logologo_small

ABSTRAKTY VYSTÚPENÍ LEKTOROV

utorok, 19.06.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: JUDr. Barbora Tallová, JUDr. Marek Talapka, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 27282

Abstrakty vystúpení lektorov medzinárodnej konferencie "Sport a právo 2017". 

JUDR. BARBORA TALLOVÁ
INTERNÁ DOKTORANDKA ÚVP FAKULTY PRÁVA,
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA

JUDR. MAREK TALAPKA
INTERNÝ DOKTORAND ÚVP FAKULTY PRÁVA,
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA


ŠTVRTOK – 12. OKTÓBRA 2017

ING. MIROSLAV MACKULÍN
Tím, tímová chémia a čo všetko ju ovplyvňuje?
Príspevok je o tímovosti, s ktorou sa stretávame v športovom prostredí. Uvedený príspevok prináša nové pohľady na tímovosť ako základ úspechu (nielen) v športe, nakoľko tímovosť možno považovať za kľúčovú pre dosahovanie čo najlepších úspechov v športe. Príspevok pojednáva o každom hráčovi, ktorý je svojím spôsobom originál a je veľmi dôležité, aby tréner bol prijímačom ako aj vysielačom, ktorý zladí tím na spoločnú tímovú frekvenciu, pričom netreba hľadať šamanské praktiky, je to vedomé nastavenie, podľa toho ako poznáme vnútro každého hráča. V každom tíme funguje zákon príťažlivosti – aký tréner, takí hráči – také výsledky. Hráč je zrkadlovým obrazom trénera a hráči sa stávajú takými, akými ich vidí svojimi očami ich tréner. Príspevok poukazuje aj na to, že je dôležité zamerať sa na komplexný prístup pri riadení tímu. Na záver autor príspevku prirovnáva aj ľudské telo k tímu, ktorý rovnako potrebuje celostný prístup a orgány prirovnáva k jednotlivcom v tíme, ktorí potrebujú prístup individuálny.

STREŠNÁ ORGANIZÁCIA ŠPORTU – MOŽNOSŤ ALEBO NUTNOSŤ NA CESTE K DOBREJ SPRÁVE AUTONÓMNEHO ŠPORTU?

MGR. PATRIK HRBEK
Národný olympijský výbor ako strešná organizácia športu
Príspevok pojednáva o národnom olympijskom výbore ako strešnej organizácie športu. V rôznych štátoch Európy existujú rôzne modely zastrešenia športového hnutia. V krajinách Európy funguje najmä pluralitná štruktúra športových inštitúcií podobne ako v Slovenskej republike. Práve početná rozdrobenosť slovenského športového hnutia je dôvodom, prečo je potrebná racionalizácia a usporiadanie štruktúry slovenského športu. Autor v príspevku uvádza dôvody prečo unifikovať športové hnutie, ako aj viaceré prínosy strešnej organizácie. Obsahom príspevku je aj naznačenie toho, čo môže priniesť budúcnosť. Budúcnosť slovenského športu si vyžaduje jednotu, spoluprácu a rešpekt zo strany štátu, pričom budovanie takejto jednoty je podmienené vzájomnou dôverou a podporou. Slovenské športové organizácie môžu spoločne trpezlivou a poctivou vecnou diskusiou pomôcť slovenskému športu a vytvoriť tým podmienky pre jeho lepšiu budúcnosť.

MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ
Talianske skúsenosti strešnej organizácie športu. Manuál k zmluve o sponzorstve v športe

Autorka príspevku predstavila taliansky model fungovania z pohľadu kompetencií jednotlivých subjektov s cieľom priniesť možné čiastkové riešenia, nakoľko existujú čiastkové riešenia zo zahraničných modelov fungovania, o ktorých možno rozmýšľať a následne ich implementovať resp. využiť, v prípade, ak sa športové hnutie na takýchto myšlienkach zhodne. Autorka v príspevku popisuje taliansky model fungovania ako príklad, nad ktorým sa možno zamyslieť. Na záver príspevku autorka zdôrazňuje, že v prípade, ak sa uvažuje o „streche“ športu, tak najskôr by sa mali postaviť pevné základy, na ktorých možno strešnú organizáciu vystavať.

