logologo_small

UčPS V ROKU 2012 PRIPRAVUJE

pondelok, 04.03.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:17
Autor: UčPS tím | ID článku: 17444

Vážení čitatelia,

občianske združenie Učená právnická spoločnosť dňa 11.01.2012 na zasadnutí svojho najvyššieho výkonného orgánu - Rady UčPS, schválilo plán podujatí na rok 2012, na ktorých by sme sa chceli podieľať ako organizátori, prípadne ako spoluorganizátori, či odborní garanti.

Na odborných, športových, či spoločenských podujatiach otvorených pre celú právnickú obec by sme sa veľmi radi stretli s Vami, priateľmi a priaznivcami UčPS, jej myšlienok i spôsobu ich napĺňania.

Preto by sme Vás radi o niektorých z nich bližšie informovali:

ODBORNÉ PODUJATIA:

1.   V máji 2012 plánujeme uskutočniť seminár/konferenciu na tému: Šport a právo, ktorý by mal byť rozdelených do 3 odborných okruhov/blokov, a to:

 • Právne aspekty dopingu
  Rečníci: doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Prof. MUDr. Dušan Hamár, CSc., p. Markéta Haindlová;
 • Zodpovednosť športovca
  Rečníci: JUDr. Marek Števček, PhD., Mgr. Michal Králik, PhD., JUDr., PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA;
 • Divácke násilie
  Rečníci: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Ladislav Križan Mgr., PhD., p. Martin Syrecký a p. Peter Pálenčík.

Všetci uvedení rečníci vyjadrili predbežný súhlas so svojou aktívnou účasťou na seminári.

Cieľom seminára nie je iba to, aby renomovaní lektori odprezentovali svoj pohľad na problematiku ale aj to, aby sa všetci účastníci stretli v pohodovej atmosfére a pokračovali v priateľských odborných debatách aj vo večerných hodinách. Za tým účelom budú do večerného programu zaradené neformálne diskusné stoly s osobnosťami, ktoré sa na seminári zúčastnia.
Odborným garantom podujatia je Športová rada.[1]
Partnermi podujatia by mali byť - Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a Slovenský futbalový zväz.
Osobnosti z oblasti športu, ktoré predbežne vyjadrili súhlas s účasťou na seminári sú - páni František Chmelár (prezident SOV) a Ján Kováčik (prezident SFZ).

2.   V októbri 2012 UčPS plánuje uskutočniť v spolupráci s tvorcami a prevádzkovateľmi elektronických systémov právnych informácií ASPI, EPI a C.H.BECK, seminár/konferenciu na tému: Elektronické informačné systémy pre právnikov - minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

Cieľ seminára - predstaviť zástupcom právnickej obce súčasné možnosti a budúce vízie tvorcov a prevádzkovateľov elektronických systémov právnych informácií a na druhej strane odprezentovať pohľad zástupcov právnickej obce na praktické použitie týchto dôležitých pomôcok pri ich každodennej práci, ako aj očakávania do budúcnosti.

SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA:

Dňa 2. júna 2012 plánujeme zorganizovať športovo-spoločenské podujatie - II. ročník Tenisového turnaja o pohár Učenej právnickej spoločnosti.

 1. Tenisový turnaj vo štvorhre (je možná účasť aj zmiešanách párov) je určený pre všetkých, ktorí majú chuť si zdravo zašportovať s tenisovou raketou v ruke a s dobrou náladou prežiť tento neformálny deň v spoločnosti svojich kolegov, ako aj svojich blízkych, ktorí budú na tomto podujatí srdečne vítaní.
  V rámci tohto podujatia budeme myslieť aj na najmenších, pri príležitosti ich sviatku - Dňa detí a chceli by sme pre nich pripraviť deň plný zábavy pri rôznych športových aktivitách.
  Bližšie informácie o prvom ročníku Tenisového turnaja o pohár Učenej právnickej spoločnosti, ako aj fotogalériu z tohto podujatia si môžete pozrieť na:
  http://www.ucps.sk/tenisovy_turnaj_o_pohar_UcPS
 2. Koncom septembra 2012 plánujeme zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie s názvom ”Právnický country bál”. V rámci právnickej komunity pôjde zrejme o prvé podujatie tohto druhu, a aj keby nie, dôležité je, aby sme ho spoločne naplnili pohodou, radosťou z pohybu, country hudby a všetkého ostatného, čo k tomu patrí. Country bál je určený tak pre priaznivcov country hudby a tanca, ako aj pre všetkých nás ostatných, ktorí majú chuť spoznať tradičné country tance, užiť si dobrú zábavu, chutné jedlo a nápoje, alebo si len posedieť v príjemnej spoločnosti. Bližšie informácie o termíne, mieste a ďalších dôležitých veciach prinesieme v mesiaci jún.
 3. Bude nám cťou, ak budeme mať možnosť aj v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR pokračovať v budovaní tradície športovo-spoločenského podujatia (medzinárodného futsalového turnaja) - Memoriálu Milana Hanzela, zorganizovaním jeho IV. ročníka znovu dňa 17.11.2012, samozrejme, ak bude zo strany právnickej obce o toto podujatie záujem.
  JUDr. Milan Hanzel, CSc., výnimočná právnická osobnosť, ktorá po celý život šírila ducha porozumenia, kompromisu a slušnosti, ale najmä výnimočný človek, ktorý svojou charizmou a ľudským prejavom môže byť vzorom pre mnohých z nás. Podujatie je určené všetkým, ktorí chcú vzdať úctu spomienke na tohto vynikajúceho človeka a právnika a tiež aktívne prispieť k budovaniu korektných vzťahov právnickej komunity založených v prvom rade na slušnosti a športových princípoch fair play. O putovný pohár by mali znovu súťažiť zástupcovia jednotlivých právnických povolaní a veríme, že naše pozvanie znovu príjmu aj naši kolegovia a priatelia z Českej republiky a Maďarskej republiky.
  Bližšie informácie o predchádzajúcich ročníkoch Memoriálu Milana Hanzela, ako aj fotogalériu z týchto podujatí si môžete pozrieť na týchto stránkach:
  http://www.ucps.sk/memorial2011
  http://www.ucps.sk/memorial2010
  http://www.ucps.sk/memorial2009
O všetkých vyššie uvedených plánovaných podujatiach, ako aj o ďalších odborných, spoločenských, či športových podujatiach, ktoré nás z hľadiska záujmov právnickej obce zaujali, Vás budeme informovať prostredníctvom portálu www.ucps.sk i časopisu Magister Officiorum.

