logologo_small

JUDr. Peter Sepeši

Peter Sepeši - človek, ktorí sa snaží byť lepším, múdrejším človekom a pomáhať iným byť lepším v tom čo robia, lepším ako on sám. Jeho životná cesta, poznanie a skúsenosť sú spojené s futbalom, ktorý mu ukázal čaro kolektívneho ducha v dobrom i zlom, pocit spoluprtričnosti, spoluzodpovednosti za výsledok, dal mu osobnú disciplínu, schopnosť dlhodobo pracovať na naplnení svojich športových osobných i pracovných túžob a snov a časom pochopiť, že cieľom je práve tá cesta. Misia zdokonaľovania športového majstrovstva, svojho majstrovstva prežiť tvorivý život v slušnosti, úcte a rešpekte. Ďalšie významné spojenie, ktoré vzniklo je spojenie s právnou vedou, výskumom v oblasti tvorby a uplatňovania múdrych pravidiel v živote komunít. Od pravidiel života malej komunity občianskeho združenia UčPS, cez najväčšie občianskej združenie na Slovensku Slovenský futbalový zväz až po národnú legislatívu Slovenskej republiky. Kolektívy a komunity, ktoré podstatne formovali jeho myslenie a rozvoj jeho poznania a osobnosti, s ním vyrastali na ZŠ Polianska, Gymnáziu Kováčska 30, Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a následne takmer 30 rokov venoval výkonu funkcie prokurátora. Dnes sa v práci venuje oblasti legislatívy a ústavného práva a okrem toho učí študentov na Fakulte práva PEVŠ v Bratislave študentov športového práva. Čím viac vieme, tým viac si uvedomujeme, koľko sa ešte môžme naučiť, aby sme boli lepší, múdrejší, užitočnejší ...
Články autora

Peňažná sankcia ukladaná v denných sadzbách ... alebo "Je spravodlivé, aby bol peňažný trest ukladaný podľa pravidiel, ktoré výšku trestu určia primerane k majetkovým pomerom páchateľa ?"

3.9.2023

Ako vládna novela Trestného zákona podporuje rozšírenie používania elektronického monitoringu

30.5.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

Legislatívny proces trochu inak

28.4.2023

Obzvlášť závažné zločiny (OZZ) podľa návrhu novely Trestného zákona

23.4.2023

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023

Úprava základu a hraníc výšok škody pri trestných činoch v SR a ČR (stav k 11/2022)

9.12.2022

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 8.10.2022

9.10.2022

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

24.9.2023

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

Databáza HUDOC: Európsky súd pre ľudské práva uľahčil prístup k judikatúre (case law).

25.1.2022

1 z 2