JUDR. PAVEL NECHALA, PHD.
Význam odhaľovania nekalých praktík v športe – whistleblowing

Príspevok pojednáva o význame odhaľovania nekalých praktík v športe – whistleblowing. So športom sa spája odjakživa fair – play a nekalé praktiky sa pripisujú skazenosti peňazí. Tak ako možno uviesť že, fair – play je vlastná športu od počiatku, tak aj korupcia alebo ovplyvňovanie zápasov sú športu vlastné. Autor poukazuje aj na medzinárodné štúdie, ktoré hovoria že 145 miliárd dolárov koluje v športe, čím sa vytvára obrovský priestor pre korupčné správanie. Tak isto autor uvádza, že suma, ktorá koluje v gamblingu predstavuje 2 bilióny dolárov ročne, čím sa vytvára priestor pre takéto nekalé praktiky v športe. Nekalých praktík je viacero - najviac sa však vyskytuje manipulovanie zápasov a doping. Na rozšírenie nekalých praktík vplývajú najmä priame prenosy už aj z nižších úrovní súťaží, nedostatočné ohodnotenie hráčov alebo nevyplatenie mzdy hráčom, techniky známe ako „grooming“ (prikrmovanie) alebo „honey trap“, autonómnosť organizácií bez externej kontroly, nedostatočné využívanie analytika pri detekcii. Cieľom príspevku nebolo poskytnúť riešenia, ale poukázať na jednotlivé nekalé praktiky, ktoré sa v športe vyskytujú.

VOĽNÉ TÉMY ŠPORTOVÉHO PRÁVA

JUDR. ŽANETA SURMAJOVÁ, PHD.
Legislatívne a vecné zmeny v organizácii verejných športových podujatí

1. februára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. Prvá novelizácia vyššie uvedeného zákona prebehla v rámci prijatia zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Autorka príspevku uviedla nové koncepty a myšlienky v súvislosti s druhou novelizáciou zákona o organizovaní verejných športových podujatí.
V príspevku autorka poukázala aj na podnety na pripravovanú novelizáciu zákona č. 1/2014 Z. z. ako aj na hlavné zmeny v novele zákona č. 1/2014 Z. z. Na základe odporúčaní, ktoré vyplynuli z podnetu na novelizáciu zákona, ale aj na základe medzinárodných školení UEFA a na základe poznatkov a skúseností zo vzdelávania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. sa pristúpilo k reforme vzdelávania hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov. Autorka tak isto poukázala aj na zefektívnenie odbornej komisie pre vzdelávanie ako aj na presun pôsobnosti. Na záver autorka uviedla schválené podrobné metodické usmernenie SFZ - odborná príprava na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon činností usporiadateľskej služby, ktoré je použiteľné aj pre iné športy, dokonca aj pre halové športy.

MGR. ŽANETA CSÁDEROVÁ, PHD.
Spracovanie porušenia antidopingových pravidiel na úrovni ADA SR

Jedným z neželaných vplyvov, ktorý narúša integritu športu je práve doping. Uvedený príspevok ponúka exkurz do vnútra organizácie antidopingovej agentúry a jej fungovania pri porušení antidopingového pravidla. Porušenie antidopingového pravidla nie je jednoduchá záležitosť a predstavuje náročný a zložitý proces. Autorka príspevku prezentovala aj hlavné úlohy antidopingovej agentúry, ktorými sú prevencia a kontrola v oblasti dopingu. Autorka rozobrala jednotlivé skutkové podstaty ako aj porušenia antidopingového pravidla podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Predkladaný príspevok poukazuje aj na počet porušení antidopingových pravidiel v rokoch 1993 – 2016. Na záver autorka uviedla, že antidopingová agentúra SR odporúča zriadiť nezávislý, nestranný a hlavne centralizovaný panel na rozhodovanie dopingových prípadov pre celé športové hnutie na Slovensku, prostredníctvom ktorého by mala byť posilnená podpora spravodlivého procesu v prípadoch dopingu.

