logologo_small

Vyjadrenie UčPS k žiadosti o opravu

pondelok, 19.03.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: UčPS tím

K príspevku "Kto môže byť prijímateľom príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe" bola zaslaná žiadosť o opravu zverejnených informácií, na ktorú bolo vypracované nasledujúce vyjadrenie. 

Časť textu vyjadrenia bola doplnená priamo do uvedeného príspevku. Vyjadrenie v anonymizovanej forme je publikované za účelom otvorenia diskusie o filozofii športu zdravotne znevýhodnených športovcov a jeho financovania na Slovensku.

Vážený pán X,

hneď úvodom našej odpovede by sme si dovolili uviesť a súčasne zdôrazniť skutočnosť, že náš odborný príspevok formou odpovede na obdržanú otázku[1] nebol namierený voči žiadnemu konkrétnemu športovcovi, vrátane pána/pani Y a v prípade v príspevku uvedených športovcov ide o čisto náhodilý výber pre dokumentovanie obsahu a hlavnej idey príspevku, ktorý bol založený na analýze platnej právnej úpravy a zverejnených kritérií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "ministerstvo školstva") pre zaraďovanie športovcov do top tímu (pozn. dovoľujeme si rozporovať Vami uvádzané, že by išlo o úvahu).

Za ďalšie považujeme za vhodné až nutné zdôrazniť, že nespochybňujeme právo na šport zdravotne znevýhodnených športovcov, jeho oveľa väčšiu náročnosť prípravy a už vôbec nie prípadne dosiahnuté úspechy týchto športovcov.

Ide nám však principiálne o dodržiavanie pravidiel pri poskytovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Na základe analýz právnych predpisov, kritérií, usmernení a iných materiálov poukazujeme na ich nedodržiavanie alebo chybnú aplikáciu. A preto by sme uvítali, ak by ste predmetný príspevok vnímali v tomto kontexte.

Všetko uvedené však neznamená, že vo vzťahu k zdravotne znevýhodneným športovcom nemáme predstavy a potreby lepšieho systémového riešenia financovania ich športovej činnosti a prípravy ako aj celospoločenského významu vytvárania podmienok pre vykonávanie športu týmito športovcami.

Ako aj bolo uvedené v príspevku a myslíme si, že to z jeho obsahu bolo dostatočne zrejmé, pri analýze, a teda následne v časti vyhodnotenia toho, za aké výsledky mali športovci (pozn. a to sa netýka len zdravotne znevýhodnených športovcov) pridelené finančné príspevky Top tímu na rok 2018, sme vychádzali z verejne dohľadateľných údajov publikovaných na stránkach medzinárodných športových organizácií, nakoľko samo ministerstvo školstva nesprístupnilo informácie, na základe akých výsledkov zaradilo športovcov do zoznamu športovcov Top tímu a či sú tieto výsledky v súlade so zverejnenými kritériami. Súčasne sme poukázali na potrebu dôsledne preskúmať a overiť správnosť zaradenia športovcov do zoznamu športovcov Top tímu a dodržanie kritérií pri poskytovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Vo viacerých postulátoch príspevku bolo zdôrazňované, že dostupné informácie a poznatky vyvolávajú otázky a pochybnosti, ktoré je potrebné overiť s jediným cieľom, a to dosiahnuť zákonnosť použitia štátnych prostriedkov; v žiadnom prípade nie so zámerom poškodiť záujmy športovcov, vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov a už vôbec nie pán/pani Y. Jedným z konštatovaní bol i záver, že Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2018 sa javia byť mimo rámca zákona a navyše, že ministerstvo školstva zrejme ani tieto kritéria dôsledne nedodržiava (pozn. s dovetkom, že bez väčšej transparentnosti údajov je overenie dodržania kritérií veľmi obtiažne pre nás, pre Vás, pre celú športovú verejnosť).

V prípade pána/pani Y ste nám práve vo Vašej odpovedi poskytli veľmi cennú informáciu, ktorá nebola nikde dostupná, a síce, s akým výsledkom bol/a pán/pani Y zaradený/á do návrhu Top tímu pre rok 2018. Táto informácia nám však potvrdila náš záver (minimálne v časti týkajúcej sa zaradenia pána/pani Y).

