corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

utorok, 14.09.2021|Posledná aktualizácia 25.9.2021 20:54
Autor: Peter Sepeši

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona”) začalo 15. júna 2021 (zasielanie pripomienok bolo možné do 6. júla 2021). Následne Ministerstvo spravodlivosti SR vykonalo rozporové konania so subjektmi, ktoré uplatnili proti návrhu zákona zásadné pripomienky.

K návrhu zákona bolo uplatnených 294 pripomienok z toho 138 pripomienok bolo zásadných.

Generálna prokuratúra SR uplatnila 23 pripomienok z toho 20 zásadných, ktoré boli podrobne zdôvodnené v rozsahu 46 strán.

Zásadné pripomienky generálnej prokuratúry sú dostupné na tejto stránke: 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/327/pripomienky/zobraz
 

V rozporovom konaní na expertnej úrovni a následne aj v rozporovom konaní na najvyššej úrovni medzi generálnym prokurátorom a ministerkou spravodlivosti došlo postupne k vyriešeniu všetkých uplatnených zásadných pripomienok generálnej prokuratúry.

Historicky po prvý raz sa na rozporovom konaní zúčastnili aj zástupcovia Rady prokurátorov. Stalo sa tak po zriadení samostatného konta Rady prokurátorov na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, ktoré bude využívané na uplatňovanie pripomienok Rady prokurátorov SR k návrhom právnych predpisov a to v súlade s kompetenciou Rady prokurátorov podľa § 224 ods. 1 písm. c) zákona č. 154/2001 Z.z.

Rada prokurátorov uplatnila dve zásadné pripomienky.

Prvá zásadná pripomienka smerovala proti navrhovanému oprávneniu ministra spravodlivosti, podávať návrhy na disciplinárne konanie voči prokurátorom, ako aj voči rozšíreniu rozsahu (oproti súčasnej právnej úprave) oprávnenia verejného ochrancu práv na podávanie návrhov na disciplinárne konanie voči prokurátorom.

Druhá zásadná pripomienka smerovala proti navrhovanej úprave disciplinárneho postihu právnych čakateľoch prokuratúry podľa zákona o štátnej službe a to z dôvodu, že právny čakateľ prokuratúry je síce v štátnej službe, jeho povinnosti sú však upravené v zákone č. 154/2001 Z.z., a nie v zákone o štátnej službe, na ktorého povinnosti je viazaná disciplinárna zodpovednosť zamestnancov v štátnej službe.

Obom pripomienkam Rady prokurátorov ministerstvo spravodlivosti vyhovelo.

Návrhové oprávnenie voči prokurátorom bolo upravené nasledovne:

Podľa § 16 návrhu zákona v čl. I:
„Disciplinárny návrh proti prokurátorovi je oprávnený podať navrhovateľ, ktorým je

a) najmenej tri pätiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ak ide o generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“),

b)prezident Slovenskej republiky, ak ide o generálneho prokurátora,

c) generálny prokurátor,

d) verejný ochranca práv, ak sa domnieva, že prokurátor pri výkone svojej funkcie porušil základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb,

e) generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor proti európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov, ktoré nesúvisia s plnením povinností európskeho delegovaného prokurátora,

f) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,

g) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,

h) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.”

Čo sa týka disciplinárneho konania voči právnym čakateľom prokuratúry, disciplinárne konanie bolo zo zákona č. 154/2001 Z.z. úplne vypustené a to aj vzhľadom k tomu, že tieto disciplinárne konania boli v minulosti vedené iba v tak malom počte, ktorý neodôvodňuje inštitucionálne riešenie cez dvojstupňové disciplinárne konanie.

V tej súvislosti bol v spolupráci s generálnou prokurátorov vypracovaný návrh na úpravu podmienok odvolania právneho čakateľa prokuratúry z funkcie (body 38 až 43, čl. VI), ktoré bude možné len na základe predchádzajúceho súhlasu Rady prokurátorov a to až po vypočutí právneho čakateľo prokuratúry, vedúceho jeho služobného úradu, príslušného okresného prokurátora a prokurátora-školiteľa.

Nedostatky menšieho významu pri plnení služobných povinností právneho čakateľa prokuratúry alebo v jeho správaní bude môcť vybaviť vedúci prokurátor pohovorom s právnym čakateľom prokuratúry.

Bližšie detaily o priebehu a výsledku medzirezortného pripomienkového konania vedeného pod č. LP/2021/327 a všetky uplatnené pripomienky sú dostupné na stránke právneho a informačnom portáli Slov-Lex - tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/327

Návrh zákona bol po rozporových konaniach dopracovaný a predložený 18. augusta 2021 do vlády a následne bol prerokovaný v legislatívnej rade vlády a schválený na rokovaní vlády 25. augusta 2021 (uznesenie č. 450/221) s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády.

Na stránke Úradu vlády SR (materiál č. UV-17303/2021) je zverejnený okrem iného aj súbor s vyhodnotením medzirezortného pripomienkového konania, kde sú vyhodnotené pripomienky Rady prokurátorov i Generálnej prokuratúry.

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ako aj vyhlásenie o rozporoch, je dostupné na stránke úradu vlády - tu:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26319/1

Z vyhlásenia o rozporoch k návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR vyplýva, že v rozporovom konaní neboli odstránené všetky rozpory so Súdnou radou SR, Združením sudcov Slovenska a Notárskou komorou SR.

1. Súdna rada SR zásadne požaduje, aby bola dvojstupňovosť konania pri všetkých disciplinárnych previneniach, a nie iba o tých disciplinárnych previneniach, kde bola uložená alebo navrhovaná najprísnejšia sankcia zbavenie funkcie.