MGR. JAKUB ČAVOJ
Situácia v oblasti match-fixingu – problémy a riešenia

Korupciu v športe možno rozdeliť na tri typy, a to na korupciu za účelom ovplyvnenia výsledku (bez spojenia so stávkovaním), korupciu spojenú so stávkovaním a manažérsku korupciu. Match-fixing je celosvetovo používaný termín pre ovplyvňovanie priebehu zápasu alebo konečného výsledku zápasu. Autor v príspevku uvádza aj aktivity SFZ v súvislosti s problematikou match-fixingu. Predkladaný príspevok pojednáva o match-fixingu, pričom autor poukazuje na jednotlivé problémy a trendy v praxi a v niektorých prípadoch ponúka aj riešenia a odporúčania. Je nevyhnutné aby sa problematika match-fixingu dostala viac do povedomia vrátane povedomia hráčov nielen v seniorských ale už aj mládežníckych vekových kategóriách, aby sa začali rýchlejšie podnikať kroky na efektívnejšie riešenie tohto mimoriadne negatívneho javu v športe, ktorý nabúrava integritu súťaženia a vierohodnosť športu.

ING. TOMÁŠ JANOUŠEK
Daňové a právne následky porušovania ustanovení o odmeňovaní profesionálnych športovcov

V predkladanom príspevku autori poukazujú na daňové a právne aspekty pri nesprávnom postupe uzatváraní profesionálnych zmlúv v športe. Na modelových situáciách poukazujú na možné dopady na rozpočty športových klubov, ako aj na mzdy jednotlivých zamestnancov – hráčov. Na úvod autori vysvetľujú kto je profesionálny športovec, bližšie približujú znaky závislej práce profesionálneho športovca. Autori v príspevku dávajú do pozornosti ekonomický model mzdy v režime samostatne zárobkovo činnej osoby verzus zmluva o profesionálnom vykonávaní športu jednak z pohľadu klubu a jednak z pohľadu športovca a podobne dávajú do pozornosti aj rozpočet v režime samostatne zárobkovo činnej osoby verzus zmluva o profesionálnom vykonávaní športu zosumarizované z pohľadu športového klubu. Na záver autori uviedli jednotlivé daňové ako aj právne následky (sankčné) porušovania ustanovení o odmeňovaní profesionálnych športovcov jednak pre hráča a jednak pre športový klub, pričom nemožno opomenúť aj trestnoprávnu zodpovednosť a po novom aj trestnoprávnu zodpovednosť pre právnické osoby.

ING. JAROSLAVA LUKAČOVIČOVÁ
Účtovníctvo a dane v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením

Účtovníctvo a šport spolu veľmi úzko súvisia. Autorka v príspevku ponúka užitočné praktické informácie pre športové organizácie, ktorú sú občianskymi združeniami. Autorka v príspevku poukazuje na stanovy, ktoré sú alfou a omegou športovej organizácie, ktorá je občianskym združením. V príspevku uvádza, čo je potrebné mať v stanovách z pohľadu účtovníctva. Autorka v príspevku ďalej poukazuje na to, že podvojné účtovníctvo je vhodnejšie v prípade, ak sa chce občianske združenie uchádzať o dotácie, alebo iné prostriedky z verejných zdrojov alebo štátneho rozpočtu. V príspevku autorka ďalej rozoberá príjmy občianskeho združenia z pohľadu dane z príjmov, ako aj ostatné dane. Na záver prezentuje výhody pre športové organizácie, ktoré sú občianskym združením.

DIGITALIZÁCIA ŠPORTU – PRÍTOMNOSŤ A SVETLÁ BUDÚCNOSŤ

MGR. MÁRIA BLAŽEKOVÁ A BC. LUKÁŠ KENDRA
Mýty o dobrovoľníctve

So športom úzko súvisí aj otázka dobrovoľníctva, ktoré v športe plní nezastupiteľnú úlohu. Príspevok ponúka exkurz z pohľadu dobrovoľníka. Cieľom príspevku je vyvrátiť niektoré mýty o dobrovoľníctve, ktoré majú slovenskú regionálnu špecifikáciu. Takýmito mýtami, ktorými sa autori v príspevku zaoberajú sú: „dobrovoľníctvo je zadarmo“, „dobrovoľník je menej ako zamestnanec“, „dobrovoľníctvo je len pre mladých“, „čím viac dobrovoľníkov tým lepšie“, „všetci dobrovoľníci majú rovnakú motiváciu“, „dobrovoľníci môžu pomáhať nonstop“, „dobrovoľníci nepotrebujú poznať zmysel úlohy“, „dobrovoľnícke skúsenosti nič neznamenajú“ a iné. Šport nie je len o aktívnych športovcoch, ale aj o tých všetkých ostatných, ktorí sa v športe pohybujú, vďaka ktorým sa konajú veľké, či malé podujatia, podujatia vrcholového športu, či športu pre všetkých.