Chceme Vám dať do pozornosti, že na základe skutočností uvedených v predmetnom príspevku podložených analýzou príslušných ustanovení Zákona o športe v spojení s analýzou Kritérií pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov Top tímu v roku 2018 sa javí, že pán/pani Y nemá byť zaradený/á do Top tímu pre rok 2018 ani na základe Vami uvedeného výsledku dosiahnutého X. miesta z Majstrovstiev sveta v roku 20XX v ....

Ak by aj bolo možné pripustiť, že do zoznamu športovcov Top tímu môžu byť zaradení aj zdravotne znevýhodnení športovci (podľa nášho názoru to však podľa účinného znenia zákona nie je možné), aj v takomto prípade by sa v zozname športovcov Top tímu podľa kritérií ministerstva školstva mohli/mali ocitnúť len športovci za výsledky dosiahnuté na PH, ZPH, DH, ZDH.

Preto boli v príspevku (museli byť) uvádzané výsledky iba z PH, ZPH, DH, ZDH, čo v prípade pána/pani Y je práve výsledok X. miesto na PH 2016, pri ktorom však nebola splnená druhá podmienka vyžadovaná Kritériami pre rok 2018, ale rovnako tak táto podmienka bola obsahom Kritérií pre rok 2017, a teda potom rovnako pre príspevok vo výške X,- € pridelený pre minulý rok 2017 platí tá istá výhrada ako v prípade výsledku pre rok 2018 (nie je splnená podmienka umiestnenia v prvej polovici štartového poľa).

Zopakujeme a zdôraznime, že za výsledok dosiahnutý na Vami spomínaných Majstrovstvách sveta v roku 20XX v ... ani podľa pôvodne zverejnených Kritérií pre rok 2018 "(pozn. pôvodné Kritéria pre rok 2018 boli medzičasom stiahnuté z webovej stránky ministerstva školstva a rovnako tak aj zverejnený zoznam športovcov)" nie je možné považovať ako relevantný pre zaradenie do zoznamu športovcov Top tímu pre rok 2018, a teda ani pre pridelenie finančného príspevku vo výške X,- €.

V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti tabuľky č.1, ktoré sú (boli) obsahom Kritérií pre oba roky 2017 a 2018 a súčasne bod 6 a bod 8 písm. a) Kritérií 2017, resp. bod 5 a bod 7 písm. a) Kritérií 2018, kde sa presne uvádzajú podujatia, z ktorých sa berú do úvahy dosiahnuté výsledky a nimi sú len a len výsledky z podujatí PH, ZPH, DH, ZDH. To sú pravidlá, ktoré určilo ministerstvo školstva.

Druhá časť Vášho listu, kde podrobnejšie popisujete spôsob športovej prípravy, ale najmä určité špecifiká Vášho parašportu v podobe potreby rankingového umiestnenia, obmedzenia celkového počtu účastníkov s ich následným delením ešte do viacerých podkategórií (nehovoriac o tom, že každý iný parašport to môže mať určené úplne odlišne) sú veľmi dobrým príkladom a dokonca podkladom k tak prepotrebnej analýze potrieb zdravotne znevýhodnených športovcov a ich financovania a sú rovnako dôkazom nášho presvedčenia spočívajúceho v tom, že sa pravidlá, rozumej Kritériá určené pre bežných elitných športovcov, nedajú aplikovať a teda logicky ani nemali byť aplikované na šport zdravotne znevýhodnených športovcov a naopak Kritéria zdravotne znevýhodnených športovcov nemôžu byť aplikovateľné na elitných športovcov.

Pre pracovnú skupinu, ktorá pripravovala návrh zákona o športe, je šport zdravotne znevýhodnených dôležitý sociálny, integračný a motivačný program, ktorý má byť stabilne finančne pokrytý bez ohľadu na to, či výsledkom športovania zdravotne znevýhodnených sú svetové umiestnenia na významných súťažiach alebo nie.

