťaží v dôsledku zásahu vyššej moci (kríza COVID 19) neurobiť si jasno v tom, o čom sa rozhoduje a ktorý orgán NŠZ je o tom oprávnený rozhodnúť a to 1) či je navrhovaná zmena v súťažiach iba dočasnou úpravou súťaží, o ktorej môže rozhodnúť výkonný orgán NŠZ alebo 2) ide o reorganizáciou súťaží, o ktorej musí rozhodovať najvyšší orgán NŠZ kvalifikovanou väčšinou. Alebo sa nebodaj spoliehať na to, že "nulitné rozhodnutie" výkonného orgánu NŠZ, ktoré má charakter reorganizácie súťaže, nikto z členov NŠZ nenapadne alebo, že naň nepoukáže iný subjekt.

To by následne znamenalo vážne dopady na financovanie všetkých členov NŠZ zo štátnych prostriedkov, čomu má pomôcť predísť aj tento odborný článok.


Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021