MGR. JOZEF PUKALOVIČ
Dobrovoľníctvo v praxi na Slovensku alebo každá téma potrebuje svoj čas, svojich odborných lídrov, prirodzený vývoj, správne pochopenie a dobrú prax

Dobrovoľníctvo je celospoločenská téma, ktorú musíme riešiť všetci. Autor v príspevku prezentuje svoje skúsenosti z praktickej stránky a vyvracia určité mýty o dobrovoľníctve. Príspevok približuje tému dobrovoľníctva ako takú z pohľadu organizátora veľkých športových podujatí. Dobrovoľníci patria ku všetkým veľkým podujatiam, organizáciu podujatia zabezpečuje profesionálny tím, ale gro už bežného výkonu činnosti je na bedrách dobrovoľníkov, ich úloha je veľmi podstatná, nakoľko dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou všetkých významných podujatí. Autor v príspevku poukazuje na východiská a aktuálny stav dobrovoľníctva vo svete a na Slovensku tak z pohľadu histórie, ako aj v súčasnosti. Autor v príspevku odpovedá aj na otázku ako urobiť z „náboru“ dobrovoľníkov „výber“ tých najlepších a najschopnejších. Autor poukazuje aj na praktické chyby pri výbere a využívaní dobrovoľníkov zo strany organizátorov.

MGR. IGOR ŠUMICHRAST
Manuál k dobrovoľníctvu v športe

Autor sa vo svojom príspevku venoval prezentácii manuálu k dobrovoľníctvu v praxi športových organizácií, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu UčPS: „Implementácia zákona o športe do praxe“. Prijatím zákona o športe v nadväznosti na prijatie zákona o dobrovoľníctve a novelu o dani z príjmov sa posilnili podmienky pre realizáciu dobrovoľníctva v športe, čo je hlavným dôvodom pre vznik tohto manuálu. Hlavnou úlohou je najmä snaha pomôcť športovým zväzom, športovým organizáciám a športovým klubom pri efektívnom využívaní dobrovoľníkov a taktiež pri budovaní vlastnej internej siete dobrovoľníkov a jej zdieľaní. Autor oboznamuje účastníkov konferencie s obsahom manuálu.

ING. MGR. ANDREJ VIRLIČ
Aktuálny stav a vyhliadky informačného systému športu

Autor príspevku prezentuje aktuálny stav a vyhliadky informačného systému v športe. Autor v úvode príspevku poukazuje na aktuálny stav informačného systému v športe ako aj na ciele v roku 2017 a v neposlednom rade na výzvy v nasledujúcom roku. V prípade aktuálneho stavu autor dáva do pozornosti dva prístupné weby, ktoré sú prístupné každému z nás. Jedným z nich je Športový portál, ktorý je štandardný bez akýchkoľvek autentifikácií. Druhým je portál Backoffice, ktorý je skôr odborne ladený a má svoju ambíciu poskytovať služby zväzom, športovým organizáciám a v neposlednom rade aj pracovníkom, ktorí ďalej nakladajú s informáciami na úrovni ministerstva alebo národného športového centra. Autor v príspevku predstavuje aj krátkodobé ciele v roku 2017, ktorými sú aktualizácia dátových štruktúr v zmysle novely zákona, aktualizácia nadväzujúcich procesov, integrácia na centrálny register fyzických osôb, integrácia na centrálny register právnických osôb a edukácia a popularizácia práce so systémom. V závere autor prezentuje výzvy nasledujúceho obdobia.

RNDR. JOZEF MIHÁL
Aktuálny legislatívny proces týkajúci sa prerokovania poslaneckého návrhu novely zákona o športe

Autor príspevku prezentuje aktuálny legislatívny proces týkajúci sa prerokovania poslaneckého návrhu novely zákona o športe, ktorý obsahuje dva body. Prvý návrh je o tom, aby rezortným športovým strediskom mohla byť nielen štátna „rozpočtová organizácia“, ale aj štátna „príspevková organizácia“. Návrh je cielený na to, aby tie organizácie, ktoré sú dnes štátne rozpočtové organizácie mohli prejsť na formu štátnej príspevkovej organizácie a mohli ďalej čerpať výhody takéhoto športového strediska, no zároveň, aby mohli podnikať. Je to pozitívna zmena vyvolaná praxou, ktorá môže byť pre takéto športové strediská pokrok. Druhá zmena sa týka vzorca, ktorý sa používa na prerozdelenie peňazí, ktoré štát dáva do športu. V súčasnosti je v platnom zákone vzorec, ktorý je chybný. Cieľom druhej zmeny je, aby sa správny vzorec dostal do oficiálneho znenia zákona. Autor prezentoval aj návrhy do budúcna, ktorými sú zmluva o sponzoringu, rôzne daňové úľavy, zmeny v Zákonníku práce a zmeny v zákone o službách zamestnanosti v prípade športových odborníkoch.

ING. JÁN LETKO
Digitalizácia športu v podmienkach futbalu

Šport má mnoho rozmerov a jedným z nich je aj biznis, ktorý nie je primárnou, ale dnes už nevyhnutnou súčasťou športu. Autor v príspevku prezentuje digitalizáciu a využitie informačných technológií pri manažovaní kolektívnych športov. Predstavuje jednotlivé východiská a vysvetľuje digitalizáciu ako nevyhnutnú investíciu do budúcnosti. Autor predstavil základné fakty o slovenskom futbale ako aj ciele pri digitalizácii jeho agendy a ako sa pristúpilo k digitalizácií športu a čo priniesla digitalizácia procesov a nový systém pre SFZ. Autor prezentoval aj fungovanie a efektivitu informačného systému futbalu (ISSF). Autor v závere uvádza aj nové digitálne služby aplikácie FUTBALNET platformy Sportnet.online. Digitalizácia slovenského futbalu vytvorila nové možnosti pre nové biznis modely. Produktívne a efektívne spracovanie procesných dát vytvorilo priestor pre tvorbu skutočných športových hodnôt, viac poriadku a najmä viac času na športovú činnosť pre všetkých.

ING. ALEXANDER HUBA
Digitalizácia športu v podmienkach hokeja

Autor príspevku približuje digitalizáciu najčastejšie používaných procesov v ľadovom hokeji, ktorý je jedným z popredných lídrov v digitalizácii spomedzi športových zväzov na Slovensku. Slovenský zväz ľadového hokeja je druhým najväčším športovým zväzom na Slovensku. Procesy bez digitalizácie zamestnávajú ľudí a v neposlednom rade stoja nemalé peniaze. Nosným systémom, ktorý slúži na spracovanie agendy v rámci zväzu je informačný systém ľadového hokeja (ISSZĽH). Systém je pripravený na integráciu na informačný systém v športe ministerstva školstva. Na digitalizáciu matričných procesov slúži elektronická matrika, ktorá sa zaoberá registráciou hráčov, prestupmi, ostaršeniami, hosťovaním hráčov. Postupne budú pribúdať ďalšie dôležité procesy, ktoré budú zapracované do matriky na základe požiadavky zväzu. Celý schvaľovací proces je elektronický, používajú sa schválené podpisové vzory, platby ako poplatky za prestupy, hosťovania a iné sú realizované elektronicky. Novinkou, ktorú zaviedol zväz je zrušenie registračných preukazov a zavedenie elektronických registračných preukazov. Autor príspevku poukazuje na výhody zavedenia elektronickej matriky a vysvetľuje zavedenie nového portálu slovenského hokeja www.hockeyslovakia.sk. Ambíciou bolo vytvoriť kontaktný bod slovenského hokeja, celý portál by mal byť orientovaný na služby a poskytovať záujemcom o slovenský hokej najaktuálnejšie informácie, akými sú napríklad podrobné online štatistiky, možnosť nákupu lístkov a iné. 