Tešíme sa na stretnutia s Vami,

občianske združenie
Učená právnická spoločnosť
1.
Bližšie informácie o Športovej rade sú dostupné na webovskej stránke: http://www.ucps.sk/Prve_zasadnutie_SPORTOVEJ_RADY ^
UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00443 - 1. Existuje konflikt záujmov pri súčasnom výkone funkcie člena Revíznej komisie SFZ a výkone funkcie delegáta konferencie SFZ tou istou osobou?

23.10.2019

FAQ00442 - 2. Potrebovala by som Vašu radu. Podľa par. 20 ods. 1 písmeno b. by vo výkonnom orgáne zväzu nemal byť dodávateľ tovarov a služieb. V našom výkonnom v...

23.10.2019

FAQ00441 - 3. Chcela by som sa spýtať, či na základe §20, bod 1b: Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená ne...

23.10.2019

FAQ00440 - 4. Môže byť člen výkonného výboru športového zväzu zastupujúci športovcov súčasne aj štátnym trénerom (reprezentačným)?

23.10.2019

FAQ00439 - 5. Nie je stret záujmov, ak reprezentačný tréner je aj členom Výkonného výboru a v prípade ak áno, na koho sa je potrebné obrátiť?

23.10.2019

FAQ00438 - 6. Je konfliktom záujmu, ak štatutár zväzu je zároveň štatutárom obchodnej spoločnosti, v ktorej má zväz 100% podiel a je zrejmé, že obchodná spoločno...

23.10.2019

FAQ00354 - 1. Mám nasledovnú otázku k povinnosti vyhotovovať výročnú správa podľa § 9, ods.4 Zákona o športe: § 9 (4) Športová organizácia, ktorá má právnu for...

23.10.2019

FAQ00353 - 2. § 9 Hospodárenie športovej organizácieŠportová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov,[...

23.10.2019

FAQ00352 - 3. Žiadosť o usmernenie - písomnú odpoveď ohľadom povinnosti auditu za rok 2015 v športovom zväze v zmysle zákona o športe: § 9 odst. 4. Rozumieme p...

23.10.2019

FAQ00351 - 4. Veta "Členské príspevky sú príjmom športovej organizácie oslobodeným od dane z príjmov." platí len za predpokladu, že na tieto členské príspevky my...

23.10.2019

FAQ00350 - 5. Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do ...

23.10.2019

FAQ00349 - 6. Chcel by som sa spýtať, či mi neviete povedať, ako je to s účtovným rokom pre športové organizácie. Zákon o športe v paragrafe 9 ods. 3 hovorí: Špo...

23.10.2019

FAQ00348 - 7. Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzatvorenom medzi s.r.o. a odborníkom v športe?

23.10.2019

FAQ00347 - 8. Od 1.1.2018 platí zmena v zákone o dani z príjmov, ktorou sa u príležitostného príjmu do 500.- € zmenilo oslobodenie od dani, ak je daňovník v nej...

23.10.2019

FAQ00346 - 9. Môžem časť nákladov za nákup auta dať do výdajov na 2 %? Môžem náklady na prácu Dobrovoľníkov (Dobrovoľnícke zmluvy) dať do výdajov na 2%?

23.10.2019

FAQ00345 - 10. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

23.10.2019

FAQ00344 - 11. Na základe akých ustanovení je považovaný nárok zahraničných hráčov na zdravotné poistenie za zákonný? Nakoľko klubom odmietajú poisťovne poistiť...

23.10.2019

FAQ00343 - 12. Aká vysoká je hranica príjmov fyzickej osoby (mimo príjmu zamestnanca podľa § 5 zákona o dani z príjmov), pri ktorej podľa zákona o dani z príjmov...

23.10.2019

FAQ00342 - 13. Ak mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu, ktoré je platcom DPH na šport (napr. 10.000 EUR) a občianske združenie použije a vyúčtuje výdavky...

23.10.2019

FAQ00341 - 14. Je vhodné výslovne uviesť v stanovách medzi príjmami občianskeho združenia aj "príležitostné príjmy z reklamy" a prečo?

23.10.2019

FAQ00340 - 15. Ak mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu na šport a združenie je platcom DPH. Napr. 10.000 EUR a občianske združenie použije a vyúčtuje výd...

23.10.2019

FAQ00339 - 16. Ako príklad uvádzam, že pri prerušení/zrušení živnosti živnostník dňom prerušenia/zrušenia živnosti prestáva platiť odvody do sociálnej a zdravot...

23.10.2019

FAQ00338 - 17. Športové aktivity sa úplne prirodzene dlhodobo uskutočňujú najmä mimo pracovných dní a nedajú sa vykonávať počas pracovnej doby v pracovný deň, pr...

23.10.2019

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

Vážne ústavné otázniky opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva dňa 30.9.2020

15.11.2020

Informácia o vzniku Únie horských povolání ČR

10.9.2020

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

7.9.2020

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

4.5.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19

4.5.2020