2. Združenie sudcov Slovenska namieta dĺžku lehôt pre zánik zodpovednosti za disciplinárne previnenie, vecné odvodňovanie späť zatiaľ disciplinárneho návrhu, porušenie zásady ne bis in idem pri disciplinárnom postihu sudcu, ktorý bol odsúdený za trestný čin, zloženie senátov v disciplinárnych konaniach vedených proti sudcom.

Rovnako žiada zaviesť nový typ konania ktoré by bolo zverené disciplinárneho súdu a predmetom by bolo posudzovanie toho či zdravotný stav dlhodobo nebráni sudcovi riadne vykonávať jeho povinnosti.

3. Notárska komora SR zásadne nesúhlasí s podriadeným notárov disciplinárnej právomoci Najvyššieho správneho súdu SR.

Ak by tejto pripomienke vyhovené nebolo, Notárska komora SR požaduje, aby disciplinárne konanie proti notárovi bolo neverejné a tiež, aby sa disciplinárne rozhodnutie proti notárovi nevyhlasovalo verejne.

Ďalšou zásadnou pripomienkou, ktorej ministerstvo spravodlivosti nevyhovelo bola požiadavka, aby výnosy z pokút uložených notárom v disciplinárnom konaní boli príjmom notárskej komory.

Návrh zákona, ktorý bol po zapracovaní pripomienky schválenej na rokovaní vlády bol 30. augusta 2021 doručený národnej rade SR a bude prerokovaní ako parlamentná tlač č. 636.

Návrh zákona a všetky pripojené legislatívne materiály k tomuto návrhu, vrátane úplného znenia zákonov, ktoré sa majú spolu s týmto zákonom novelizovať, sú dostupné na stránke Národnej rady SR tu:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8338

Na tejto stránke je možné priebežne sledovať aj ďalší priebeh legislatívneho procesu.

Pre prokurátorskú obec je dôležité uviesť, že od 1. augusta 2021 nadobudol účinnosť článok 142 ods. 2 písm. c) ústavy SR, podľa ktorého disciplinárne previnenia prokurátorov spadajú do pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu SR.

To znamená že tento súd sa stal od 1. augusta 2021 zákonným súdom pre všetkých prokurátorov za ich disciplinárne previnenia.

Vzhľadom na neexistujúce prechodné ustanovenia k tejto legislatívnej zmene je nepodstatné, či sa prokurátori dopustili skutkov, ktoré zakladajú podozrenie z disciplinárneho previnenia, pred účinnosťou uvedeného ustanovenia ústavy alebo až potom. Prokurátori by tak už po 1. auguste 2021 nemali byť postihnutí v disciplinárnom konaní disciplinárnymi komisiami generálnej prokuratúry, nakoľko by to bolo v rozpore s ustanovením ústavy, ktoré upravuje zákonný súd pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti voči prokurátorom.

To že zákonodarca doposiaľ nestihol prijať zákonnú úpravu umožňujúcu viesť konanie pred Najvyšším správnym súdom SR, nemôže byť na príťaž disciplinárne stíhaných prokurátorov.

Z hľadiska kompetencií a úloh Rady prokurátorov SR bude veľmi dôležité nové oprávnenie, ktoré sa navrhuje doplniť do § 224 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z.z.: „voliť prísediacich do databázy prísediacich disciplinárneho senátu” z radov prokurátorov, do disciplinárnych senátov, ktoré budú prejednávať disciplinárne previnenia prokurátorov.

Podľa § 47 návrhu zákona v čl. I „Orgány podľa § 9 ods. 1 sú povinné do 31. januára 2022 zvoliť prvých prísediacich v potrebnom počte a bezodkladne oznámiť túto skutočnosť predsedovi najvyššieho správneho súdu.”, pričom v § 9 ods. 1 písm. a) je ustanovená Rada prokurátorov SR ako orgán voliaci prísediacich z radov prokurátorov.

Podľa § 10 ods. 1 návrhu zákona v čl. I:
„(1) Za prísediaceho podľa § 9 ods. 1 písm. a) môže byť zvolený prokurátor

a) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,

b) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že disciplinárny postih bol zahladený,

c) ktorý nie je vedúcim prokurátorom alebo členom Rady prokurátorov Slovenskej republiky.”

Podľa § 9 ods. 3 návrhu zákona v čl. I:

„(3) V každej databáze prísediacich musí byť aspoň 15 prísediacich. Ak nie je v databáze prísediacich potrebný počet prísediacich, predseda najvyššieho správneho súdu bezodkladne požiada orgány podľa odseku 1 o doplňujúcu voľbu prísediacich.”

Z uvedeného vyplýva, že bude úlohou Rady prokurátorov SR, aby do 31. januára 2021 zvolila do databázy prísediacich prokurátorov aspoň 15 prokurátorov.

Vypracoval: JUDr. Peter Sepeši

Mohlo by vás zaujímať

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - STAVOVSKÉ ZDRUŽENIA PROKURÁTOROV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - RADY PROKURATÚRY V EURÓPE (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

Sloboda prejavu má svoj rub aj líc - poslanec Baránik si svojimi výrokmi koleduje o hromadnú žalobu zo strany prokurátorov

29.4.2022

Rady prokuratúry v Európe - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

21.1.2021

Stavovské združenia prokurátorov vo vybraných štátoch - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

8.8.2021

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020

K poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov

14.7.2020

Vyhlásenie Rady prokurátorov SR k návrhu zákona, ktorým sa vypúšťajú odmeny a príplatky k PN prokurátorov (aj sudcov)

1.7.2020

Rada prokurátorov SR adresovala poslancom Národnej rady SR otvorený list

2.7.2020

Prokurátor Čentéš: Študenta, ktorý by odpísal moju knihu, by som otočil (rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prokurátorom Jozefom Čentéšom

5.9.2020

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020