corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Generálna prokuratúra spúšťa legislatívny proces k novele zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov

piatok, 05.06.2020|Posledná aktualizácia 6.6.2020 11:09
Autor: JUDr. Peter Sepeši | ID článku: 33607

Generálna prokuratúra dnes (v piatok 5.6.2020) zverejnila na portále SLOV-Lex predbežnú informáciu č. PI/2020/96 o pripravovanom právnom predpise - Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrh zákona vypracovala participatívnym spôsobom štrnásťčlenná expertná pracovná skupina vymenovaná generálnym prokurátorom v auguste 2019 zložená zo zástupcov orgánov, ktoré sú súčasťou výkonnej moci (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti), súdnej moci (Súdna rada Slovenskej republiky), tretieho sektora (zástupkyne VIA IURIS), zástupcov Rady prokuratúry Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry.

TEXT predbežnej informácie zverejnenej 5.6.2020 na portáli SLOV-Lex pod č. PI/2020/96

TEXT predbežnej informácie zverejnený na SLOV-Lexe: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/96

Návrh zákona bude zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie vo štvrtok 11.6.2020.


PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA

podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.         Pripravovaný právny predpis:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 153/2001 Z. z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 120/1993 Z. z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 350/1996 Z. z.) a zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 154/2001 Z. z.).

2.         Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom predloženého návrhu zákona je splnenie legislatívnych úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 (časť 4.2 Prokuratúra), ku ktorému sa v celom rozsahu prihlásila v roku 2018 aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy v zákone č. 153/2001 Z. z. je rozšíriť okruh kvalifikovaných subjektov a inštitúcií oprávnených podať návrh kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Zároveň sa zavádza možnosť, aby do procesu voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora boli predložení aj traja kandidáti na základe výsledku hlasovania prokurátorov na zhromaždeniach prokurátorov.

Cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy v zákone č. 120/1993 Z. z. je primerané zosúladenie výšky platu a funkčného príplatku generálneho prokurátora Slovenskej republiky s výškou platov a funkčných príplatkov vedúcich prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ako aj najvyšších funkcionárov iných štátnych orgánov. Analogicky sa navrhuje úprava platu a funkčného príplatku predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy v zákone č. 350/1996 Z. z. je upraviť proces voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora, ako aj proces voľby špeciálneho prokurátora obdobným spôsobom, ako pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy v zákone č. 154/2001 Z. z. je zavedenie ďalších prvkov na posilnenie transparentnosti výberových konaní, disciplinárnych konaní, hodnotenia prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry, najmä zavedením externého člena z databázy vytvorenej Súdnou radou Slovenskej republiky do všetkých komisií, zverejňovaním odlišného stanoviska a ďalších podkladov a informácií k jednotlivým procesom. Upravuje sa obsah prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry smerom k špecializácii, praktickým a sociálnym zručnostiam. Zavádza sa inštitút skrátenej adaptačnej praxe pre právnych čakateľov prokuratúry, ktorí už skôr úspešne zložili odbornú justičnú skúšku alebo inú odbornú právnickú skúšku. Taktiež sa navrhuje úprava systému odmeňovania predsedov disciplinárnych komisií a členov disciplinárnych komisií tak, aby to bolo primerané náročnosti tejto agendy a zodpovednosti za jej riadne vybavovanie.

3.         Zhodnotenie súčasného stavu:

Podľa doterajšej právnej úpravy mohol kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora predložiť výlučne poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, čo v minulosti opakovane viedlo k nežiadanej politizácii procesu voľby generálneho prokurátora, ako aj k politizácii kandidátov, keďže návrh musel vždy predložiť poslanec - predstaviteľ politickej strany. Rovnako následné postupy a rozhodnutia generálneho prokurátora boli verejnosťou vnímané cez prizmu jeho spájania s politickými stranami, ktoré sa podieľali na jeho zvolení. Generálny prokurátor má byť nestranný a nezávislý od politických subjektov a ich vplyvov. Je potrebné budovať právny systém tak, aby sa nastavením jeho pravidiel zabezpečila nielen subjektívna, ale aj objektívna nestrannosť a nezávislosť generálneho prokurátora od politickej moci. V súlade s teóriou zdania je dôležité nielen to, aby generálny prokurátor bol nestranný a nezávislý, ale aj to, aby sa tak aj navonok javil pri posúdení jeho osoby na základe jeho profesionálnej minulosti, spôsobu navrhnutia a voľby.

V súlade s legislatívnymi úlohami Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 sa preto navrhuje rozšírenie okruhu subjektov, ktoré budú oprávnené navrhnúť kandidáta na funkciu generálneho prokurátora.

Doterajší proces voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora v Národnej rade Slovenskej republiky bude upravený obdobne, ako pri kandidátoch na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Rovnako bude proces voľby upravený aj pri voľbe špeciálneho prokurátora.

Platové pomery vedúcich prokurátorov okrem generálneho prokurátora sú upravené v zákone č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zatiaľ čo platové pomery generálneho prokurátora Slovenskej republiky sú upravené zákone č. 120/1993 Z. z., čo spôsobilo neprimerané disproporcie v ohodnotení vedúcich prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorí v dôsledku funkčného príplatku dosahujú vyšší príjem ako generálny prokurátor Slovenskej republiky, čo sa javí ako neprimerané. Základný plat generálneho prokurátora sa navrhuje na úrovni predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Obdobným spôsobom sa koncepčne navrhujú upraviť platy a príplatky predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Príplatok za disciplinárne konanie bol doplnený do právnej úpravy zákonom č. 242/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020 na úrovni disciplinárnych senátov súdov (člen 44,26 eura mesačne a predseda 66,39 eura mesačne), ktorá bola zavedená ešte v roku 2014 (zákonom č. 195/2014 Z. z.) a dnes nepôsobí motivačne, keďže pre prokurátorov, ale i sudcov predstavuje výkon funkcie v disciplinárnej komisii náročnú agendu, ktorá je mimo rámca ich bežného výkonu funkcie (prokurátori pôsobiaci v disciplinárnych komisiách nemajú žiadne úľavy v nimi vybavovanej prokurátorskej agende).

Podľa doterajšej právnej úpravy výberové konania, disciplinárne konania a hodnotenia prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry prebiehali bez prítomnosti externého člena v komisiách. Členmi komisií boli výlučne prokurátori.

Odlišné stanovisko bolo upravené doposiaľ iba pri členovi odvolacej disciplinárnej komisie tak, že sa doručuje rovnako ako rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie bez jeho zverejňovania.

Do výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa nemohla prihlásiť osoba, ktorá už skôr úspešne zložila odbornú justičnú skúšku alebo inú odbornú právnickú skúšku, čím bol prístup k verejnej funkcii prokurátora pre tieto osoby značne obmedzený. Tento diskriminačný prvok sa navrhovanou zmenou právnej úpravy odstraňuje.

4.         Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov a návrhov v súlade so základnými cieľmi podľa bodu 2.

Kontaktné údaje:          

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
odbor legislatívy a ústavného práva

Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

ludmila.dugovicova@genpro.gov.sk

5.         Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:

jún 2020

JUDr. Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

ESD konštatuje: Nemeckí prokurátori sú závislí od politiky, nie zákona – škandál

2.12.2021

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

19.4.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021