Pre slovenskú spoločnosť je podstatné, aby sa čo najviac ľudí zo skupiny zdravotne postihnutých zapojilo do súťaží, nie iba elitného športu, ale najmä na úrovni športu pre všetkých a aby bolo pre nich kvalitne pripravených súťaží čo najviac.

Aj preto sme do zákona o športe navrhli pre šport zdravotne znevýhodnených zákonom garantovaných 3,5 % prostriedkov z Národného programu rozvoja športu ročne bez ohľadu na dosiahnuté športové výsledky.

Okrem futbalu a hokeja (s čím systémovo pracovná skupina nesúhlasí), žiadny národný športový zväz nemá garantovanú ročnú výšku príspevku zo štátneho rozpočtu. Všetci ostatní musia preukázať popularitu, úspešnosť a členskú základňu mládeže do 23 rokov svojho športu a iba na základe týchto parametrov dostanú zväzy príspevok od štátu v adekvátnej výške, ktorá sa každý rok mení.

Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne znevýhodnených športovcov sme vedome a zámerne zvýhodnili financovanie športu zdravotne znevýhodnených športovcov oproti športom zastrešeným národnými športovými zväzmi, pretože jeho financovanie má byť primárne založené na inom princípe - princípe sociálnom, a nie výsledkovom.

Samozrejme, že ak zdravotne znevýhodnený športovec dosiahne mimoriadny výsledok, môže dostať a zaslúži si mimoriadnu odmenu, športový úspech zdravotne znevýhodneného športovca však nemá byť predpokladom či podmienkou systémového financovania jeho prípravy, ako je to nastavené pri elitných športovcoch Top tímu bez zdravotného postihnutia.

Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne znevýhodnených sme vyjadrili to, že financovanie športu zdravotne znevýhodnených nemá byť podmienené dosahovaním športových výsledkov a nemá byť porovnávané so športom športovcov bez zdravotného znevýhodnenia, pretože to je neporovnateľné, čo len potvrdzujú aj Vami uvedené skutočnosti o špecifikách vykonávania športu vo Vašom prípade.

A preto záverom nášho listu si dovoľujeme vysloviť presvedčenie, že aj na podklade podobných odborných príspevkov, na ktorý ste tak citlivo a celkom pochopiteľne zareagovali, príslušné subjekty pristúpia k vecnej diskusii a hľadaniu lepších a najmä systémových riešení financovania športovej činnosti a prípravy zdravotne znevýhodnených športovcov, ktoré si vyžaduje osobitný prístup a nepostačuje (je neprimerané) bez ďalšieho aplikovať pravidlá platné pre elitných športovcov bez zdravotného znevýhodnenia. Práve do týchto procesov treba prizvať ľudí a odborníkov ako ste Vy a ktorí na základe nadobudnutých skúseností môžu posunúť riešenia smerom k tým, pokiaľ možno čo najvyváženejším a najefektívnejším.

Napriek tomu, že z obsahu odpovede na nastolenú otázku, ktorou sme sa zaoberali v našom odbornom príspevku zo 4.2.2018 (analyzovali sme stav a verejne dostupné informácie k tomuto dňu), je podľa nášho názoru zrejmé, že nedostatky, na ktoré sme narazili vrátane netransparentnosti zverejnenia údajov potrebných na overenie správnosti rozdelenia štátnych prostriedkov športovcom Top tímu, nevytýkame zdravotne znevýhodneným športovcom, ktorý boli alebo majú byť prijímateľmi príspevku, ale orgánom štátu, ktoré sú zodpovedné za zákonný resp. správny postup, na zvýraznenie tohto cieľa do nášho príspevku doplníme a zvýraznime vetu:

"Považujeme za potrebné uviesť a zdôrazniť, že za naznačené zistenia o možných pochybeniach v súvislosti s poskytnutím príspevku športovcom Top tímu, ako aj za ich prešetrenie a prípadne odstránenie, nie sú zodpovední vyššie uvádzaní zdravotne znevýhodnení športovci (ani v príspevku náhodne vymenovaní športovci), ale pracovníci ministerstva školstva, ktorí majú s odbornou starostlivosťou zabezpečiť, aby pri rozdeľovaní štátnych prostriedkov (aj) prostredníctvom príspevku športovcom Top tímu bol dodržaný zákon o športe, ako aj ministerstvom školstva určené Kritériá.