PIATOK – 13. OKTÓBRA 2017

PLÁNOVANÉ ZRIADENIE VEREJNOPRÁVNEHO FONDU NA PODPORU ŠPORTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE AKO NÁSTROJA NA CENTRALIZÁCIU ZDROJOV A KONTROLU FINANCOVANIA ŠPORTU NA CENTRÁLNEJ ÚROVNI

ING. MILAN ANDREJKOVIČ
Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) v oblasti ekonomiky MNO v roku 2017

Autor sa v príspevku zaoberá aktivitami v oblasti komplexnejšej reformy financovania neziskového sektora. Zaoberá sa financovaním nielen športu, ale aj kultúry, sociálnej oblasti, vzdelávania a iných oblastí. Predstavil hlavné ciele v oblasti financovania mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorými sú najmä zlepšenie ekonomického a legislatívneho prostredia občianskej spoločnosti a rozvoj viaczdrojového financovania MNO. Venuje sa analýze súkromných a verejných zdrojov z ktorých vychádzajú 4 piliere financovania všeobecne prospešných aktivít MNO.

MGR. JOZEF KOVALČIK, PHD.
Temer 3 kalendárne roky existencie Fondu na podporu umenia: skúsenosti, inšpirácie, riziká z pohľadu riaditeľa fondu

Autor príspevku pôsobí ako riaditeľ Fondu na podporu umenia od jeho vzniku. V príspevku sa venuje zhrnutiu troch rokov činnosti Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. a nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy. Podľa programového vyhlásenia vlády by mal byť práve uvedený Fond inšpiráciou pri tvorbe Fondu na podporu športu. Autor vo svojom príspevku sa venuje skúsenostiam, inšpiráciám a rizikám z pohľadu existencie Fondu za posledné tri roky jeho fungovania.

ING. DUŠAN GUĽÁŠ
Fond na podporu športu – kľúčový nástroj na rozvoj športu u nás – súčasný stav, perspektívy, riziká a hrozby

Príspevok prináša úvahy a zamyslenia ako šport vnímať, ako ho kreovať, ako ho manažovať a ako ním žiť. Kľúčovým nástrojom na rozvoj športu v Slovenskej republike by malo byť zriadenie Fondu na podporu športu, ktorý by mal vychádzať zo vzoru Fondu na podporu umenia, ktorý bol prezentovaný v predchádzajúcom príspevku. Tvorba Fondu na podporu športu bude neľahká úloha. Autor predstavil riziká a hrozby spojené s jeho tvorbou. Fond na podporu športu bude zriadený ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva, dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz, stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne).

MGR. MGR. LADISLAV KRIŽAN, PHD.
Môže implementácia projektu „Hodnota za peniaze“ priniesť najlepší z možných svetov i do športu?!

Autor v príspevku predstavil implementáciu projektu „Hodnota za peniaze“ i do športu. Predstavil viacero návrhov implementácie uvedeného projektu, ako jeden z kľúčových prvkov vníma vytvorenie a implementovanie tzv. športového satelitného účtu, ako majú viaceré krajiny Európy (Rakúsko, Poľsko, Veľká Británia atď.). Ďalším návrhom je vykonať revíziu už dlhodobo existujúcich, cyklických výdavkov na šport. Autor navrhuje pri jednorázových rozhodnutiach týkajúcich sa strategických rozhodnutí štátu v športe vrátane robustných výdavkov štátu na športovú infraštruktúru, urobiť ich až po dôkladnej verejnej diskusii o všetkých možnostiach s podrobným opisom argumentov pre a proti a poctivým výpočtom prínosov a nákladov aspoň najdôležitejších alternatív a uvádza aj príklady.

RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE – AKÉ BY MOHLO BYŤ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE ZABEZPEČENIA RÝCHLEJ ŠPECIALIZOVANEJ SPRAVODLIVOSTI PRE ŠPORT?

JUDR. JAROSLAV ČOLLÁK, PHD.
Existuje unifikované riešenie sporov v športe?

Autor vo svojom príspevku predniesol úvahu o tom, či je možné v podmienkach Slovenskej republiky nastaviť unifikované riešenie sporov v športe. Myšlienka unifikácie spočíva v zodpovedaní otázky, či by bolo možné a vhodné vytvoriť pre všetky športy na Slovensku jeden spôsob riešenia sporov, ktorý by garantova právo na spravodlivý proces. Obsahom príspevku je taktiež vysvetlenie, že ak by takéto riešenie prichádzalo do úvahy, čo je potrebné zmeniť, upraviť, prípadne prispôsobiť. Autor sa zameriava na existujúce typologické riešenia sporov v športe na Slovensku.

JUDR. ING. MIROSLAV CHLIPALA, PHD.
Konanie o porušení antidopingového pravidla. Ako ďalej na Slovensku?

Autor vo svojom príspevku objasňuje špecifiká a vlastnosti konania o porušení antidopingového pravidla. Je to úzko špecializované konanie v zmysle všeobecnej problematiky riešenia sporov v športe, je to iba jeden jej špecifický výsek. Porušenie antidopingového pravidla v akomkoľvek športe má za následok pre každého športovca úplné zastavenie jeho činnosti v športe. Uchyľovanie sa k užívaniu dopingu a iných látok zvyšujúcich výkon je zlé v mnohých ohľadoch. Odhliadnuc od toho, že sú tieto látky nebezpečné pre ľudské zdravie, užívanie dopingu je proti princípu fair - play, ktorý je fundamentálny pre krásu ktoréhokoľvek športu.

JUDR. PETR ŠUSTEK, PH.D.
Změny v arbitrážním řízení před Fotbalovou asociací ČR

Príspevok sa zaoberá zmenami v arbitrárnom konaní pred Futbalovou asociáciou Českej republiky. V Českej republike v rámci futbalovej asociácie ČR funguje už štvrtý rok Zbor rozhodcov, ktorý v rámci FAČR vykonáva funkciu DRC (Dispute Resolution Chamber) – Komora pre sporovú agendu. Autor objasňuje aké druhy sporov spadajú do jej kompetencie. Vo svojom príspevku uvádza postup rozhodovania v prvom stupni, venuje sa novému odvolaciemu konaniu, nakoľko bola zrušená arbitrážna komisia. V závere svojho príspevku sa zameriava na dôvody zmien pravidiel zavedených v odvolacom konaní, ktorými sa odvolacie konanie výrazne zrýchlilo.

JUDR. LUKÁŠ PITEK
Zriadenie Komory SFZ pre riešenie sporov a zrušenie rozhodcovského súdu v legislatíve SFZ a v praxi – zhodnotenie

Autor sa vo svojom príspevku venuje odôvodneniu zrušenia Rozhodcovského súdu SFZ a zriadeniu Komory SFZ pre riešenie sporov. Porovnáva fungovanie Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovského súdu SFZ. Detailne sa zaoberá zrušením Rozhodcovského súdu a objasňuje, ako sa s tým vysporiadala legislatíva. V závere príspevku autor uvádza zhodnotenie zriadenia a fungovanie Komory SFZ. Na základe požiadaviek FIFA bol vytvorený jeden stabilne fungujúci orgán na riešenie sporov, ktorý má mimoriadne efektívne rozhodovanie - bez odôvodnenia rozhodnutia, nízke poplatky za konanie. Výkon rozhodnutia je oproti štandardnému exekučnému konaniu veľmi rýchly, nakoľko je vykonávaný priamo cez Disciplinárnu komisiu SFZ.

MGR. MAREK MAJTÁN
Praktické skúsenosti športového klubu MŠK Žilina s riešením sporov v športe

Autor uvádza praktické skúsenosti z riešených sporov z pohľadu popredného slovenského futbalového klubu: športového klubu MŠK Žilina. Vo svojom príspevku prezentuje detailnejšie viacero prípadov sporov a zameriava sa na konanie pred orgánmi FIFA. V závere svojho vystúpenia prezentuje vlastný názor na unifikáciu riešenia sporov v športe.

