corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

štvrtok, 16.07.2020|Posledná aktualizácia 16.7.2020 18:26
Autor: JUDr. An­drej Be­leš, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.

V os­tat­nom ob­do­bí v laic­kej aj od­bor­nej ve­rej­nos­ti na Slo­ven­sku re­zo­nu­je prob­le­ma­ti­ka ko­na­nia niek­to­rých pred­sta­vi­te­ľov jus­tí­cie, v prí­pa­de kto­rých exis­tu­je po­doz­re­nie, že ne­ko­na­li v sú­la­de so zá­ko­nom a vý­raz­ne zní­ži­li dô­ve­ru ve­rej­nos­ti v jus­tí­ciu.

Auto­ri toh­to člán­ku sú pres­ved­če­ní, že tie­to oso­by svo­jím ko­na­ním vrh­li tieň ne­dô­ve­ry na čes­tných sud­cov a pro­ku­rá­to­rov, pre kto­rých je ich prá­ca pos­la­ním a napl­ne­ním hod­nôt, pre kto­rú si vy­bra­li svo­je po­vo­la­nie.

JUDr. An­drej Be­leš, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Mohlo by vás zaujímať

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

28.6.2020 | PROF. JUDR. JOZEF ČENTÉŠ PHD.

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020 | PETER SEPEŠI

Súkromná žaloba v trestnom procese

26.7.2020 | JUDR. MARTINA KRÍŽOVSKÁ PHD.

Vyhlásenie Rady prokurátorov SR k návrhu zákona, ktorým sa vypúšťajú odmeny a príplatky k PN prokurátorov (aj sudcov)

1.7.2020 | PETER SEPEŠI

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

24.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

22.6.2020 | PROKURÁTORSKÉ FÓRUM UČPS