Ak po odbornej diskusii prevládne názor, že v nich upravené pravidlá nie sú vyvážené / vyhovujúce, bude potrebné ich zmeniť novelou zákona o športe, prípadne zmenou Kritérií ministerstva školstva.".

S úctou a pozdravom

UčPS tím


Poznámky pod čiarou:
  1. UčPS tím; "Kto môže byť prijímateľom príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe"; odborný príspevok zverejnený 4.2.2018 na stránke UčPS: http://www.ucps.sk/Kto_moze_byt_prijimatelom_prispevku_na_narodny_sportovy_projekt ^
UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 alebo ďalšie vylepšenie vzorca

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

2 výkladyPodľa dôvodovej správy k Zákonuvyhotovujú všetky šport.organizácie, ktoré majú príjem z verejných prostriedkovvyhotovovať výročnú správu podľa Zákona o účtovníctve majú len účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom

23.10.2019 | PETER KAČINEC

§ 9 Hospodárenie športovej organizácieOtázka: Sú tieto efekty zamýšľané? Alebo ste o uvedenej súčinnosti nevedeli a bude sa korigovať? Alebo je niekde vo výklade chyba? Ak áno, čo z toho neplatí?Ak by totiž cieľom bol efekt 1, ide o obdobu daňových licencií, akurát bez stanovenia ich minimálnej výšky. Pri efekte 2 by som sa stavil, že zamýšľaný nebol - veď sa predsa bavíme o organizáciách založených za iným účelom než podnikanie. Nemôže ich iným predpisom štát nútiť podnikať.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Žiadosť o usmernenie - písomnú odpoveď ohľadom povinnosti auditu za rok 2015 v športovom zväze v zmysle zákona o športe: § 9 odst. 4. Rozumieme povinnosti auditu účtovnej závierky a auditu výročnej správy za rok 2016. Naša otázka znie či je zväz povinný mať audit účtovníctva za rok 2015, keď zákon o športe je v platnosti od 1.1.2016 a v § 9 nie sú žiadne odvolávky na prechodné ustanovenia, ktoré by jednoznačne prikazovali povinnosť auditu spätne za rok 2015.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Veta "Členské príspevky sú príjmom športovej organizácie oslobodeným od dane z príjmov." platí len za predpokladu, že na tieto členské príspevky myslia Stanovy OZ (§ 13 ods. 2 písm. b), čo nie je pre všetky OZ samozrejmosť, a tie ktoré si to "nepostrážia" v stanovách, tým sa členské príspevky zdaňujú - §12 ods. 2.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne, pokiaľ je študent? Ako je to s prihlásením do sociálnej poisťovne?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Chcel by som sa spýtať, či mi neviete povedať, ako je to s účtovným rokom pre športové organizácie. Zákon o športe v paragrafe 9 ods. 3 hovorí: Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.Podľa daňových predpisov však účtovné obdobie nemusí korešpondovať s kalendárnym rokom. Drvivá väčšina športových klubov je nastavená v rámci svojich rozpočtov na sezóny, napríklad od júla do júna, preto sa mi zdá trochu kontraproduktívne to ustanovenie Zákona o športe. Každopádne, chcel by som sa spýtať, či si môže športová organizácia nejakým spôsobom nastaviť účtovné obdobie mimo kalendárneho roka.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzatvorenom medzi s.r.o. a odborníkom v športe?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Od 1.1.2018 platí zmena v zákone o dani z príjmov, ktorou sa u príležitostného príjmu do 500.- € zmenilo oslobodenie od dani, ak je daňovník v nejakom zmluvnom vžťahu. Platí toto aj pre dobrovoľníkov a ich príjem za stratu času podľa zákona o športe?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ , ING. IVAN GREGUŠKA

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS