logologo_small

FAQ00080 - 12. Zamestnávanie hráčov mimo EÚ Hráči vykonávajú v prospech klubu športovú činnosť a to na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu. Činnosť hrá...

pondelok, 28.02.2022|Posledná aktualizácia 1.3.2022 20:54
ID článku: 19479

12. Zamestnávanie hráčov mimo EÚ

Hráči vykonávajú v prospech klubu športovú činnosť a to na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu. Činnosť hráčov spĺňa kumulatívne všetky znaky závislej práce, ktoré definuje § 1 ods. 2 Zákonníka práce.

Keďže novým zákonom o športe došlo k subsumovaniu výkonu profesionálnych športovcov pod režim zamestnancov, dochádza k výraznej komplikácií pri získavaní povolenia na prechodný pobyt pre hráčov z tretích krajín (t.j. hráčov mimo EÚ).

V prípade, že klub počas trvania prestupového obdobia prejaví záujem o hráča z tretej krajiny (mimo EÚ) je potrebné pred podpisom zmluvy splniť nasledovné zákonné povinnosti:

Športový klub musí najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na pobyt príslušníka tretej krajiny za účelom jeho zamestnania zverejniť na ÚPSVaR voľné pracovné miesto. Vzhľadom na uvedené je zákonnou povinnosťou klubu uverejniť ponuku voľného pracovného miesta na internetových stránkach ÚPSVaR, ktorý následne túto ponuku voľného pracovného miesta postúpi ďalším internetovým portálom, ktoré sa zaoberajú ponukami práce ako napr. profesia.sk resp. kariéra.sk.

Uvedený zákonný postup má za následok, že športovému klubu sú zasielané reakcie na voľné pracovné miesta od uchádzačov o zamestnanie, ktorí nespĺňajú ani základné predpoklady na výkon činnosti profesionálneho športovca. Zároveň je klub kontaktovaný rôznymi osobami, ktoré žiadajú iba potvrdenie o tom, že sa boli zaujímať o pracovnú ponuku.

Po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste je klub oprávnený vydať prísľub zamestnania pre cudzinca.

Modelový príklad:

Športový klub zverejní ponuku voľného pracovného miesta dňa 04.03.2016 (piatok), zároveň v ten istý deň vstúpi športovec z tretej krajiny na územie SR (poznámka: športovcovi sa udeľujú víza len na 90 kalendárnych dní). V tomto prípade dňa 18.04.2016 uplynie lehota, po ktorej môže klub vydať tzv. prísľub zamestnania, ktorý je potrebné predložiť cudzineckej polícií pri žiadosti o povolenie na pobyt pre cudzinca za účelom zamestnania.

Poznámka: Po splnení povinnosti uverejniť ponuku voľného pracovného miesta cudzinec z 90 dňovej platnosti víz stráca týmto postupom už 45 dní.

Po podaní žiadosti o povolenie na prechodný pobyt za účelom zamestnania - cudzinecká polícia kontaktuje ÚPSVaR so žiadosťou o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

ÚPSVaR má zákonnú lehotu na vydanie uvedeného potvrdenia 5 pracovných dní. Pri vyššie uvedenej modelovej situácií je možné predpokladať, že od zaslania žiadosti cudzineckej polície na ÚPSVaR uplynú minimálne 3 kalendárne dni. Po doručení žiadosti má ÚPSVaR zákonnú povinnosť vydať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 5 pracovných dní – čo má za následok, že by (pri najlepšom) došlo k vydaniu potvrdenia 2.5.2016. K uvedenému dátumu je potrebné pripočítať minimálne 3 kalendárne dni na poštovú prepravu. Po vydaní potvrdenia a jeho doručení sme na dátume 06.05.2016 t.j. od príchodu cudzinca na územie SR po vydanie potvrdenia uplynulo už 63 dní.

Vzhľadom na uvedené ostáva cudzincovi na vydanie povolenia na prechodný pobyt iba 27 kalendárnych dní. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že cudzinecká polícia má zákonnú lehotu na rozhodnutie o udelení prechodného pobytu až 90 kalendárnych dní.

Vzhľadom na uvedené nie je reálne možné, aby sa stihli zákonné procesy počas 90 dňovej platnosti vstupných víz cudzinca.

Odhliadnuc od uvedeného je potrebné zdôrazniť tú skutočnosť, že klub sa po nadobudnutí platnosti a účinnosti zákona o športe kontaktoval s príslušným oddelením cudzineckej polície, ktoré uviedlo, že nemá vedomosť o zákone o športe č. 440/2015 Z. z. a preto bude i naďalej postupovať pri vydávaní povolení na pobyt pre cudzincov na účel osobitnej činnosti ( ktoré sa okrem iného vydáva na športovú činnosť).

Uvedený postup sa však javi byť v rozpore so zákonom a to z dôvodu, že profesionálny športovec môže vykonávať činnosť výlučne v rámci závislej práce (ako zamestnanec) a je potrebné udeľovať cudzincovi povolenie na prechodný pobyt za účelom zamestnania.

Obávame sa, že ak by sme akceptovali postup cudzineckej polície mohlo by dôjsť zo strany Inšpektorátu práce k udeleniu pokuty za tzv. nelegálne zamestnávanie.

Vykladáme si platnú právnu úpravu správne?

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00485 - 42. Chcel by som Vás poprosiť o právny výklad "vrcholového športu".

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022