corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Rada prokurátorov SR adresovala poslancom Národnej rady SR otvorený list

pondelok, 29.06.2020|Posledná aktualizácia 2.7.2020 11:18
Autor: Peter Sepeši | ID článku: 33958

Prinášame informáciu o zaslaní otvoreného listu Rady prokurátorov SR - najvyššieho orgánu samosprávy prokurátorov, ako aj znenie otvoreného listu z 29.6.2020 adresovaného poslancom Národnej rady SR, ktorého obsahom sú vecné výhrady prokurátorov k poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre (parlamentná tlač 108), ktorou sa majú zmeniť pravidlá voľby a odvolania generálneho prokurátora SR.

Plné znenie listu Rady prokurátorov Slovenskej republiky:

"Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Rada prokurátorov Slovenskej republiky si Vás dovoľuje osloviť v súvislosti s rokovaním o poslaneckom návrhu zo dňa 18.05.2020 o zmene zákona o prokuratúre ohľadom zmeny pravidiel pre voľbu generálneho prokurátora. 

Sme radoví prokurátori, nie funkcionári prokuratúry, a boli sme zvolení tajným hlasovaním na zhromaždeniach prokurátorov a legitímne zastupujeme všetkých prokurátorov Slovenskej republiky, s ktorými sme v každodennom kontakte. 

Ako prokurátori sa nevyjadrujeme a nezasahujeme do politického diania, ale nemôžeme ostať ľahostajní k neustálym znevažujúcim útokom na všetkých prokurátorov v dôsledku individuálnych morálnych zlyhaní niektorých jednotlivých prokurátorov, ktorých zotrvanie v radoch prokurátorov si sami neprajeme. 

Prokurátori sú si vedomí nevyhnutnosti viacerých zmien v systéme prokuratúry, vyjadrením čoho je legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorí vypracovali prokurátori spoločne so zástupcami vlády Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Súdnej rady i tretieho sektora, a ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie (zverejnené na portáli SLOV-LEX číslo legislatívneho procesu LP/2020/206) v rámci riadneho a neskráteného legislatívneho procesu. 

Súčasne chceme opätovne upozorniť na skutočnosť, že poslanecký návrh zo dňa 18.05.2020 týkajúci sa voľby generálneho prokurátora naráža na vážne výhrady odbornej verejnosti, ktoré prezentovala i pani prezidentka Slovenskej republiky. Tento poslanecký návrh v rozšírení kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov neprokurátorov spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky i štandardného postavenia prokuratúry v rámci demokratickej Európy v zmysle odporúčaní Benátskej komisie. 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, 

apelujeme na Vás, aby ste v rámci diskusie pri hlasovaní o spornom poslaneckom návrhu zvážili aj možnosť zneužitia i zneváženia funkcie generálneho prokurátora z hľadiska jeho možného odvolania, ktorý v uvedenom poslaneckom návrhu by mal výlučne závisieť na momentálnej politickej vôli akéhokoľvek politického parlamentného zoskupenia (§ 8 ods. 3 písm. i/ navrhovanej poslaneckej novely), čo do budúcna predstavuje neprípustný, nedemokratický precedens a vytvára priestor na politizáciu a manipuláciu prokuratúry. 

Všetci sa zhodujeme v tom, že generálnym prokurátorom by mala byť absolútne bezúhonná, morálne i politicky nespochybniteľná osobnosť s vysoko odbornými predpokladmi v rámci rezortu prokuratúry. 

Prokurátori sa cítia byť dotknutí, že pri politických diskusiách sa dehonestuje práca všetkých prokurátorov, tých, ktorí denno-denne vykonávajú svoju ťažkú prácu s maximálnym nasadením, ročne vybavia desiatky až stovky vecí a to na trestnom, netrestnom a medzinárodnom úseku, pričom sú vystavení rôznym útokom a doterajšiu ich prácu politici posudzujú s takou nedôverou, že znevažujú a tým aj odrádzajú viacerých veľmi vhodných kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov prokurátorov ich odsúvaním do úzadia do pozície štatistov v budúcich voľbách generálneho prokurátora. 

Súčasné Vaše rokovanie o zmenách zákona o prokuratúre na základe predloženého poslaneckého návrhu obchádza riadny legislatívny proces, vynecháva z tohto procesu konštruktívnu kritiku a diskusiu odbornej verejnosti, ktorej absenciu nemožno nahradiť jednodňovou laickou debatou pripomínajúcou skôr politické divadlo. 

Preto si Vás dovoľujeme osloviť s naliehavou žiadosťou, aby ste pri hlasovaní o spornom poslaneckom návrhu zvažovali predovšetkým argumenty odbornej verejnosti i všetkých prokurátorov pri hľadaní vhodného a správneho modelu fungovania budúcej prokuratúry aj v rámci možnej optimalizácie navrhovaných oboch legislatívnych návrhov noviel zákona o prokuratúre a nepodieľali sa na tvorbe právnej normy, ktorá by mohla spochybniť Slovenskú republiku ako demokratický a právny štát.

Ďakujeme Vám. 

S úctou za Radu prokurátorov Slovenskej republiky 

JUDr. Juraj Purgat, predseda" 

Otvorený list Rady prokurátorov poslancom NR SR.pdfMohlo by vás zaujímať

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - STAVOVSKÉ ZDRUŽENIA PROKURÁTOROV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

25.9.2021

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

2.5.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Hamranom, znovuzvoleným prezidentom Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach - Eurojust

10.12.2020

Sloboda prejavu má svoj rub aj líc - poslanec Baránik si svojimi výrokmi koleduje o hromadnú žalobu zo strany prokurátorov

29.4.2022