JUDr. Barbora Tallová, JUDr. Marek Talapka, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

MANUÁL K VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA V ŠPORTE

23.10.2019

ZRIADENIE KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV A ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO SÚDU V LEGISLATÍVE SFZ A V PRAXI - ZHODNOTENIE

23.10.2019

NÁVRHY, PODNETY A ZÁVERY - „ŠPORT A PRÁVO 2017“

23.10.2019

SPRACOVANIE PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL NA ÚROVNI SADA

23.10.2019

UNIFIKOVANÉ RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE: KREAČNÉ, PROCESNOPRÁVNE A HMOTNOPRÁVNE SÚVISLOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

23.10.2019

K PROBLEMATIKE VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI POLICAJTOV A PRÁVNEHO PONÍMANIA ČASU PRI VYKONÁVANÍ OBHLIADKY MIESTA ČINU

23.10.2019

ARBITRABILITA ŠPORTOVÝCH SPOROV (ALEBO PREČO SA PRI „NUTNOM” HĽADENÍ Z VÝŠKY VŽDY OPLATÍ POZERAŤ SI POD NOHY)

23.10.2019

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIA VIDENÉ „HODNOTOU ZA PENIAZE“: VÝCHOVA BUDÚCICH TOP REPREZENTANTOV ŠTÁTU NAJMÄ V ČASTI INDIVIDUÁLNYCH ŠPORTOV ALEBO MLÁDEŽE K VŠEĽUDSKÝM HODNOTÁM NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM KOLEKTÍVNEHO ŠPORTU?!

23.10.2019

ÚČTOVNÍCTVO A DANE V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIÍ, KTORÁ JE OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM

23.10.2019

MANUÁL K POUŽÍVANIU ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE

3.5.2020

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SFZ A JEJ EXEKUČNÁ PRÁVOMOC

23.10.2019

CHARITATÍVNA REKLAMA

18.3.2020

MÝTY O DOBROVOĽNÍCTVE

23.10.2019

OZNAM O ZMENE TERMÍNU SEMINÁRA/KONFERENCIE “ŠPORT A PRÁVO”

19.10.2019

MÔŽE IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU „HODNOTA ZA PENIAZE“ PRINIESŤ NAJLEPŠÍ Z MOŽNÝCH SVETOV I DO ŠPORTU?!

23.10.2019

VÝZNAM ODHAĽOVANIA NEKALÝCH PRAKTÍK V ŠPORTE - WHISTLEBLOWING

23.10.2019

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY A VYBRANÉ ÚVAHY ODBORNÍKOV – AJ ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE „ŠPORT A PRÁVO 2016“

23.10.2019

ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – VEĎ AJ TAK VŠETKO JE O HLAVE...

23.10.2019

Fotogaléria IX. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

23.10.2019

DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE

25.3.2022

OKAMŽITÉ SKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU MEDZI ŠPORTOVOU ORGANIZÁCIOU A PROFESIONÁLNYM ŠPORTOVCOM

23.10.2019

ZMLUVNÉ VZŤAHY ŠPORTOVCOV A ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ – KONCEPT NOVÝCH VZŤAHOV V ŠPORTE?

23.10.2019

OD POMOCI K SLUŽBE A SPÄŤ?!: VYVRÁTENIE MÝTOV O ZNALCOCH FAKTAMI ZNAMENÁ VÍZIU BUDÚCNOSTI POCHÁDZAJÚCU Z EVIDENCE - BASED POLICY

23.10.2019

PROJEKT VEREJNOPRÁVNEJ REGULÁCIE INŠTITÚTU „PROSTITÚCIA“ V RAKÚSKU VYTVORENÝ V ROKU 2007 – MOŽNÝ ZÁKLAD PRE PRÁVNU REGULÁCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

23.10.2019

NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O REGISTRI MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

23.10.2019

POTENCIÁL UPLATNENIA SOCIÁLNEJ PRÁCE V ŠPORTOVOM PROSTREDÍ

23.10.2019

MATCH-FIXING V KOMPARÁCII ČLENSKÝCH ŠTÁTOV UEFA: VÝCHODISKÁ A RIEŠENIA

25.8.2020

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2016 - 2020

22.4.2020

PODPORA ŠPORTU MEDZI PRÁVNIKMI NIELEN V ZÁKONE O ŠPORTE

23.10.2019

REALIZÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA V PRAXI ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

23.10.2019